Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 21/3 2012.

I medfør af § 158, § 214, stk. 1, § 222, stk.1, § 254, § 264 og § 265 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, fastsættes:

§ 1. Tilbud om gratis MFR-vaccination gives til personer, der har dansk indfødsret eller bopæl her i landet, jf. dog § 5, og til den persongruppe, som fremgår af § 2.

§ 2. Enhver person over 18 år, som er født i 1974 eller senere, og som ikke har haft mæslinger og ikke tidligere er vaccineret mod mæslinger, kan gratis blive vaccineret mod mæslinger i form af en kombineret MFR-vaccine.

§ 3. Til vaccinationerne anvendes vacciner, der udleveres gratis fra Statens Serum Institut.

§ 4. Vaccinationerne kan foretages af enhver læge, der i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Stk. 2. Udgifterne til honorarer til lægerne for vaccinationer omfattet af § 2, afholdes af regionerne i henhold til de takster for vaccination, som fremgår af aftale med Praktiserende Lægers Organisation.

Stk. 3. Afregning med regionerne skal ske elektronisk og via de af regionerne anbefalede afregningssystemer.

§ 5. For personer, der ikke har dansk indfødsret eller bopæl her i landet, men som har ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, afholdes udgiften til vaccinationshonorar af den region, hvori den pågældende opholder sig.

Stk. 2. Refusion af udgifter til vaccination af personer, der er syge(for)sikret i et andet land, som i medfør af EU-retten eller internationale aftaler skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder den region, der har afholdt udgiften.

Stk. 3. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og den dertil knyttede forordning (EF) nr. 987/09 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/04, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer, samt bilaterale sikringsaftaler.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2012 og har virkning for vaccinationer foretaget inden udgangen af 2012.

Til toppen