Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Bekendtgørelse om delpension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 558 af 29/4 2015.

I medfør af § 1, stk. 5-7, § 3, stk. 2, § 4 a, stk. 13, og § 16 i lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 25. august 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Lønmodtagere

Opgørelse af arbejdstid

§ 1. For lønmodtagere, hvis arbejdstid ikke kendes, opgøres den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid efter samme beregningsmåde, som anvendes i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension om beregning af bidrag ved udregning af det timetal, der lægges til grund ved bidragsbetaling.

§ 2. Ved vurdering af, om betingelserne efter lovens § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, er opfyldt, medregnes perioder, hvori der er udbetalt plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service. Ved beregning af arbejdstiden inden for 9 måneder, jf. lovens § 3, stk. 1, 1. pkt., ses der bort fra perioder, hvori der er udbetalt plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service.

Oplysningspligt og genindtræden

§ 3. Udbetaling Danmark kan pålægge arbejdsgiveren at give oplysninger om arbejdstid og indtægt, der er nødvendige for at beregne og udbetale delpension.

§ 4. Når delpension til lønmodtagere, som får udbetalt plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service, er bortfaldet, genoptages udbetalingen af delpension efter reglerne i lovens § 10, stk. 3.

Til toppen

Kapitel 2 – Selvstændige

Betingelser og opgørelse af arbejdstid

§ 5. Delpension kan udbetales til personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. Indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed er de indkomster, der i bekendtgørelse om sygedagpenge henregnes til selvstændig erhvervsindtægt. Dog medregnes kun indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der i væsentlig grad skyldes den selvstændige erhvervsdrivendes egen arbejdsindsats.

Stk. 3. Personer, der sammen med lønindtægt har selvstændig erhvervsindtægt i form af forfatterhonorarer, biblioteksafgifter eller andre ophavsretlige ydelser, kan modtage delpension efter reglerne om delpension til lønmodtagere. Det samme gælder, når selvstændig erhvervsindtægt hidrører fra varetagelse af borgerligt ombud eller lignende.

§ 6. Retten til delpension til personer med indtægt ved selvstændig virksomhed er betinget af,

1) at modtageren er beskæftiget ved selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet eller på dansk skib,

2) at modtageren har fast bopæl her i landet,

3) at modtageren i de seneste 5 år inden overgang til delpension har været beskæftiget på fuld tid,

4) at modtageren i 4 af de seneste 5 år har haft beskæftigelse her i landet eller på dansk skib, der har givet indtægter af den art, der er nævnt i § 5, stk. 2,

5) at modtageren har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i mindst 9 måneder inden for de sidste 12 måneder før overgangen,

6) at den seneste årlige indtægt som selvstændig erhvervsdrivende inden overgang til delpension har udgjort mindst 1/3 af det basisbeløb, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt.,

7) at modtageren, på tilkendelsestidspunktet ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

8) at modtageren har fået foretaget en opgørelse over pensionsformuen.

Stk. 2. Ved vurdering af, om betingelserne efter stk. 1, nr. 3-5, er opfyldt, medregnes perioder, hvori der er udbetalt plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service.

Stk. 3. Ved opgørelsen af indtægten, jf. stk. 1, nr. 6, anvendes det senest afsluttede indkomstår, hvori der ikke er udbetalt plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service.

§ 7. Perioder med fuldtidsbeskæftigelse, der har givet indtægter af den art, som er nævnt i § 5, stk. 2, ligestilles med perioder som fuldtidsbeskæftiget lønmodtager ved afgørelse af, om betingelserne for ret til delpension som lønmodtager efter lovens § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, er opfyldt. 12 måneders beskæftigelse ved selvstændig erhvervsvirksomhed ligestilles med et års anciennitet i ATP-ordningen.

Stk. 2. Ved opgørelse af perioder med fuldtidsbeskæftigelse medregnes perioder, hvori der er udbetalt plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service.

Arbejdstidsnedsættelse og beregning af delpension

§ 8. Ved overgang til delpension skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes med mindst halvdelen af det antal timer, der er nævnt i lovens § 4, stk. 2.

Stk. 2. Arbejdstiden skal i den første 6-måneders periode efter overgang til delpension og derefter årlig svare til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på halvdelen af det antal timer, der er nævnt i lovens § 4, stk. 2.

Stk. 3. Arbejdstidsnedsættelsen skal ske i modtagerens samlede arbejdstid før overgang til delpension, herunder arbejdstid ved beskæftigelse som lønmodtager.

§ 9. Delpensionen nedsættes på grund af pensionsordninger, jf. lovens § 4 a.

Stk. 2. Den årlige delpension udgør halvdelen af det individuelle basisbeløb opgjort efter § 4 a, stk. 7.

Oplysningspligt og kontrol

§ 10. Modtageren af delpension skal over for Udbetaling Danmark godtgøre, at arbejdstiden er nedsat.

Stk. 2. Medarbejdende ægtefæller, der modtager delpension, skal dokumentere nedsættelsen af arbejdstiden og beskæftigelsens omfang efter overgangen ved

1) at godtgøre, at der er sket en nyansættelse eller køb af medhjælp i et omfang, der svarer til arbejdstidsnedsættelsen,

2) at der sker en synlig nedgang i virksomhedens udadvendte aktiviteter, eller

3) at opgive et lønmodtagerarbejde, der enten sammen med de ændringer, der er nævnt under nr. 1 eller nr. 2 eller alene, dokumenterer en nedsættelse af arbejdstiden med mindst halvdelen af det antal timer, der er nævnt i lovens § 4, stk. 2.

§ 11. Personer med selvstændig erhvervsindtægt skal hver 1. oktober godtgøre, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør det antal timer, som er nævnt i § 8, stk. 2.

Ophør og genindtræden

§ 12. Retten til delpension bortfalder fra den 1. i den måned, hvori modtageren ikke længere opfylder betingelsen i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Delpensionen bortfalder med udgangen af den måned, hvori betingelsen i § 8, stk. 2, ikke længere er opfyldt, herunder ved virksomhedens ophør.

§ 13. Når deltidsarbejdet genoptages, efter at delpension er bortfaldet på grund af sygdom efter lovens § 10, stk. 1, kan udbetaling af delpension genoptages, uanset at betingelserne i § 6, stk. 1, nr. 3-6, ikke er opfyldt.

§ 14. Personer med selvstændig erhvervsindtægt kan ikke genindtræde i delpensionsordningen, hvis delpension er bortfaldet

1) fordi betingelsen i § 8, stk. 2, ikke er opfyldt, eller

2) på grund af virksomhedens ophør.

Stk. 2. Genindtræden kan dog ske, når delpension er bortfaldet som følge af varetagelse af borgerligt ombud eller som følge af, at modtageren har fået udbetalt plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service. Udbetaling af delpension genoptages efter de regler, der er fastsat i § 13.

Til toppen

Kapitel 3 – Sagsbehandling, pensionsoplysninger, udbetaling m.v.

§ 15. Udbetaling Danmark skal indhente alle oplysninger, der har betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan pålægge offentlige myndigheder at give oplysninger og dokumentation, som anses for nødvendige for sagsbehandlingen. Udskrifter m.v. kan kræves uden betaling.

§ 16. Ved ansøgning om delpension skal Udbetaling Danmark sende en oversigt til ansøger over alle elektronisk indberettede pensionsbeløb, jf. lovens § 4 a, stk. 3. Ansøger skal skriftligt bekræfte oplysningerne og samtidig skriftligt afgive oplysninger om pensioner, der ikke er indberettet elektronisk, herunder pensioner i udlandet.

§ 17. Alle indberettede pensioner, der medfører nedsættelse af delpension efter lovens § 4 a, stk. 4 og 5, opgøres på årsbasis.

Stk. 2. Delpension nedsættes med 60 pct. af det beregnede beløb efter lovens § 4 a, stk. 4, der overstiger et fradragsbeløb på 14.907 kr. (2015-niveau). Fradragsbeløbet satsreguleres.

Stk. 3. Delpension nedsættes med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb efter lovens § 4 a, stk. 5.

Stk. 4. En løbende udbetaling af pension, som er led i et ansættelsesforhold, medfører nedsættelse af delpension efter lovens § 4 a, stk. 5, fra det tidspunkt, hvor pensionen kommer til udbetaling. Frem til udbetalingstidspunktet medfører pension, som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpension efter lovens § 4 a, stk. 4. Kommer pensionen til udbetaling i løbet af delpensionsperioden, skal nedsættelsen af delpension efter henholdsvis § 4 a, stk. 4 og 5, i lov om delpension beregnes på ny.

§ 18. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale delpension i en periode på op til 6 måneder til en ansøger, der ikke har fået indberettet alle oplysninger efter lovens § 4 a, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få udbetalt delpension efter stk. 1, at ansøger skriftligt erklærer sig villig til at betale den delpension tilbage, som er udbetalt for meget på grund af den manglende opgørelse af pensionen.

§ 19. Når en ansøger om delpension er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal Udbetaling Danmark anmode arbejdsløshedskassen om at oplyse, om ansøgeren har ret til efterløn.

§ 20. Når lønmodtageren har fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i en sammenhængene periode på 52 uger, har arbejdsløshedskassen pligt til at underrette Udbetaling Danmark herom.

§ 21. Delpension skal udbetales månedsvis bagud, således at den er til disposition for modtageren senest den sidste bankdag i den måned, delpensionen vedrører. Dispositionsdagen skal meddeles til delpensionisten og pengeinstituttet.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttrædelse m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.

Til toppen