Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 979 af 28/6 2016.

I medfør af § 15 d, stk. 10, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2016, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for kommunalbestyrelsens tilbud om helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 15 d.

Formål

§ 2. Formålet med en helbredsmæssig vurdering er at sikre, at der så tidligt som muligt sker en afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer hos nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med henblik på, at relevante oplysninger om helbredsforhold kan indgå i planlægningen af den kommunale integrationsindsats og den videre sundhedsmæssige behandling.

Personkreds

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal efter en konkret vurdering af behovet give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10.

Stk. 2. Tilbud om en helbredsmæssig vurdering skal gives til nyankomne flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte at give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne familiesammenførte udlændinge til en flygtning som nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Tilbud efter stk. 1-3 omfatter både udlændinge under og over 18 år.

Til toppen

Kapitel 2 – Samarbejde mellem kommuner og læger om helbredsmæssige vurderinger

§ 4. Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 6.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indgå et samarbejde med læger med de nødvendige kompetencer om gennemførelse af helbredsmæssige vurderinger og honorere lægerne herfor. De nærmere retningslinjer for samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og de undersøgende læger fastlægges i regi af det sociallægelige samarbejde mellem KL og Lægeforeningen.

Til toppen

Kapitel 3 – Kommunalbestyrelsens afgivelse af tilbud og vejledning

§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde en helbredsmæssig vurdering til en nyankommen flygtning, omfattet af § 3, stk. 1, ud fra en konkret vurdering af behovet for en nærmere afdækning af den pågældende flygtnings fysiske eller psykiske helbredsforhold. Ved vurdering af behovet for tilbuddet skal kommunalbestyrelsen inddrage allerede foreliggende helbredsmæssige oplysninger om flygtningen, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 1, 2. pkt., og vurdere behovet for med udlændingens samtykke at indhente relevante sundhedsmæssige oplysninger fra asylindkvarteringssystemet.

§ 6. Kommunalbestyrelsens tilbud om en helbredsmæssig vurdering, jf. § 3, skal gives snarest muligt og inden 6 måneder efter overtagelse af integrationsansvaret for udlændingen, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 4.

Stk. 2. I forbindelse med tilbuddet skal kommunalbestyrelsen vejlede udlændingen om formålet med den helbredsmæssige vurdering hos en læge og om muligheden for med udlændingens samtykke at indhente og videregive relevante helbredsoplysninger til den undersøgende læge.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal desuden vejlede om, at tilbuddet om en helbredsmæssig vurdering er frivilligt, og at udlændingen, hvis denne i første omgang afslår tilbuddet, efterfølgende kan anmode herom inden for den femårige introduktionsperiode, jf. integrationslovens § 16, stk. 7.

§ 7. Et barn på 15 år eller derover træffer som udgangspunkt selv beslutning om at tage imod et tilbud om en helbredsmæssig vurdering hos en læge. Kommunalbestyrelsen skal dog informere forældremyndighedsindehaveren, således at denne kan inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Stk. 2. For et barn under 15 år træffes beslutning om at tage imod et tilbud om en helbredsmæssig vurdering af forældremyndighedsindehaveren.

Stk. 3. Er der tale om en uledsaget mindreårig udlænding, er det den midlertidige forældremyndighedsindehaver, som efter forældreansvarslovens § 28 er udpeget til at drage omsorg for barnet, der henholdsvis skal inddrages eller træffe beslutning om tilbuddet.

§ 8. Hvis udlændingen tager imod tilbuddet, skal kommunalbestyrelsen vejlede om, hvilke læger der tilbyder en helbredsmæssig vurdering, og om tidsbestilling og i fornødent omfang være udlændingen behjælpelig hermed.

Kommunalbestyrelsens videregivelse af oplysninger til den undersøgende læge

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal med udlændingens samtykke videregive de oplysninger, som er relevante for gennemførelse af den helbredsmæssige vurdering, til den undersøgende læge, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 7. Det gælder også oplysninger om udlændingens rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, herunder læge- og sygehusjournaler samt oplysninger fra asylindkvarteringsoperatøren.

Til toppen

Kapitel 4 – Indhold af den helbredsmæssige vurdering

Lægens funktioner

§ 10. I forbindelse med en helbredsmæssig vurdering skal den undersøgende læge inddrage de helbredsmæssige oplysninger om udlændingen, som er modtaget fra kommunen. Lægen skal samtidig vurdere behovet for med udlændingens samtykke at indhente yderligere helbredsmæssige oplysninger, herunder oplysninger fra asylindkvarteringsoperatøren eller sundhedsvæsenet. Lægens adgang til med udlændingens samtykke at indhente og få videregivet helbredsmæssige oplysninger fra andre sundhedspersoner følger reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

§ 11. Den undersøgende læges helbredsmæssige vurdering af udlændingen skal omfatte en samtale med og en helbredsundersøgelse af udlændingen med henblik på en lægefaglig vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand og en lægefaglig vurdering af, om der er behov for yderligere helbredsmæssig udredning eller behandling, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 5.

Stk. 2. Samtalen skal omfatte en gennemgang af udlændingens sygehistorie, eventuelle symptomer på aktuel fysisk og psykisk sygdom samt psykosociale belastninger.

Stk. 3. Helbredsundersøgelsen skal omfatte en objektiv undersøgelse, herunder en primær afdækning af relevante somatiske og psykiske sygdomme.

Stk. 4. Den lægefaglige vurdering skal indeholde en konklusion og ved behov en plan for yderligere udredning og behandling.

Stk. 5. Samtaler og undersøgelser skal gennemføres med den fornødne kvalificerede tolkebistand. Tolkeopgaven kan ikke overlades til udlændingens nærmeste familiemedlemmer.

§ 12. Den undersøgende læge videregiver med udlændingens samtykke resultatet af de foretagne undersøgelser og den lægefaglige vurdering af udlændingens helbredstilstand samt oplysninger om iværksættelse af yderligere udredning eller behandling i sundhedsvæsenet til den koordineringsansvarlige forvaltning i kommunen, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 8.

§ 13. Det påhviler den undersøgende læge at igangsætte nødvendige behandlende tiltag og ved behov at henvise til yderligere udredning, behandling eller opfølgning i sundhedsvæsenet. Lægen skal ved behov desuden komme med forslag til forebyggende tiltag i kommunalt regi i forhold til den enkelte udlænding eller familien.

Stk. 2. Hvis den helbredsmæssige vurdering ikke er gennemført af udlændingens egen læge, skal den undersøgende læge med udlændingens samtykke videregive resultatet heraf til udlændingens egen læge, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 9. Ved egen læge forstås den alment praktiserende læge, som udlændingen er tilmeldt som gruppe 1-sikret, jf. sundhedslovens § 59.

Særligt om delegation til andet sundhedspersonale

§ 14. Den undersøgende læge kan i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp foretage delegation til en medhjælper i forbindelse med udførelsen af den helbredsmæssige undersøgelse, jf. § 11, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lægen kan ikke delegere den lægefaglige vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand samt vurderingen af behov for yderligere udredning, behandling eller opfølgning i sundhedsvæsenet til en medhjælper.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1441 af 12. december 2013 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ophæves.

Til toppen