Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1018 af 23/8 2017 ændret ved:

bekendtgørelse nr. 322 af 26/3 2019.

I medfør af § 3, stk. 4, § 8, § 19, § 28 og § 30 i lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter og efter forhandling med børne- og socialministeren fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Oprettelse af fremtidsfuldmagt

§ 1. En fremtidsfuldmagt oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret via Tinglysningsrettens internetportal, jf. dog §§ 3-5.

Stk. 2. Ved oprettelse i Fremtidsfuldmagtsregisteret skal følgende oplysninger registreres:

1) Fuldmagtsgivers navn og personnummer.

2) Fremtidsfuldmægtigenes navne og personnumre.

3) Eventuelle subsidiære fremtidsfuldmægtiges navne og personnumre.

4) Fremtidsfuldmagtens indhold (tekst).

Stk. 3. For hver fuldmagtsgiver kan der alene være oprettet én fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Stk. 4. Oprettelse af en fremtidsfuldmagt afvises, hvis betingelserne i stk. 1-3 ikke er opfyldt.

§ 2. En fremtidsfuldmagt skal for at være gyldig være underskrevet digitalt og vedkendes for en notar, jf. dog §§ 3-5.

Stk. 2. Notarvedkendelsen skal ske inden 6 måneder fra fremtidsfuldmagtens oprettelse i Fremtidsfuldmagtsregistret.

§ 3. Personer, der er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v., kan oprette en papirbaseret fremtidsfuldmagt efter reglerne i §§ 4-5.

§ 4. En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal indgives og underskrives ved personligt fremmøde hos Familieretshuset.

Stk. 2. Ved indgivelse efter stk. 1 skal fuldmagtsgiveren til Familieretshuset, jf. den blanket, der er optrykt som bilag 3, skriftligt oplyse om

1) fuldmagtsgivers navn og personnummer,

2) fremtidsfuldmægtigenes navne og personnumre,

3) eventuelle subsidiære fremtidsfuldmægtiges navne og personnumre, og

4) fuldmagtens indhold (tekst).

§ 5. En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal ved indgivelsen vedkendes for Familieretshuset.

Stk. 2. Familieretshuset påser fuldmagtsgiverens identitet, at fuldmagtsgiveren er i stand til fornuftmæssigt at oprette fremtidsfuldmagten, og at oprettelsen er udtryk for den pågældendes egen beslutning.

§ 6. Ved manglende opfyldelse af §§ 4-5 afviser Familieretshuset fremtidsfuldmagten.

§ 7. Familieretshuset registrerer og påtegner fremtidsfuldmagter oprettet efter §§ 3-5 i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

§ 8. En fremtidsfuldmagt oprettet i overensstemmelse med §§ 3-7 er gyldigt oprettet på det tidspunkt, hvor den er registreret og påtegnet af Familieretshuset i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Til toppen

Kapitel 2 – Adgang til Fremtidsfuldmagtsregisteret

§ 9. Fremtidsfuldmagter oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret er ikke offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Fuldmagtsgiveren, Familieretshuset og domstolene har adgang til Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt

§ 10. Anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt indgives til Familieretshuset af fuldmagtsgiveren eller af fremtidsfuldmægtigen eller fremtidsfuldmægtigene i forening ved brug af den af Familieretshuset anviste blanket om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter, jf. den blanket, der er optrykt som bilag 2.

§ 11. En anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal indeholde oplysninger om

1) fuldmagtsgiverens navn og personnummer,

2) fremtidsfuldmægtigenes navne og personnumre,

3) begrundelse for anmodning om ikraftsættelse, og

4) fuldmagtsgivers holdning til anmodningen.

Stk. 2. En anmodning som nævnt i stk. 1 skal vedlægges en erklæring på tro og love, jf. § 5, stk. 3, i lov om fremtidsfuldmagter.

Stk. 3. En anmodning som nævnt i stk. 1 skal vedlægges en lægeerklæring, når dette følger af reglerne i § 5, stk. 1 og 2, i lov om fremtidsfuldmagter.

§ 12. Indgivelse af en anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal ske efter reglerne i kapitel 6.

Stk. 2. Familieretshuset kan afvise at behandle anmodninger om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter, der ikke er indgivet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6.

§ 13. Familieretshuset træffer afgørelse om at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen tinglyses i Personbogen.

Til toppen

Kapitel 4 – Lægeerklæring

§ 14. Til brug for indgivelse af anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt kan den, der er udpeget som fremtidsfuldmægtig, sammen med fuldmagtsgiveren eller om nødvendigt fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende anmode fuldmagtsgiverens læge om at udarbejde en lægeerklæring om, hvorvidt fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Stk. 2. Hvor flere personer er udpeget som fremtidsfuldmægtige, kan hver fremtidsfuldmægtig og om nødvendigt en subsidiær fremtidsfuldmægtig rekvirere lægeerklæringen efter bestemmelsen i stk. 1.

§ 15. Lægeerklæringen, jf. den blanket, der er optrykt som bilag 1, skal så vidt muligt indeholde oplysninger om

1) fuldmagtsgiverens helbredsmæssige tilstand, herunder diagnose,

2) forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse,

3) hvordan de helbredsmæssige forhold skønnes konkret at påvirke fuldmagtsgivers mulighed for at varetage sine forhold,

4) hvorvidt fuldmagtsgiveren ud fra en rent lægelig vurdering har evne til at varetage sine økonomiske og personlige forhold, og

5) hvorvidt fuldmagtsgiveren som følge af sin helbredstilstand er i stand til at forstå betydningen af fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.

§ 16. Udgifter forbundet med rekvisition af lægeerklæring afholdes af den fremtidsfuldmægtig, der har rekvireret lægeerklæringen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En fremtidsfuldmægtig vil kunne få dækket udgifterne til rekvisition af lægeerklæring af fuldmagtsgiverens midler, når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, jf. § 17 i lov om fremtidsfuldmagter.

Til toppen

Kapitel 5 – Underretning

§ 17. En fremtidsfuldmægtig, der frasiger sig hvervet som fremtidsfuldmægtig, efter at fremtidsfuldmagten er sat i kraft, har pligt til uden unødigt ophold at underrette Familieretshuset herom.

Stk. 2. En fremtidsfuldmægtig, herunder om nødvendigt en subsidiær fremtidsfuldmægtig, har pligt til uden unødigt ophold at underrette Familieretshuset, hvis fremtidsfuldmægtigen bliver bekendt med, at en af fuldmagtsgiverens øvrige fremtidsfuldmægtige enten er underlagt værgemål, har oprettet en fremtidsfuldmagt, som sættes i kraft, eller er afgået ved døden efter fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.

§ 18. Familieretshuset underretter fuldmagtsgiveren, fremtidsfuldmægtigene, herunder subsidiære fremtidsfuldmægtige, en eventuel tredje part, som fuldmagtgiveren har givet indseende efter § 2, stk. 3, i lov om fremtidsfuldmagter, og andre berørte parter, som er anført i anmodningen om ikraftsættelse, om afgørelser om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt efter § 13, og om afgørelser om tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt.

§ 19. Underretning i henhold til dette kapitel sker efter reglerne i kapitel 6.

Til toppen

Kapitel 6 – Digital kommunikation

§ 20. Skriftlig kommunikation med Familieretshuset skal foregå digitalt, jf. dog § 22.

§ 21. En digital meddelelse til Familieretshuset anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshuset.

§ 22. Personer, der er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v., kan uanset § 20 gøre brug af almindelig (papirbaseret) post.

Til toppen

Kapitel 7 – Gebyr

§ 23. Ved indgivelse af en anmodning om ikraftsættelse efter kapitel 3 betales et gebyr på 1.010 kr. til Familieretshuset.

Stk. 2. Der betales kun gebyr én gang for hver fremtidsfuldmagt. Det påhviler fremtidsfuldmægtigene at dokumentere, at gebyret er betalt.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte beløb kan reguleres med den generelle pris- og lønudvikling. Beløbet offentliggøres på Familieretshusets hjemmeside.

§ 24. Ved manglende opfyldelse af § 23, stk. 1, afviser Familieretshuset anmodningen.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017.

Til toppen

Noter

Overalt i bekendtgørelsen er »Statsforvaltningen« ændret til: »Familieretshuset«, derudover er § 23 og Bilag 1-3 ændret 1/4 2019 ved bek. nr. 322 af 26/3 2019.

Til toppen

Bilag 1 – Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter

Oplysninger om patienten/fremtidsfuldmagtsgiver

 

 

Navn

 

 

 

Cpr. -nummer

 

 

 

Adresse

 

 

 

Postnummer

 

 

 

By

 

 

 

Relevant sygehistorie

 

 

Beskriv relevant sygehistorie, herunder forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker den pågældendes muligheder for selv at varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold.

 

 

 

 

Diagnose (bedes anført både på dansk og latin)

 

 

 

 

Lægens vurdering af patientens tilstand

 

 

 

 

Skønnes patienten som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. ikke længere at være i stand til at varetage sine økonomiske forhold?

 

 

 

 

 

 

JA [ ] NEJ [ ]

 

 

 

 

Skønnes patienten som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. ikke længere at være i stand til at varetage sine personlige forhold?

 

 

 

 

 

 

JA [ ] NEJ [ ]

 

 

 

 

 

 

Skønnes patienten at være i stand til at forstå betydningen af fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse?

 

 

 

 

 

 

JA [ ] NEJ [ ]

 

 

Tilstandens varighed

 

 

 

 

Varig [ ]

 

 

 

Forbigående [ ]

 

 

 

 

 

 

Hvis forbigående, hvor langt sygdomsforløb forventes så?

 

 

 

 

 

 

 

Grundlag for lægeerklæringen

 

 

 

 

Lægeerklæringen er udarbejdet af patientens egen praktiserende læge?

 

 

 

JA [ ] Patientens læge siden (årstal) ____________

 

 

 

NEJ [ ] Hvis nej, hvad er da relationen til patienten ______________________

 

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Har personlig undersøgelse fundet sted?

 

 

 

JA [ ] Dato ____________

 

 

 

NEJ [ ]

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle bemærkninger

 

 

 

 

 

Lægens kontaktoplysninger

 

 

Navn

 

 

 

Adresse

 

 

 

For sygehuslæger angives desuden sygehusafdeling

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

Dato og lægens underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med fremtidsfuldmagter

 

Om fremtidsfuldmagtsordningen

Ved lov nr. 618 af 8. juni 2016 er der indført en ordning om fremtidsfuldmagter. Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2017.

 

En fremtidsfuldmagt er et privatretligt alternativ til vær

Oplysninger om patienten/fremtidsfuldmagtsgiver

 

 

Navn

 

 

 

Cpr. -nummer

 

 

 

Adresse

 

 

 

Postnummer

 

 

 

By

 

 

 

Relevant sygehistorie

 

 

Beskriv relevant sygehistorie, herunder forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker den pågældendes muligheder for selv at varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnose (bedes anført både på dansk og latin)

 

 

 

 

 

Lægens vurdering af patientens tilstand 

 

 

Skønnes patienten som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. ikke længere at være i stand til at varetage sine økonomiske forhold?

 

 

 

 

 

 

 

 

JA [ ] NEJ [ ]

 

 

Skønnes patienten som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. ikke længere at være i stand til at varetage sine personlige forhold?

 

 

 

 

 

 

 

 

JA [ ] NEJ [ ]

 

 

 

 

 

Skønnes patienten at være i stand til at forstå betydningen af fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse?

 

 

 

 

 

 

 

 

JA [ ] NEJ [ ]

 

 

 

Tilstandens varighed

 

 

 

 

Varig [ ]

 

 

 

Forbigående [ ]

 

 

 

 

 

 

Hvis forbigående, hvor langt sygdomsforløb forventes så?

 

 

 

 

 

 

 

Grundlag for lægeerklæringen

 

 

Lægeerklæringen er udarbejdet af patientens egen praktiserende læge?

 

 

 

JA [ ] Patientens læge siden (årstal) ____________

 

 

 

NEJ [ ] Hvis nej, hvad er da relationen til patienten____________

 

 

 

 

 

 

 

 

Har personlig undersøgelse fundet sted?

 

 

 

JA [ ] Dato ____________

 

 

 

NEJ [ ]

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle bemærkninger

 

 

 

 

 

Lægens kontaktoplysninger

 

 

Navn

 

 

 

Adresse

 

 

 

For sygehuslæger angives desuden sygehusafdeling

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

Dato og lægens underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med fremtidsfuldmagter

Om fremtidsfuldmagtsordningen

Ved lov nr. 618 af 8. juni 2016 er der indført en ordning om fremtidsfuldmagter. Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2017.

 

En fremtidsfuldmagt er et privatretligt alternativ til værgemål og giver borgerne mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage økonomiske og/eller personlige forhold, hvis borgeren (fuldmagtsgiveren) på et eventuelt fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

 

Fuldmagtsgiveren opretter selv – mens vedkommende fornuftsmæssigt er i stand til det – fremtidsfuldmagten. Det sker som hovedregel direkte i Fremtidsfuldmagtsregistret via en digital selvbetjeningsløsning. Fuldmagtsgiveren vedkender sig efterfølgende fremtidsfuldmagten for en notar.

 

Hvis fuldmagtsgiveren efterfølgende mister evnen til selv at varetage sine forhold, skal fremtidsfuldmagten for at blive virksom sættes i kraft af Familieretshuset. Det sker som udgangspunkt efter anmodning fra den, der er udpeget som fremtidsfuldmægtig. I nogle tilfælde vil fuldmagtsgiveren også selv kunne indlede ikraftsættelsessagen. Afgørelser om ikraftsættelse vil herefter blive tinglyst i Personbogen, således at fremtidsfuldmægtigen over for tredjemand bliver klart legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

 

Familieretshusets afgørelse om ikraftsættelse vil bl.a. være baseret på lægelige oplysninger om fuldmagtsgiverens helbredstilstand. En anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal derfor vedlægges en lægeerklæring.

 

Nærmere om lægeerklæringen

Lægeerklæringen skal dokumentere, hvorvidt fuldmagtsgiveren pga. sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere har evne til selv at varetage sine forhold inden for fuldmagtens områder (personlige og/eller økonomiske forhold).

 

Lægeerklæringen forudsættes derfor at omfatte følgende elementer:

 

En redegørelse for fuldmagtsgivers helbredsmæssige forhold, herunder

diagnosen, og

om fuldmagtsgiveren efter en lægelig vurdering har evne til at varetage sine økonomiske og personlige forhold.

 

Om muligt oplysninger om forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker pågældendes muligheder for selv at varetage sine forhold.

 

En vurdering af om fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.

Hvem udarbejder lægeerklæringen

Lægeerklæringen forudsættes som udgangspunkt at skulle udarbejdes af fuldmagtsgiverens praktiserende læge, der typisk vil have et godt og opdateret billede af vedkommendes aktuelle tilstand og sygdomshistorie. Om nødvendigt vil erklæringen tillige kunne udarbejdes af f.eks. en speciallæge, en plejehjemslæge eller en læge på hospital eller andet behandlingssted.

 

Hvem indhenter lægeerklæringen

Fremtidsfuldmægtigen kan sammen med fuldmagtsgiveren – eller om nødvendigt fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende – indhente lægeerklæringen. De nærmeste pårørende inddrages (dvs. medvirker til indhentelsen) efter reglerne i sundhedsloven om stedfortrædende samtykke ved patientens inhabilitet.

 

Fremtidsfuldmægtigen rekvirerer som udgangspunkt lægeerklæring med inddragelse af fuldmagtsgiveren (patienten). Det kan f.eks. ske ved, at fuldmagtsgiveren giver fremtidsfuldmægtigen særskilt fuldmagt til eller på anden måde skriftligt eller mundtligt samtykker til at fuldmægtigen indhenter lægeerklæringen, at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiver sammen underskriver en erklæring på, at de ønsker en lægeerklæring, eller at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiveren sammen møder op hos lægen til en konsultation etc.

 

Når patienten eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer lægeerklæring

Fuldmagtsgiveren (patienten) selv eller dennes nærmeste pårørende vil desuden i nogle tilfælde rekvirere lægeerklæring uden at andre medvirker hertil. I så fald udarbejdes lægeerklæringen efter de almindelige regler i sundhedslovgivningen.

 

Hvem udleveres lægeerklæringen til

Lægeerklæringen udleveres til fuldmagtsgiveren eller den stedfortrædende pårørende.

 

Fuldmagtsgiveren kan bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal have erklæringen udleveret.

 

Hvem betaler lægeerklæring

Lægeerklæringen betales af den fremtidsfuldmægtig, der har rekvireret den.

 

Hvis fuldmagtsgiveren selv eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer erklæringen alene, betaler vedkommende for erklæringen.

 

Hvor findes lægeerklæringsblanketten

Lægeforeningen og Justitsministeriet har aftalt, at vedlagte blanket kan bruges til at afgive lægeerklæringen. Blanketten findes på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk samt på Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk under attester.

 

ID-nr. 03.08.70.01

gemål og giver borgerne mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage økonomiske og/eller personlige forhold, hvis borgeren (fuldmagtsgiveren) på et eventuelt fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

 

Fuldmagtsgiveren opretter selv – mens vedkommende fornuftsmæssigt er i stand til det – fremtidsfuldmagten. Det sker som hovedregel direkte i Fremtidsfuldmagtsregistret via en digital selvbetjeningsløsning. Fuldmagtsgiveren vedkender sig efterfølgende fremtidsfuldmagten for en notar.

 

Hvis fuldmagtsgiveren efterfølgende mister evnen til selv at varetage sine forhold, skal fremtidsfuldmagten for at blive virksom sættes i kraft af Statsforvaltningen. Det sker som udgangspunkt efter anmodning fra den, der er udpeget som fremtidsfuldmægtig. I nogle tilfælde vil fuldmagtsgiveren også selv kunne indlede ikraftsættelsessagen. Afgørelser om ikraftsættelse vil herefter blive tinglyst i Personbogen, således at fremtidsfuldmægtigen over for tredjemand bliver klart legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

 

Statsforvaltningens afgørelse om ikraftsættelse vil bl.a. være baseret på lægelige oplysninger om fuldmagtsgiverens helbredstilstand. En anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal derfor vedlægges en lægeerklæring.

 

Nærmere om lægeerklæringen

Lægeerklæringen skal dokumentere, hvorvidt fuldmagtsgiveren pga. sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere har evne til selv at varetage sine forhold inden for fuldmagtens områder (personlige og/eller økonomiske forhold).

Lægeerklæringen forudsættes derfor at omfatte følgende elementer:

 

En redegørelse for fuldmagtsgivers helbredsmæssige forhold, herunder

diagnosen, og

om fuldmagtsgiveren efter en lægelig vurdering har evne til at varetage sine økonomiske og personlige forhold.

Om muligt oplysninger om forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker pågældendes muligheder for selv at varetage sine forhold.

En vurdering af om fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.

Hvem udarbejder lægeerklæringen

Lægeerklæringen forudsættes som udgangspunkt at skulle udarbejdes af fuldmagtsgiverens praktiserende læge, der typisk vil have et godt og opdateret billede af vedkommendes aktuelle tilstand og sygdomshistorie. Om nødvendigt vil erklæringen tillige kunne udarbejdes af f.eks. en speciallæge, en plejehjemslæge eller en læge på hospital eller andet behandlingssted.

Hvem indhenter lægeerklæringen

Fremtidsfuldmægtigen kan sammen med fuldmagtsgiveren – eller om nødvendigt fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende – indhente lægeerklæringen. De nærmeste pårørende inddrages (dvs. medvirker til indhentelsen) efter reglerne i sundhedsloven om stedfortrædende samtykke ved patientens inhabilitet.

Fremtidsfuldmægtigen rekvirerer som udgangspunkt lægeerklæring med inddragelse af fuldmagtsgiveren (patienten). Det kan f.eks. ske ved, at fuldmagtsgiveren giver fremtidsfuldmægtigen særskilt fuldmagt til eller på anden måde skriftligt eller mundtligt samtykker til at fuldmægtigen indhenter lægeerklæringen, at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiver sammen underskriver en erklæring på, at de ønsker en lægeerklæring, eller at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiveren sammen møder op hos lægen til en konsultation etc.

Når patienten eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer lægeerklæring

Fuldmagtsgiveren (patienten) selv eller dennes nærmeste pårørende vil desuden i nogle tilfælde rekvirere lægeerklæring uden at andre medvirker hertil. I så fald udarbejdes lægeerklæringen efter de almindelige regler i sundhedslovgivningen.

Hvem udleveres lægeerklæringen til

Lægeerklæringen udleveres til fuldmagtsgiveren eller den stedfortrædende pårørende.

Fuldmagtsgiveren kan bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal have erklæringen udleveret.

Hvem betaler lægeerklæring

Lægeerklæringen betales af den fremtidsfuldmægtig, der har rekvireret den.

Hvis fuldmagtsgiveren selv eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer erklæringen alene, betaler vedkommende for erklæringen.

Hvor findes lægeerklæringsblanketten

Lægeforeningen og Justitsministeriet har aftalt, at vedlagte blanket kan bruges til at afgive lægeerklæringen. Blanketten findes på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk samt på Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk under attester.

ID-nr. 03.08.70.01

Til toppen

Bilag 2 – Anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt

OBS: Hvis anmodningen indgives af fuldmagtsgiveren selv, skal alene punkt 1, 3, 4 og 8 udfyldes.

1. Oplysninger om fuldmagtsgiveren (den, der har oprettet fremtidsfuldmagten)

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

Cpr.nr.:

 

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

 

2. Oplysninger om fuldmagtsgiverens civilstand

 

 

Civilstand (sæt kryds)

 

 

 

Gift [ ] Samlevende [ ] Separeret [ ] Ugift/skilt [ ]

 

 

 

 

Ægtefælle/samlevers navn:

 

 

 

 

 

 

CPR-nummer:

 

 

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

 

 

 

Navn, adresse og telefonnummer på øvrige nære pårørende, f.eks. forældre eller voksne børn (relation skal oplyses):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oplysninger om personer, som fuldmagtsgiver har udpeget som fremtidsfuldmægtig

 

 

Fremtidsfuldmægtig nr. 1

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

Cpr.nr:

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtig nr. 2

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

Cpr.nr:

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtig nr. 3

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

Cpr.nr:

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtig nr. 4

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

Cpr.nr:

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

 

4. Underretning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt

 

 

Herunder kan du angive e-mailadresser på de myndigheder, organisationer og personer, som skal gives besked herom, når fremtidsfuldmagten er sat i kraft og offentliggjort (tinglyst) i Personbogen. Relevant kan eksempelvis være fuldmagtsgiverens bopælskommune eller bank. E-mail vil blive sendt til de pågældende fra Tinglysningsretten.

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

5. Fuldmagtsgiverens egen holdning til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten

 

 

Det følger af § 4, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, at fremtidsfuldmægtigen(e) har pligt til at drøfte anmodningens indgivelse med fuldmagtsgiveren. Drøftelsen kan dog undlades, hvis fuldmagtsgiver ikke er i stand til at forstå betydningen heraf. Hvis fuldmagtsgiver i tilknytning til drøftelsen udtaler sig imod anmodningen, kan denne ikke behandles.

 

 

 

 

Hvis anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren, oplyses fuldmagtsgiverens holdning hertil:

 

 

 

[ ] Indforstået

 

 

 

[ ] Protesterer

 

 

 

 

Hvis anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten ikke er drøftet med fuldmagtsgiveren, redegøres her for baggrunden herfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Erklæring på tro og love om inddragelse af fuldmagtsgiveren

 

 

Hvis drøftelser med fuldmagtsgiver som nævnt oven for under punkt 5 har fundet sted, skal den/de fremtidsfuldmægtige1) underskrive en erklæring herom på tro og love.

 

 

1) Det er den/de primære fremtidsfuldmægtige, der skal underskrive. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige underskrive i stedet.

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

Straffelovens § 161

 

 

 

Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som uden for det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.

 

 

7. Erklæring på tro og love om underretning af nærmeste pårørende

 

 

Ifølge § 4, stk. 3, i lov om fremtidsfuldmagter er det en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at fremtidsfuldmægtigen(e) underretter fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for – over for Familieretshuset – at gøre indsigelse imod ikraftsættelsen. Det er herudover en betingelse, at den/de fremtidsfuldmægtige2) afgiver erklæring på tro og love herom, jf. lovens § 5, stk. 3.

 

 

2) Det er den/de primære fremtidsfuldmægtige, der skal afgive erklæring. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige afgive erklæring.

 

 

Navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende, som er underrettet om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for at gøre indsigelse (relation skal oplyses):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende, som ikke er underrettet om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for at gøre indsigelse (relation og årsag til manglende underretning skal oplyses):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

Straffelovens § 161

 

 

 

Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som uden for det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.

 

 

 8. Underskrift

 

 

Anmodning indgivet af fuldmagtsgiveren selv :

 

 

 

Hvis denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt indgives af fuldmagtsgiveren, underskriver fuldmagtsgiveren her.

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

Anmodning indgivet af fremtidsfuldmægtigen(e) :

 

 

 

Hvis denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt indgives af fremtidsfuldmægtigen(e), underskriver fremtidsfuldmægtigen(e) her. Det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at den/de fremtidsfuldmægtige3) underskriver anmodningen.

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

3) Det er den/de primære fremtidsfuldmægtige, der skal underskrive. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige underskrive i stedet.

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

Fremtidsfuldmægtigens navn:

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

Vejledning

Hvornår kan en fremtidsfuldmagt sættes i kraft?

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Hvem kan anmode om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt?

For at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen(e) indgive en anmodning herom til Familieretshuset. Hvis der er flere fremtidsfuldmægtige, skal de indgive anmodningen i forening. Det betyder, at den/de fremtidsfuldmægtige skal underskrive ikraftsættelsesblanketten og de i blanketten indeholdte tro- og love-erklæringer.

Lægeerklæring

Da ikraftsættelse er betinget af fuldmagtsgiverens helbredsforhold, skal anmodningen som udgangspunkt vedlægges en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand.

Lægeerklæringen indhentes ved, at en fremtidsfuldmægtig sammen med fuldmagtsgiveren skriftligt eller personligt retter henvendelse til fuldmagtsgiverens privatpraktiserede læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge.

I ganske særlige tilfælde kan Familieretshuset bestemme, at ikraftsættelsesanmodningen ikke skal vedlægges en lægeerklæring. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor det på anden måde er godtgjort, at den relevante tilstand er indtrådt, eller hvor det ikke er muligt at fremlægge en lægeerklæring. Det kan også være i tilfælde, hvor fuldmagtsgiveren selv indgiver anmodningen og vurderes i stand til at forstå betydningen heraf.

Forudgående drøftelse med fuldmagtsgiver og underretning af nærmeste pårørende

Fremtidsfuldmægtigen(e) har pligt til at drøfte anmodningens indgivelse med fuldmagtsgiveren. Drøftelsen kan dog undlades, hvis fuldmagtsgiver ikke er i stand til at forstå betydningen heraf. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af sagen og udtaler sig imod fuldmagtens ikraftsættelse, kan anmodningen ikke indgives.

Herudover har fremtidsfuldmægtigen(e) pligt til at underrette fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende om indgivelse af anmodningen, således at de pågældende over for Familieretshuset får mulighed at gøre indsigelse imod fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.

Gebyr

I forbindelse med indgivelse af en anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt betales et gebyr til Familieretshuset. Hvis Familieretshuset vurderer, at betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft ikke er til stede, tilbagebetales gebyret ikke.

Offentliggørelse af fremtidsfuldmagten

Når Familieretshuset har truffet afgørelse om, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Familieretshuset for, at fuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Herved kan både offentlige myndigheder og private aftaleparter enkelt og hurtigt foretage opslag i Personbogen og sikre sig, at den fornødne fuldmagt er til stede, når fremtidsfuldmægtigen(e) henvender sig.

Til toppen

Bilag 3 – Blanket til brug for stamoplysninger om fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtige (blanketten skal indleveres til Familieretshuset sammen med fremtidsfuldmagten, hvis man er fritaget for Digital Post og ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt)

Stamoplysninger om fuldmagtsgiver:

 

 

Navn

 

 

 

 

 

Personnummer

 

 

 

 

 

Stamoplysninger om fremtidsfuldmægtigene og eventuelle subsidiære fremtidsfuldmægtige:

 

 

Navn

 

 

 

 

 

Personnummer

 

 

 

 

 

 

 

Navn

 

 

 

 

 

Personnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn

 

 

 

 

 

Personnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn

 

 

 

 

 

Personnummer

 

 

 

 

 

Stamoplysninger om eventuelt privat tilsyn:

 

 

Navn

 

 

 

 

 

Personnummer/

 

CVR

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Koncepter for fremtidsfuldmagter

 

Du kan tage udgangspunkt i de følgende koncepter for fremtidsfuldmagter, når du skal udforme din fremtidsfuldmagt.

 

A. Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold

Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige og økonomiske forhold og giver min(e) fremtidsfuldmægtig(e) ret til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og mine økonomiske forhold og formue.

 

Fremtidsfuldmægtigen(e) er bl.a. berettiget – men ikke begrænset – til på mine vegne at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, mv.

 

Fremtidsfuldmægtigen(e) er endvidere berettiget til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder ansøge om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, m.v.

Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

 

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

 

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

B. Fuldmagt til alle personlige forhold

Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder bl.a. – men ikke begrænset – til at ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, m.v.

 

Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

 

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

 

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

 

C. Fuldmagt til alle økonomiske forhold

Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine økonomiske forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine økonomiske forhold og formue, herunder bl.a. – men ikke begrænset til – at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, m.v.

 

[Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

 

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

 

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

 

D. Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold

Denne fremtidsfuldmagt bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at [beskriv forholdene præcist].

 

[Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

 

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

 

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

 

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

Til toppen