Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 760 af 24/6 2014.

I medfør af § 47, stk. 6, og § 49, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 og § 4, stk. 1, 2. pkt., § 6 h, stk. 6, og § 7 d, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 378 af 28. april 2012 og lov nr. 632 af 16. juni 2014, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter:

1) De regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for børn og unge samt specialpædagogisk bistand for børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3.

2) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der overtages af en kommunalbestyrelse i henhold til § 1, stk. 1 eller 2, i lov nr. 632 af 16. juni 2014 om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

3) De regionale undervisningstilbud med specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder (kommunikationscentre), jf. § 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.

4) De landsdelsdækkende undervisningstilbud ved Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej i Københavns Kommune, der drives af Borgerrepræsentationen i henhold til folkeskoleloven.

5) Det landsdækkende undervisningstilbud ved Instituttet for Blinde og Svagsynede i Københavns Kommune, der drives af Borgerrepræsentationen i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

6) Det landsdækkende undervisningstilbud ved Børneskolen på den selvejende institution Kolonien Filadelfia.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 4-5, nævnte lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud medtages i rammeaftalen for Region Hovedstaden. Det i stk. 1 nr. 6, nævnte landsdækkende undervisningstilbud medtages i rammeaftalen for Region Sjælland.

Til toppen

Kapitel 2 – Indgåelse m.v. af rammeaftalen

§ 2. Den årlige rammeaftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. folkeskolelovens § 47, stk. 3, og § 6 h, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne, består af en udviklingsstrategi, jf. §§ 3-4, og en styringsaftale, jf. §§ 5-6.

Stk. 2. Rammeaftalen tilpasses løbende, hvis der er behov herfor. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet fastlægger i forbindelse med den årlige rammeaftale en procedure herfor. Der skal i den forbindelse tages særlig højde for undervisningstilbud, der følger skoleåret.

Udviklingsstrategien

§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for styringsaftalen, jf. § 5. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de i § 1, stk. 1, nr. 1-6, omfattede undervisningstilbud.

Stk. 2. Følgende elementer skal som minimum indgå i udviklingsstategien:

1) Den faglige udvikling i undervisningstilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling, der har været i foregående år.

2) Muligheder for fleksibel anvendelse af de eksisterende undervisningstilbud.

3) Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet pladser eller undervisningstilbud.

Stk. 3. Kommunalbetyrelserne sørger for, at de relevante brugerorganisationer bliver inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien.

§ 4. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordination mellem de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Styringsaftalen

§ 5. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en styringsaftale om styring af økonomi- og kapacitetsudvikling af de i § 1, stk. 1, nr. 1-6, omfattede undervisningstilbud.

Stk. 2. Følgende elementer skal som minimum indgå:

1) Angivelse af, hvilke konkrete undervisningstilbud der er omfattet af styringsaftalen.

2) Aftale om udviklingen i taksterne for brug af pladser på undervisningstilbuddene og for den rådgivning og vejledning, som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene. Inden for rammerne af denne del af aftalen fastsætter regionsrådet taksterne for brug af pladser på det enkelte undervisningstilbud og for den rådgivning og vejledning, der ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddet.

3) Aftale om prisstrukturen for de omfattede undervisningstilbud og for den rådgivning og vejledning, der ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene.

4) Aftale om frister for afregning for brug af undervisningstilbud.

5) Aftale om oprettelse og lukning af undervisningstilbud.

6) Aftale om principper for eventuel indregning af regionsrådets udgifter ved lukning af undervisningstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder Borgerrepræsentationens udgifter ved lukning af undervisningstilbud.

7) Aftale om fastlæggelse af, i hvilket omfang en kommunalbestyrelse, der efter aftale med regionsrådet overtager et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud i henhold til § 1, stk. 1 eller 2, i lov nr. 632 af 16. juni 2014 om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, er forpligtet til at stille undervisningstilbuddet til rådighed for andre kommuner i eller uden for regionen og vilkårene herfor.

8) Aftale om fastlæggelse af, i hvilket omfang en kommunalbestyrelse, der efter aftale med regionsrådet overtager et regionalt undervisningstilbud (kommunikationscenter) med specialundervisning for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, jf. § 7 d, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne, er forpligtet til at stille undervisningstilbuddet til rådighed for andre kommuner i regionen og vilkårene herfor.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan som led i styringsaftalen drøfte varsler i forbindelse med lukning af pladser m.v. på undervisningstilbuddene.

§ 6. Med henblik på at sikre den fortsatte drift og udvikling af et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud kan det aftales i styringsaftalen, at

1) kommunalbestyrelserne i regionen garanterer betalingen for et bestemt antal pladser m.v. i undervisningstilbuddet, hvis pladserne m.v. ikke efterspørges af andre, eller

2) en eller flere kommunalbestyrelser i regionen indgår i en abonnementsordning, hvorefter kommunalbestyrelserne garanterer betalingen for et bestemt antal pladser m.v. i undervisningstilbuddet, uanset om kommunalbestyrelsen anvender pladserne m.v. eller ej.

Tidsfrister m.v.

§ 7. Udviklingsstrategien og styringsaftalen skal henholdsvis fastlægges og indgås senest den 15. oktober året før rammeaftalens ikrafttræden.

Stk. 2. Som bilag til styringsaftalen vedlægges oplysninger om taksterne for det år, som styringsaftalen vedrører.

Stk. 3. Udviklingsstrategien og styringsaftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.

Til toppen

Kapitel 3 – Udgifterne ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

§ 8. Udgifterne ved det enkelte regionale lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud dækkes af en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af de kommuner, som har mulighed for at benytte det pågældende undervisningstilbud, jf. § 11.

§ 9. Taksten for brug af det enkelte undervisningstilbud fastsættes i den årlige rammeaftale, jf. folkeskolelovens § 47, stk. 3, og § 6 h, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne, på grundlag af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, samt det forventede driftsoverskud/driftsunderskud i tidligere år.

Stk. 2. Taksten fastsættes pr. kalenderdag pr. person.

Stk. 3. Hvis udgiften ved enkelte dele af det pågældende undervisningstilbud afviger væsentligt fra den gennemsnitlige udgift, kan der fastsættes flere takster for brug af undervisningstilbuddet.

Stk. 4. Der kan fastsættes en eller flere særlige tillægstakster for børn, unge og voksne, der er henvist til det pågældende landsdelsdækkende undervisningstilbud af en kommune, som ikke bidrager til den objektive finansiering af undervisningstilbuddet, jf. § 11, stk. 1.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen betaler taksten kvartalsvis forud, medmindre andet aftales mellem regionsrådet og den pågældende kommunalbestyrelse.

§ 10. Den objektive finansiering udgør 10 procent af de fastsatte takster efter § 3, stk. 2 og 3. Er taksten større end 1.275 kr. pr. kalenderdag pr. elev, udgør den objektive finansiering 10 procent af de første 1.275 kr. og 25 procent af det overskydende beløb.

Stk. 2. Beløbet i stk. 1 reguleres årligt med den af Finansministeriet bekendtgjorte satsreguleringsprocent pr. 1. januar, første gang den 1. januar 2015.

§ 11. Den objektive finansiering af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud og af Børneskolen på Kolonien Filadelfia afholdes af følgende kommuner:

1) Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland (døve og hørehæmmede børn og unge): Samtlige kommuner i Region Nordjylland, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune.

2) Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland (døvblinde børn og unge): Samtlige kommuner.

3) Center for Høretab i Region Syddanmark (døve og hørehæmmede børn og unge): Samtlige kommuner i Region Syddanmark og i Region Midtjylland med undtagelse af Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune.

4) Geelsgårdskolen i Region Hovedstaden (døvblinde børn og unge): Albertslund Kommune, Ishøj Kommune, Herlev Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune og Tårnby Kommune.

5) Geelsgårdskolen i Region Hovedstaden (børn og unge med svære fysiske handicap): Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

6) Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs i Region Sjælland (børn og unge med synshandicap): Samtlige kommuner.

7) Børneskolen på Kolonien Filadelfia i Region Sjælland (børn og unge, der er indlagt på Epilepsihospitalet): Samtlige kommuner.

Stk. 2. Den objektive finansiering af de i stk. 1 nævnte undervisningstilbud fordeles mellem de omfattede kommuner efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen betaler den objektive finansiering kvartalsvis forud, medmindre andet aftales mellem regionsrådet og den pågældende kommunalbestyrelse.

§ 12. Bestemmelserne i §§ 8-11 finder tilsvarende anvendelse for undervisningstilbud, der overtages af en kommunalbestyrelse i henhold til § 1, stk. 1 eller 2, i lov nr. 632 af 16. juni 2014 om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Københavns Kommune

§ 13. Bestemmelserne i §§ 8-10 finder tilsvarende anvendelse for de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune.

Stk. 2. Den objektive finansiering af de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune afholdes af følgende kommuner:

1) Børneklinikken (døve og hørehæmmede småbørn): Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

2) Skolen på Kastelsvej (døve og hørehæmmede børn og unge): Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

3) Instituttet for Blinde og Svagsynede (voksne med synshandicap): Samtlige kommuner.

Stk. 3. Den objektive finansiering af de i stk. 1, nr. 1-2, nævnte undervisningstilbud fordeles mellem de omfattede kommuner efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år.

Stk. 4. Den objektive finansiering af det i stk. 1, nr. 3, nævnte undervisningstilbud fordeles mellem de omfattede kommuner efter antallet af voksne i kommunen på 18 år og derover.

Til toppen

Kapitel 4 – Udgifterne ved de regionale kommunikationscentre

§ 14. Udgifterne ved det enkelte regionale undervisningstilbud med specialundervisning m.v. for personer med tale-, høre- eller synshandicap (kommunikationscentre) dækkes af en takst for brug af undervisningstilbuddet.

Stk. 2. Taksten fastsættes i den årlige rammeaftale på grundlag af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, samt det forventede driftsoverskud/driftsunderskud i tidligere år.

Stk. 3. Taksten fastsættes enten pr. kalenderdag pr. person eller pr. undervisningstime, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis udgiften ved enkelte dele af det pågældende undervisningstilbud afviger væsentligt fra den gennemsnitlige udgift, kan der fastsættes flere takster for brug af undervisningstilbuddet.

Stk. 5. Hvis undervisningstilbuddet omfatter mange kortvarige konsultationer, kan der for hele undervisningstilbuddet eller velafgrænsede dele af undervisningstilbuddet fastsættes en takst pr. person, der modtager specialundervisning m.v. i undervisningstilbuddet. Taksten omfatter den pågældende persons brug af undervisningstilbuddet en eller flere gange inden for en fastsat periode.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen betaler taksten kvartalsvis forud, medmindre andet aftales mellem regionsrådet og den pågældende kommunalbestyrelse.

Til toppen

Kapitel 5 – Udgifterne ved rådgivning og vejledning

§ 15. Der kan fastsættes en takst for rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud, og som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene.

Stk. 2. Taksten fastsættes efter forbrug, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Taksten kan fastsættes som en årlig ydelse fra den enkelte kommune, hvis der aftales mellem regionsrådet og den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for de i §§ 12 og 13 nævnte kommunale undervisningstilbud.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 447 af 19. maj 2006 om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne og bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet ophæves.

Til toppen