Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 640 af 2/5 2015.

I medfør af § 38, stk. 9, og § 60, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 271 af 25. marts 2015, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på politiets kontrol efter udlændingelovens § 38, stk. 6, i grænsenære områder.

Stk. 2. Ved Schengenland forstås i denne bekendtgørelse et land, der deltager i den fulde anvendelse af Schengen-reglerne.

Stk. 3. Ved kontrol i grænsenære områder forstås i denne bekendtgørelse kontrol:

1) i lufthavne ved flyankomster fra et andet Schengenland,

2) i havne ved færgeankomster fra et andet Schengenland,

3) i tog inden for 30 minutter efter indrejse fra et andet Schengenland eller indtil anden station efter indrejsen, såfremt denne station ikke er nået inden for 30 minutter, eller

4) på veje i et område på 20 kilometer fra grænsen til et andet Schengenland.

Til toppen

Kapitel 2 – Kontrol efter indrejse

§ 2. Kontrol i en lufthavn, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, kan højst udføres 7 gange om ugen ved flyankomster fra samme luftfartsselskab og ved højst en tredjedel af et luftfartsselskabs samlede månedlige flyankomster.

Stk. 2. Kontrol i en havn, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, kan højst udføres 7 gange om ugen ved færgeankomster fra samme færgeselskab og ved højst en tredjedel af et færgeselskabs samlede månedlige færgeankomster.

Stk. 3. Kontrol i tog, jf. § 1, stk. 3, nr. 3, kan højst udføres i 20 tog om dagen og højst 3 tog pr. strækning.

Stk. 4. Kontrol på veje, jf. § 1, stk. 3, nr. 4, kan højst udføres 90 timer om måneden og højst 6 timer om dagen på samme vej.

Stk. 5. I forbindelse med kontrol kan kun en del af flyets, togets eller færgens passagerer eller de passerende transportmidler kontrolleres.

§ 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde, hvis der foreligger en væsentlig stigning i antallet af tilfælde af ulovligt ophold, eller hvor der inden for kort tid kan forventes en sådan stigning, beslutte at fravige de i § 2 fastsatte begrænsninger i en periode på op til 4 uger.

Til toppen

Kapitel 3 – Politiets adgang til passageroplysninger mv.

§ 4. Luftfartsselskaber skal vedrørende luftfartøjer, der ankommer fra et Schengenland, på begæring af politiet forud for luftfartøjets ankomst levere oplysninger om de ombordværende passagerers og besætningsmedlemmers fulde navn, grænseovergangssted i Danmark, luftfartøjets transportkode og afgangs- og ankomsttidspunkt samt oplysninger om passagerernes oprindelige ombordstigningssted, rejserute og bookingkode, såfremt disse oplysninger er tilgængelige. Oplysningerne afgives elektronisk eller på anden af Rigspolitiet fastsat måde.

§ 5. Politiet sletter modtagne personhenførbare oplysninger senest 24 timer efter, at passagererne er indrejst, medmindre oplysningerne senere er nødvendige til varetagelsen af politiets øvrige opgaver.

Til toppen

Kapitel 4 – Straffebestemmelser

§ 6. Den, der overtræder § 4, straffes med bøde.

§ 7. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2015.

Til toppen