Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1104 af 27/9 2017.

I medfør af tekstanmærkning nr. 138 ad. 20.92.01. til § 20 på finansloven for finansåret 2017 og efter aftale med DSB fastsættes:

§ 1. Staten yder fribefordring til skoleelever m.fl. på standardklasse med fjern- og regionaltog i Danmark.

Stk. 2. Fribefordring ydes til skoleelever m.fl. på standardklasse med privatbanernes tog på følgende strækninger:

1) Frederikshavn - Skagen,

2) Hjørring - Hirtshals,

3) Vemb - Thyborøn,

4) Varde - Nørre Nebel,

5) Nykøbing Falster - Nakskov,

6) Køge - Rødvig,

7) Køge - Fakse Ladeplads,

8) Slagelse - Tølløse,

9) Holbæk - Nykøbing Sjælland,

10) Hillerød - Hundested,

11) Hillerød - Tisvildeleje,

12) Hillerød - Gilleleje og

13) Helsingør - Gilleleje.

Stk. 3. Fribefordring ydes til skoleelever m.fl. med skibe og færger i rutesejlads til og fra følgende øer:

1) Læsø,

2) Lyø/Avernakø,

3) Ærø,

4) Langeland,

5) Fanø,

6) Drejø/Skarø,

7) Samsø,

8) Tunø og

9) Bornholm, herunder også transit via Sverige.

Stk. 4. Fribefordring ydes til skoleelever m.fl. med færge på ruten Bøjden - Fynshav.

Stk. 5. Det er en betingelse for at yde fribefordring efter stk. 3 og 4, at der mellem DSB og den pågældende skibs- eller færgerute er indgået en befordringsaftale.

§ 2. Fribefordring efter § 1, stk. 1-4, ydes til:

1) elever i folkeskolen, herunder elever i regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud og elever, der henvist til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted,

2) elever i friskoler og private grundskoler,

3) elever i efterskoler på 8. - 10. klassetrin,

4) elever i frie fagskoler på 9. - 10. klassetrin,

5) elever i heltidsundervisning i kommunale ungdomsskoler, der svarer til folkeskolens 8. - 10. klassetrin,

6) elever i danske skoler i Sydslesvig,

7) elever på gymnasiale uddannelser, der er tilrettelagt som heltidsuddannelser, til

a) almen studentereksamen (stx),

b) merkantil studentereksamen (hhx),

c) teknisk studentereksamen (htx) og

d) hf-eksamen (2-årigt),

8) elever, der tager International Baccalaureate (IB) på uddannelsesinstitutioner, der udbyder de i nr. 7 nævnte uddannelser og

9) elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb.

§ 3. Fribefordring ydes én gang pr. skoleår til elever, der er optaget på de i § 2 nævnte uddannelser, ved rejser til og fra lejrskoler m.v., der er et led i undervisningen bortset fra praktik.

Stk. 2. Fribefordring ydes til en rejse fra en jernbanestation eller en færgehavn i nærheden af skolen/institutionen til en jernbanestation eller en færgehavn i nærheden af det midlertidige opholdssted samt til en rejse fra en jernbanestation eller færgehavn i nærheden af midlertidige opholdssted til en jernbanestation eller en færgehavn i nærheden af skolen/institutionen. Rejsen kan afbrydes en gang på udrejsen og en gang på hjemrejsen, når det er anført i bestillingen. Ved lejrskoler m.v. uden for Danmark ydes fribefordring til og fra den danske grænsestation.

Stk. 3. Ydelse af fribefordring er betinget af følgende:

1) Opholdet strækker sig over mindst 3 skoledage (2 overnatninger).

2) Der deltager mindst 6 elever fra samme skole/institution.

Stk. 4. Antallet af elever efter stk. 3, nr. 2, kan nedsættes, hvis gruppen består af elever med handicap.

Stk. 5. Fribefordring ydes til en ledsager for hver påbegyndt 10 elever. Der ydes dog altid fribefordring til mindst 2 ledsagere. Deltager elever med handicap i rejsen, kan der efter skolelederens/institutionslederens afgørelse ydes fribefordring til flere ledsagere, dog højst til yderligere en ledsager for hver elev med handicap.

§ 4. Staten dækker 90 pct. af befordringsudgifterne til ferierejser for elever i folkeskolen, friskoler og private grundskoler, når rejsen er begrundet i sociale forhold og arrangeres af en af følgende organisationer:

1) Sydslesvigske Børns Ferierejser og

2) Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at arrangørerne afholder de resterende 10 pct. af befordringsudgiften.

Stk. 3. Der ydes fribefordring til en ledsager for hver påbegyndt 10 elever. Der ydes dog altid fribefordring til mindst 2 ledsagere. Deltager elever med handicap i rejsen, kan der efter skolelederens afgørelse ydes fribefordring til flere ledsagere, dog højst til yderligere en ledsager for hver elev med handicap.

§ 5. DSB administrerer fribefordringsordningen og kan i den forbindelse udbede sig oplysninger om skolen/institutionen hos den enkelte bestiller. DSB kan i tilfælde af kapacitetsproblemer anvise alternative rejseplaner, der afviger op til 3 timer i forhold til det ønskede rejsetidspunkt. På særligt store rejsedage kan denne afvigelse være mere end 3 timer. Ved rejse med en gruppe på over 32 personer kan DSB anvise alternative rejseplaner, hvilket på særligt store rejsedage kan betyde opdeling af gruppen på forskellige afgange.

§ 6. Bestilling af fribefordring til lejrskoler m.v. sendes elektronisk til DSB Skolerejser på følgende adresse: www.dsb.dk/skolerejser. Bestillingen skal være DSB Skolerejser i hænde senest 10 uger før udrejsens påbegyndelse.

Stk. 2. Skolen/institutionen modtager endelig rejseplan og billet senest 3 uger før afrejse.

§ 7. Fribefordring til ferierejser efter § 4 administreres særskilt af DSB Skolerejser. DSB aftaler vilkårene med de enkelte organisationer, der er nævnt i § 4, stk. 1.

§ 8. DSB kan bestemme, at der skal betales gebyr af den bestillende skole/institution, hvis mere end en tredjedel af de reserverede pladser ikke benyttes, og skolen/institutionen ikke har foretaget afbestilling senest en uge før udrejsens påbegyndelse. Gebyret udgør i det konkrete tilfælde DSB's omkostninger ved de ubenyttede pladser, dog højst 100,00 kr. pr. plads.

Stk. 2. Gebyr efter stk. 1 bortfalder i de tilfælde, hvor de reserverede pladser ikke er benyttet på grund af elevers eller ledsageres pludselige sygdom og lignende.

Stk. 3. Beløbet i stk. 1 reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker 1. gang den 1. januar 2018.

§ 9. DSB kan bestemme, at en skole/institution udelukkes fra brug af fribefordringsordningen i tilfælde af misbrug af ordningen eller ved manglende betaling af gebyrer, jf. § 8, stk. 1.

§ 10. Tvivlsspørgsmål om ordningens dækningsområde, jf. § 2, afgøres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I øvrigt kan DSB's afgørelser om ordningen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for bestillinger af fribefordring til lejrskoler m.v., der indsendes til DSB Skolerejser den 1. oktober 2017 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1009 af 16. november 2000 om fribefordring af skoleelever m.fl. ophæves.

Til toppen