Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Oplysningspligt - Retsplejelovens § 750, 2. pkt.

Rigsadvokatens meddelelse nr. 10579 af 17/12 2014.

1. Overblik og tjekliste

Til toppen

2. Politiets efterforskning og sagsbehandling

Til toppen

3. Forberedelse

Til toppen

4. Jura

Til toppen

5. Straf og andre retsfølger

5.1. Bødepåstanden ved overtrædelse af retsplejelovens § 750, 2. pkt.

Det følger af retsplejelovens § 750, at politiet kan foretage afhøringer, men ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og at der ikke må anvendes tvang for at få nogen til at udtale sig. Det fremgår af 2. pkt., at enhver dog er pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet, og at undladelse heraf straffes med bøde.

Bestemmelsen anvendes i praksis forholdsvis ofte, når personer ikke vil oplyse deres personalia til politiet.

Bøden for overtrædelse af retsplejelovens § 750, 2. pkt. bør som udgangspunkt fastsættes til 1.000 kr.

Bøderne nedsættes for unge under 18 år og for personer med særlig lav indtægt i overensstemmelse med ordningen på færdselslovens område. Det er alderen og indtægtsforholdene på gerningstidspunktet, der er afgørende for spørgsmålet om bødenedsættelse.

Nærmere retningslinjer, herunder indtægtsgrænser for bødenedsættelse, kan findes i Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Strafudmåling (§ 80) under punktet straf og andre retsfølger.

I tilfælde, hvor der foreligger flere overtrædelser til samtidig pådømmelse, må den samlede bødepåstand bero på en konkret vurdering, hvor bødepåstanden bør fastsættes ved modereret kumulation.

Til toppen

6. Efter dom

6.1. Domme til Vidensbasen

Det skal overvejes, om dommen er egnet til at indgå i anklagemyndighedens Vidensbase.

En dom kan være egnet til Vidensbasen, hvis den belyser strafniveauet eller praksis for rettighedsfrakendelse mv. inden for et sagsområde, eller hvis dommen belyser problemstillinger af generel/principiel betydning for retstilstanden. Samtidig kan en dom være egnet, hvis den vedrører et område, som ikke allerede er dækket på Vidensbasen.

Kun endelige domme må indsendes til Vidensbasen.

Skemaer til indsendelse af domme til Vidensbasen findes i Vidensbasen på AnklagerNet.

Til toppen

7. Love og forarbejder

Seneste lovbekendtgørelse

  • Lovbekendtgørelse nr. 1018 af 24. oktober 2012 Retsplejeloven

Til toppen