Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om offentlig rejsesygesikring ved rejse til Færøerne eller Grønland

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 945 af 27/8 2014.

I medfør af § 167 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 171 af 26. februar 2014, fastsættes:

§ 1. Den offentlige rejsesygesikring omfatter personer, der er berettiget til ydelser efter sundhedslovens § 7, stk. 1, dvs. personer, der har bopæl her i landet.

Stk. 2. Den offentlige rejsesygesikring omfatter tillige personer, der ikke har bopæl i landet, men som ifølge overenskomster med andre stater eller EF-retten er dansk socialt sikrede, og som derfor er tildelt et særligt sundhedskort.

Stk. 3. Til personer, som ikke er forsynet med et sundhedskort, skal kommunen efter anmodning udstede et rejsesygesikringskort.

§ 2. Den offentlige rejsesygesikring omfatter dækning af udgifter i forbindelse med akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræder under den første måned af en sikrets ferie- eller studierejse.

Stk. 2. Den offentlige rejsesygesikring dækker også udgifter til behandling af en eksisterende eller kronisk lidelse, dog ikke hvis det med rimelighed kunne forventes, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.

Stk. 3. Den offentlige rejsesygesikring omfatter ikke erhvervsrejser, studieophold, erhvervspraktik eller rejser i øvrigt, der har andre formål end ferie- eller studierejse.

§ 3. Den offentlige rejsesygesikring omfatter rejser til Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Undtaget er udgifter i forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der er omfattet af lov om sundhedsvæsenet på Færøerne, samt Grønlands Hjemmestyres landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser.

§ 4. Den offentlige rejsesygesikring omfatter fuld refusion af udgifter til

1) lægehjælp,

2) lægeordineret ophold og behandling på almindeligt sygehus (inkl. operationer og ambulancetransport) indtil den sikrede kan udskrives,

3) lægeordineret medicin,

4) lægeordineret medicinsk udstyr og hjælpemidler,

5) hjemtransport af en sikret, der på grund af sygdom eller tilskadekomst erklæres nødvendig af en læge, og af en ledsager samt medrejsende børn under 16 år efter ordination af en læge og

6) hjemtransport af en sikret, der er afgået ved døden, og af eventuel ledsager samt medrejsende børn under 16 år.

Stk. 2. Der ydes endvidere refusion af ekstraudgifter til

1) lægeordineret hotelophold m.v., hvor en behandling, der ellers ville kræve sygehusindlæggelse, kan foregå ambulant på et hotel,

2) lægeordineret hotelophold m.v. efter udskrivelse fra sygehus indtil hjemtransport kan gennemføres, jf. stk. 1, nr. 5 og

3) indhentning af en forud fastlagt rejserute, som følge af et af en læge anbefalet sengeleje.

Stk. 3. Refusion af ekstraudgifter i medfør af stk. 2 omfatter også ekstraudgifter for en af en læge ordineret ledsager samt medrejsende børn under 16 år.

Stk. 4. Den offentlige rejsesygesikring omfatter dog ikke udgifter i forbindelse med

1) syge- og fødselshjælp, der opstår i svangerskabets 9. måned, eller i forbindelse med abortus provocatus,

2) efterbehandling efter hjemkomst,

3) fortsat behandling, når såvel den behandlende læge som det i § 7 nævnte selskabs læge har besluttet hjemtransport,

4) udgift til trækiste,

5) tab eller beskadigelse af proteser af enhver art, samt briller, kontaktlinser, høreapparater m.v.,

6) behandling i udlandet udover 3 måneder eller

7) skadetilfælde, der anmeldes senere end 6 måneder efter, skaden er sket. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne frist.

§ 5. De nærmere vilkår for den offentlige rejsesygesikrings ydelser fastsættes ved overenskomst, jf. § 7.

§ 6. Udgifterne til den offentlige rejsesygesikring afholdes af regionerne.

§ 7. Regionerne kan indgå overenskomst med et forsikringsselskab eller et andet selskab om, at dette overtager forpligtelsen til at yde hjælp i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Regionernes Lønnings- og Takstnævn, jf. § 227 i sundhedsloven, bemyndiges til at indgå overenskomst efter stk. 1 på regionernes vegne.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 896 af 10. juli 2007 om den offentlige rejsesygesikring ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 896 af 10. juli 2007 finder fortsat anvendelse for omfattede rejser ved udrejse senest den 31. juli 2014.

Til toppen