Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1496 af 1/12 2016, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1334 af 27/11 2017.

I medfør af § 19 og § 82 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, og § 195, stk. 1, § 273 a og § 276 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes:

Anmeldelse af patientbehandling udført på private sygehuse og klinikker

§ 1. Oplysninger om lægelig behandling af patienter på private sygehuse eller klinikker skal anmeldes til Landspatientregisteret efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved lægelig behandling forstås i denne bekendtgørelse behandling, der er forbeholdt læger eller som i øvrigt udføres af læger, herunder ved brug af medhjælp.

§ 3. Ved private sygehuse og klinikker forstås i denne bekendtgørelse alle behandlingssteder, hvor der foregår lægelig behandling, og som ikke fuldt ud ejes eller drives af offentlige myndigheder.

§ 4. Pligten til at foretage anmeldelse påhviler den for behandlingen ansvarlige læge.

Stk. 2. Ejeren af sygehuset eller klinikken skal sikre sig, at anmeldelse foretages i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 5. Anmeldelse skal foretages for såvel lægelig behandling under indlæggelse som ambulant lægelig behandling på sygehuset eller klinikken, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der skal ikke foretages anmeldelse af lægelig behandling, der er omfattet af overenskomster på praksisområdet.

Stk. 3. Anmeldelsen skal være i overensstemmelse med det dataindhold, der er beskrevet i den til enhver tid gældende beskrivelse af kravene til indberetning til Landspatientregisteret, som udfærdiges af Sundhedsdatastyrelsen.

Stk. 4. Anmeldelse skal ske senest den 10. i den måned, der følger efter måneden, hvori den lægelige behandling har fundet sted.

Stk. 5. Anmeldelse skal ske elektronisk. Anmelderen skal foretage anmeldelse i overensstemmelse med den brugermanual, som udfærdiges af Sundhedsdatastyrelsen og som er tilgængelig på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

§ 5 a. Anmeldelse af indsatte implantater skal uanset § 5, stk. 2, altid ske.

Stk. 2. Anmeldelsen i medfør af stk. 1, skal ske enten via Sundhedsvæsenets Elektroniske Indberetningssystem (SEI) eller i overensstemmelse med den i bilag 1 angivne specifikation og efter de i bilag 1 angivne procedurer.

Stk. 3. Anmeldelsespligten indbefatter ikke de i bilag 2 undtagne implantattyper.

Anmeldelse af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker

§ 6. Læger, der udfører mandlig omskæring, herunder ved brug af medhjælp, uden for sygehuse og klinikker, har pligt til at anmelde behandlingen til Landspatientregisteret.

Stk. 2. Anmeldelse af behandlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 3-5.

Straf

§ 7. Med bøde straffes den læge og sygehus- eller klinikejer, der overtræder § 1, § 5, stk. 1, stk. 4 eller stk. 5, 1. pkt., eller § 6, stk. 1, eller undlader at sikre sig, at indberetning finder sted efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Specifikation af dataindhold og fremgangsmåde ved indberetning af implantater

Inden påbegyndelse af indberetninger skal privatklinikken/-sygehuset (dataleverandøren) oplyse følgende til Sundhedsdatastyrelsen:

Dataleverandøroplysninger:

 

 

 

Dataleverandør

 

 

 

Kontaktperson

 

 

 

Telefon

 

 

 

E-mail

 

 

 

Dataleverandørens faglige kontaktperson:

 

 

 

Navn kontaktperson

 

 

 

Afdeling

 

 

 

Stilling

 

 

 

Telefon

 

 

 

Email

 

 

 

Inden indberetning påbegyndes skal der være gennemført succesfuld test af leverancemetode. Kontakt Sundhedsdatastyrelsen for gennemførelse og validering af test.

Dataafgrænsning:

Dataleverancen afgrænses således, at indsatte implantater registreres og alle registreringer modtages. Det er dataleverandørens ansvar, at der ikke sendes dubletter.

Struktur, navngivning af datasæt, filnavngivning:

Se beskrivelserne nedenfor. Leverandøren udarbejder en beskrivelse af det afleverede datasæt, som vedlægges denne kontrakt.

 

 

 

Leveringsfrekvens: Leveringstidspunkt

 

 

Kl. 01.00

 

 

Frekvens

 

 

Hver Nat

 

 

Leveringssted:

Filerne uploades via sundhedsdatanettet til sftp-server i Sundhedsdatastyrelsen:

 

 

 

Dataleverandør

 

 

XXXXXXXXXX

 

 

Server og placering

 

 

YYYYYYYYYY

 

 

Bruger

 

 

ZZZZZZZZZZZ

 

 

Adgangskode

 

 

WWWWWWW

 

 

Protokol

 

 

SFTP SSH File Transfer Protocol

 

 

Dataleverandøren

Dataleverandøren har det tekniske ansvar for leverancen af data indtil data er afleveret på Sundhedsdatastyrelsens SFTP-server via sundhedsdatanettet. Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for data fra det er ankommet på SFTP-serveren.

Det er dataleverandørens ansvar, at de leverede data stemmer overens med de faktiske oplysninger i kildesystemet. Såfremt der foretages skift i kildesystemerne har dataleverandøren ansvaret for i videst muligt omfang at begrænse følgevirkningerne heraf samt at orientere Sundhedsdatastyrelsen om afledte konsekvenser heraf.

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen validerer indberetningerne og dataindhold. Kontrollen indebærer at data

afleveres i henhold til tidsplanen.

overholder de nærmere fastsatte regler for datasættet

Såfremt en leverance fejler eller udebliver, kontaktes dataleverandøren.

Filstruktur og specifikation dataindhold

Filerne afleveres (i henhold til specifikation) som

CSV

Decimalseparator er [,]. Der benyttes ikke 1000-tals separator (punktum)

Feltopdeler er [|]. Rækkeopdeler er line break.

ISO-format på alle datofelter, dvs. enten åååå-mm-dd eller åååå-mm-dd HH:MM:SS

Specifikation af dataindhold – Implantat indberetning

Anmeldelsespligten gælder kun for implantater, der kan indberettes med unikt produktnummer.

 

 

 

Feltnavn

 

 

Datatype

 

 

Indhold

 

 

Bemærkning

 

 

CPR

 

 

VARCHAR(10)

 

 

CPR nummer

 

 

Obligatorisk

 

 

Produkt_nr

 

 

VARCHAR(50)

 

 

Unikt produktnummer inden for den brugte registrerings standard

 

 

Obligatorisk

 

Angives ved brug af godkendte standarder fra Sundhedsdatastyrelsens katalog over standardgodkendelser

 

 

Batch_Lotnr

 

 

VARCHAR(50)

 

 

Batch/Lot nummer

 

 

Obligatorisk hvor det er relevant. Der skal være mindst et af disse 2 felter udfyldt.

 

Serienummer angives ved brug af godkendte standarder fra Sundhedsdatastyrelsens katalog over standardgodkendelser

 

 

Serienummer

 

 

VARCHAR(50)

 

 

 

Operationsdato

 

 

VARCHAR(20)

 

 

Dato tid for operation

 

 

Obligatorisk. Tidspunkt skal også registreres.

 

 

Reg_dato

 

 

VARCHAR(20)

 

 

Dato tid for scanning af stregkode

 

 

Obligatorisk.

 

 

Produktionsdato

 

 

VARCHAR(20)

 

 

Produktionsdato for implantat.

 

 

 

Udløbsdato

 

 

VARCHAR(20)

 

 

Udløbsdato for implantat.

 

 

 

Reg_standard

 

 

VARCHAR(50)

 

 

Anvendt registrerings standard.

 

 

 

 

Noteres som OID description

 

OID-IRI (Internationalized Resource Identifier) format

 

Fx GS1:

 

/GS1

 

Obligatorisk.

 

 

Reg_identifier

 

 

VARCHAR(50)

 

 

Unik registrerings identifikation i regionens implantat system i form af et sekventielt løbenummer.

 

 

Obligatorisk

 

 

Antal

 

 

VARCHAR(5)

 

 

Antal af aktuelt implantat indsat

 

 

 

SHAK

 

 

VARCHAR(7)

 

 

7-cifret SHAK kode for sygehus/afdeling/afsnit der indberetter

 

 

Obligatorisk – hvis ikke SOR-koden indberettes.

 

SOR-koder er obligatorisk efter 1. januar 2019.

 

 

SOR

 

 

VARCHAR( )

 

 

SOR kode for sygehus/afdeling/afsnit der indberetter

 

 

Obligatorisk – hvis ikke SHAK-koden indberettes.

 

SHAK-koder kan ikke benyttes efter januar 2019.

 

 

Reg_egenskab

 

 

VARCHAR(1)

 

 

Betegnelse for den modtagne registrering:

 

A: Ny registrering

 

M: Ændret registrering

 

D: Slettet registrering

 

R: Implantat er udtaget af patienten

 

 

Obligatorisk.

 

Feltet Reg_identifier+SHAK er nøglen der bruges ved værdierne M og D. Ved M sendes hele den rettede registrering med alle felter udfyldt. Ved R sendes hele registreringen med alle felter udfyldt.

 

 

HV_Side

 

 

VARCHAR(3)

 

 

Angiver hvilken side på patienten implantatet er sat ind:

 

H: Højre

 

V: Venstre

 

N/A: Irrelevant

 

 

Ved manglende info er feltet tomt.

 

 

Navngivning af datasæt

Filnavnet skal være på formatet:

SOR-kode_[udtræksdato]·csv

Eksempelvis:

54867592_20160105·csv

Hvor ”54867592” er indberetters SOR-kode. Udtræksdato er den dato hvor udtrækket er foretaget. Leveres på formen ååååmmdd.

Til toppen

Bilag 2 – Undtagelse fra anmeldelsespligt vedrørende implantater

Den i § 5 a fastsatte anmeldelsespligt omfatter ikke:

Spiraler

Skruer og skinner til osteosyntese, herunder suturer

Dentalimplantater

Til toppen

Noter

§ 5 a og Bilag 1 og 2 indsat 1/1 2018 ved bek. nr. 1334 af 27/11 2017.

Til toppen