Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser

Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 61 af 30/6 2010.

1. Baggrund

Med lov nr. 429 af 28. april 2010 er der åbnet mulighed for at tillade, at to eller flere a-kasser etablerer hel eller delvis fælles administration.

Muligheden fremgår af arbejdsløshedsforsikringslovens § 89, stk. 4, der herefter har følgende ordlyd:

»Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan godkende, at to eller flere arbejdsløshedskasser etablerer hel eller delvis fælles administration. Til godkendelsen kan der knyttes vilkår, herunder med henblik på at sikre direktørens tilsyn med de pågældende arbejdsløshedskasser, jf. stk. 1 og 2 og § 88.«.

Bestemmelsen er trådt i kraft 1. maj 2010.

Indførelsen af bestemmelsen er bl.a. begrundet med en støtte til a-kassernes bestræbelser på at nedbringe deres administrationsomkostninger gennem de »stordriftsfordele«, som etablering af de ad­mi­ni­stra­tive fællesskaber kan medføre.

Desuden kan den fremtidige anvendelse af oplysninger i Indkomstregistret til brug for administrationen af dagpengereglerne mv. samt a-kassernes opgaver i forbindelse med kommunernes medfinansiering af udgifterne til dagpenge indebære etablering og drift af nye eller ændrede it-systemer.

Endelig kan en øget anvendelse af webbaserede løsninger, som medlemmerne kan bruge, kræve investeringer, som måske kan foretages mere fordelagtigt i et samarbejde mellem flere a-kasser.

Til toppen

2. Vejledningens formål og indhold

Vejledningen handler om en række af de vilkår, som vil blive stillet som en betingelse for godkendelse, men er ikke udtømmende. De ansøgende a-kasser kan, afhængigt af omfanget af det administrative fællesskab, blive stillet over for krav om yderligere oplysninger eller vilkår, før direktoratet tager stilling til en anmodning om godkendelse.

Til toppen

3. Forhold, der skal redegøres for ved anmodning om godkendelse

De forhold, der skal redegøres for, er bl.a:

3.1. Overensstemmelse med formålsbestemmelsen i arbejdsløshedsforsikringsloven

Efter formuleringen af formålsbestemmelsen i § 30 er kernen i en a-kasses opgaver at sikre medlemmerne økonomisk kompensation for indtægtstab som følge af ledighed.

Et samarbejde mellem to eller flere a-kasser om »egenadministration«, herunder personale- og lønforhold samt løsning af it-opgaver, ligger inden for rammerne af formålsbestemmelsen.

Derimod er a-kassedrift som erhvervsmæssig virksomhed ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt a-kasserne at deltage helt eller delvist eller i øvrigt være involveret i drift af erhvervsvirksomhed.

3.2. Overensstemmelse med bestemmelsen om indtægts- og formueadskillelse i forhold til andre foreninger samt om forbud mod anvendelse af a-kassens midler i uvedkommende øjemed

På samme måde, som formålsbestemmelsen angiver grænserne for organisering og for kasseaktiviteter, angiver § 82 nogle specifikke grænser for a-kassens økonomiske forhold, herunder krav om indtægts- og formueadskillelse i forhold til andre foreninger samt forbud mod anvendelse af a-kassens midler i uvedkommende øjemed.

Etablering og drift af et administrativt fællesskab mellem to eller flere a-kasser skal derfor respektere de i § 82 fastsatte grænser.

3.3. Administrationsfællesskabets organisering

Efter arbejdsløshedsforsikringsloven er a-kasserne organiseret som selvstændige, private foreninger.

Etablering af et administrativt fællesskab må ikke medføre, at direktoratets mulighed efter arbejdsløshedsforsikringslovens §§ 88 og 89, stk. 1 og 2, for at føre tilsyn med de deltagende a-kassers virksomhed slækkes, lempes eller helt bortfalder.

Direktoratet kan overordnet pege på 2 organisationsformer, som kan godkendes, hvis andre vilkår, som direktoratet har stillet, opfyldes.

 • Administrativt fællesskab, retligt alene funderet i en aftale mellem de deltagende a-kasser.
 • Administrativt fællesskab, retligt funderet i en forening med begrænset ansvar.

3.4. Administrationsfællesskabets omfang og indhold

Et administrativt fællesskab mellem to eller flere a-kasser kan, i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, omfatte løsning af administrative opgaver af enhver art i forbindelse med a-kassernes administration af arbejdsløshedsforsikringsordningen og de andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til dem.

Fællesskabet kan omfatte alle a-kassens administrative opgaver eller dele heraf.

Fællesskabet må – som tidligere - ikke have karakter af erhvervsmæssig virksomhed, ligesom det heller ikke må have profit som formål.

Pengestrømme fra de deltagende a-kasser til fællesskabet og vice versa skal fremgå af a-kassernes årsregnskaber.

3.5. Samtidigt administrationsfællesskab med faglig organisation

Arbejdsløshedsforsikringsloven indeholder i § 89, stk. 3, en bestemmelse om hel eller delvis samadministration mellem en a-kasse og en faglig organisation. Bestemmelsen, der blev indsat i loven i 1993 har – i overensstemmelse med bestemmelsen i lovens § 82 – bl.a. til formål at sikre, at der ikke uretmæssigt overføres penge fra en a-kasse til en faglig organisation.

Direktoratet har med udstedelse af bekendtgørelse nr. 1475 af 22. december 2005 om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. (økonomibekendtgørelsen) udnyttet den i § 89, stk. 3, indeholdte bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om samadministration.

Det forhold, at en a-kasse indgår aftale om fælles administration med en anden a-kasse, forhindrer ikke a-kassen i at indgå i et administrationsfællesskab med en faglig organisation. Det forudsættes dog, at der ikke er konflikt mellem de to aftaler.

Den administrationsaftale, som er grundlaget for samadministration med en faglig organisation, skal klart afgrænse det administrative fællesskab mellem to eller flere a-kasser efter § 89, stk. 4, i forhold til området for samadministrationen med den faglige organisation.

A-kasser, der efter bestemmelsen i 89, stk. 4, ansøger om godkendelse af et administrativt fællesskab med andre a-kasser, og som samtidig har en aftale om administration med en faglig organisation, har pligt til at tilvejebringe fornøden dokumentation for, at der ikke eksisterer nogen konflikt mellem de to aftaler.

3.6. Forholdet til anden lovgivning

Ud over reguleringen i arbejdsløshedsforsikringsloven kan anden retlig regulering berøre et administrativt fællesskab mellem to eller flere a-kasser.

Der kan fx være tale om persondataloven eller skatte- og afgiftslove.

Det påhviler de i administrationsfællesskabet deltagende a-kasser selv at afklare forholdet til sådan anden retlig regulering, herunder at fællesskabet ved sin etablering og drift ikke krænker anden sådan lovgivning.

Direktoratets godkendelseskompetence indebærer, at der kan fastsættes vilkår, der relaterer sig til arbejdsløshedsforsikringslovgivningen. Forholdet til anden retlig regulering er ikke omfattet af direktoratets godkendelsesbeføjelse, men direktoratet kan dog stille som vilkår, at disse forhold er afklaret.

Direktoratet kan derfor ved godkendelsen fx stille krav om, at det dokumenteres, at Datatilsynets accept eller tilladelse efter persondataloven er indhentet, hvis der er tale om virksomhed, som er reguleret af persondataloven.

Til toppen

4. Tilsyn og godkendelse

4.1. Tilsyn

Efter bestemmelsen i 89, stk. 4, er det en betingelse for godkendelse af et administrativt fællesskab mellem to eller flere a-kasser, at tilsynet med a-kasserne i henhold til lovens § 88 og § 89, stk. 1 og 2, sikres.

Det skal derfor fremgå af det retsgrundlag, hvorpå fællesskabet efter § 89, stk. 4, er etableret, at direktoratets tilsyn er sikret.

Det skal bemærkes, at en eventuel anmodning om aktindsigt i oplysninger om fællesskabet, som direktoratet ved udøvelsen af sit tilsyn er kommet i besiddelse af, vil blive bedømt efter de almindelige regler om aktindsigt.

4.2. Godkendelse

Direktoratets godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere a-kasser finder sted på baggrund af en anmodning fra de i fællesskabet deltagende a-kasser.

Anmodningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • En angivelse af de i fællesskabet deltagende a-kasser.
 • Formålet med og omfanget af administrationsfællesskabet.
 • Vilkår for indtræden i og udtræden af fællesskabet.
 • De deltagende a-kassers rettigheder og pligter i forhold til fællesskabet, herunder evt. hæftelse for dispositioner som led i driften og/eller ved fællesskabets ophør.
 • Klar og præcis fastholdelse af den enkelte deltagende a-kasses ansvar i forhold til sine medlemmer og i forhold til staten.
 • Evt. fordelingsnøgler i forhold til fællesskabets økonomi, herunder årlig regulering.
 • Regnskab og revision i fællesskabet.
 • Andre økonomiske forhold af betydning for fællesskabets drift og udvikling.
 • Afvikling af administrationsfællesskabet.

Beskrivelserne skal bilægges fornøden dokumentation, herunder forslag til fællesskabsaftale eller vedtægt, hvis fællesskabet etableres som en forening.

Der kan blive stillet krav om dokumentation for Datatilsynets vurdering, hvis fællesskabets virksomhed er omfattet af persondataloven.

Direktoratet vil i forbindelse med den konkrete anmodning om godkendelse vurdere og afgøre, om der skal stilles yderligere vilkår for godkendelse.

Hvis det retlige grundlag for et administrativt fællesskab ændres, påhviler det de deltagende a-kasser at sikre sig, at ændringen ligger inden for direktoratets godkendelse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ændringen godkendes af direktoratet.

 

Til toppen