Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 841 af 22/6 2017.

I medfør af § 8 og § 32, stk. 4, i lov nr. 658 af 8. juni 2017 om frikommunenetværk fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2 omfatter forsøg, der gennemføres af frikommuner i medfør af lov om frikommunenetværk eller anden lovgivning.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 3-10 finder ikke anvendelse på forsøg, der udføres i medfør af § 32, stk. 3, i lov om frikommunenetværk.

§ 2. Bekendtgørelsens kapitel 3 omfatter forsøg, der videreføres af en frikommune i medfør af § 32, stk. 3, i lov om frikommunenetværk.

Til toppen

Kapitel 2 – Forsøg, der gennemføres af frikommuner i medfør af lov om frikommunenetværk eller anden lovgivning

Offentliggørelse og indberetning af forsøg

§ 3. Oplysninger om forsøg, jf. § 1, stk. 1, skal for hver frikommune optages i en frikommunevedtægt, jf. bilag 1.

§ 4. Frikommunevedtægten skal for hvert forsøg indeholde de i bilag 1 nævnte oplysninger. Frikommunevedtægten må ikke indeholde andre oplysninger end de i bilag 1 nævnte.

§ 5. Kommunalbestyrelsen i en frikommune skal sørge for, at de i bilag 1 nævnte oplysninger om forsøget optages i frikommunevedtægten senest ved forsøgets start.

Stk. 2. Såfremt en frikommune afbryder eller afslutter et igangsat forsøg, skal forsøget fortsat fremgå af frikommunevedtægten.

Stk. 3. Hvis et forsøg ændres væsentligt i løbet af forsøgsperioden, betragtes det som en afbrydelse af forsøget og iværksættelse af et nyt forsøg.

§ 6. Frikommunevedtægten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. Frikommunevedtægten skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ved ændring af frikommunevedtægten skal den ændrede vedtægt indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet som et særskilt dokument.

Evaluering af forsøg

§ 7. Hvert frikommunenetværk skal udarbejde en samlet evalueringsrapport med evalueringer af hvert igangsat forsøg i frikommunenetværket.

Stk. 2. Evalueringerne har til formål at dokumentere resultaterne af de igangsatte frikommuneforsøg, samt styringsmæssige og organisatoriske forhold med betydning for forsøgenes implementering og resultater.

Stk. 3. Den samlede evalueringsrapport sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet som et særskilt dokument senest 31. december 2020.

§ 8. Frikommunenetværkene skal udarbejde et evalueringsdesign for et forsøg, inden forsøget iværksættes. Evalueringsdesignet skal beskrive, hvordan formålet med evalueringen, jf. § 7, stk. 2, indfries, og hvordan de i § 9, stk. 1, fastsatte krav imødekommes. Evalueringsdesignet fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet som et særskilt dokument senest ved forsøgets iværksættelse. Evalueringsdesignet skal som minimum indeholde følgende elementer:

1) Beskrivelse af forventede resultater.

2) Beskrivelse af forsøgets målgruppe.

3) Beskrivelse af evalueringsmetoden samt eventuelle baselinemålinger.

§ 9. Evalueringerne af de enkelte frikommuneforsøg, jf. § 7, stk. 1, skal indeholde følgende elementer:

1) Beskrivelse af forsøget, herunder formål, baggrund, målgruppe og forventede resultater.

2) Beskrivelse af evalueringsmetoden.

3) Redegørelse for forsøgets gennemførelse, herunder om forsøget er justeret i løbet af forsøgsperioden eller adskiller sig fra det i ansøgningen beskrevne forsøg.

4) Beskrivelse af forsøgets resultater, herunder:

a) Konklusioner i forhold til opstillede resultatmål.

b) Virkninger for forsøgets målgruppe.

c) Styringsmæssige og organisatoriske forhold med betydning for forsøgenes implementering og resultater.

d) Økonomiske og administrative konsekvenser.

e) Konsekvenser for erhvervslivet.

f) Øvrige positive eller negative virkninger.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er forsøg, hvor der på grund af en tidsmæssigt meget begrænset gennemførelse eller en meget begrænset anvendelse af forsøget ikke vurderes at være et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag.

Stk. 3. For forsøg, der er omfattet af stk. 2, skal frikommunerne udarbejde en kort redegørelse for det manglende evalueringsgrundlag. Redegørelsen skal indgå i den samlede evalueringsrapport, jf. § 7, stk. 1.

§ 10. Evalueringer af forsøg, som har været igangsat i en frikommune, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 31. december 2020.

Til toppen

Kapitel 3 – Videreførte forsøg efter § 32, stk. 3, i lov om frikommunenetværk

Offentliggørelse og indberetning af forsøg

§ 11. Oplysninger om forsøg, der videreføres efter § 32, stk. 3, i lov om frikommunenetværk, skal for hver kommune optages i en frikommunevedtægt, jf. bilag 1.

§ 12. Frikommunevedtægten skal for hvert forsøg indeholde de i bilag 1 nævnte oplysninger. Frikommunevedtægten må ikke indeholde andre oplysninger end de i bilag 1 nævnte.

§ 13. Såfremt en kommune afslutter et igangsat forsøg, skal forsøget fortsat fremgå af frikommunevedtægten.

Stk. 2. Hvis et forsøg ændres væsentligt i løbet af forsøgsperioden, betragtes det som en afslutning af forsøget.

§ 14. Frikommunevedtægten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. Frikommunevedtægten skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet som et særskilt dokument. Ved ændring af frikommunevedtægten skal den ændrede vedtægt indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet som et særskilt dokument.

Evaluering af forsøg

§ 15. En frikommune, som viderefører forsøg efter § 32, stk. 3, i lov om frikommunenetværk, skal udarbejde evalueringer af de forsøg, som kommunen viderefører. Evalueringerne har til formål at dokumentere resultaterne af de videreførte forsøg, samt styringsmæssige og organisatoriske forhold med betydning for forsøgenes implementering og resultater.

Stk. 2. Evalueringen sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet som et særskilt dokument senest 1. januar 2019.

§ 16. Evalueringen af et videreført frikommuneforsøg, jf. § 15, stk. 1, skal indeholde følgende elementer:

1) Beskrivelse af forsøget, herunder formål, baggrund, målgruppe og forventede resultater.

2) Beskrivelse af evalueringsmetoden.

3) Redegørelse for forsøgets gennemførelse, herunder om forsøget er justeret i løbet af forsøgsperioden eller adskiller sig fra det forsøg, der er beskrevet i den evaluering, der er foretaget i medfør af bekendtgørelse nr. 118 af 10. februar 2016 om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner.

4) Beskrivelse af forsøgets resultater, herunder:

a) Konklusioner i forhold til opstillede resultatmål.

b) Virkninger for forsøgets målgruppe.

c) Styringsmæssige og organisatoriske forhold med betydning for forsøgenes implementering og resultater.

d) Økonomiske og administrative konsekvenser.

e) Øvrige positive eller negative virkninger.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er forsøg, hvor der på grund af en tidsmæssigt meget begrænset gennemførelse eller en meget begrænset anvendelse af forsøget ikke vurderes at være et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag.

Stk. 3. For forsøg, der er omfattet af stk. 2, skal frikommunerne udarbejde en kort redegørelse for det manglende evalueringsgrundlag. Redegørelsen sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet som et særskilt dokument senest 1. januar 2019.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. En frikommune, som viderefører forsøg efter § 32, stk. 3, i lov om frikommunenetværk, skal offentliggøre en opdateret frikommunevedtægt på kommunens hjemmeside senest den 1. oktober 2017.

Til toppen

Bilag 1 – Frikommunevedtægt for X kommune

Kommunens frikommunevedtægt skal følge nedenstående disposition:

 

Kapitel 1. Igangværende forsøg

• Indeholder alle igangværende forsøg i kommunen.

• Forsøgene kan inddeles efter forsøgsområder.

 

Kapitel 2. Afsluttede forsøg

• Indeholder afsluttede forsøg og afbrudte forsøg.

• Forsøgene kan inddeles efter forsøgsområder.

 

 

Skabelon for beskrivelse af forsøg i frikommunevedtægten

Forsøgstitel

- Titlen retter sig mod borgere m.fl. Forsøgets indhold skal i fokus.

- Overvej om den valgte ansøgningstitel giver et tilstrækkeligt klart billede af forsøgets indhold.

Forsøgsperiode

- Perioden for forsøget angives. Hvis forsøget afbrydes inden den oprindelige afslutningsdato, skal denne dato angives.

- En væsentlig ændring af et forsøg betragtes som afslutning af forsøget og iværksættelse af et nyt forsøg.

Forsøgsindhold

- Indholdet af, formål med og målgruppe for forsøget beskrives kort og præcist.

Forsøgshjemmel

- Hjemlen til forsøget angives: Frikommunelovens § … / x-lovens § …

Forsøgsbeslutning

- Datoerne for kommunalbestyrelses- samt evt. ministerbehandling angives:

- Igangsætning af forsøg besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den dd.mm.åååå

- Godkendt af x-minister den dd.mm.åååå (kun relevant for forsøg, der kræver godkendelse iflg. lov om frikommunenetværk og relaterede bekendtgørelser)

Forsøgsmateriale

- Evt. henvisninger til yderligere materiale om forsøget.

 

 

Til toppen