Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1348 af 30/11 2015.

I medfør af § 2 c og § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og § 66, stk. 13, i lov nr. 938 af 12. august 2015 om sygedagpenge, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Det samlede ATP-bidrag

§ 1. Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for lønmodtagere, der får udbetalt dagpenge fra en arbejdsgiver, kommunen eller Udbetaling Danmark efter lov om sygedagpenge eller efter barselsloven.

Stk. 2. Ved udbetaling af syge- eller barselsdagpenge fra arbejdsgiveren udgør bidraget det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. de i bilaget anførte A-, B-, C-, D-, E-, og F-satser, afhængig af det bidrag, der gælder i det aktuelle beskæftigelsesforhold. Arbejdsgiveren sidestiller ved opgørelsen af lønperiodens timetal det antal timer, der er udbetalt syge- eller barselsdagpenge for, med beskæftigelsesperioder.

Stk. 3. Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark udgør bidraget det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales bidrag for hver time, der udbetales syge- eller barselsdagpenge for. Grundbidraget pr. time fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 2,01 kr. Det dobbelte timebidrag udgør 4,02 kr.

Stk. 4. Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark som supplement til lønnen, beregnes det timetal, for hvilket der skal betales ATP-bidrag, ved at dividere det udbetalte beløb med timesatsen efter § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 35, stk. 1, i barselsloven.

Stk. 5. Ved beregning af ATP-bidrag af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, jf. stk. 1, 3 og 4, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus, jf. § 47, stk. 2, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 33, stk. 2, i barselsloven, kan ATP-bidraget dog højst beregnes på grundlag af i alt 37 timer pr. uge.

Finansiering af ATP-bidraget

§ 2. Dagpengemodtageren afholder 1/3 af ATP-bidraget efter § 1.

Stk. 2. Arbejdsgiveren, kommunen eller Udbetaling Danmark tilbageholder bidraget ved udbetaling af syge- eller barselsdagpengene.

Stk. 3. Det af kommunen eller Udbetaling Danmark beregnede bidrag for dagpengemodtageren, jf. stk. 1, afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Kommunens eller Udbetaling Danmarks andel af det samlede ATP-bidrag udgør det dobbelte af det afrundede beløb.

§ 3. Ved udbetaling af syge-eller barselsdagpenge fra arbejdsgiveren afholder denne 2/3 af bidraget efter § 1, stk. 2.

§ 4. Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark afholder kommunen henholdsvis Udbetaling Danmark 2/3 af bidraget efter § 1, stk. 3. Kommunens eller Udbetaling Danmarks udgifter dækkes af et finansieringsbidrag, der betales af arbejdsgiverne og beregnes efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne efter reglerne i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Arbejdsgiverens indbetaling og indberetning til ATP

§ 5. Arbejdsgiveren indbetaler ATP-bidraget efter § 1, stk. 2, for perioden, hvor arbejdsgiveren udbetaler syge- eller barselsdagpenge, sammen med sine øvrige ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 6. Arbejdsgiveren indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager, jf. § 5, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kommunernes eller Udbetaling Danmarks indbetaling og indberetning til ATP

§ 7. Det samlede ATP-bidrag efter § 1, stk. 3, forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Kommunen eller Udbetaling Danmark indbetaler det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Indbetalingen skal ske under det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge henholdsvis det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af dagpenge efter barselsloven. Kommunen eller Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal der enten anvendes Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets) Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis kommunen eller Udbetaling Danmark ikke betaler via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Nets Betalingsservice, hvorefter beløbet opkræves ved automatisk træk, elektronisk indbetalingskort eller fysisk indbetalingskort. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 2. Hvis kommunen eller Udbetaling Danmark ikke indbetaler bidraget rettidigt, ifalder den indbetalende myndighed ansvar for betaling af renter for forsinket indbetaling. Renterne opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 1½ pct. af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra kvartalets udløb.

§ 8. Kommunen eller Udbetaling Danmark indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager, jf. § 7, stk. 1. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister og under de i § 7, stk. 1, nævnte SE-numre.

Tilbagebetaling af ATP-bidrag

§ 9. Hvis en lønmodtager skal tilbagebetale syge- eller barselsdagpenge, der er modtaget med urette, skal indbetalte ATP-bidrag af disse ydelser tilbagebetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension til arbejdsgiveren, kommunen eller Udbetaling Danmark.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1115 af 29. november 2012 om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – ATP-bidrag (A-sats)


Lønperiode/ Timeinterval

 

Lønmodtagers Andel (1/3) 1)

Arbejdsgivers andel (2/3) 2)

Samlet bidrag

Månedslønnede: (Timer pr. måned)

 

 

 

 

Mindst 117 Mindst 78 – under 117 Mindst 39 – under 78 Under 39

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

94,65 63,10 31,55 0,00

189,35 126,25 63,10 0,00

284,00 189,35 94,65 0,00

 

 

 

 

 

14-dages lønnede: (Timer i 14-dages periode)

 

 

 

 

Mindst 54 Mindst 36 – under 54 Mindst 18 – under 36 Under 18

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

49,80 33,20 16,60 0,00

99,60 66,40 33,20 0

149,40 99,60 49,80 0,00

 

 

 

 

 

Ugelønnede: (Timer pr. uge)

 

 

 

 

Mindst 27 Mindst 18 – under 27 Mindst 9 – under 18 Under 9

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

24,90 16,60 8,30 0,00

49,80 33,20 16,60 0,00

74,70 49,80 24,90 0,00

 

 

 

 

 

Løsarbejdere: Pr. time

 

0,67

1,34

2,01

 

1) Der er tale om afrundede beløb.

2) Der er tale om afrundede beløb.


Til toppen

Bilag 2 – ATP-bidrag (B-sats)


Lønperiode/ Timeinterval

 

Lønmodtagers andel (1/3)

Arbejdsgivers andel (2/3)

Samlet bidrag

Månedslønnede: (Timer pr. måned)

 

 

 

 

Mindst 117 Mindst 78 – under 117 Mindst 39 – under 78 Under 39

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

32,40 21,60 10,80 0,00

64,80 43,20 21,60 0,00

97,20 64,80 32,40 0,00

 

 

 

 

 

14-dages lønnede: (Timer i 14-dages periode)

 

 

 

 

Mindst 54 Mindst 36 – under 54 Mindst 18 – under 36 Under 18

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

17,10 11,40 5,70 0,00

34,20 22,80 11,40 0,00

51,30 34,20 17,10 0,00

 

 

 

 

 

Ugelønnede: (Timer pr. uge)

 

 

 

 

Mindst 27 Mindst 18 – under 27 Mindst 9 – under 18 Under 9

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

8,55 5,70 2,85 0,00

17,10 11,40 5,70 0,00

25,65 17,10 8,55 0,00

 

 

 

 

 

Løsarbejdere: Pr. time

 

0,25

0,50

0,75

 


Til toppen

Bilag 3 – ATP-bidrag (C-sats)


Lønperiode/ Timeinterval

 

Lønmodtagers Andel (1/3)

Arbejdsgivers andel (2/3)

Samlet bidrag

Månedslønnede: (Timer pr. måned)

 

 

 

 

Mindst 117 Mindst 78 – under 117 Mindst 39 – under 78 Under 39

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

62,25 41,50 20,75 0,00

124,55 83,05 41,50 0,00

186,80 124,55 62,25 0,00

 

 

 

 

 

14-dages lønnede: (Timer i 14-dages periode)

 

 

 

 

Mindst 54 Mindst 36 – under 54 Mindst 18 – under 36 Under 18

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

32,70 21,80 10,90 0,00

65,40 43,60 21,80 0,00

98,10 65,40 32,70 0,00

 

 

 

 

 

Ugelønnede: (Timer pr. uge)

 

 

 

 

Mindst 27 Mindst 18 – under 27 Mindst 9 – under 18 Under 9

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

16,35 10,90 5,45 0,00

32,70 21,80 10,90 0,00

49,05 32,70 16,35 0,00

 

 

 

 

 

Løsarbejdere: Pr. time

 

0,44

0,88

1,32

 


Til toppen

Bilag 4 – ATP-bidrag (D-sats)


Lønperiode/ Timeinterval

 

Lønmodtagers Andel (1/3)

Arbejdsgivers andel (2/3)

Samlet bidrag

Månedslønnede: (Timer pr. måned)

 

 

 

 

Mindst 117 Mindst 78 – under 117 Mindst 39 – under 78 Under 39

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

52,65 35,10 17,55 0,00

105,35 70,25 35,10 0,00

158,00 105,35 52,65 0,00

 

 

 

 

 

14-dages lønnede: (Timer i 14-dages periode)

 

 

 

 

Mindst 54 Mindst 36 – under 54 Mindst 18 – under 36 Under 18

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

27,90 18,60 9,30 0,00

55,80 37,20 18,60 0,00

83,70 55,80 27,90 0,00

 

 

 

 

 

Ugelønnede: (Timer pr. uge)

 

 

 

 

Mindst 27 Mindst 18 – under 27 Mindst 9 – under 18 Under 9

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

13,95 9,30 4,65 0,00

27,90 18,60 9,30 0,00

41,85 27,90 13,95 0,00

 

 

 

 

 

Løsarbejdere: Pr. time

 

0,38

0,76

1,14

 


Til toppen

Bilag 5 – ATP-bidrag (E-sats)


Lønperiode/ Timeinterval

 

Lønmodtagers andel (1/3)

Arbejdsgivers Andel (2/3)

Samlet bidrag

Månedslønnede: (Timer pr. måned)

 

 

 

 

Mindst 117 Mindst 78 – under 117 Mindst 39 – under 78 Under 39

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

73,05 48,70 24,35 0,00

146,15 97,45 48,70 0,00

219,20 146,15 73,05 0,00

 

 

 

 

 

14-dages lønnede: (Timer i 14-dages periode)

 

 

 

 

Mindst 54 Mindst 36 – under 54 Mindst 18 – under 36 Under 18

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

38,40 25,60 12,80 0,00

76,80 51,20 25,60 0,00

15,20 76,80 38,40 0,00

 

 

 

 

 

Ugelønnede: (Timer pr. uge)

 

 

 

 

Mindst 27 Mindst 18 – under 27 Mindst 9 – under 18 Under 9

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

19,20 12,80 6,40 0,00

38,40 25,60 12,80 0,00

57,60 38,40 19,20 0,00

 

 

 

 

 

Løsarbejdere: Pr. time.

 

0,52

1,04

1,56

 


Til toppen

Bilag 6 – ATP-bidrag (F-sats)


Lønperiode/ Timeinterval

 

Lønmodtagers andel (1/3)

Arbejdsgivers Andel (2/3)

Samlet bidrag

Månedslønnede: (Timer pr. måned)

 

 

 

 

Mindst 117 Mindst 78 – under 117 Mindst 39 – under 78 Under 39

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

83,85 55,90 27,95 0,00

167,75 111,85 55,90 0,00

251,60 167,75 83,85 0,00

 

 

 

 

 

14-dages lønnede: (Timer i 14-dages periode)

 

 

 

 

Mindst 54 Mindst 36 – under 54 Mindst 18 – under 36 Under 18

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

44,10 29,40 14,70 0,00

88,20 58,80 29,40 0,00

132,30 88,20 44,10 0,00

 

 

 

 

 

Ugelønnede: (Timer pr. uge)

 

 

 

 

Mindst 27 Mindst 18 – under 27 Mindst 9 – under 18 Under 9

(fuldtid) (2/3 tid) (1/3 tid)

22,05 14,70 7,35 0,00

44,10 29,40 14,70 0,00

66,15 44,10 22,05 0,00

 

 

 

 

 

Løsarbejdere: Pr. time

 

0,60

1,20

1,80

 

Til toppen