Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9275 af 30/4 2015.

§ 1. Ved tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 skal kriminalforsorgsområdet i forhold til den dømte handle i overensstemmelse med reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 94-99, bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v., cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v., og bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved vilkårsovertrædelse foretaget af prøveløsladte, betinget dømte m.v., dog med de fornødne tillempelser og tilføjelserne i §§ 2-4.

§ 2. En person, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69 med vilkår om tilsyn, og som ikke er indlagt på hospital, skal møde hos eller modtage besøg af kriminalforsorgsområdet senest 14 dage efter, at kriminalforsorgsområdet har modtaget dommen fra politiet med henblik på gennemførelse af vilkåret.

Stk. 2. Hvis kriminalforsorgsområdet finder det nødvendigt, kan den behandlende overlæge anmodes om en lægelig vurdering af den dømte, inden kontakten etableres.

§ 3. Kriminalforsorgsområdet skal være opmærksom på, om der er ændringer i klientens psykiske tilstand.

Stk. 2. Er det i en foranstaltning bestemt, at kriminalforsorgen sammen med den behandlende overlæge kan træffe bestemmelse om indlæggelse, skal kriminalforsorgsområdet særligt være opmærksom på sådanne ændringer i klientens tilstand, som kan begrunde en indlæggelse. Observeres sådanne ændringer, skal kriminalforsorgsområdet rette henvendelse til den behandlende overlæge med henblik på, at der træffes afgørelse om, hvorvidt indlæggelse skal iværksættes.

Stk. 3. Bliver kriminalforsorgsområdet bekendt med, at en klient vil foretage en udlandsrejse, skal kriminalforsorgen overveje at tage initiativ til indlæggelse, hvis det af behandlingsmæssige grunde må anses for afgørende, at klienten bliver i landet.

Stk. 4. Ved indlæggelser skal kriminalforsorgsområdet underrette statsadvokaten i de tilfælde, hvor der i dommen er fastsat en længstetid for ophold i institutionen, jf. straffelovens § 69 a, stk. 1.

§ 4. Skønnes en foranstaltning ikke at være nødvendig længere eller ikke at være nødvendig i samme omfang, skal kriminalforsorgsområdet efter drøftelse med den behandlende overlæge fremsætte anmodning over for anklagemyndigheden om ændring eller ophævelse af foranstaltningen.

§ 5. Kriminalforsorgsområdet har pligt til efter anmodning fra anklagemyndigheden at afgive en udtalelse om tilsynsforløbet.

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Cirkulære nr. 52 af 27. juni 2006 om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69, ophæves.

Til toppen