Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om individuel boligstøtte - opgørelse af formue når ægtefællers husstandsfællesskab ophører

Socialministeriets skrivelse nr. 9020 af 14/2 2002.

Efter lov om individuel boligstøtte indgår et formuetillæg i husstandsindkomsten ved beregning af boligsikring og boligydelse til pensionister.

Socialministeriet har modtaget flere henvendelser vedrørende opgørelse af formuetillæg for ægtefæller, når deres husstandsfællesskab ophører i forbindelse med den ene ægtefælles flytning til plejebolig.

Efter boligstøttelovens § 6 sker beregning af boligstøtte på grundlag af husstandsindkomsten.

Som medlemmer af husstanden medregnes efter § 7 ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende.

I husstandsindkomsten medregnes efter § 8, stk. 6, jf. § 8 a et formuetillæg, der opgøres som en andel af støttemodtagerens og dennes husstandsmedlemmers formuer.

Nærmere regler om opgørelse af formuen er fastsat i bekendtgørelse nr. 994 af 8. november 2000.

Efter bekendtgørelsens § 1, indgår nærmere angivne offentligt registrerede formueelementer i støttemodtagerens formue, herunder ejendomsværdien af fast ejendom her i landet, indestående i pengeinstitutter og restgæld til realkreditinstitutter og pengeinstitutter. I formuen indgår endvidere en række uregistrerede formueelementer.

Værdien af ejendom opgøres efter § 3, som den senest fastsatte ejendomsvurdering, der er meddelt ejendommens ejer. Indestående i pengeinstitutter samt gæld til sådanne og til realkreditinstitutter opgøres på grundlag af de oplysninger, der senest er indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er husstandens samlede aktuelle formue enten ved ansøgningen eller senere formindsket med mindst 100.000 kr. i forhold til den beregnede formue, anvendes den aktuelle formue i stedet ved boligstøtteberegningen, hvis støttemodtageren anmoder herom, jf. bekendtgørelsens § 4 og lovens § 44.

Det følger således fastsat i boligstøtteloven og den hertil knyttede formuebekendtgørelse, at den formue, der indgår i beregningen af individuel boligstøtte, er den formue, der tilhører ansøgeren og de personer, som ansøgeren har husstandsfællesskab med.

Ophører husstandsfællesskabet mellem to ægtefæller ved, at den ene flytter f.eks. i plejebolig, beregnes boligstøtte til hver af ægtefællerne herefter på grundlag af den enkelte ægtefælles husstandsindkomst og herunder den enkelte ægtefælles formue.

Det følger efter Socialministeriets opfattelse heraf, at en formue skal medregnes ved boligstøtteberegningen hos den ægtefælle, der er registreret som ejer af formuen, dvs. den til hvis bodel formuen henregnes. Hvis en pensionist, der flytter i plejebolig, fuldt ud ejer familiens hidtidige fælles bolig, vil værdien af ejendommen således indgå i et eventuelt formuetillæg ved beregningen af pensionistens boligydelse i plejeboligen, medmindre der i forbindelse med flytningen foretages ændringer i formueforholdene.

Til toppen