Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 519 af 30/5 2012.

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., som ændret ved lov nr. 444 af 23. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Miljøministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Følgende myndigheder, institutioner, foreninger, virksomheder m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der skal fungere som formidlere, instruktører og teknisk personale knyttet til naturformidling, herunder skovhjælpere, assistenter, vikarer, afløsere, studerende i praktik samt frivillige, såfremt der er tale om en fast tilknytning:

1) Miljøministeriet.

2) Kommunalbestyrelser.

3) Private organisationer.

4) Private virksomheder der beskæftiger medarbejdere jf. stk. 1.

Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v. i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som formidler, instruktør eller andet teknisk personale knyttet til naturformidling, herunder skovhjælpere, assistenter, vikarer, afløsere, studerende i praktik samt frivillige jf. stk. 1, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v.

Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, institution, forening m.v. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen af tilknytningen til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. beror på naturlige pauser, herunder overgang fra én sæson til en anden eller fra ét skoleår til et andet.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk.1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juni 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1161 af 4. december 2005 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturvejledere eller lignende ophæves.

Til toppen