Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970

Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1284 af 6/11 2007.

I medfør af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes:

Område

§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af statsamterne fra 1970 til 2006 og af statsforvaltningerne fra 2007 og indtil det tidspunkt, hvor disse overgår fuldt og helt til elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

Stk. 2. Bestemmelserne gælder tillige for arkivalier, som er overtaget fra andre myndigheder i forbindelse med myndighedsområdernes overførelse til statsamterne og statsforvaltningerne, således fra amtsankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt udskrivningskredse før 1992.

Stk. 3. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium.

Bevaring og kassation

§ 2. I statsamternes journalsagsarkiver 1970-1991 kasseres de journalgrupper i ”Journalplan for amtskontorer”, som er nævnt i bilag 1.

Stk. 2. Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver 1970-1991 bevares uden kassation.

§ 3. I statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver 1992-2002 kasseres de journalgrupper, som er nævnt i bilag 2.

§ 4. I statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver 2002-2006 kasseres de journalgrupper, som er nævnt i bilag 3.

§ 5. I statsforvaltningernes journalsagsarkiver fra 2007 ff. og fremefter kasseres de journalgrupper, som er nævnt i bilag 4.

§ 6. De sociale ankenævns samt revaliderings- og pensionsnævnenes generelle sager bevares. Dog kasseres sager vedrørende medlemmer, vederlag og møder, bortset fra dagsordner og referater.

Stk. 2. Personsager fra de sociale ankenævn samt revaliderings- og pensionsnævnene, der kan henføres til en person, som er født den første i en måned, bevares. Alle øvrige personsager kasseres.

§ 7. I journalsagsarkiverne for Værnepligtsstyrelsens udskrivningskredse 1985-1989 og 1990-1996 kasseres følgende journalgrupper:

09

Forskelligt

14

Personale generelt

19 og 29

Forskelligt

37

Forespørgsler fra enkelte personer i udlandet (fra 1990 gruppe 36)

39 og 49

Forskelligt

51

Forsvarets Rekruttering (fra 1990 Forsvarets Værnepligt og Rekruttering)

59, 69 og 79

Forskelligt

9

Forskelligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8. Endvidere kasseres fra sessionsområdet følgende:

1) Stamhulkort-2 (ældre, uaktuelle, som er forblevet ved udskrivningskredsene)

2) Krydsreferencelister for fødselsårgangene 1940 og følgende, ordnet efter fødselsårgang og herefter efter CPR-nr.

3) Sager vedrørende udsættelse med session, konstatering af statsborgerskab, konstatering af grønlænderes og færingers faste bopæl

4) Sessionskort for fødselsårgangene 1940 og følgende ordnet efter CPR-nr.

5) Helbredskort for slettede med evt. indlagte lægeattester, strafindberetning og sessionsafgørelse

6) Sager om udelukkelse af tjeneste på grund af straf

7) Optagelsesfilm (mikrofiches) for fødselsårgangene 1956 og følgende ved 2., 5. og 6. udskrivningskreds (fra 1. januar 1981 ved 2. og 5. udskrivningskreds)

8) Sessionsbedømmelseskort

9) Kassation af arkivalier som ikke skal bevares

§ 9. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til § 2-8, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter statsforvaltningernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. november 2007.

Stk. 2. Følgende skrivelser ophæves:

1) Rigsarkivarens skrivelser af 28. februar 1977 og 5. november 1980 vedrørende kassation hos udskrivningskredsene,

2) Rigsarkivarens skrivelse af 7. marts 1995 med supplerende kassationsbestemmelser til statsamternes journalplan,

3) Rigsarkivarens skrivelse af 14. august 1995 vedrørende kassationsbemyndigelse for sager vedrørende boligklagenævn,

4) Rigsarkivarens skrivelse af 10. december 1996 vedrørende ændrede kassationsbestemmelser for personsager i revaliderings- og pensionsnævnenes arkiver,

5) Rigsarkivarens skrivelse af 10. november 1997 vedrørende nye kassationsbestemmelser for saggrupperne 12 og 13 i statsamternes journalplan med opdatering af 3. april 2000,

6) Rigsarkivarens skrivelse af 20. april 1998 vedrørende nye kassationsbestemmelser for saggruppe 5 i statsamternes journalplan,

7) Rigsarkivarens skrivelse af 22. juni 1998 vedrørende kassation af sessionsbedømmelseskort.

Til toppen

Bilag 1 – Journalgrupper som kasseres i statsamternes journalsagsarkiver 1970-91, jf. ”Journalplan for amtskontorer”

001

Valg

002

Flagning

0101

Tjenesterejser

0102

Ferier og rejsetilladelser, konstitutioner

0110

Almindelige cirkulærer m. m.

0112 - 0114

Personalesager

Dog bevares sager, som vedrører ansatte, der er født den første i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger

0120

Årsbudget og bevillinger

0121

Alm. regnskab (kontorhold)

0122

Blanketregnskaber

03

Amtsstuerne

07

Folketællinger

080

Kommunerne

081

Amtskommunen

0880

Valg til Tilsynsrådet

0883

Møder i Tilsynsrådet

0884

Vederlag til Tilsynsrådet

0886

Kontorer og kontorhold for tilsynsrådet

090

Love, bekendtgørelser og cirkulærer

0911

Regnskaber og årsbudget for udvalg af begrænset varighed

0912

Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. for udvalg af begrænset varighed

101

Sagførere til beneficerede sager

102

Fri proces

Dog bevares sager om fri proces i ægteskabssager

104

Forligskommissionernes arkiver og udskrift af disse

11

Handelsretter

12

Søretter

14

Husdyrvoldgift

15

Dommere

170

Politimestrene

171

Overleveringsforretninger

2010

Revision af socialregnskaber

2011

Statsrefusion til kommuner

2111

Fastsættelse af takster for alderdomshjem

2112

Refusion for ophold på alderdomshjem

2114

Opførelse af alderdomshjem

2121

Fastsættelse af reglementer for plejehjem

2122

Refusion af ophold på plejehjem for kronisk syge

2124

Opførelse af plejehjem

213

Folkepensionistboliger

221

Indberetninger om invalidepension

231

Indberetninger om udlændinges forsørgelse

24

Sygesikring, herunder fribefordring

262

Huslejetilskud og boligsikring

2810

Hjælp til indkaldte og deres familie samt hjælp til polio- og tuberkuloseramte

283

Bidrag til børn af enker og enkemænd

284

Husmoderafløsning

311

Tilsyn med navngivning af nyfødte børn

312

Kirkebogsrettelser

3181

Notering af randbemærkning om navn i et biregister

380

Inddrivelse og afsoning af bidrag. Indlandet

381

Inddrivelse og afsoning af bidrag. Udlandet

400

Almindelige bekendtgørelser m.m. vedrørende fiskeri

43

Arbejdsforhold

44

Ferieloven

45

Markeder m.m.

46

Vejere og målere, translatører, revisorer

50

Anerkendte trossamfund

540-1-2

Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. vedrørende fredningsplanudvalg

55

Indsamlinger og mærkesalg

612-1-2

Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. vedrørende byudviklingsudvalg

613-1-2

Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. vedrørende egnsplanudvalg

63

Arbejderbeskyttelse

641

Bortsalg af strandingsgods

643

Strandingsregnskaber

660

Embedslæger

661

Apoteker og håndkøbsudsalg

662

Jordemødre

67

Epidemiforanstaltninger, skadedyr

680

Dyrlæger

681

Dyrskuer

682

Smitsomme sygdomme hos husdyr

69

Narkotika og giftloven

73

Havne

76

Jagtsager

77

Luftfart

80

Skattesager

850

Almindelige stempelsager

851

Godtgørelse af stempelafgifter m.v.

87

Afgifter og gebyrer

900

Indkvarteringer

902

Udpegning af befordringsmidler til militær og civilforsvar

911-1-2

Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter, o.l., vedrørende sygehusberedskabsnævn

98

Indberetninger, som ikke hører hjemme under grupperne 1 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Journalgrupper som kasseres i statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver 1992-2002

004

Bibliotek

009

Forskelligt vedrørende organisation

010 - 014

Udvalg

Dog bevares dagsordener og referater

021

Budget, finans- og tillægsbevillingslove samt regnskab

023

Kasse og bogholderi, herunder SCR og SCL

031

Lønforhold, honorarer, vederlag, pension m.v.

032

Tjenestetid, tjenestefrihed, ferie, sygefravær

033

Tjenesteforhold og arbejdsvilkår

035

Jubilæer

036

Opslag og besættelse af ledige stillinger

Dog bevares stillingsbeskrivelser

0390

Tilladelser og bemyndigelser, herunder fuldmagt til at anvise og kvittere

0399

Forskelligt i øvrigt

042

Bygningssyn. Anlægsarbejder og vedligeholdelse

Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg

043

Forsyninger

044

Ejendomsvurdering. Ejendomsskat

045

Rengøring. Vinduespolering

046

Haveanlæg

Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg

049

Forskelligt vedrørende bygninger og lokaler

051-059

Kontorudstyr

Dog bevares sager vedrørende større nyanskaffelser

09

Forskelligt

12 og 13

Børn født udenfor ægteskab. Ægteskabssager. Fri proces til retssager og skifte

Dog bevares sager, hvor en sagspart er født den første i en måned, eller hvor en faderskabssag er henvist til retten

18

Forespørgsler om tidligere adoptioner, faderskabsanerkendelser, separationer, skilsmisser o.l.

19

Forskelligt

21

Tilsyn med navngivning af nyfødte børn

26

Godkendelser i henhold til retsvirkningslovens §§ 12, 13 og 20

28

Inddrivelse af udenlandske bidrag her i landet

29

Forskelligt

3

Bevilling til fri proces

Dog bevares sager vedr. fri proces i gruppe 30

42

Stempelafgift

44

Byggesagsklager

452

Møder, vederlag og lignende vedr. Boligklagenævn (fra 1.7.1998 gruppe 451)

453

Boligklagenævn: Klagesager o.l. (fra 1.7.1998 gruppe 452)

Dog bevares klagesager, o.l., med løbenumrene 1, 30, 60, 90

611

Ordensvæsen (fra 1.7.1998 gruppe 0812)

612

Mærkedage (fra 1.7.1998 gruppe 0813)

620

Valg til folketinget

632

Strandingssager og -regnskaber (fra 1.7.1998 gruppe 0832)

633

Stranding i øvrigt (fra 1.7.1998 gruppe 0833)

67

Indkvartering (fra 1.7. 1998 gruppe 086)

68

Personregistre (fra 1.7.1998 gruppe 087)

704

Vejledning til kommuner

71-79

Det sociale ankenævn

Dog bevares generelle sager samt sager, der kan henføres til et CPR-nummer vedrørende personer, som er født den første i en måned

803

Vederlag til nævnsmedlemmer

81-89

Revaliderings- og pensionsnævnet

Dog bevares generelle sager samt sager, der kan henføres til et CPR-nummer vedr. personer, som er født den første i en måned

902

Møder i tilsynsrådet

903

Vederlag til Tilsynsrådsmedlemmer

98

Orientering fra Indenrigsministeriet, andre tilsynsråd og kommunale organisationer

Dog bevares et sæt fra statsamterne København, Fyn, Sønderjylland og Nordjylland

 

 

Fra 1.7.1998 kasseres fra nyoprettet gruppe 5, Værnepligt:

 

 

50

Lovgivning

Kun trykte love, bekendtgørelser, cirkulærer m. m. kasseres

513

Standardskrivelser og skemaer (blanketsamlingen)

518

Honorar for lægeattester

52

Møder m.v.

Dog bevares referater af møder

530

Generelt

531

Optagelse i Sessionsregister

532

Lodtrækningsnumre

533

Prognoser af mødepligtige (sessionsårgange)

537

Statistik til bevillingslove

539

Forskelligt

543

Halvårsplan

544

Leje af sessionslokaler

 

 

Fra 1.7.1998 kasseres fra nyoprettet gruppe 6, Det sociale Nævn:

 

 

603

Vederlag

61 - 69

Det sociale Nævn

Dog bevares generelle sager samt sager, der kan henføres til et CPR-nummer, vedrørende personer, som er født den første i en måned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Journalgrupper som kasseres i statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver 2002-06

01

Ferie, sygdom og barsel

021

Personale- og lønadministration

0220

Generelle sager

0221

Vejledning

0222

Budget, finans- og tillægsbevillingslove samt regnskab

0229

Forskelligt

0239

Forskelligt

0249

Forskelligt

0251

Sager om rekruttering

Dog bevares stillingsopslag og ansøgning fra den ansatte samt evt. bedømmelser

0259

Forskelligt

029

Forskelligt

030-032

Mødeaktiviteter

Dog bevares dagsorden og referat

039

Forskelligt

04

Praktiske opgaver

055

EDB-funktioner

059

Forskelligt

090-092

Generelle sager om økonomiske registreringer

0932

Egne bygninger

Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg

0933

Lejede bygninger

0934

Udenomsarealer

Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg

0935

Rengøring

0939

Forskelligt

094

Kontorudstyr

112

Personsager vedrørende børn og ægteskabets opløsning

Dog bevares sager, hvor en sagspart er født den første i en måned, eller hvor en faderskabssag er henvist til retten

119 og 129

Forskelligt

142

Sager om inddrivelse i Danmark

149

Forskelligt

191

Oplysningssager

199, 219, 229, 239 og 249

Forskelligt

291

Oplysningssager

299

Forskelligt

312-319

Fri proces

399

Forskelligt

4113

Vederlag

4119

Forskelligt

422, 432, 442, 452, 453, 462, 472, 482 og 49

Klagesagsbehandling

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

 

 

429, 439, 449, 459, 469, 479 og 489

Forskelligt

512, 522, 532, 542, 552, 562, 572 og 59

Klagesagsbehandling

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

519, 529, 539, 549, 559, 569 og 579

Forskelligt

6122

Møder

Dog bevares dagsorden og referat

6123

Vederlag

6129

Forskelligt

719, 729, 7329 og 7339

Forskelligt

7341

Vederlag

7349 og 739

Forskelligt

742

Klagesagsbehandling

749

Forskelligt

751

Hegnssyn og skelforretninger

752

Landvæsensretter

753

Master til radiokommunikationsformål

759

Forskelligt

810

Generelle sager om værnepligtsloven

Kun trykte love, bekendtgørelser og cirkulærer, m.v.

8133

Halvårsplan

8134

Leje af sessionslokaler

8139 og 819

Forskelligt

8913

Standardskrivelser og skemaer

8918

Honorar for lægeattester

8919

Forskelligt

8921 - 8929

Møde

Dog bevares dagsorden og referat

8931

Optagelse i sessionsregister

8932

Lodtrækningsnumre

8933

Prognoser af mødepligtige

8937

Statistik til bevillingslove

8939

Forskelligt

93

Andre sager

Kun sager vedrørende ordensvæsen og mærkedage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 4 – Journalgrupper som kasseres i statsforvaltningernes journalsagsarkiver 2007 ff.

01

Ferie, sygdom og barsel

021

Personale og lønadministration

022

Regnskab og økonomifunktion

Dog bevares 0223, sager om revision og kasseeftersyn

029

Forskelligt

030-032

Mødeaktiviteter

Dog bevares dagsorden og referat

039

Forskelligt

04

Praktiske opgaver

054

Edb-funktioner

059

Forskelligt

09

Forskelligt

Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg i 091 og 093

112

Personsager om børn og ægteskabets opløsning

Dog bevares sager, hvor en sagspart er født den første i en måned, eller hvor en faderskabssag er henvist til retten

119

Forskelligt

122

Sager om inddrivelse i Danmark

129

Forskelligt

191

Oplysningssager

199, 219, 229, 239, 249, 259, 269, 279

Forskelligt

291

Oplysningssager

299

Forskelligt

311

Medlemmer, vederlag og møder

Dog bevares dagsorden og referat

319, 329

Forskelligt

411

Medlemmer, vederlag og møder

Dog bevares dagsorden og referat

419

Forskelligt

421-424

Sygedagpenge mv.

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

431-439

Lov om aktiv social politik

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

441-449

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

451-459

Integrationsloven

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

461-464

Pensionslove

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

471-472

Retssikkerhedslov, Forvaltningslov, Offentlighedslov

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

491 - 499

Andre lovområder

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

511

Medlemmer, vederlag og møder

Dog bevares dagsorden og referat

519

Forskelligt

531

Lov om aktiv socialpolitik: Enkeltydelser og tilbagebetaling heraf

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

551 og 552

Integrationsloven: Boligplacering og enkeltydelser og tilbagebetaling heraf

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

561 - 567

Pensionslove

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

571 - 579

Retssikkerhedslov, Forvaltningslov, Offentlighedslov

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

581 - 589

Lov om social service

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

591 - 599

Andre lovområder

Dog bevares sager vedrørende personer født den første i en måned

619, 719 og 729

Forskelligt

731

Master til radiokommunikationsformål

739

Forskelligt

92

Kongehuset

Kun sager vedrørende ordensvæsen og mærkedage

941

Medlemmer, vederlag og møder

Dog bevares dagsorden og referat

Til toppen