Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 29/6 2012, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1874 af 8/12 2020,

bekendtgørelse nr. 2263 af 29/12 2020,

bekendtgørelse nr. 550 af 29/3 2021,

bekendtgørelse nr. 1760 af 31/8 2021,

bekendtgørelse nr. 2357 af 10/12 2021,

bekendtgørelse nr. 2413 af 13/12 2021.

I medfør af § 2, stk. 3, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. august 2021, og § 2 c, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes efter forhandling med erhvervsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Indenrigsfart: fart udelukkende mellem danske havne.

2) Udlandet: fremmede stater samt Færøerne og Grønland.

3) Sygedagpengeloven: lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012.

Til toppen

Kapitel 2 – Personkreds

§ 2. Sygedagpenge efter denne bekendtgørelse ydes til personer, der hører til en af følgende persongrupper:

1) Søfarende, der er tjenestegørende på et dansk handelsskib, medmindre skibet udelukkende sejler i indenrigsfart.

2) Søfarende, der opholder sig i udlandet, og som inden for de seneste 2 uger har været tjenestegørende på dansk handelsskib, for så vidt de ikke efter tjenestens ophør har taget anden erhvervsmæssig beskæftigelse.

3) Søfarende, hvis tjenesteforhold ikke er knyttet til et bestemt handelsskib (rederiansatte) under tjenstligt ophold i udlandet.

4) Søfarende af de grupper, der er nævnt under nr. 1 eller 3, under rejse til eller fra skibet.

Til toppen

Kapitel 3 – Almindelige betingelser

§ 3. Sygedagpenge ydes ved fuld uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, herunder tilskadekomst.

Stk. 2. Udbetaling af sygedagpenge ophører den dag, hvor den søfarende er arbejdsdygtig, selv om den pågældende undlader at genoptage arbejdet eller raskmelde sig.

§ 4. Søfartsstyrelsen udbetaler sygedagpenge under sygefravær. Dog udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge til ansatte ved sygefravær i 30 kalenderdage fra 1. fraværsdag, jf. § 5.

Stk. 2. Retten til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen indtræder fra 1. fraværsdag eller 1. fraværsdag, efter retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

§ 5. Søfarende, som ikke får udbetalt hyre under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, hvis de

1) har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver, og

2) i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.

Stk. 2. Har den søfarende tidligere været beskæftiget hos den nuværende arbejdsgiver, og udgør den samlede beskæftigelse hos denne mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger, gælder betingelsen efter stk. 1, nr. 1, dog ikke.

Stk. 3. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren gælder, selv om ansættelsesforholdet ophører inden udløbet af arbejdsgiverperioden, medmindre arbejdsgiveren dokumenterer, at fratrædelsestidspunktet var fastsat før sygdommens indtræden, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. Ved ophør af arbejdsgiverens forpligtelse efter stk. 3 inden for arbejdsgiverperioden, jf. § 4, stk. 1, udbetaler Søfartsstyrelsen sygedagpengene i den resterende del af denne periode.

§ 6. Ret til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen har søfarende, der

1) har været tilknyttet det danske arbejdsmarked uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold,

2) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller

3) er elever i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

Stk. 2. Til beskæftigelsesperioder efter stk. 1, nr. 1, medregnes perioder, hvor den søfarende, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til beskæftigelsesperioder efter stk. 1, nr. 1, hører endvidere perioder, hvor den søfarende har været beskæftiget på det europæiske arbejdsmarked, jf. sammenlægningsprincippet i EF-forordning nr. 883/04.

Til toppen

Kapitel 4 – Anmeldelse og dokumentation½

§ 7. Sygdomstilfælde skal hurtigst muligt anmeldes til arbejdsgiveren (rederiet eller skibsføreren).

Stk. 2. Arbejdsgiveren kan forlange, at den søfarende inden for en rimelig frist dokumenterer, at fraværet skyldes egen sygdom.

Stk. 3. Arbejdsgiveren kan, hvis det skønnes nødvendigt, forlange en lægeerklæring af lønmodtageren. Erklæringen betales af arbejdsgiveren.

§ 8. Retten til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen er betinget af, at der uden unødigt ophold afgives en erklæring til Søfartsstyrelsen om årsagen til uarbejdsdygtigheden, om indtægts- og arbejdsforhold og andre forhold af betydning ved afgørelsen af spørgsmålet om den søfarendes ret til sygedagpenge. Erklæringen skal være ledsaget af en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæring afholdes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Det påhviler arbejdsgiveren (rederiet eller skibsføreren) at foretage indberetningen til Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. For de søfarende, der er omfattet af § 2, nr. 2, påhviler indberetningspligten den søfarende. I disse tilfælde indsendes erklæringen til Søfartsstyrelsen gennem nærmeste danske udenrigsrepræsentation.

Til toppen

Kapitel 5 – Bortfald af ret til sygedagpenge

§ 9. Retten til sygedagpenge bortfalder,

1) så længe den søfarende mod lægens opfordring hertil afviser at lade sig indlægge på sygehus eller at modtage nødvendig lægebehandling, eller mod lægens eller Søfartsstyrelsens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning for at generhverve arbejdsevnen, eller

2) hvis den søfarende ved sin adfærd forhaler helbredelsen.

Stk. 2. Bortfald af sygedagpenge efter stk. 1, nr. 1, er betinget af, at Søfartsstyrelsen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte afviser at modtage nødvendig lægebehandling eller hensigtsmæssig optræning.

Stk. 3. Retten til sygedagpenge ophører, dagen efter at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge kan tidligst træffes, når den sygemeldte har haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der efter Søfartsstyrelsens opfattelse fører til, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Søfartsstyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af udtalelsen.

Stk. 4. Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet efter stk. 1, nr. 1, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldt, hvis dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet om bortfaldet. Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.

Stk. 5. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalder,

1) hvis den søfarende har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed,

2) hvis den søfarende ved stillingens overtagelse har fortiet helbredsoplysninger af væsentlig betydning for ansættelsesforholdet,

3) under strejke eller lockout, eller

4) så længe den søfarende ikke opfylder sin pligt til anmeldelse af eller dokumentation for fraværet, jf. § 7. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at den søfarende ikke har opfyldt kravet, eller hvis arbejdsgiveren ikke hurtigst muligt gør indsigelse mod for sen anmeldelse eller mod dokumentationens form eller forsinkelse.

Til toppen

Kapitel 6 – Beregning og udbetaling

§ 10. Sygedagpenge ydes på grundlag af lønindtægt som søfarende.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan beslutte,

1) i hvilket omfang personer med indtægter, som ikke kan beskattes i Danmark, har ret til sygedagpenge, og

2) at personer, der har ret til sygedagpenge i et andet land, ikke har ret til sygedagpenge her i landet.

§ 11. Sygedagpenge udbetales i de første 30 kalenderdage med et beløb af samme størrelse som hyre under sygdom (sygehyre) efter sømandsloven.

Stk. 2. Sygedagpengene fra Søfartsstyrelsen, herunder forskud på og refusion af sygedagpenge pr. uge, kan ikke overstige det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, der er fastsat efter sygedagpengeloven.

Stk. 3. For søfarende, der er eller har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes sygedagpengene fra Søfartsstyrelsen på samme måde, som der for denne personkreds beregnes arbejdsløshedsdagpenge efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, bestemme, at sygedagpengene udbetales med et andet beløb end sygehyren, jf. dog stk. 2.

§ 12. Søfarende har ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, jf. sygedagpengelovens § 53 a.

§ 13. Undlader en arbejdsgiver helt eller delvis at udbetale sygedagpenge, og skønner Søfartsstyrelsen, at undladelsen er uberettiget, eller skyldes undladelsen manglende betalingsevne, skal Søfartsstyrelsen udbetale forskud på sygedagpengene. Træffes der afgørelse om udbetaling af forskud, skal arbejdsgiveren underrettes herom.

Stk. 2. Når Søfartsstyrelsen har udbetalt forskud efter stk. 1, skal arbejdsgiveren refundere forskuddet inden 4 uger efter, at underretning herom er modtaget.

§ 14. Træffer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse om, at arbejdsgiveren har pligt til at yde sygedagpenge, når Søfartsstyrelsen har udbetalt forskud efter § 13, stk. 1, skal arbejdsgiveren refundere forskuddet inden 4 uger efter, at underretning herom er modtaget.

Til toppen

Kapitel 7 – Ret til sygedagpenge ved arbejdsskade

§ 15. Enhver, der pådrager sig en arbejdsskade, som omfattes af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag efter arbejdsskadens indtræden.

Til toppen

Kapitel 8 – Finansiering og refusion

§ 16. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af en fraværsperiode, mens de øvrige udgifter til sygedagpenge afholdes af Søfartsstyrelsen eller den søfarendes opholdskommune.

§ 17. Retten til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen ophører senest 18 uger efter 1. fraværsdag.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, forlænge den periode, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor udbetaling af sygedagpenge påhviler Søfartsstyrelsen, finansieres sygedagpengene af staten.

Stk. 4. Søfarende, der har opbrugt retten til at få udbetalt sygedagpenge efter stk. 1, overgår til at få udbetalt sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler, såfremt de tager ophold her i landet og i øvrigt opfylder betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge efter sygedagpengeloven.

§ 17 a. En arbejdsgiver har for en søfarendes sygefravær i perioden fra og med den 27. februar 2020 til og med den 30. juni 2021 ret til at få refusion fra Søfartsstyrelsen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, når den søfarendes uarbejdsdygtighed efter § 3, stk. 1, skyldes covid-19. Det er en betingelse, at den søfarende har første sygefraværsdag den 27. februar 2020 eller senere, og at den søfarende opfylder bekendtgørelsens øvrige betingelser. Tilsvarende gælder ved en søfarendes sygefravær i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Stk. 2. Til refusionsanmodninger efter stk. 1 vedlægges den erklæring, der fremgår af § 8, stk. 1.

§ 17 b. En arbejdsgiver har, uanset at den søfarende ikke er uarbejdsdygtig efter § 3, stk. 1, ret til refusion fra Søfartsstyrelsen for udbetalt hyre, sygehyre eller sygedagpenge i situationer, hvor den søfarende i perioden fra og med den 27. februar 2020 til og med den 30. juni 2021, på grund af restriktioner om karantæne bestemt af relevant myndighed i det pågældende land som følge af covid-19, midlertidigt har været forhindret i at gennemføre sin rejse til skib med henblik på at påmønstre dette eller at fuldføre sin hjemrejse. Det er en betingelse, at første karantænedag var den 27. februar 2020 eller senere, og at den søfarende opfylder bekendtgørelsens øvrige betingelser. Tilsvarende gælder ved karantæne i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Stk. 2. Refusionsanmodninger efter stk. 1 skal vedlægges dokumentation for, at rejserestriktionerne i form af karantæne var bestemt af relevant myndighed i det pågældende land som følge af covid-19.

§ 17 c. Refusionen efter §§ 17 a og b beregnes efter § 18, stk. 1.

 

§ 18. En arbejdsgiver, der udbetaler hyre under sygdom (sygehyre) efter sømandsloven eller yder løn under fravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som den søfarende ellers ville have ret til fra Søfartsstyrelsen vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn eller sygehyre for samme tidsrum.

Stk. 2. Den erstatning, der ydes efter sømandslovens § 45, jf. § 16 og § 47, stk. 3, til en skibsofficer og til en skibsfører, som afskediges på grund af sygdom, anses efter denne bekendtgørelse som løn.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen fastsætter regler om arbejdsgivers pligt til at anmelde den søfarendes sygefravær samt om anmeldelse af krav om udbetaling af sygedagpenge (refusion) til arbejdsgiveren.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om refusionsanmodningens form og indhold.

§ 19. Mod at betale et bidrag til staten efter de administrative bestemmelser, der er fastsat efter sygedagpengelovens § 55, stk. 4, kan visse arbejdsgivere tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til at få refunderet et beløb fra Søfartsstyrelsen, som svarer til de sygedagpenge, som den søfarende har ret til fra arbejdsgiveren. Beløbet kan ikke overstige det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, der er fastsat efter sygedagpengeloven.

Til toppen

Kapitel 8 b – Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 19 f. For søfarende, som modtager sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, indbetaler Søfartsstyrelsen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales alene bidrag til den obligatoriske pensionsordning for søfarende, der får indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag til den obligatoriske pensionsordning for sygedagpenge som udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 19 g, på grundlag af sygedagpengene til den søfarende efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 20, stk. 3. Bidraget opgjort pr. uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i sygedagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 19 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

Indberetning af bidrag

§ 19 h. Ved indberetning af sygedagpenge til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Søfartsstyrelsen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 19 i nævnte CVR-nummer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag

§ 19 i. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af sygedagpenge indbetales af Søfartsstyrelsen. Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Søfartsstyrelsen betaler det samlede bidrag af dagpenge efter bekendtgørelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Søfartsstyrelsen indeholder bidraget på en beholdningskonto, hvorfra der afregnes til en bankkonto anvist af ATP. Indbetalingen sker på det særlige CVR-nummer, der anvendes til udbetaling af sygedagpenge til søfarende.

Omberegning

§ 19 j. Hvis der sker omberegning eller ændring af sygedagpenge til den søfarende for en periode, omberegner Søfartsstyrelsen bidraget til obligatorisk pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 19 b. Indbetaling af bidrag sker efter stk. 2, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 19 f.

Stk. 2. Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 19 d.

Tilbagebetaling af bidrag

§ 19 k. Hvis en søfarende helt eller delvist skal betale dagpenge tilbage til Søfartsstyrelsen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af dagpengene betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Søfartsstyrelsen på baggrund af Søfartsstyrelsens indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3. Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen i § 19 b, for den periode, som de dagpenge, der skal tilbagebetales, vedrører.

Kapitel 8 a – Tillæg til refusion

§ 19 a. En arbejdsgiver, som modtager refusion, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2. Opgørelse af tillægget sker på grundlag af den refusion, som Søfartsstyrelsen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 19 b. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen opgør og udbetaler tillægget til refusion. Søfartsstyrelsens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten.

§ 19 b. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§ 19 c. Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 19 d. Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Søfartsstyrelsen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår § 19 b. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 19 e.

Stk. 2. Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 19 e. Når arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 26.

Til toppen

Kapitel 9 – Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 20. Ved udbetaling af sygedagpenge til søfarende, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat i § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. De nærmere regler for beregningen af bidraget fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter principperne i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Den søfarende betaler 1/3 af bidraget, og arbejdsgiveren 2/3. Når der udbetales sygedagpenge efter §§ 6 og 15, betales bidraget af Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Det lønmodtagerbidrag som beregnes af Søfartsstyrelsen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Den søfarendes del af bidraget tilbageholdes ved sygedagpengeudbetalingen.

§ 21. Søfartsstyrelsens indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension dækkes af et bidrag fra arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdsgiverbidraget beregnes i forhold til antallet af lønmodtagere, herunder søfarende, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og modtager sygedagpenge fra kommunen.

Stk. 3. Reglerne i § 66, stk. 3 - 13 i sygedagpengeloven om arbejdsgivers finansieringsbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Kapitel 10 – Klageregler

§ 22. Søfartsstyrelsens afgørelse om sygedagpenge kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 2. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelser træffes på et møde, hvori der deltager 2 ankechefer og 2 medlemmer udpeget af henholdsvis en rederiorganisation og en organisation for søfarende, jf. § 59 a, stk. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Endvidere deltager et medlem udpeget efter indstilling fra KL og et medlem udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

§ 23. Klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Chefen for Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil.

Til toppen

Kapitel 11 – Administration m.v.

§ 24. Administrationen af denne bekendtgørelse varetages af Søfartsstyrelsen, medmindre andet er bestemt.

§ 25. Søfartsstyrelsen skal i den tid, hvor Søfartsstyrelsen yder sygedagpenge, påse, at betingelserne for at modtage sygedagpenge fortsat er opfyldt.

§ 26. En søfarende, herunder en juridisk person, der har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne bekendtgørelse, skal tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.

Stk. 2. En person, hvis ret til sygedagpenge er ophørt efter § 9, stk. 1, skal tilbagebetale det beløb, der er udbetalt fra den dag, hvor retten til sygedagpenge er ophørt, og indtil udbetalingen af sygedagpenge er standset.

Stk. 3. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser efter denne bekendtgørelse kan modregnes i ydelser efter sygedagpengeloven, efter denne bekendtgørelse, i delpension og i førtidspension.

§ 27. Den myndighed, der behandler en sag efter denne bekendtgørelse, kan kræve de oplysninger fra arbejdsgivere, søfarende, offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, sygehuse, klinikker, behandlende læger m.v., der er nødvendige for afgørelse om sygedagpenge og beregning heraf, herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Oplysninger om sikredes økonomiske forhold kan også indhentes i elektronisk form fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan pålægge Søfartsstyrelsen at tilvejebringe statistiske oplysninger.

Udlæg

§ 28. Krav på ydelser efter denne bekendtgørelse kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, hvor ydelsen kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Regres

§ 29. Hvis en søfarende modtager sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, jf. §§ 6, 15 og 18, som følge af en lidelse, der er forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan Søfartsstyrelsen gøre regreskrav gældende mod skadevolderen for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Søfartsstyrelsen kan dog ikke gøre regres gældende over for den pågældende arbejdsgiver i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

Til toppen

Kapitel 12 – Ikrafttræden m.v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 131 af 22. februar 2011 om sygedagpenge til søfarende ophæves.

Til toppen

Noter

§ 17 a og § 17 b ændret 16/12 2021 ved bek. nr. 2413 af 13/12 2021.

Kapitel 8 b (§§ 19 f-k) indsat 13/12 2021 ved bek. nr. 2357 af 10/12 2021.

Indledningen ændret og Kapitel 8 a indsat 6/9 2021 ved bek. nr. 1760 af 31/8 2021.

§ 17 a og § 17 b ændret 31/3 2021 ved bek. nr. 550 af 29/3 2021.

§ 17 a og § 17 b ændret 31/12 2020 ved bek. nr. 2263 af 29/12 2020.

Indledningen ændret og §§ 17 a-c indsat 11/12 2020 ved bek. nr. 1874 af 8/12 2020.

Til toppen