Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse af overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale

Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 34 af 30/10 2008.

Den 13. juni 2007 er der i København indgået en overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale.

Overenskomsten og aftalen har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG AMERIKAS FORENEDE STATER

Kongeriget Danmarks regering og

Amerikas Forenede Staters regering,

der har besluttet at regulere samarbejdet mellem de to stater på socialsikringsområdet, er blevet enige om følgende:

Til toppen

AFSNIT I – ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1 – Definitioner

1. I denne overenskomst

a) betyder "område"

i relation til Amerikas Forenede Stater, samtlige stater, District of Columbia, distriktet Puerto Rico, Jomfruøerne, Guam, amerikansk Samoa og distriktet De nordlige Marianer, og

med hensyn til Kongeriget Danmark, dets nationale territorium med undtagelse af Grønland og Færøerne;

b) betyder "statsborger"

i relation til Amerikas Forenede Stater, en statsborger i Amerikas Forenede Stater som defineret i § 101 i lov om immigration og statsborgerskab, med senere ændringer, og

i relation til Danmark, en person med dansk indfødsret;

c) betyder "lovgivning" de love og bestemmelser, der er nævnt i denne overenskomsts artikel 2;

d) betyder "kompetent myndighed"

i relation til Amerikas Forenede Stater, kommissæren for Den Sociale Sikringsadministration, og

i relation til Danmark, socialministeren;

e) betyder "institution"

i relation til Amerikas Forenede Stater Den Sociale Sikringsadministration, og

i relation til Danmark en institution, der er ansvarlig for anvendelsen af lovgivningen i Danmark;

f) betyder "dækningsperiode" en periode, i hvilken der er betalt bidrag eller en periode med indtægt fra lønnet beskæftigelse eller som selvstændig erhvervsdrivende, som defineret, godskrevet eller anerkendt som en dækningsperiode efter den lovgivning i medfør af hvilken, sådan en periode er blevet tilbagelagt, eller en tilsvarende periode i det omfang, den er anerkendt under denne lovgivning som svarende til en dækningsperiode;

g) betyder "ydelse" enhver ydelse i henhold til den lovgivning, der er anført i denne overenskomsts artikel 2;

h) betyder "bopæl" i relation til Kongeriget Danmark, sædvanlig, lovligt etableret bopæl;

i) har "flygtning" den betydning, der er fastsat i artikel 1 i Konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 og i Protokollen til Konventionen af 31. januar 1967;

j) har "statsløs person" den betydning, der er fastsat i artikel 1 i Konventionen om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954;

k) betyder "selvstændig erhvervsdrivende" i relation til Kongeriget Danmark enhver person, der har ret til ydelser efter lov om dagpenge ved sygdom og bekendtgørelser herom på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt.

2. Andre udtryk, der ikke er defineret i denne artikel, skal have den betydning, der er tillagt dem i den pågældende lovgivning.

Til toppen

Artikel 2 – Anvendelsesområde

1. Denne overenskomst finder anvendelse på følgende lovgivning:

a) i relation til Amerikas Forenede Stater den lovgivning, der regulerer det føderale forsikringsprogram vedrørende alderspension, efterlevelsespension og invalidepension:

i) Afsnit II i Lov om social sikring og administrative bestemmelser i henhold hertil med undtagelse af §§ 226, 226A og 228 i dette afsnit og administrative bestemmelser, der vedrører disse paragrafer;

ii) Kapitlerne 2 og 21 i lov om national beskatning (Internal Revenue Code fra 1986) og administrative bestemmelser, der vedrører disse kapitler;

b) i relation til Kongeriget Danmark:

i) Lov om social pension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov;

ii) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov;

iii) Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil.

2. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, omfatter de love og administrative bestemmelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1, ikke traktater eller andre internationale aftaler eller overstatslig lovgivning om social sikring, som er indgået mellem en kontraherende stat og et tredjeland, eller lovgivning eller administrative bestemmelser, der er vedtaget med henblik på gennemførelsen heraf.

3. Medmindre andet fremgår af den følgende sætning, skal denne overenskomst også gælde for den lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i stk. 1. Denne overenskomst skal finde anvendelse på en kontraherende stats fremtidige lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser under den kontraherende stats lovgivning, medmindre den kompetente myndighed i den kontraherende stat skriftligt underretter den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat senest tre måneder fra den dato, hvor den ny lovgivning blev offentliggjort om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesområde.

Til toppen

Artikel 3 – Personkredsen

Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst finder den anvendelse på:

a) statsborgere i de kontraherende stater,

b) flygtninge,

c) statsløse personer,

d) andre personer med hensyn til de rettigheder, der afledes fra de ovennævnte personer, og

e) statsborgere i en anden stat end en kontraherende stat, som ikke er omfattet af litra d).

Til toppen

Artikel 4 – Ligebehandling

Medmindre andet følger af denne overenskomst, skal en person, der er nævnt i artikel 3, litra a), b), c) eller d) med bopæl på en af de kontraherende staters område, ligebehandles med denne kontraherende stats statsborgere med hensyn til retten til eller udbetaling af ydelser i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat.

Til toppen

Artikel 5 – Eksport af ydelser

1. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, skal en bestemmelse i en kontraherende stats lovgivning, som begrænser retten til eller udbetaling af ydelser udelukkende af den grund, at personen har bopæl uden for eller ikke opholder sig på den kontraherende stats område, ikke finde anvendelse i forhold til de personer, der er nævnt i artikel 3, litra a), b), c) eller d), som har bopæl på den anden kontraherende stats område.

2. § 202 (t)(11) (E) i Amerikas Forenede Staters lov om social sikring finder ikke anvendelse på en dansk statsborger med mindre den pågældende har bopæl på Amerikas Forenede Staters, Danmarks eller et tredje lands område med hvilket Amerikas Forenede Stater har indgået en overenskomst om social sikring i medfør af § 233 i lov om social sikring.

Til toppen

AFSNIT II – BESTEMMELSER OM DEN LOVGIVNING, DER FINDER ANVENDELSE

Artikel 6 – Bestemmelser om dækning

1. Medmindre andet er bestemt i denne artikel, skal en person, der er beskæftiget på en af de kontraherende staters område med hensyn til denne beskæftigelse, udelukkende være omfattet af denne stats lovgivning.

2. a) Når en person, der sædvanligvis er beskæftiget af en arbejdsgiver på Amerikas Forenede Staters område, af denne arbejdsgiver midlertidigt udsendes til dansk område, skal denne person udelukkende være omfattet af amerikansk lovgivning, som om personen var beskæftiget på Amerikas Forenede Staters, område forudsat beskæftigelsesperioden på dansk område ikke forventes at overstige fem år. Ved anvendelsen af dette stykke skal en arbejdsgiver og dennes datterselskab (som defineret i amerikansk lovgivning) være én og samme under forudsætning af, at beskæftigelsen ville være dækket under amerikansk lovgivning, også selv om denne overenskomst ikke eksisterede.

b) Når en person, som har bopæl på dansk område, er beskæftiget af en arbejdsgiver, hvis hjemsted eller hovedsæde ligger på dansk område, midlertidigt udsendes af arbejdsgiveren fra dansk område til Amerikas Forenede Staters område, skal den pågældende udelukkende være omfattet af dansk lovgivning, som om pågældende var beskæftiget og havde bopæl på dansk område under forudsætning af, at beskæftigelsesperioden på Amerikas Forenede Staters område ikke forventes at overstige tre år.

3. Stk. 2 finder anvendelse på en person, som er blevet udsendt af sin arbejdsgiver fra den ene kontraherende stats område til en tredje stats område, og som efter loven er omfattet af den kontraherende stats lovgivning, imens den pågældende er beskæftiget på tredjestatens område, og derefter af denne arbejdsgiver udsendes fra tredjestaten til den anden kontraherende stats område.

4. En selvstændig erhvervsdrivende, som har bopæl på en af de kontraherende staters område, skal udelukkende være omfattet af denne stats lovgivning.

5. Hvis den samme aktivitet betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed under en af de kontraherende staters lovgivning og som lønnet beskæftigelse under den anden kontraherende stats lovgivning, skal denne aktivitet udelukkende være omfattet af førstnævnte stats lovgivning under forudsætning af, at personen har bopæl på denne stats område og kun af den anden stats lovgivning i andre tilfælde.

6. a) En person, der er beskæftiget som officer eller besætningsmedlem om bord på et skib, som fører en af de kontraherende staters flag, og som er dækket af begge kontraherende staters lovgivning, skal kun være omfattet af den kontraherende stats lovgivning, hvis flag skibet fører. For så vidt angår foregående sætning defineres et skib, som fører Amerikas Forenede Staters flag, som et amerikansk skib i medfør af den lovgivning, som gælder i Amerikas Forenede Stater.

b) Hvis en person er beskæftiget som officer eller besætningsmedlem på et fly og er dækket af begge kontraherende staters lovgivning, skal personen kun være omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område arbejdsgiveren har hovedsæde.

7. a) Denne overenskomst påvirker ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen af 8. april 1961 om diplomatiske forbindelser eller Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser.

b) Statsborgere i en kontraherende stat, som er beskæftiget af denne kontraherende stats regering på den anden kontraherende stats område, men som ikke er undtaget fra at være omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning i medfør af Konventionerne, som anført i litra a), skal udelukkende være omfattet af førstnævnte kontraherende stats lovgivning. For så vidt angår anvendelsen af dette stykke omfatter beskæftigelse for Amerikas Forenede Staters regering ligeledes beskæftigelse i en offentlig regeringsinstitution, og beskæftigelse for Kongeriget Danmarks regering omfatter beskæftigelse for offentlig dansk arbejdsgiver.

8. Når en person i medfør af stk. 2 vedbliver at være omfattet af en kontraherende stats lovgivning, mens vedkommende opholder sig på den anden kontraherende stats område, skal dette stykke ligeledes finde anvendelse på personens familiemedlemmer, som ledsager den pågældende, medmindre de selv er beskæftiget eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed på den sidstnævnte kontraherende stats område.

9. De to kontraherende staters kompetente myndigheder kan ved aftale gøre undtagelse fra denne artikels bestemmelser for bestemte personer eller persongrupper under forudsætning af, at den berørte person vil være omfattet af lovgivningen i en af de kontraherende stater.

10. Medmindre andet er bestemt i dette afsnit, skal en person, der ikke har bopæl på dansk område, ikke være omfattet af dansk lovgivning.

11. Statsborgere i Amerikas Forenede Stater, der er beskæftiget på dansk område, skal være omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), medmindre beskæftigelsen er af kortere varighed, hvilket vil sige højst 6 måneder eller, i tilfælde af beskæftigelse som led i et uddannelsesforløb, 18 måneder.

Til toppen

AFSNIT III – BESTEMMELSER OM YDELSER

Artikel 7 – Ydelser efter amerikansk lovgivning

Følgende bestemmelser gælder i forhold til Amerikas Forenede Stater:

1. Når en person har tilbagelagt mindst 6 kvartaler med dækning under amerikansk lovgivning, men ikke har et tilstrækkelig antal dækningsperioder til at opfylde kravene for at få ret til ydelser efter amerikansk lovgivning, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration med henblik på at fastsætte ret til ydelser i medfør af denne artikel medregne dækningsperioder og danske bopælsperioder, som beskrevet i stk. 2, og som er godskrevet under dansk lovgivning, men ikke er sammenfaldende med dækningsperioder, der allerede er godskrevet under amerikansk lovgivning.

2. I denne artikel betyder "en dansk bopælsperiode" en periode, der er tilbagelagt efter 31. marts 1957:

i) som er godskrevet eller anerkendt som en bopælsperiode efter dansk lovgivning i den optjeningsperiode, der fremgår af lov om social pension, og

ii) i løbet af hvilken en person har været beskæftiget.

3. Ved afgørelse af om en person har erhvervet ret til ydelser efter stk. 1, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration godskrive et kvartal for hver 3 måneder med dækning eller 3 måneders bopælsperiode attesteret af den danske institution; et kvartal skal imidlertid ikke godskrives som et kalenderkvartal, hvis det allerede er godskrevet som et kvartal under amerikansk lovgivning. Det samlede antal dækningskvartaler, der kan godskrives for et år, må ikke overstige fire.

4. Når der er opnået ret til ydelser efter amerikansk lovgivning i medfør af bestemmelserne i stk. 1, skal Amerikas Forenede Staters sociale sikringsadministration beregne et pro rata forsikringsbeløb (Primary Insurance Amount) i medfør af amerikansk lovgivning baseret på a) personens gennemsnitlige indtjening, som udelukkende er godskrevet under amerikansk lovgivning og b) forholdet mellem varigheden af personens dækningsperioder tilbagelagt efter amerikansk lovgivning og varigheden af maksimal dækning (Coverage lifetime) som fastlagt i amerikansk lovgivning. Ydelser, der skal udbetales i medfør af amerikansk lovgivning, skal baseres på pro rata forsikringsbeløbet (Primary Insurance Amount).

5. Ret til ydelser fra Amerikas Forenede Stater efter stk. 1 bortfalder med erhvervelsen af det antal dækningsperioder i medfør af amerikansk lovgivning, der er nødvendige for at give ret til en tilsvarende ydelse eller en højere ydelse uden at bringe stk. 1 i anvendelse.

Til toppen

Artikel 8 – Ydelser efter dansk lovgivning

Følgende bestemmelser gælder i forhold til Danmark:

1. Amerikanske statsborgere er berettigede til dansk social pension på samme betingelser som danske statsborgere, der er bosat i Danmark, såfremt de i den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension har haft en sammenlagt beskæftigelsesperiode på mindst 12 måneder under dansk lovgivning.

2. Såfremt beskæftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, er pågældende dog berettiget til dansk social pension, hvis pågældende i optjeningsperioden, der er fastlagt i lov om social pension, har boet i Danmark i mindst 10 år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

3. Social pension og højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension udbetales til amerikanske statsborgere og personer, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d), der er bosat i Amerikas Forenede Stater, såfremt den pågældende opfylder beskæftigelseskravet i stk. 1.

4. Selvom beskæftigelseskravet i stk.1 ikke er opfyldt, skal en pension, der efter lov om social pension er ydet til en amerikansk statsborger eller til en person, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d) under bopæl i Danmark, fortsat kunne udbetales i Amerikas Forenede Stater.

5. For at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk.1, skal følgende perioder lægges til grund:

a) beskæftigelsesperioder, hvor der er betalt bidrag for et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension(ATP);

b) perioder før 1. april 1964, når personen kan godtgøre, at han eller hun arbejdede under dansk lovgivning;

c) perioder, hvor personen kan godtgøre, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende under dansk lovgivning.

6. Perioder, der er opregnet i stk. 5, kan sammenlægges for at opfylde kravet om 12 måneders beskæftigelse i stk.1.

7. Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, udbetales til en person, der er omfattet af artikel 3, litra a), b), c) eller d) under bopæl i Amerikas Forenede Stater.

8. De bestemmelser, der er fastlagt i lov om social pension om opgørelse af bopælsperioder, hvorefter perioder, der er tilbagelagt i udlandet, ligestilles med bopælsperioder i Danmark, finder kun anvendelse på amerikanske statsborgere, såfremt de har tilbagelagt en bopælsperiode eller en beskæftigelsesperiode i Danmark under dansk lovgivning, der sammenlagt udgør mindst 12 måneder inden for den optjeningsperiode, der er fastlagt i lov om social pension.

9. Bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning efter 31. marts 1957, medregnes ved beregningen af social pension efter dansk lovgivning til amerikanske statsborgere og personer, der er omfattet af artikel 3, litra b), c) eller d), og som er bosat i Amerikas Forenede Stater.

Til toppen

AFSNIT IV – FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 9 – Administrative bestemmelser

De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater skal:

a) fastlægge de fornødne administrative bestemmelser for at anvende denne overenskomst og udpege forbindelsesorganer,

b) meddele hinanden oplysninger om de foranstaltninger, der er taget med henblik på anvendelsen af denne overenskomst, og

c) så hurtigt som muligt meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres respektive lovgivning, der berører anvendelsen af denne overenskomst.

Til toppen

Artikel 10 – Gensidig bistand

De kontraherende staters kompetente myndigheder og institutioner skal inden for deres respektive myndighedsområder yde hinanden hjælp ved anvendelsen af denne overenskomst. Denne bistand skal ydes vederlagsfrit, idet der dog i den administrative aftale kan gøres undtagelser herfra.

Til toppen

Artikel 11 – Udveksling af fortrolige oplysninger

Medmindre andet er fastsat i en kontraherende stats nationale lovgivning, anvendes personoplysninger, der er overført til denne kontraherende stat af den anden kontraherende stat i overensstemmelse med denne overenskomst, udelukkende med henblik på at gennemføre denne overenskomst. Sådanne oplysninger, der er modtaget af en kontraherende stat, omfattes af denne kontraherende stats nationale lovgivning om beskyttelse af fortrolige persondata.

Til toppen

Artikel 12 – Dokumenter

1. Når det i en kontraherende stats lovgivning er hjemlet, at et dokument, som er fremsendt til den kompetente myndighed eller institution i denne kontraherende stat, helt eller delvist er fritaget for afgifter, herunder konsulære og administrative afgifter, gælder denne fritagelse også tilsvarende dokumenter, som er fremsendt til den kompetente myndighed eller en institution i den anden kontraherende stat i henhold til denne overenskomst.

2. Dokumenter og erklæringer, der er fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne overenskomst, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

3. Kopier af dokumenter, som er bekræftede som ægte af en institution i en kontraherende stat, skal af en institution i den anden kontraherende stat accepteres som ægte kopier uden yderligere bekræftelse. Institutionen i hver af de kontraherende stater afgør ægtheden af det materiale, som er forelagt, uanset hvem der har forelagt det.

Til toppen

Artikel 13 – Korrespondance og sprog

1. De kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater kan korrespondere direkte med hinanden og med en person, uanset hvor denne er bosat, såfremt det er nødvendigt for administrationen af denne overenskomst.

2. En ansøgning eller et dokument må ikke afvises af en kompetent myndighed eller en institution i en kontraherende stat alene med den begrundelse, at de er affattet på den anden kontraherende stats sprog.

Til toppen

Artikel 14 – Ansøgninger

1. Den dato, på hvilken en skriftlig ansøgning om ydelser blev indgivet til en institution i en kontraherende stat, skal også anses som ansøgningsdato for ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, såfremt ansøgeren anmoder om, at den skal betragtes som en ansøgning efter lovgivningen i den anden kontraherende stat.

2. Når en ansøger har indgivet en skriftlig ansøgning om ydelser til en institution i en kontraherende stat og ikke udtrykkeligt har anmodet om, at ansøgningen skal begrænses til ydelser efter lovgivningen i den kontraherende stat, vil ansøgningen også blive betragtet som en ansøgning om ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, når ansøgeren på ansøgningstidspunktet fremlægger dokumentation for, at den person, på grundlag af hvis optjening der ansøges om ydelser, har tilbagelagt optjeningsperioder efter lovgivningen i den anden kontraherende stat.

3. Bestemmelserne i afsnit III finder kun anvendelse for ydelser, der er ansøgt om på den dag, hvor denne overenskomst er trådt i kraft eller senere.

Til toppen

Artikel 15 – Anke og tidsfrister

1. En skriftlig anke over en afgørelse, der er truffet af en institution i en kontraherende stat, kan gyldigt indgives til en institution i begge de kontraherende stater. Anken behandles efter den procedure og den lovgivning, der gælder i den kontraherende stat, hvis afgørelse er anket.

2. Enhver ansøgning, erklæring eller skriftlig anke, som efter lovgivningen i en kontraherende stat skulle være indgivet til en institution i denne kontraherende stat inden for en bestemt tidsfrist, men som inden denne frist er indgivet til en institution i den anden kontraherende stat, betragtes som værende rettidigt indgivet.

Til toppen

Artikel 16 – Videresendelse af ansøgninger, erklæringer og anke

I de tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 15 finder anvendelse, angiver den institution, hvortil en ansøgning, erklæring eller anke er indgivet, modtagelsesdatoen på dokumentet eller på en blanket, der er udstedt til dette formål efter artikel 9, litra a), og videresender det hurtigst muligt til forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat.

Til toppen

Artikel 17 – Valuta og gebyrer

1. Betaling i henhold til denne overenskomst kan foretages i den udbetalende kontraherende stats valuta.

2. I tilfælde af, at der iværksættes restriktioner for veksling eller eksport af valutaer fra en af de kontraherende staters side, skal regeringerne i begge de kontraherende stater øjeblikkeligt tage de nødvendige skridt til at sikre overførslen af skyldige beløb fra hver kontraherende stat i henhold til denne overenskomst.

Til toppen

Artikel 18 – Bilæggelse af tvister

Enhver uenighed med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomst, skal bilægges ved samråd mellem de kompetente myndigheder.

Til toppen

Artikel 19 – Supplerende overenskomster

Denne overenskomst kan i fremtiden ændres ved supplerende overenskomster, som fra deres ikrafttrædelse skal betragtes som en integreret del af denne overenskomst. Sådanne overenskomster kan gives tilbagevirkende kraft, hvis det fastsættes heri.

Til toppen

AFSNIT V – OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20 – Overgangsbestemmelser

1. Denne overenskomst begrunder ikke ret til udbetaling af en ydelse for noget tidsrum, der ligger før ikrafttrædelse af overenskomsten eller til udbetaling efter amerikansk lovgivning af engangsbeløb ved dødsfald, hvis personen er død før denne overenskomst er trådt i kraft.

2. Ved fastsættelsen af ret til ydelser efter denne overenskomst skal der tages hensyn til dækningsperioder og andre væsentlige omstændigheder, som har betydning for fastsættelsen af ydelser, og som er indtrådt før denne overenskomst trådte i kraft med den undtagelse, at ingen kontraherende stat skal tage hensyn til dækningsperioder, der er tilbagelagt før det tidspunkt, hvor dækningsperioder kunne anerkendes i denne stats lovgivning.

3. I det tilfælde, hvor en person var udsendt fra Amerikas Forenede Stater til Danmark før denne overenskomst trådte i kraft, skal beskæftigelsesperioden, der henvises til i artikel 6, stk.2, litra a), betragtes som påbegyndt på denne dato.

4. Afgørelser vedrørende ret til ydelser truffet før denne overenskomsts ikrafttrædelse, berører ikke rettigheder i henhold til overenskomsten.

5. Anvendelsen af denne overenskomst kan ikke føre til reduktion af en ydelse, der er erhvervet ret til før overenskomstens ikrafttrædelse.

Til toppen

Artikel 21 – Ophør

1. Denne overenskomst skal forblive i kraft indtil udløbet af kalenderåret, der følger efter det år, hvori en af de kontraherende stater har fremsendt en skriftlig erklæring til den anden kontraherende stat om, at overenskomsten skal bringes til ophør.

2. Hvis denne overenskomst ophører, bevares ret til ydelser, der er optjent efter overenskomsten.

Til toppen

Artikel 22 – Ikrafttrædelse

Denne overenskomst træder i kraft på den første dag i den tredje måned, der følger efter den måned, i hvilken hver regering fra den anden regering har modtaget en skriftlig notifikation om, at den har gennemført alle lovgivningsmæssige og forfatningsmæssige betingelser for ikrafttrædelsen af denne overenskomst.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget den 13. juni 2007 i København, i to eksemplarer på henholdsvis dansk og engelsk, idet de to tekster har samme gyldighed.

FOR KONGERIGET DANMARKS REGERING

Eva Kjer Hansen

FOR AMERIKAS FORENEDE STATERS REGERING

James P. Cain

 

Til toppen

ADMINISTRATIV AFTALE OM GENNEMFØRELSE AF OVERENSKOMSTEN OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG AMERIKAS FORENEDE STATER

Kongeriget Danmarks kompetente myndighed og Amerikas Forenede Staters kompetente myndighed har i henhold til artikel 9, litra a), i overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring, herefter benævnt "overenskomsten", aftalt følgende:

Til toppen

KAPITEL I – Almindelige bestemmelser

Artikel 1

De udtryk, der anvendes i denne administrative aftale, har samme betydning som i overenskomsten.

Artikel 2

1. De forbindelsesorganer, der er henvist til i overenskomstens artikel 9, litra a), er:

a) for Amerikas Forenede Stater, Den Sociale Sikringsadministration;

b) for Kongeriget Danmark, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), når det drejer sig om tillægspension, og i alle andre tilfælde, Den Sociale Sikringsstyrelse.

2. De forbindelsesorganer, der er nævnt i stk. 1, aftaler de fælles procedurer og blanketter, som er nødvendige for gennemførelsen af overenskomsten og denne administrative aftale.

Til toppen

KAPITEL II – Bestemmelser om dækning

Artikel 3

1. Når en af de kontraherende staters lovgivning skal anvendes i henhold til bestemmelserne i artikel 6 i overenskomsten, udsteder denne kontraherende stats institution efter anmodning fra arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende en attest om, at arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet af denne lovgivning og anfører varigheden af attestens gyldighed. Denne attest er bevis for, at arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er fritaget for at være omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning om tvungen dækning.

2. Attesten, der er nævnt i stk. 1, udstedes:

a) i Amerikas Forenede Stater, af Den Sociale Sikringsadministration;

b) i Kongeriget Danmark, af Den Sociale Sikringsstyrelse.

3. Den kontraherende stats institution, som udsteder en attest som nævnt i stk. 1, forsyner den anden kontraherende stats forbindelsesorgan med en kopi af attesten eller med aftalte oplysninger fra attesten, som er nødvendige for den anden kontraherende stats forbindelsesorgan.

Til toppen

KAPITEL III – Bestemmelser om ydelser

Artikel 4

1. Ansøgning om ydelser efter overenskomsten indgives på blanketter, som aftales mellem de to kontraherende staters forbindelsesorganer.

2. Den institution i en kontraherende stat, som først modtager en ansøgning om ydelser i henhold til artikel 14 i overenskomsten, forsyner forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat med den dokumentation og anden information, som den er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for behandling af sagen.

3. Den institution i en kontraherende stat, som modtager en ansøgning, som først er indgivet til en institution i den anden kontraherende stat, forsyner så hurtigt som muligt forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat med den dokumentation og anden tilgængelig information, som den er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for behandling af sagen.

4. Den institution i en kontraherende stat, som har modtaget en ansøgning om ydelser, bekræfter oplysningerne vedrørende ansøgeren og ansøgerens familiemedlemmer. Den type oplysninger, der skal bekræftes, aftales mellem begge kontraherende staters forbindelsesorganer.

Til toppen

KAPITEL IV – Forskellige bestemmelser

Artikel 5

I overensstemmelse med de foranstaltninger, som aftales i henhold til denne administrative aftales artikel 2, stk. 2, leverer institutionen i en kontraherende stat efter anmodning af institutionen i den anden kontraherende stat tilgængelig information vedrørende enhver persons ansøgning med det formål at administrere overenskomsten.

Artikel 6

De to kontraherende staters forbindelsesorganer udveksler statistik om antallet af attester udstedt efter artikel 3 i denne administrative aftale og om betalinger til modtagere af ydelser i henhold til overenskomsten. Statistikken afgives en gang årligt efter nærmere aftale.

Artikel 7

1. Når der anmodes om administrativ bistand i henhold til artikel 10 i overenskomsten, refunderes udgifter, som afholdes af den institution, som yder bistanden, bortset fra almindelige personale- og administrationsomkostninger, medmindre andet aftales mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder eller forbindelsesorganer.

2. På anmodning forsyner hver af de kontraherende staters forbindelsesorganer uden udgift den anden kontraherende stats forbindelsesorgan med enhver lægelig oplysning og dokumentation, som det er i besiddelse af, og som er relevant for at fastslå en ansøgers eller en modtagers invaliditet.

3. Når det er nødvendigt for institutionen i en kontraherende stat, at en person i den anden kontraherende stat, der modtager eller ansøger om ydelser i henhold til overenskomsten, underkastes en lægelig undersøgelse, arrangeres denne undersøgelse, hvis den nævnte institution anmoder om det, af forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat i overensstemmelse med de regler der gælder for den institution, der arrangerer undersøgelsen og til udgift for den institution, der anmoder om undersøgelsen.

4. Forbindelsesorganet i en kontraherede stat refunderer skyldige beløb efter stk. 1 eller stk. 3, når forbindelsesorganet i den anden kontraherende stat fremlægger en opgørelse over de afholdte udgifter.

Artikel 8

Denne administrative aftale træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af overenskomsten og har gyldighed i samme tidsrum.

Udfærdiget i København den 13. juni 2007, i to eksemplarer på dansk og engelsk; idet de to tekster har samme gyldighed.

For Kongeriget Danmarks kompetente myndighed

Eva Kjer Hansen

For Amerikas Forenede Staters kompetente myndighed

James P. Cain

Overenskomsten, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 22 i kraft den 1. oktober 2008.

 

Til toppen