Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1133 af 15/12 2003.

I medfør af § 26, stk. 3 og § 27, stk. 3 og 4, i lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., fastsættes efter forhandling med Finansministeriet:

Kapitel 1 – Træningsskolen

§ 1. Træningsskolen har til formål gennem en konsekvenspædagogisk metode og under arbejdspladslignende vilkår at give deltagerne kompetence med henblik på

1) at fremme deltagernes muligheder for at opnå beskæftigelse,

2) at sikre den enkelte en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og

3) at sikre den enkelte mulighed for en videre uddannelse.

§ 2. Træningsskolen forestår gennemførelse og udvikling af uddannelser efter kap. 2.

Stk. 2. Uddannelserne afholdes på Træningsskolens afdelinger (TAMU-centre) og gennemføres for dagelever og døgnelever.

§ 3. Træningsskolen er godkendt i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser

§ 4. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser er særlig tilrettelagte og joborienterede arbejdsmarkedsuddannelser for unge, som er trinvist opbygget og individuelt tilrettelagt.

Stk. 2. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser udgør et samlet forløb inklusiv en 6 ugers prøveperiode inden for et brancheområde, og består af 2 integrerede faser:

1) En individuel kompetenceafklaring, der normalt har en varighed af 4 uger.

2) Et brancheorienteret uddannelsesforløb, der normalt har en varighed af 26 uger.

Stk. 3. Der kan indgå enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. i uddannelsesforløbet.

Stk. 4. Der kan indgå erhvervspraktik i uddannelsesforløbet, jf. § 5.

Stk. 5. En person kan deltage i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, jf. stk. 2, alene som arbejdstræning uden at opnå et uddannelsesbevis. Et arbejdstræningsforløb vil normalt have en varighed på 26 uger.

§ 5. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser gennemføres under arbejdspladslignende forhold med udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning i form af produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

§ 6. Den vejledende maksimale varighed af Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser er på 37 timer fordelt på ugens 7 dage. Varigheden kan afkortes for den enkelte ud fra en vurdering af dennes forudsætninger og under hensyn til at, uddannelsens mål nås.

§ 7. Erhvervspraktik foregår i en virksomhed, offentlig eller privat og har til formål at give deltageren en praktisk indføring i de arbejdsfunktioner, som knytter sig til uddannelsesforløbet.

Stk. 2. Det er en betingelse for at deltage i erhvervspraktik, at

1) der er udarbejdet en handlingsplan med beskrivelse af målene for erhvervspraktikken eller

2) der gennemføres en udslusningsperiode på indtil 4 uger til arbejdsmarkedet.

§ 8. Mål og rammer for kompetenceudvikling på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser fastlægges i hovedprincipper, der godkendes af Undervisningsministeriet efter indhentet udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. De konkrete mål, kompetenceniveauer og indholdet i uddannelserne fastlægges i en uddannelsesplan, der er godkendt af Undervisningsministeriet, hvis ministeriet ikke har bemærkninger hertil inden for 6 uger.

Uddannelsesbevis

§ 9. Deltagere, der har gennemført Træningsskolens kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse med et tilfredsstillende resultat, får udstedt et uddannelsesbevis. Beviset beskriver de opnåede kvalifikationer og giver selvstændig erhvervskompetence. Beviset kan samtidig, direkte eller i kombination med en nærmere fastsat erhvervsbeskæftigelse, give adgang til videre arbejdsmarkedsuddannelse eller give (standard)merit til erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven.

Stk. 2. Træningsskolen udsteder uddannelsesbevis til deltagerne.

Til toppen

Kapitel 3 – Adgang

§ 10. Adgang til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) har personer med særlige tilpasningsvanskeligheder og uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har behov for en joborienteret uddannelse under arbejdspladslignende vilkår og arbejdstræning, samt behov for social stabilitet og social handledygtighed.

Stk. 2. Der er løbende optag på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Træningsskolen afgør, om en person har adgang.

Stk. 4. En deltager afmeldes et påbegyndt uddannelsesforløb efter 4 ugers sammenhængende fravær. Træningsskolen har mulighed for at godkende afbrud i den enkelte deltagers uddannelse i op til 30 dage.

Til toppen

Kapitel 4 – Deltagervilkår

§ 11. En dagelev, der deltager i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser efter § 4, har ret til en ugentlig elevstøtte, der svarer til det højeste ugentlige dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. 15 pct. af elevstøtten betragtes som arbejdsbonus. En deltager opnår arbejdsbonus, såfremt Træningsskolens regler om undervisningstid og arbejdstid er overholdt.

§ 12. En døgnelev, der deltager i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser efter § 4 har ret til en ugentlig elevstøtte, der svarer til 80 procent af det højeste ugentlige dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. 15 pct. af støtten betragtes som arbejdsbonus. En deltager opnår arbejdsbonus, såfremt Træningsskolens regler om undervisningstid og arbejdstid er overholdt.

§ 13. Elevstøtte kan kun udbetales for den tid, som deltageren har deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 2 - 4.

Stk. 2. Ved fravær på grund af sygdom udbetales 80% af støtten i henhold til § 11 og § 12. Støtten ved sygefravær udbetales sammen med den ugentlige elevstøtte. Støtten ved sygefravær beregnes pr. sygedag som en reduktion på 20% af elevstøtten pr. dag. Træningsskolen kan forlange, at deltageren fremskaffer en lægeerklæring.

Stk. 3. En deltager, der har ret til elevstøtte efter reglerne i §§ 11-12, har ret til støtte, hvis uddannelsen afbrydes på grund af uforudsete forhold på uddannelsesstedet. Elevstøtte kan alene udbetales for den 1. dag, undervisningen har været indstillet.

Stk. 4. En deltager, der har ret til elevstøtte efter reglerne i §§ 11-12, har ret til elevstøtte, hvis deltageren ikke har deltaget i undervisningen på grund af indkaldelse til en jobsamtale eller lægeundersøgelse eller indkaldelse til session. Støtte udbetales for den dag samtalen, lægeundersøgelsen eller sessionen har fundet sted. Det er en betingelse for at modtage støtte, at tidspunktet for jobsamtalen eller lægeundersøgelsen aftales med uddannelsesstedet.

Stk. 5. Holder uddannelsesstedet lukket for undervisning den 1. maj, Grundlovsdag eller fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, har deltagere, der har ret til elevstøtte efter reglerne i §§ 11-12, ret til støtte for disse dage.

Stk. 6. Holder uddannelsesstedet lukket for undervisning på grund af ferie, har en deltager, der har ret til elevstøtte efter reglerne i §§ 11-12, ret til elevstøtte under uddannelsesstedets ferielukning. Elevstøtten udgør 85 procent af støtten i § 11, stk. 1.

§ 14. Elevstøtte efter §§ 11-13 administreres og udbetales af Træningsskolen efter retningslinier fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 15. En døgnelev, der deltager i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til kost og logi på TAMU-centrene. Betaling sker gennem et fradrag i elevstøtten med et beløb svarende til den skattemæssige værdi af kost og logi.

Stk. 2. En dagelev, der deltager i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til kost på TAMU-centrene. Betaling sker gennem et fradrag i elevstøtten med et beløb svarende til den skattemæssige værdi af kost.

Stk. 3. Betaling for kost og logi administreres af Træningsskolen efter retningslinier fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 16. En dagelev har ret til befordringstilskud, hvis den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mere end 24 km.

Stk. 2. En døgnelev har ret til befordringstilskud for rejser frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og TAMU-centret i en week-end hver fjerde uge.

Stk. 3. Træningsskolen kan endvidere give en elev befordringstilskud,

1) ved rejse til og fra praktikplads,

2) ved jobsøgning,

3) ved rejser mellem TAMU-centre,

Stk. 4. Befordringstilskuddet efter stk. 1 - 3 er 1,54 kr. pr. kilometer (1. juli 2002) regnet fra deltagerens bopæl til uddannelsestedet. Kilometertaksten reguleres en gang årligt med virkning den første mandag i juli måned på grundlag af prisudviklingen inden for det offentlige transportområde (DSB’s personbefordring). Ved udbetaling afrundes det samlede tilskud til nærmeste hele krone beløb.

Stk. 5. Tilskuddet pr. dag efter stk. 1 kan højst udbetales for 120 km, efter at der er fratrukket et beløb for de første 24 km.

Stk. 6. Befordringstilskuddet administreres og udbetales af Træningsskolen efter retningslinier fastsat af Undervisningsministeriet.

Til toppen

Kapitel 5 – Klageadgang

§ 17. Klager over Træningsskolens afgørelser efter kapitel 2, kan af den afgørelsen vedrører, indbringes for Undervisningsministeriet, for så vidt angår retlige mangler.

Stk. 2. Klage skal indgives til Træningsskolen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender Træningsskolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af Træningsskolens udtalelse. Træningsskolen underretter klageren om videresendelsen og om udtalelsen.

Klage over afgørelser efter kapitel 3 og 4

§ 18. Afgørelse efter kapitel 3 og 4 skal meddeles skriftligt eller på elektronisk medie til ansøgeren. Afgørelsen skal være begrundet og indeholde oplysning om klageadgang.

Stk. 2. Ansøgeren kan, inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget, klage til Træningsskolen.

Stk. 3. Træningsskolen afgør inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, om klagen fuldt ud kan imødekommes, eller om klagen med en udtalelse skal sendes til Arbejdsmarkedets Ankenævn. Træningsskolen underretter klageren om videresendelsen og om udtalelsen.

§ 19. Arbejdsmarkedets Ankenævn træffer den endelige administrative afgørelse.

Til toppen

Kapitel 6 – Oplysningspligt og tilbagebetaling

§ 20. Personer, der har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til ydelser efter denne bekendtgørelse, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne bekendtgørelse, skal tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004 .

Stk. 2. Denne bekendtgørelse har virkning for ansøgninger om adgang til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, som begynder den 1. januar 2004 eller senere.

§ 22. Bekendtgørelse nr. 910 af 2. oktober 2000 om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser ophæves. Bekendtgørelsen har dog virkning for uddannelser, der er påbegyndt før den 1. januar 2004.

Til toppen