Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt

(Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer)

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 487 af 25/5 2012.

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., som ændret lov nr. 444 af 23. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Myndigheder inden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse, jf. §§ 2-4. Det samme gælder ledelsen på private sygehuse og klinikker.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder, at den oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der er ansat som sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere samt vikarer, afløsere og studerende i praktik, i den kommunale sundhedstjeneste, såfremt der er tale om en fast tilknytning, jf. lovens § 2, stk. 2.

§ 3. Regionsrådet har pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der er ansat som læger, plejepersonale, lærere og pædagogisk personale m.fl., herunder vikarer og studerende i praktik, der ansættes eller beskæftiges på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, såfremt der er tale om en fast tilknytning, jf. lovens § 2, stk. 2.

Stk. 2. Regionsrådet har endvidere pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der er børne- og ungdomspsykiatere, pædiatere og psykologer, og som tiltræder overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og henholdsvis Foreningen af Speciallæger og Dansk Psykologforening. Børneattesten skal indhentes, inden regionsrådet meddeler tilladelse til, at den pågældende sundhedsperson overtager, indtræder i eller nynedsætter sig i praksis.

§ 4. På private sygehuse og klinikker har ledelsen pligt til at indhente børneattest for det i § 3, stk. 1, omhandlede personale, såfremt der er tale om en fast tilknytning, jf. lovens § 2, stk. 2.

§ 5. Ved fast tilknytning efter § 2, § 3, stk. 1, og § 4 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til ansættelsesstedet skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter § 2, § 3, stk. 1, og 4 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet det pågældende ansættelsessted i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode på mere end 1 uges varighed har fungeret i en stilling, jf. § 2, § 3, stk. 1, og § 4, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet ansættelsesstedet.

Stk. 2. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i § 2, § 3, stk. 1, og § 4, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, private hospital eller klinik. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen af tilknytningen til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. beror på naturlige pauser, herunder fx overgang fra én sæson til en anden eller fra ét skoleår til et andet.

§ 6. Forsætlig overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk.1, påtales af det offentlige.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 969 af 25. september 2008 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i skolesundhedstjenesten, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer.

Til toppen