Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse

Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1001 af 13/8 2007.

I medfør af udlændingelovens § 43 c, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 507 af 6. juni 2007 fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål, personkreds og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at indføre mulighed for, at der kan indgås kontrakt med afviste asylansøgere, jf. §§ 2 og 3, om, at de tilbydes et samlet opkvalificeringsforløb i Danmark og hjemlandet, økonomisk støtte til tilbagevenden, hjælp til bolig og til at finde beskæftigelse i hjemlandet, mod at de indvilliger i at samarbejde om udrejsen og frivillig udrejse af Danmark.

§ 2. Ved afviste asylansøgere forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, der er meddelt endeligt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller har frafaldet en sådan ansøgning, medmindre den pågældende har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, og denne ansøgning har opsættende virkning, jf. udlændingelovens § 33, stk. 4.

Stk. 2. Ved indkvarteringssteder forstås i denne bekendtgørelse de i udlændingelovens § 42 a, stk. 5, nævnte indkvarteringssteder for asylansøgere.

Stk. 3. Ved indkvarteringsoperatører forstås i denne bekendtgørelse private organisationer eller selskaber, statslige styrelser eller kommuner, der i samarbejde med Udlændingeservice tilvejebringer eller driver indkvarteringssteder.

Stk. 4. Ved samarbejde om udrejsen forstås i denne bekendtgørelse, at den afviste asylansøger over for politiet har tilkendegivet at ville medvirke frivilligt til udrejsen af landet og reelt løbende samarbejder med politiet herom.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for afviste asylansøgere over 18 år og afviste uledsagede asylansøgere over 17 år, hvor frivillig udrejse er mulig, men hvor tvangsmæssig udsendelse ikke er mulig på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Det er endvidere en betingelse, at den afviste asylansøger inden den 16. maj 2007 har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 under forudsætning af, at den pågældende efterfølgende er registreret som asylansøger efter udlændingelovens § 48 e, stk. 1.

§ 4. Bekendtgørelsen finder alene anvendelse for afviste asylansøgere, hvis

1) der som led i genopbygningsindsats i den pågældendes hjemland efter krig planlægges iværksat eller er iværksat større støtteprojekter, og

2) der er indledt forhandlinger om tilbagetagelse eller praktiske aftaler om tilbagetagelse eller accept af tvangsmæssig udsendelse, eller det grundet situationen i hjemlandet ikke er muligt at indlede sådanne forhandlinger.

Stk. 2. Når et eller begge kriterier, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, ikke længere er opfyldt, vil tilbuddet om opkvalificering ophøre efter integrationsministerens nærmere bestemmelse herom. Afviste asylansøgere vil herefter ikke længere kunne tilmelde sig ordningen.

Stk. 3. Bliver tvangsmæssig udsendelse af den afviste asylansøger mulig inden for kontraktsperioden, fordi der indgås en tilbagetagelsesaftale med hjemlandet eller opnås accept af tvangsmæssig udsendelse, kan den afviste asylansøger færdiggøre sit opkvalificeringsforløb inden frivillig udrejse ved forløbets afslutning.

§ 5. Udlændinge, der kan opnå økonomisk støtte til tilbagevenden til hjemlandet i medfør af andre repatrieringsordninger, og udlændinge, der er udelukket fra at få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 10, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Dette gælder, selvom udlændingemyndighederne ikke har begrundet et afslag på en asylansøgning med henvisning til denne bestemmelse.

§ 6. Reglerne i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. finder anvendelse for afviste asylansøgere omfattet af denne bekendtgørelse, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Kontrakt for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejsen

§ 7. Afviste asylansøgere, jf. § 3, kan indgå en kontrakt med Udlændingeservice og få tilbud om et sammenhængende opkvalificeringsforløb i Danmark og hjemlandet, herunder

1) kompetenceafklaring, undervisnings- og aktiveringstilbud, herunder virksomhedspraktik, tilpasset den enkeltes forudsætninger og målrettet med hensyn til at opnå beskæftigelse i hjemlandet,

2) mulighed for yderligere opkvalificering i hjemlandet samt hjælp til at finde beskæftigelse i lokalområdet.

Stk. 2. Forløbet i hjemlandet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges i nært samarbejde med og efter dialog med hjemlandets myndigheder samt relevante internationale organisationer i hjemlandet.

§ 8. Afviste asylansøgere, jf. § 3, som indgår kontrakt med Udlændingeservice, jf. § 7, får tilbud om økonomisk støtte, herunder

1) kontantydelse svarende til et beløb på 15.000 d.kr. pr. voksen ved hjemrejsen,

2) huslejetilskud svarende til et beløb på 15.000 d.kr. pr. voksen ved hjemrejsen,

3) kontantydelse svarende til et beløb på 15.000 d.kr. pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen,

4) overgangsydelse svarende til et beløb på kr. 15.000 d.kr. pr voksen et halvt år efter hjemrejsen, og

5) overgangsydelse svarende til et beløb på 7.500 d.kr. pr. mindreårigt barn et halvt år efter hjemrejsen.

Stk. 2. Afviste asylansøgere, som indgår kontrakt med Udlændingeservice, vil ydermere kunne modtage iværksætterydelse svarende til et beløb på op til 11.000 d.kr. pr. voksen, såfremt den pågældende ønsker at starte egen virksomhed i hjemlandet.

Stk. 3. Afviste asylansøgere, som indgår kontrakt med Udlændingeservice, vil få udgiften dækket til egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3 pr. voksen og 1 m3 pr. mindreårigt barn og med mulighed for transport af nødvendigt erhvervsudstyr.

Stk. 4. Såfremt et mindreårigt barn er fyldt 18 år på udrejsetidspunktet, vil den pågældende få udbetalt økonomisk støtte svarende til et beløb pr. voksen, jf. stk. 1, nr. 1-2, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, og udgiften dækket til egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3. Der vil i så fald ikke blive udbetalt støtte efter stk. 1, nr. 3 og 5.

Stk. 5. Uledsagede afviste asylansøgere over 17 år, jf. § 3, vil få udbetalt økonomisk støtte svarende til et beløb pr. voksen, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, stk. 1, nr. 4 og stk. 2, og udgiften dækket til egen transport, transport af personlige ejendele op til 2 m3 og mulighed for transport af nødvendigt erhvervsudstyr. Såfremt den uledsagede asylansøger over 17 år har mindreårige børn, udbetales der økonomisk støtte efter stk. 1, nr. 3 og 5.

§ 9. Afviste asylansøgere, jf. § 3, som indgår kontrakt med Udlændingeservice, jf. § 7, forpligter sig til

1) at samarbejde om udrejsen, og

2) til at udrejse frivilligt, når opkvalificeringsforløbet i Danmark er afsluttet.

§ 10. Opkvalificeringsforløbet, jf. § 7, skal sikre, at de afviste asylansøgere, jf. § 3, er bedst muligt forberedt på et liv i hjemlandet, herunder at de kan skaffe sig beskæftigelse og blive selvforsørgende.

Stk. 2. Opkvalificeringsforløbet skal tage udgangspunkt i den enkelte udlændings behov for kompetenceopbygning set i sammenhæng med, hvad der er behov for på arbejdsmarkedet i hjemlandet.

Stk. 3. Opkvalificeringsforløbet skal baseres på

1) de kompetencer, den enkelte afviste asylansøger allerede havde ved udrejsen af sit hjemland, eller – hvis den afviste asylansøger ikke havde uddannelse eller arbejde i sit hjemland –

2) de kompetencer, det er praktisk muligt at give den afviste asylansøger.

Stk. 4. Kompetenceafklaring og opkvalificeringsforløb skal tilrettelægges i tæt samarbejde med organisationer, som har erfaring med og kan håndtere det fortsatte opkvalificeringsforløb i hjemlandet.

§ 11. En eller flere af integrationsministeren udpegede organisationer m.v. udarbejder kontrakten om et opkvalificeringsforløb, jf. § 7, for den afviste asylansøger.

Stk. 2. Som kontrakt anvendes den standardkontrakt, der er optrykt som bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kontraktens omfang og indhold aftales mellem den af integrationsministeren udpegede organisation og den afviste asylansøger. Den afviste asylansøger skal modtage rådgivning fra den af integrationsministeren udpegede organisation om de enkelte elementer og muligheder i opkvalificeringsforløbet.

Stk. 4. Ved kontraktens udformning skal der tages hensyn til den afviste asylansøgers egen eller barns alvorlige sygdom, psykiske lidelser, barsel eller høje alder.

Stk. 5. Kontrakten kan revideres efter behov. Revisionen sker ved påtegning på den oprindelige kontrakt eller ved udarbejdelse af en ny kontrakt. Varigheden af det oprindelige kontraktforløb medregnes i sådanne tilfælde i varigheden af det nye kontraktforløb.

Stk. 6. Kontrakten indgås skriftligt og underskrives af en af de af integrationsministeren udpegede organisationer og den afviste asylansøger, hvorefter den skal godkendes og underskrives af Udlændingeservice. Kontrakten, jf. stk. 1, eller den reviderede kontrakt, jf. stk. 4, er først gyldig, når Udlændingeservices godkendelse og underskrift foreligger.

Stk. 7. Den afviste asylansøger skal have udleveret en kopi af kontrakten umiddelbart efter kontraktens indgåelse.

§ 12. Kontrakten om opkvalificeringsforløbet indgås for en nærmere fastsat periode. Opkvalificeringsforløbet kan samlet forventes at vare omkring et år. Forløbet her i landet forventes at vare 6 måneder og kan højst vare 9 måneder.

§ 13. Kontrakten fastlægger omfang og indhold af opkvalificeringsforløbet, herunder

1) de nødvendige opgaver, som den afviste asylansøger skal medvirke ved udførelsen af, jf. kapitel 4 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.,

2) introduktionsforløb med undervisning i erhvervsrettet sprog, virksomhedsdrift, udarbejdelse af CV og portofølje samt førstehjælp,

3) individuelt tilrettelagt undervisnings- og praktikforløb, f.eks. efteruddannelse i form af deltagelse i kursus af faglig relevant karakter eventuelt med efterfølgende fagspecifikt praktikforløb hos en virksomhed i Danmark, og

4) afslutningsforløb, hvor der sker opsamling og evaluering af det individuelle undervisnings- og praktikforløb og udstedelse af diplom for deltagelse.

Stk. 2. Kontraktens omfang og indhold tilpasses den enkelte afviste asylansøgers færdigheder og kompetencer samt den pågældendes personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold.

Stk. 3. Omfanget og indholdet af opkvalificeringsforløbet, jf. stk. 1, skal fastlægges inden for de rammer, der følger af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl., der medvirker til udrejsen.

§ 14. Hvis en afvist asylansøger indgår en kontrakt, der er godkendt af Udlændingeservice, om et opkvalificeringsforløb, jf. § 7, bortfalder den kontrakt, som indkvarteringsoperatøren efter reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. har udarbejdet for den pågældende.

Stk. 2. Hvis kontrakten med Udlændingeservice ophører, jf. § 19, udarbejder indkvarteringsoperatøren en ny kontrakt for den afviste asylansøger på samme vilkår, som gælder for afviste asylansøgere, der ikke vil medvirke til udrejsen, jf. reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. Tilsvarende gælder, hvis den afviste asylansøger efter opkvalificeringsforløbet i Danmark ikke overholder pligten til at udrejse frivilligt, jf. § 9.

§ 15. Afviste asylansøgere, som indgår en kontrakt med Udlændingeservice om et opkvalificeringsforløb, og som derefter indgiver ansøgning om genoptagelse af en afgørelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 b, skal, hvis denne ansøgning har opsættende virkning, jf. udlændingelovens § 33, stk. 7,

1) fortsætte med at deltage i opkvalificeringsforløbet i henhold til kontrakten, jf. § 7, eller

2) indgå en ny kontrakt som registreret asylansøger med indkvarteringsoperatøren efter reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Stk. 2. Afviste asylansøgere, der efter stk. 1, nr. 1, fortsætter med at deltage i opkvalificeringsforløbet, og som udelukkende mangler at gennemføre den del af forløbet, der skal finde sted i hjemlandet, skal, for perioden indtil afgørelsen om genoptagelse af sagen efter udlændingelovens § 7 eller § 9 b er truffet, indgå ny kontrakt med indkvarteringsoperatøren efter reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. Meddeles den afviste asylansøger afslag på genoptagelse af sagen efter udlændingelovens § 7 eller § 9 b, fortsættes den resterende del af opkvalificeringsforløbet efter udrejsen til hjemlandet.

Stk. 3. Afviste asylansøgere, der efter stk. 1, nr. 2, indgår en ny kontrakt med indkvarteringsoperatøren efter reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl., og som får fastsat en ny udrejsefrist i forbindelse med afslag på en ansøgning om genoptagelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 b, kan indgå en ny kontrakt om opkvalificeringsforløb med Udlændingeservice, jf. § 7, under forudsætning af, at muligheden for at indgå en kontrakt om et sådant opkvalificeringsforløb fortsat eksisterer, jf. § 4, stk. 2. I sådanne tilfælde beregnes varigheden af opkvalificeringsforløbet fra indgåelsen af den oprindelige kontrakt om opkvalificeringsforløb.

§ 16. Afviste asylansøgere, som indgår en kontrakt om opkvalificeringsforløb, jf. § 7, og som samarbejder om at udrejse frivilligt, jf. § 9, skal uanset den fastsatte udrejsefrist, jf. udlændingelovens § 33, først udrejse, når opkvalificeringsforløbet i Danmark er afsluttet.

Stk. 2. Kontrakten om opkvalificeringsforløb, jf. § 7, er et led i en udrejseplan for den enkelte afviste asylansøger, som derfor efter indgåelse af kontrakten fortsat er i udsendelsesposition.

Stk. 3. Afviste asylansøgere kan altid udrejse frivilligt i løbet af kontraktsperioden. En afvist asylansøger, der udrejser frivilligt i løbet af kontraktsperioden, kan modtage økonomisk støtte efter § 8.

§ 17. Afviste asylansøgere, jf. § 3, der indgår kontrakt med Udlændingeservice, jf. § 7, skal blive boende på det samme indkvarteringssted som hidtil.

§ 18. Afviste asylansøgere, jf. § 3, der indgår kontrakt med Udlændingeservice, jf. § 7, vil ikke være stillet som afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, i relation til opnåelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 2.

§ 19. Udlændingeservice træffer afgørelse om, at kontrakten ophører, såfremt

1) den afviste asylansøger udebliver fra opkvalificeringsforløbet i et sådant omfang, at det må sidestilles med afvisning af tilbuddet, medmindre udeblivelsen skyldes ganske særlige forhold, som er indtruffet efter kontraktens indgåelse,

2) den afviste asylansøger tilkendegiver alligevel ikke at ville udrejse efter opkvalificeringsforløbet i Danmark, eller

3) den afviste asylansøger ikke samarbejder med politiet om udrejsen.

Stk. 2. Træffer Udlændingeservice afgørelse om, at kontrakten ophører, jf. stk. 1, træder den tidligere fastsatte udrejsefrist, som er fastsat for den pågældende, i kraft igen, og den pågældende vil ikke få økonomisk støtte til tilbagevenden. Ved kontraktophør, jf. stk. 1, bortfalder tillige muligheden for, at den pågældende på et senere tidspunkt kan indgå kontrakt om et opkvalificeringsforløb.

Til toppen

Kapitel 3 – Sikring mod følger af arbejdsskade

§ 20. Reglerne om sikring mod følger af arbejdsskade i kapitel 8 i bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. finder tilsvarende anvendelse for afviste asylansøgere omfattet af denne bekendtgørelse.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttrædelse m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 3 om sikring mod følger af arbejdsskade finder anvendelse på

1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der indtræder på ikrafttrædelsesdatoen eller senere, og

2) erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Til toppen

Bilag 1 – KONTRAKT

vedrørende afviste asylansøgere, som ikke hidtil har villet medvirke til udrejsen, hvor frivillig udrejse er mulig, men hvor der ikke er mulighed for tvangsmæssig udsendelse, og som ikke ønsker at deltage i et opkvalificeringsforløb, men alene ønsker økonomisk støtte i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet.

Der er indgået følgende kontrakt i henhold til udlændingelovens § 43 c med:

Navn: __________________________ Udl.nr.: ____________________________

A. Personlige og familiemæssige forhold

Køn : BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Mand BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Kvinde Fødedato : _______________

Civilstand : BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Gift/samlevende BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Ikke gift/samlevende

Mindreårige børn omfattet af kontrakten: BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Antal: _________

Navn: ____________________________

Navn: ____________________________

Navn: ____________________________

B. Opfyldelse af kontrakten

Jeg er vejledt om, at jeg ved at samarbejde om udrejsen og ved at udrejse frivilligt har mulighed for at få et sammenhængende opkvalificeringsforløb i Danmark og hjemlandet, undervisnings- og aktiveringstilbud, herunder virksomhedspraktik tilpasset mine forudsætninger og målrettet mod at få beskæftigelse i mit hjemland. Jeg har afslået dette tilbud.

Jeg er vejledt om, at jeg ved at samarbejde om udrejsen og ved at udrejse frivilligt får tilbudt økonomisk støtte til tilbagevenden til hjemlandet samt hjælp til bolig og hjælp til at finde beskæftigelse i lokalområdet. Jeg har fået/vil få mere detaljeret information om denne hjælp. Jeg har taget imod dette tilbud.

Jeg er vejledt om, at jeg ved min underskrift af denne kontrakt forpligter mig til at samarbejde om udrejsen og til at udrejse frivilligt.

Jeg forpligter mig til at samarbejde om udrejsen og til at udrejse frivilligt og er vejledt om, at der med samarbejde om udrejse forstås, at jeg samarbejder med politiet om alle praktiske foranstaltninger i forbindelse med udrejse, herunder ved nødvendig fremskaffelse af rejselegitimation, således at forudsætningerne for den frivillige udrejse kan tilvejebringes.

Jeg er vejledt om, at jeg skal udrejse i overensstemmelse med den udrejsefrist, jeg har fået fastsat, det vil sige:

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Straks BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Den: ________________

Jeg er vejledt om, at jeg får udbetalt tillægsydelse (lommepenge), jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 8, fra den (dato) ________________ og ikke længere er undergivet meldepligt, jf. udlændingelovens § 34, stk. 2.

Jeg er vejledt om, at hvis jeg undlader at overholde kontrakten, vil jeg ikke længere modtage tillægsydelse, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 8, og jeg bliver igen undergivet meldepligt i medfør af udlændingelovens § 34, stk. 2.

Jeg er vejledt om, at kontrakten først er gyldig, når den er endeligt godkendt af Udlændingeservice.

C. Indkvartering

Jeg er vejledt om, at jeg efter indgåelse af kontrakten skal blive boende på det samme indkvarteringssted som hidtil.

D. Den økonomiske støtte

Jeg er vejledt om, at jeg ved min frivillige udrejse vil få udbetalt følgende (angivet ved afkrydsning):

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen (et beløb svarende til 15.000 d.kr.)

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Huslejetilskud pr. voksen ved hjemrejsen (et beløb svarende til 15.000 d.kr.)

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen (et beløb svarende til 15.000 d.kr.)

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Iværksætterydelse på op til 11.000 d.kr. som støtte til opstart af egen virksomhed, forudsat at der er iværksat sådanne nærområdeprojekter med dansk støtte, samt at betingelserne for at modtage iværksætterydelse er opfyldt. Jeg har fået/vil få mere detaljeret information herom.

Denne støtte suppleres med:

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Overgangsydelse på 15.000 d.kr. et halvt år efter hjemrejsen.

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Overgangsydelse på 7.500 d.kr. pr. mindreårigt barn et halvt år efter hjemrejsen.

Jeg er vejledt om, at jeg vil få sørget for egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3 pr. voksen og 1 m3 pr. mindreårigt barn og med mulighed for transport af nødvendigt erhvervsudstyr.

Jeg er vejledt om, at såfremt et mindreårigt barn omfattet af denne kontrakt er fyldt 18 år på udrejsetidspunktet, vil den pågældende få udbetalt økonomisk støtte svarende til et beløb pr. voksen og sørget for egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3.

Jeg er vejledt om, at såfremt et mindreårigt barn omfattet af kontrakten er fyldt 18 år på udrejsetidspunktet, vil jeg ikke få udbetalt kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen og midtvejsbeløb pr. mindreårigt barn et halvt år efter hjemrejsen.

Jeg er vejledt om, at såfremt jeg er uledsaget afvist asylansøger over 17 år, vil jeg få udbetalt økonomisk støtte svarende til et beløb pr. voksen og få sørget for egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3 og med mulighed for transport af nødvendigt erhvervsudstyr.

Jeg er vejledt om, at jeg vil få den økonomiske støtte udbetalt efter ankomsten til mit hjemland, og hvorledes dette vil finde sted, dvs. i alt et beløb svarende til ________________ d.kr. + et beløb svarende til ________________d.kr. et halvt år efter ankomsten til mit hjemland.

E. Videregivelse af oplysninger

Jeg giver samtykke til, at Udlændingeservice oplyser politiet om, at jeg vil samarbejde om udrejsen og udrejse frivilligt, og at jeg er vejledt om, at der med samarbejde om udrejse forstås, at jeg samarbejder med politiet om alle praktiske foranstaltninger i forbindelse med udrejse, herunder ved nødvendig fremskaffelse af rejselegitimation, således at forudsætningerne for den frivillige udrejse kan tilvejebringes.

Indkvarteringsoperatør: _____________ Center: ___________________________

Dato/Underskrift: _________________ Dato/Underskrift: ___________________

Asylansøger: _____________________ Indkvarteringsoperatør: ______________

Dato/Underskrift: _________________

Udlændingeservice: ________________

 

Til toppen

Bilag 2 – KONTRAKT

vedrørende tilbagevenden til hjemlandet for afviste asylansøgere, som ikke hidtil har villet medvirke til udrejsen, hvor frivillig udrejse er mulig, men hvor der ikke er mulighed for tvangsmæssig udsendelse.

Der er indgået følgende kontrakt i henhold til udlændingelovens § 43 c med:

Navn: __________________________ Udl.nr.: ____________________________

A. Personlige og familiemæssige forhold

Køn : BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Mand BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Kvinde Fødedato : _______________

Civilstand : BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Gift/samlevende BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Ikke gift/samlevende

Mindreårige børn omfattet af kontrakten: BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Antal: _________

Navn: ____________________________

Navn: ____________________________

Navn: ____________________________

B. Opfyldelse af kontrakten

Jeg er vejledt om, at jeg ved at samarbejde om udrejsen og ved at udrejse frivilligt har mulighed for at få et sammenhængende opkvalificeringsforløb i Danmark og hjemlandet, undervisnings- og aktiveringstilbud, herunder virksomhedspraktik tilpasset mine forudsætninger og målrettet mod at få beskæftigelse i mit hjemland. Jeg har taget imod dette tilbud.

Jeg er vejledt om, at jeg ved at samarbejde om udrejsen og ved at udrejse frivilligt får tilbudt økonomisk støtte til tilbagevenden til hjemlandet samt hjælp til bolig og hjælp til at finde beskæftigelse i lokalområdet. Jeg har fået/vil få mere detaljeret information om denne hjælp. Jeg har taget imod dette tilbud.

Jeg er vejledt om, at jeg ved min underskrift af denne kontrakt forpligter mig til at samarbejde om udrejsen og til at udrejse frivilligt.

Jeg er vejledt om, at der med samarbejde om udrejse forstås, at jeg samarbejder med politiet om alle praktiske foranstaltninger i forbindelse med udrejse, herunder ved nødvendig fremskaffelse af rejselegitimation, således at forudsætningerne for den frivillige udrejse kan tilvejebringes.

Jeg er vejledt om, at jeg ved indgåelse af kontrakten fortsat er i udsendelsesposition, men først skal udrejse, når opkvalificeringsforløbet i Danmark er afsluttet.

Jeg er vejledt om, at jeg ved indgåelse af kontrakten ikke vil blive tvangsmæssigt udsendt, så længe jeg overholder kontrakten.

Jeg er vejledt om, at hvis jeg undlader at overholde kontrakten, ophører kontrakten, og jeg skal udrejse af Danmark i overensstemmelse med den udrejsefrist, jeg tidligere har fået fastsat, det vil sige:

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Straks BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Den: ________________

Jeg er vejledt om, at jeg får udbetalt tillægsydelse (lommepenge), jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 8, fra den (dato) ________________ og ikke længere er undergivet meldepligt, jf. udlændingelovens § 34, stk. 2.

Jeg er vejledt om, at hvis jeg undlader at overholde kontrakten, ophører kontrakten, jeg vil ikke længere modtage tillægsydelse, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 8, og jeg bliver igen undergivet meldepligt i medfør af udlændingelovens § 34, stk. 2.

Jeg er vejledt om, at kontrakten først er gyldig, når den er endeligt godkendt af Udlændingeservice.

C. Indkvartering

Jeg er vejledt om, at jeg efter indgåelse af kontrakten skal blive boende på det samme indkvarteringssted som hidtil.

D. Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet

Jeg er vejledt om, at jeg ved indgåelse af kontrakten skal deltage i de nedenfor anførte nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. udlændingelovens § 42 d, stk. 1:

Madlavning til mig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på centret

Rengøring af egne værelser

Daglig udvendig og indvendig oprydning

Rengøring af fællesområder

Pasning og renholdelse af udenomsarealer

E. Opkvalificeringsforløb i Danmark

Jeg er vejledt om, at jeg ved indgåelse af kontrakten kan deltage i nedenfor beskrevne opkvalificeringsforløb i Danmark.

Jeg er vejledt om, at der ved tilrettelæggelsen af opkvalificeringsforløbet skal tages hensyn til min egen eller mit barns alvorlige sygdom, psykiske lidelser, barsel eller høj alder.

Introduktionsforløb

Undervisningen kan indeholde; undervisning i erhvervsrettet sprog, virksomhedsdrift, udarbejdelse af CV og portofolio samt førstehjælp. Undervisningen i erhvervsrettet sprog skal sikre, at de sproglige forudsætninger er til stede for at kunne deltage i et kursusforløb.

Undervisningen kan endvidere indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det vil hjælpe asylansøgeren til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet.

Fag: ______________________________________________________________

Startdato for undervisning: _____________________________________________

Slutdato for undervisning: ______________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

Fag: ______________________________________________________________

Startdato for undervisning: _____________________________________________

Slutdato for undervisning: ______________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

BC000430_IMAGE002.GIF Size: (11 X 11)  Intern aktivering:

Opgavens art: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

Undervisnings- og praktikforløb

Undervisnings- og praktikforløbet tilrettelægges individuelt og kan f.eks. indeholde; efteruddannelse i form af deltagelse i kursus af faglig relevant karakter eventuelt med fagspecifikt praktikforløb hos en dansk virksomhed.

Undervisningen kan endvidere indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det vil hjælpe asylansøgeren til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet.

BC000430_IMAGE002.GIF Size: (11 X 11) Undervisning:

Fag: _____________________________________________________________

Startdato for undervisning: _____________________________________________

Slutdato for undervisning: ______________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

Fag: ______________________________________________________________

Startdato for undervisning: _____________________________________________

Slutdato for undervisning: ______________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

BC000430_IMAGE002.GIF Size: (11 X 11) Praktik uden for indkvarteringsstedet:

Praktiksted: ________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

Der henvises til indgået praktikaftale: ______________________________________

Afslutningsforløb

Afslutningsforløb med opsamling og evaluering af det individuelle undervisnings- og praktikforløb og udstedelse af diplom for deltagelse.

F. Intern produktionsvirksomhed, særskilt tilrettelagt undervisning og aktivering og ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde

Jeg er vejledt om, at jeg som led i opkvalificeringsforløbet endvidere kan deltage i intern produktionsvirksomhed, særskilt tilrettelagt undervisning og aktivering og ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde.

BC000430_IMAGE002.GIF Size: (11 X 11) Intern produktionsvirksomhed:

Opgavens art: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

Opgavens art: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

BC000430_IMAGE002.GIF Size: (11 X 11)  Særskilt tilrettelagt aktivering:

Opgavens art: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

BC000430_IMAGE002.GIF Size: (11 X 11)  Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning:

Opgavens art: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

BC000430_IMAGE003.GIF Size: (11 X 11)  Ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde:

Opgavens art: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Startdato: __________________________________________________________

Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: _____________________________________

G. Opkvalificeringsforløb i hjemlandet

Jeg er vejledt om, at jeg ved indgåelse af kontrakten kan deltage i nedenfor beskrevne opkvalificeringsforløb i hjemlandet.

Udfyldes løbende:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

H. Den økonomiske støtte

Jeg er vejledt om, at jeg ved min frivillige udrejse vil få udbetalt følgende (angivet ved afkrydsning):

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen (et beløb svarende til 15.000 d.kr.)

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Huslejetilskud pr. voksen ved hjemrejsen (et beløb svarende til 15.000 d.kr.)

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen (et beløb svarende til 15.000 d.kr.)

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Eventuel iværksætterydelse på op til 11.000 d.kr. som støtte til opstart af egen virksomhed, forudsat at der er iværksat sådanne nærområdeprojekter med dansk støtte, samt at betingelserne for at modtage iværksætterydelse er opfyldt. Jeg har/vil få mere detaljeret information herom.

Denne støtte suppleres med:

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Overgangsydelse på 15.000 d.kr. et halvt år efter hjemrejsen.

BC000430_IMAGE001.GIF Size: (11 X 11) Overgangsydelse på 7.500 d.kr. pr. mindreårigt barn et halvt år efter hjemrejsen.

Jeg er vejledt om, at jeg vil få sørget for egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3 pr. voksen og 1 m3 pr. mindreårigt barn og med mulighed for transport af nødvendigt erhvervsudstyr.

Jeg er vejledt om, at såfremt et mindreårigt barn omfattet af denne kontrakt er fyldt 18 år på udrejsetidspunktet, vil den pågældende få udbetalt økonomisk støtte svarende til et beløb pr. voksen og sørget for egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3.

Jeg er vejledt om, at såfremt et mindreårigt barn omfattet af kontrakten er fyldt 18 år på udrejsetidspunktet, vil jeg ikke få udbetalt kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen og midtvejsbeløb pr. mindreårigt barn et halvt år efter hjemrejsen.

Jeg er vejledt om, at såfremt jeg er uledsaget afvist asylansøger over 17 år, vil jeg få udbetalt økonomisk støtte svarende til et beløb pr. voksen og få sørget for egen transport og transport af personlige ejendele op til 2 m3 og med mulighed for transport af nødvendigt erhvervsudstyr.

Jeg er vejledt om, at såfremt jeg er uledsaget afvist asylansøger over 17 år og har mindreårige børn, vil der blive udbetalt kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen og midtvejsbeløb pr. mindreårigt barn et halvt år efter hjemrejsen.

Jeg er vejledt om, at jeg vil få den økonomiske støtte udbetalt efter ankomsten til mit hjemland, og hvorledes dette vil finde sted, dvs. i alt et beløb svarende til ________________ d.kr. + et beløb svarende til ________________d.kr. et halvt år efter ankomsten til mit hjemland. Beløbet udbetales i USD.

I. Videregivelse af oplysninger

Jeg giver samtykke til, at Udlændingeservice oplyser politiet om, at jeg vil samarbejde om udrejsen og udrejse frivilligt, og at jeg er vejledt om, at der med samarbejde om udrejse forstås, at jeg samarbejder med politiet om alle praktiske foranstaltninger i forbindelse med udrejse, herunder ved nødvendig fremskaffelse af rejselegitimation, således at forudsætningerne for den frivillige udrejse kan tilvejebringes.

Startdato for kontrakten: _______________________________________________

Slutdato for kontrakten: _______________________________________________

Indkvarteringsoperatør: _____________ Center: ___________________________

Dato/Underskrift: _________________ Dato/Underskrift: ___________________

Asylansøger: _____________________ Organisation: ______________________

Dato/Underskrift: _________________

Udlændingeservice: ________________

Til toppen