Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 987 af 29/6 2016.

I medfør af § 65 a, stk. 7, § 85 e, stk. 5, og § 87, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lov bekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde og begreber

§ 1. Denne bekendtgørelse skal bruges, når et medlem eller et tidligere medlem af en a-kasse ved svig med urette har beholdt, har fået eller har forsøgt at få udbetalt en ydelse fra a-kassen. Den skal også bruges, når et medlem eller et tidligere medlem ved uagtsomhed med urette har beholdt eller har fået udbetalt en ydelse fra a-kassen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal også bruges, når et medlem med rette har fået ydelsen, men forudsætningerne for udbetalingen senere brister, og medlemmet ved svig eller uagtsomhed beholder ydelsen.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal også bruges, når en a-kasse bliver bekendt med, at et medlem i forbindelse med udbetaling af ydelser på tidspunktet for afgivelser af månedsoplysninger har arbejdet flere timer, end medlemmet oplyste, og a-kassen vurderer, at medlemmet fortiede omstændigheder for at få en ydelse med urette.

Stk. 4. Bekendtgørelsens §§ 2-7 skal også bruges, når et medlem ved svig eller uagtsomhed med urette har fået udbetalt dagpenge efter artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Stk. 5. Bekendtgørelsen bruges ikke på ydelser udbetalt med forbehold i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 65 a, stk. 5.

Stk. 6. Bekendtgørelsen bruges heller ikke på VEU-godtgørelse.

§ 2. Sanktionen ved svig og uagtsomhed er en effektiv karantæne bortset fra gentagelsestilfælde, jf. § 5.

Stk. 2. En effektiv karantæne betyder, at retten til ydelser, bortset fra VEU-godtgørelse og feriedagpenge, falder bort for et antal timer, hvor medlemmet ellers ville have ret til ydelser fra a-kassen.

Stk. 3. En effektiv karantæne træder i kraft fra det tidspunkt, hvor a-kassen har truffet en afgørelse, som er meddelt medlemmet.

Stk. 4. Er en karantæne ikke udstået senest 2 år efter, den er trådt i kraft, bortfalder den.

Stk. 5. Er et medlem pålagt flere karantæner i medfør af §§ 4 og 6, skal den karantæne, der forældes først, afvikles først. En karantæne efter §§ 4 og 6 kan ikke afvikles i perioder, hvor et medlem afvikler karantæne fastsat efter lovens § 63, stk. 5, eller § 78, stk. 6.

Procedure ved mistanke om svig og uagtsomhed

§ 3. Bliver en a-kasse bekendt med forhold, der gør det sandsynligt, at et medlem ved svig eller ved uagtsomhed med urette har fået ydelser fra a-kassen, skal a-kassen høre medlemmet, jf. lovens § 65 a, stk. 4. A-kassen skal fortsætte med at udbetale ydelser, indtil der træffes en afgørelse, som er meddelt medlemmet. Ydelser skal udbetales med forbehold for, om medlemmet har ret til dem, jf. lovens § 65 a, stk. 5.

Stk. 2. Når a-kassen har truffet en afgørelse om sagens realitet, og denne er meddelt medlemmet, skal a-kassen stoppe udbetalingerne af ydelser i overensstemmelse med sin afgørelse.

Udbetalinger omfattet af lovens § 85 e, stk. 3

§ 4. Hvis en a-kasse bliver bekendt med, at et medlem på tidspunktet for afgivelse af månedsoplysninger, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, har arbejdet flere timer, end medlemmet oplyste om, og a-kassen vurderer, at medlemmet har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder for at få en ydelse med urette, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 74 timer.

Stk. 2. A-kassen skal foretage en vurdering, jf. stk. 1, når et medlem skal reguleres for mere end 37 timer, jf. §§ 6 og 7 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Svig

§ 5. Et medlem, der har begået svig, skal have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst være på 962 timer.

Stk. 2. Karantænen beregnes ved at omregne tilbagebetalingsbeløbet til timer. Det sker ved at dividere beløbet med den omregningssats, der gælder på høringstidspunktet. Medlemmet skal herefter have en effektiv karantæne på 3,5 gange det beregnede timetal, dog mindst 74 timer. Karantænen rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 3. Et medlem, der har forsøgt at begå svig, skal have en effektiv karantæne på 74 timer.

Stk. 4. Et medlem, der har begået dokumentfalsk eller svig ved komplot, skal have en effektiv karantæne på 962 timer.

Stk. 5. Hvis der er objektivt konstaterbare forhold, der kan betragtes som formildende omstændigheder, skal en karantæne efter stk. 1-5 sættes ned med 1/3. Den nedsatte karantæne rundes op til nærmeste hele tal. Det er en betingelse, at medlemmet har betalt gælden tilbage eller har indgået et skriftligt, frivilligt forlig om at betale gælden tilbage.

Gentagelsestilfælde

§ 6. Et medlem skal slettes for svig, hvis medlemmet tidligere er blevet pålagt en sanktion for svig og på ny gør sig skyldig i svig. Det gælder dog kun, hvis der ikke er gået mere end 5 år, fra den første afgørelse om svig er meddelt medlemmet og til forseelsestidspunktet for det senere forhold.

Uagtsomhed

§ 7. Ved uagtsomhed skal et medlem have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst være på 37 timer.

Stk. 2. Har et medlem ved uagtsomhed fået et beløb, der højst udgør 25 gange dagpengenes højeste beløb for en dag for fuldtidsforsikrede på høringstidspunktet, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 20 timer.

Stk. 3. Har et medlem ved uagtsomhed fået et beløb, der højst udgør 2 gange dagpengenes højeste beløb for en dag for fuldtidsforsikrede på høringstidspunktet, skal medlemmet ikke have nogen effektiv karantæne.

Forældelse i forhold til at pålægge sanktion

§ 8. En forseelse sanktioneres ikke, når der er gået mere end 5 år fra forseelsens ophør til høringstidspunktet for forholdet.

Politianmeldelse

§ 9. A-kassen skal melde et medlem til politiet for overtrædelse af straffeloven, når tilbagebetalingsbeløbet, der skyldes svig, er større end 25 gange dagpengenes højeste for en dag for fuldtidsforsikrede på høringstidspunktet for forholdet.

Stk. 2. Ved komplot og dokumentfalsk, jf. § 5, stk. 4, og ved slettelse for svig, jf. § 6, skal et medlem altid meldes til politiet.

Stk. 3. Når der er afsagt helt eller delvist frifindende dom i sagen, eller anklagemyndigheden har opgivet påtale, skal a-kassen straks genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på sager, hvor høringstidspunktet er den 1. juli 2017 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2011 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse ophæves.

Til toppen

Noter

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2017, og den ophæver samtidig bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2011 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Da bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2011 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse fortsat er gældende indtil den 1. juli 2017 er den ikke markeret som historisk.

Til toppen