Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge 1)

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 978 af 28/6 2016.

I medfør af § 16, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 10. juni 2015, som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015 og senest ved lov nr. 665 af 8. juni 2016, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter rammer og procedurer for Styrelsen for Videregående Uddannelsers behandling af sager vedrørende vurdering af kvalifikationer hos lærere, som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, opnået i udlandet, jf. § 16, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Til toppen

Kapitel 2 – Anerkendelsesprocedure

§ 3. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan efter ansøgning godkende, at udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer opnået gennem uddannelse, relevant erhvervserfaring og livslang læring kan sidestilles med uddannelsesmæssige kvalifikationer, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. De erhvervsmæssige kvalifikationer skal være erhvervet gennem udøvelse af det pågældende erhverv i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år, når erhverv eller uddannelsen ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge sendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser vedlagt relevant dokumentation. Statsborgere i EU, i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, kan også indgive ansøgningen online via den danske "Kvikskranke" under EU-portalen EUGO-netværk.

Stk. 3. Ansøgningen kan indgives på et af Styrelsen for Videregående Uddannelser udarbejdet ansøgningsskema. Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation i kopi:

1) Eksamensbevis(er) for den pågældendes uddannelse i udlandet.

2) Karakterudskrift(er).

3) Praktikaftaler fra eventuelle praktikforløb i udlandet.

4) Dokumenter for den eventuelle relevante erhvervserfaring.

5) Dokumentation vedrørende eventuel navneforandring i forhold til personnavn på uddannelsesdokument.

Stk. 4. Oversættelse af eksamensbevis(er) og af karakterudskrift(er), jf. stk. 3. skal vedlægges. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk skal dog ikke oversættes.

Stk. 5. Tidligere vurdering(er) eller afgørelse(er) om anerkendelse vedlægges, hvis sådanne foreligger.

Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan forlange, at ansøgeren foreviser originale dokumenter ved begrundet tvivl om ægtheden eller lignende af det forelagte dokument.

Stk. 7. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan til brug for vurderingen af ansøgers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne, jf. stk. 1, anmode om yderligere dokumentation eller indhente oplysninger hos andre offentlige myndigheder m.v.

§ 4. Styrelsen for Videregående Uddannelser behandler ansøgninger i henhold til § 3 fra både statsborgere i EU, i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i et land som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og i tredjelande.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser bekræfter inden for en måned modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge. Styrelsen oplyser samtidig ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 3. Ansøgninger om adgang til at undervise i dansk som andetsprog for voksne udlændinge skal behandles hurtigst muligt, og Styrelsen for Videregående Uddannelser skal senest tre måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning træffe en begrundet afgørelse. Fristen kan i særlige tilfælde forlænges med én måned.

§ 5. Til brug for kontrol af oplysninger om opnåede erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til § 3 kan Styrelsen for Videregående Uddannelser kræve nødvendige oplysninger om den pågældende, herunder oplysninger om faglige, disciplinære eller strafferetlige sanktioner fra myndighederne i det land, hvor den pågældende har opnået sine kvalifikationer. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan videregive nødvendige oplysninger om en underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, som virker her i landet, til det kompetente organ i et andet EU/EØS-land eller til det kompetente organ i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv. På samme måde kan styrelsen modtage oplysninger fra et kompetent organ i en anden EU-/EØS-medlemsstat eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 3. Udveksling af oplysninger skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt.

Stk. 4. Indhentelse og videregivelse af oplysninger skal være nødvendig for, at styrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver.

Stk. 5. Styrelsen skal anvende Informationssystemet for det Indre Marked (IMI) ved udveksling af relevante oplysninger omfattet af stk. 2.

§ 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan betinge anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer af, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve. Styrelsen kan stille krav om prøvetid eller en egnethedsprøve, hvis:

1) Ansøgerens uddannelse omfatter fag eller discipliner, der væsentligt forskellige fra den, der er omfattet af uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, eller

2) Erhvervet som lærer i dansk som andetsprog her i landet omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves her i landet, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet og forudsætter, at Styrelsen for Videregående Uddannelser kontrollerer, om den viden og kompetencer, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i en medlemsstat eller et tredjeland, og som er formelt attesteret af et relevant organ, helt eller delvist dækker de fag eller discipliner, som vurderes at være væsentligt forskellige. Styrelsen fastlægger indholdet og varigheden af prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3. Ansøgeren har ret til at vælge mellem gennemførelse af prøvetid og aflæggelse af egnethedsprøve.

Stk. 4. Prøvetid finder sted i Danmark og tilrettelægges af den udbyder af danskuddannelse, hvor prøvetiden gennemføres. Prøvetiden afsluttes med en bedømmelse, som foretages af den pågældende udbyder og indsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Stk. 5. Egnethedsprøve aflægges i de fag, som kræves for at opnå uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne, jf. § 6, stk. 1. Ansøgeren skal have mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 7. Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 16, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om rammer og procedurer for behandlingen af ansøgninger om godkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.

Til toppen