Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om ydelser i praksissektoren mv. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 565 af 29/4 2015.

I medfør af § 8, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:

§ 1. Personer, der har bopæl på Færøerne eller i Grønland, har, under midlertidigt ophold her i landet i tilfælde af pludseligt opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde og lignende, ret til

1) praksissektorens ydelser, jf. sundhedslovens afsnit V,

2) tilskud til lægemidler, jf. sundhedslovens afsnit X,

3) tilskud til ernæringspræparater, jf. sundhedslovens kapitel 44,

4) befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens kapitel 53, og

5) tolkebistand, jf. sundhedslovens kapitel 10.

Stk. 2. Opholder de pågældende sig her i landet på skoleophold eller i uddannelsesøjemed, har de dog ret de i stk. 1 nævnte ydelser på samme vilkår, som gælder for personer, der har bopæl her i landet. De forsynes med et særligt sundhedskort. Anmodning om udstedelse af særligt sundhedskort rettes til Udbetaling Danmark.

§ 2. Til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland, som opholder sig midlertidigt her i landet, gives de i § 1, stk. 1, nævnte ydelser på samme vilkår som for herboende gruppe 1-sikrede.

Stk. 2. Afregning af udgifter til behandling m.v. finder sted efter samme regler, som gælder for herboende gruppe 1-sikrede. Hvis patienten selv har afholdt udgifter til den ydede behandling m.v., afregnes tilskuddet af opholdskommunen ved aflevering af kvitteret regning. I intet tilfælde kan der afregnes mere end regningens beløb.

§ 3. Behandling m.v. ydes ikke udover det tidspunkt, hvor den pågældendes tilstand tillader rejse tilbage til Færøerne eller Grønland. Behandling bør dog ikke nægtes, når det under hensyn til de forelæggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at henvise pågældende til behandling på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for personer, der er omfattet af § 1, stk. 2.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 454 af 27. maj 2009 om ydelser i praksissektoren m.v. til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet ophæves.

Til toppen