Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Skrivelse med orientering om ny vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Socialministeriets skrivelse nr. 9912 af 30/10 2006.

Hermed følger en trykt udgave af Socialministeriets vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Vejledningen er offentliggjort i ministerialtidende den 11. oktober 2006 og findes i elektronisk form på www.social.dk Den trykte vejledning kan købes i boghandelen eller ved henvendelse til Nordisk Bog Center, Bækvej 10 – 12, 4690 Haslev. Telefon 56 36 40 48, fax 56 36 40 39, e-post: ekspedition(at)nbcas.dk. Pris 205,- kr. (inkl. moms).

Vejledningen har virkning fra den 1. januar 2007. Den afløser Socialministeriets vejledning af 24. februar 2004 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Ankestyrelsens klagevejledning fra 2000.

Vejledningen beskriver de ændringer i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som følger af kommunalreformen og andre ændringer, som er foretaget siden seneste vejledning fra 2004.

I det følgende gives en kort introduktion til vejledningens indhold og de væsentligste ændringer, som er foretaget i forhold til seneste vejledning.

Afsnit I: Introduktion til retssikkerhedsloven.

I afsnit I findes en generel introduktion til vejledningens struktur (kapitel 1). Den er struktureret således, at afsnit I - XI omhandler lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afsnit XII handler om generelle forvaltningsretlige principper og om anden lovgivning, som har betydning for de sociale sager. Der gives herefter en kort introduktion til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – i kort form kaldet retssikkerhedsloven. Introduktionen beskriver retssikkerhedslovens anvendelsesområde, dens formål og dens væsentligste grundprincipper (kapitel 2, 3 og 4).

Nyheder i afsnit I:

Afsnittet er opdateret i forhold til ny lovgivning og bekendtgørelse nr. 638 af 15. juni 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Afsnit II: Regler i retssikkerhedsloven om, hvordan de sociale myndigheder skal behandle sagerne i forhold til borgerne.

I afsnit II beskrives reglerne om, hvordan de sociale myndigheder skal behandle sagerne i forhold til borgerne. Der er tale om regler om frister (kapitel 6), om brugerinddragelse, herunder om tolkebistand og partsrepræsentation (kapitel 7), om helhedsorienteret sagsbehandling og rådgivning (kapitel 8) og opfølgning af sager om hjælp til løbende forsørgelse (kapitel 9 - 11).

Nyheder i afsnit II:

Der er en kort omtale til pjecen "Få borgernes medvirken i sagsbehandlingen til at lykkes",

Reglerne om værgemål er uddybet i kapitel 6.

Afsnit III: Reglerne i retssikkerhedsloven om oplysning af sociale sager, herunder borgerens medvirken og pligt til at oplyse om ændringer og myndigheders og andres pligt til at give oplysninger.

I afsnit III findes en gennemgang af reglerne i retssikkerhedsloven om borgernes medvirken til oplysningen af egne sager. Afsnittet beskriver også myndighedernes muligheder for at indhente oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Herefter omtales andre myndigheders pligt til at bidrage til oplysningen af sociale sager. I afsnittet findes endelig vejledning til reglerne om myndighedernes kontrol i virksomheder og til reglerne om udveksling af oplysninger mellem de kommunale forvaltninger og sygehusene.

Nyheder i afsnit III:

I kapitel 20 om kontrolbesøg i virksomheder er indsat et afsnit om reglerne i retssikkerhedslovens § 12 a, stk. 5 og 6 om kommunens mulighed for at pålægge arbejdsgiveren at føre logbog.

Afsnit IV: Straffebestemmelser og inddrivelse

Afsnittet om straffebestemmelser og inddrivelse indeholder i kapitel 24 vejledning til bestemmelsen om bødestraf for groft uagtsomt bedrageri. Herudover indeholder afsnittet i kapitel 25 en beskrivelse af generelle forhold, som myndighederne bør være opmærksomme på ved inddrivelse af beløb, som skal betales tilbage.

Nyheder i afsnit IV:

Den nye restanceinddrivelsesmyndighed under Skatteministeriet er omtalt.

Afsnit V: Ankeinstanserne

Afsnittet indeholder en beskrivelse af de almindelige klageregler og en beskrivelse af klagemyndighedernes sammensætning og opgaver, herunder opgaver i forbindelse med praksiskoordinering. Kapitel 24 – 26 om klagereglerne afløser Ankestyrelsens klagevejledning.

Nyheder i afsnit V:

Vejledning om de almindelige klageregler.

Vejledning om de sociale nævns kompetence i forhold til de nye beskæftigelsesankenævn,

Vejledning om Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Kommunernes forpligtelse til at behandle klageinstansernes praksisundersøgelser på et møde i kommunalbestyrelsen.

Afsnit VI: Handlekommune og mellemkommunal refusion

Afsnittet beskriver reglerne om handlekommune og mellemkommunal refusion.

Nyheder i afsnit VI:

Vejledning om bestemmelsen om fungerende opholdskommune,

Vejledning om mellemkommunal refusion ved passivitet.

Afsnit VII: Udvalg under kommunerne

Afsnittet beskriver de udvalg, der skal være under kommunerne.

Nyheder i afsnit VII:

Vejledning om handicapråd

Afsnit VIII: Samarbejde mellem kommuner og med private

Afsnittet beskriver principper for fordeling af opgaverne på det sociale område. Herefter beskrives samarbejdet mellem kommunerne kommunernes mulighed for at overlade opgaver til andre.

Afsnit IX: Kommuners og amtskommuners ansvar for de sociale opgaver og pligt til at føre tilsyn hermed.

Afsnittet beskriver og uddyber reglerne om kommunernes og regionernes pligt til at føre tilsyn med løsningen af opgaverne på det sociale område.

Afsnit X: Tilsyn med kommunerne og amtskommunerne samt reglerne om regnskabsaflæggelse og revision på områder med statsrefusion.

I afsnit X findes en kortfattet introduktion til de instanser, som fører tilsyn med kommunerne – tilsynsmyndighederne, Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet og Folketingets Ombudsmand. Afsnittet indeholder herudover vejledning til reglerne om regnskabsaflæggelse og revision på områder med statsrefusion.

Afsnit XI: Afsnittet beskriver reglerne om undersøgelser på det sociale område

Nyheder i afsnit XI:

Afsnittet beskriver reglerne for de undersøgelser, som Ankestyrelsen og Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service kan foretage i kommunerne.

Afsnit XII: De forvaltningsretlige regler og grundlæggende principper

Afsnit XII beskriver samspillet mellem grundlæggende forvaltningsretlige principper og de forskellige lovregler, som findes i forvaltningsloven og offentlighedsloven – regler om tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, inhabilitet, aktindsigt mv. Reglerne i persondataloven og reglerne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter er beskrevet. Endelig omhandler afsnittet nogle andre forvaltningsretlige spørgsmål, herunder princippet om god forvaltningsskik og spørgsmål om digitalisering af sagsbehandlingen.

Nyheder i afsnit XII:

Vejledning til anvendelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter på det sociale område,

Vejledning om digitalisering af sagsbehandlingen og udveksling af oplysninger.

I bilag til vejledningen findes – udover retssikkerhedsloven og relevante bekendtgørelser – en oversigt over relevante hjemmesider, som vejledningen henviser til. Som bilag til vejledningen om digitalisering af sagsbehandlingen i afsnit XII findes et bilag om kommunikationsveje. Endelig findes et stikordsregister, som blandt andet indeholder en oversigt over Sociale Meddelelser og udtalelser fra Folketingets Ombudsmand omtalt i vejledningen med henvisning til de relevante punkter. Stikordsregistret indeholder også de enkelte bestemmelser i retssikkerhedsloven, persondataloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven med henvisninger til de punkter i vejledningen, hvor de enkelte bestemmelser er omtalt.

Til toppen