Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om ungdomsskoler

Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1279 af 13/11 2015.

I medfør af § 3, stk. 5, § 7, stk. 5, og § 9 i lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014, fastsættes:

Ungdomsskolens virksomhed

§ 1. Heltidsundervisning, jf. ungdomsskolelovens § 3, stk. 2, nr. 2, og folkeskolelovens § 33, stk. 3, skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2. Heltidsundervisning på 10. klassetrin, jf. dog folkeskolelovens § 19 e, stk. 3, 2. pkt. og stk. 4, 2. pkt., skal opfylde kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, 3, 5 og 6. Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag. Desuden skal eleverne deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv efter folkeskolelovens § 19 c, stk. 4. Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

Ungdomsskolebestyrelsen

§ 2. Valgperioden for henholdsvis de i ungdomsskolelovens § 7, stk. 1, nr. 1, nævnte repræsentanter og medarbejdere ved ungdomsskolen er efter kommunalbestyrelsens bestemmelse to eller fire år. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at valgperioden for de i ungdomsskolelovens § 7, stk. 1, nr. 1, repræsentanter er et år. Valgperioden for elevrepræsentanter er et år.

Stk. 2. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen i bestyrelsen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.

§ 3. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden eller tre af medlemmerne finder det fornødent.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne. Formanden udarbejder til hvert møde en dagsorden.

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Stk. 5. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet føres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.

Stk. 6. I kommuner med en fælles ungdomsskolebestyrelse for flere ungdomsskoler udpeger kommunalbestyrelsen en af ungdomsskoleinspektørerne til at varetage hvervet som sekretær for bestyrelsen.

§ 4. Vedtægterne, jf. ungdomsskolelovens § 8, stk. 4, skal mindst indeholde bestemmelser om

1) bestyrelsens medlemstal og nærmere sammensætning,

2) valgperiodens længde for de forskellige repræsentanter,

3) tidspunkt for afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen,

4) hvorvidt der er tillagt elevrepræsentanterne stemmeret,

5) de opgaver, der er tillagt bestyrelsen, og

6) andre forhold, som kommunalbestyrelsen måtte finde anledning til at optage, herunder nærmere regler om fremgangsmåden ved valg og suppleringsvalg af medlemmer til bestyrelsen samt for indkaldelse af stedfortrædere.

Elevråd i ungdomsskolen

§ 5. Elevrådet varetager gennem samarbejde med ungdomsskoleinspektøren, det undervisende personale og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på ungdomsskolen.

Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren skal opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil.

§ 6. Alle elever på ungdomsskolen har valgret og er valgbare til elevrådet.

Stk. 2. Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

§ 7. Elevrådet udarbejder forslag til vedtægter, som vedtages på et møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret.

Stk. 2. Vedtægterne skal mindst indeholde bestemmelser om

1) elevrådets størrelse,

2) hvordan og hvornår elevrådets medlemmer og suppleanter vælges,

3) elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse,

4) fremgangsmåden ved vedtægtsændringer,

5) hvorvidt elevrådet skal fastsætte en forretningsorden, og

6) afholdelse af et årligt møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, med faste dagsordenspunkter som fx aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendelse, valg m.v.

§ 8. Elevrådet udpeger selv sin formand.

§ 9. Ungdomsskoleinspektøren kan inden for kommunalbestyrelsens og ungdomsskolebestyrelsens beslutninger anvende en del af ungdomsskolens samlede bevilling som et årligt tilskud til elevrådsarbejdet. Ungdomsskoleinspektøren fastsætter efter forhandling med elevrådet de nærmere vilkår for ydelse af tilskud.

§ 10. Ungdomsskoleinspektøren stiller et egnet lokale og adgang til kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet til brug ved kulturelle, oplysende og organisatoriske møder.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser, bekendtgørelse nr. 913 af 3. oktober 2000 om ungdomsskolens virksomhed og bekendtgørelse nr. 705 af 23. juni 2014 om elevråd i ungdomsskolen ophæves.

Til toppen