Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Cirkulære om visse sagsbehandlingsspørgsmål ved behandlingen af sager om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9263 af 30/4 2015.

Afgørelsen

§ 1. Når et kriminalforsorgsområde giver tilladelse til strafudståelse på bopælen, sendes kopi af tilladelsen til politidirektøren i den politikreds, hvor den dømte bor eller opholder sig.

Særligt om sager vedrørende personer, der er dømt for vold, voldtægt m.v.

§ 2. Når det kriminalforsorgsområde, hvor en dømt skal udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder, fra politiet modtager sagens akter vedrørende en person, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, § 123, § 192 a, stk.1, nr. 1, hvis overtrædelsen vedrører skydevåben, der besiddes, bæres eller anvendes på offentligt tilgængeligt sted, § 216, §§ 244-246 eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2, hvis overtrædelsen vedrører besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted, tilsiges den dømte til afsoning i overensstemmelse med den frist, der fremgår af bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel og arresthus § 11. Samtidig orienterer kriminalforsorgsområdet den pågældende om muligheden for at ansøge om at udstå straffen på bopælen, jf. § 3 i bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol.

Stk. 2. Hvis den dømte søger om strafudståelse på bopælen, sendes sagen til det område, hvor den pågældende har bopæl, med henblik på behandlingen af ansøgningen, medmindre andet er aftalt. Dette område afmelder tilsigelsesdatoen, hvis ansøgningen har opsættende virkning efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol. Såfremt ansøgningen har opsættende virkning, orienteres den dømte her om.

§ 3. Når det kriminalforsorgsområde, hvor en dømt skal udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder, fra politiet modtager sagens akter vedrørende en person, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 216, foretager kriminalforsorgsområdet sideløbende med fremgangsmåden nævnt i § 2, stk. 1, desuden en høring af Anstalten ved Herstedvester med henblik på at få anstaltens vurdering af, om den dømte har et behandlingsbehov, der medfører, at den pågældende bør indlede strafudståelsen i anstaltens visitationsafdeling.

§ 4. I sager vedrørende personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, § 123, § 192 a, stk.1, nr. 1, hvis overtrædelsen vedrører skydevåben, der besiddes, bæres eller anvendes på offentligt tilgængeligt sted, § 216, §§ 244-246 eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2, hvis overtrædelsen vedrører besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted, skal kriminalforsorgsområdet senest 45 dage efter, at en ansøgning om strafudståelse på bopælen er modtaget, have truffet afgørelse i sagen.

Særligt om sager vedrørende personer, som er dømt for overtrædelse af straffelovens § 210 eller §§ 218-236

§ 5. Når kriminalforsorgsområdet modtager sagens akter fra politiet vedrørende en person, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 210 eller §§ 218-236, og skal udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder, skal kriminalforsorgsområdet foretage en høring af Anstalten ved Herstedvester med henblik på anstaltens vurdering af, om den dømte har et behandlingsbehov, der medfører, at den pågældende bør indlede strafudståelsen i anstaltens visitationsafdeling. Samtidig orienterer kriminalforsorgsområdet den pågældende om muligheden for at ansøge om at udstå straffen på bopælen, jf. § 3 i bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol.

Særligt om sager vedrørende personer med rocker- eller bandetilknytning mv. samt sager vedrørende personer dømt for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13

§ 6. Når Direktoratet for Kriminalforsorgen fra politiet modtager akterne i en sag, hvor en person som ifølge politidirektøren har tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v., skal udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder, orienterer direktoratet den pågældende om muligheden for at ansøge om at udstå straffen på bopælen, jf. § 3 i bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol. Tilsvarende gælder, når direktoratet modtager akterne i en sag, hvor en person skal udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13.

Stk. 2. Brev om muligheden for at afsone straffen på bopælen sendes dog ikke, såfremt politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om tilladelse til afsoning på bopælen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Såfremt den dømte ansøger om afsoning i fodlænke, sendes sagen til det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte har bopæl, medmindre andet er aftalt.

Iværksættelse

§ 7. Med henblik på at konstatere at den dømte opfylder betingelsen i straffuldbyrdelseslovens § 78 e, stk. 1, nr. 2, skal det kriminalforsorgsområde, der behandler ansøgningen om afsoning i fodlænke, inden iværksættelsen sker, sikre sig, at den dømte ikke siden datoen for tilladelsen er registreret for strafbart forhold i Det Centrale Kriminalregister.

§ 8. I forbindelse med iværksættelsen, jf. § 14 i bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen, skal kriminalforsorgsområdet

1) installere modtageren i den dømtes hjem,

2) montere senderen, som den dømte skal bære under strafudståelsen, på den dømtes person,

3) ved afprøvning sikre sig, at det elektroniske overvågningssystem fungerer,

4) vejlede den dømte om de rettigheder og pligter, som tilsynet og de for fuldbyrdelsen fastsatte vilkår indebærer, herunder om virkninger af vilkårsovertrædelser, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 d, stk. 1, 2. pkt., og

5) sikre sig, at den dømte underskriver blanketten “Iværksættelse af intensiv overvågning”.

Udpegning af kontaktperson på arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller lignende

§ 9. Med henblik på kontrol af at den dømte overholder vilkåret i straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1, nr. 2, skal kriminalforsorgsområdet i forbindelse med udarbejdelsen af aktivitetsskemaet udpege en kontaktperson på arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller lignende, som kan underrette kriminalforsorgsområdet, hvis den dømte helt eller delvis udebliver fra arbejde, uddannelse eller lignende.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet kan, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, beslutte, at kravet om udpegning af kontaktperson fraviges.

Partshøring ved tilbagekaldelse

§ 10. Hvis den dømte efter forvaltningslovens § 19 skal partshøres, inden der træffes afgørelse om tilbagekaldelse, skal kriminalforsorgsområdet give den dømte lejlighed til at udtale sig.

Indberetning til Det Centrale Kriminalregister

§ 11. Kriminalforsorgsområdet skal foretage indberetning til Det Centrale Kriminalregister om

1) iværksættelse af strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol,

2) løsladelse, herunder løsladelse på prøve,

3) strafafbrydelse, og

4) undvigelse.

Afgangsbedømmelse

§ 12. I forbindelse med afslutningen af en afsoning på bopælen under intensiv overvågning og kontrol skal kriminalforsorgsområdet udfylde en afgangsbedømmelse i Klientsystemet. Dette gælder uanset om strafudståelsen på bopælen afsluttes ved løsladelse eller ved en tilbagekaldelse af tilladelsen.

Ikrafttræden

§ 13. Cirkulæret træder i kraft den 6. maj 2015.

Til toppen