Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om pengeinstitutters videregivelse af kreditoplysninger

Justitsministeriets bekendtgørelse br. 531 af 15/6 2000.

I medfør af § 1, stk. 5, § 34, stk. 2, § 70, stk. 4 og 5, og § 73 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger fastsættes:

§ 1. Banker og sparekasser (pengeinstitutter), der første gang videregiver registrerede oplysninger eller bedømmelser om en kunde i pengeinstituttet, som alene tjener til bedømmelse af kundens økonomiske soliditet og kreditværdighed (kreditoplysninger), skal inden 4 uger efter videregivelsen give kunden meddelelse om, at der er videregivet sådanne oplysninger og bedømmelser.

§ 2. Videregivelse af kreditoplysninger som nævnt i § 1 må ikke ske, hvis kunden har givet pengeinstituttet skriftlig meddelelse om, at den pågældende ikke ønsker sådanne oplysninger videregivet.

§ 3. Pengeinstituttet skal til enhver tid på begæring af en kunde inden 4 uger på en let forståelig måde meddele denne indholdet af de kreditoplysninger, som pengeinstituttet har videregivet om den pågældende inden for de sidste 6 måneder.

Stk. 2. Pengeinstituttet skal endvidere give oplysning om kategorien af modtagere af oplysningerne samt tilgængelig information om, hvorfra de i stk. 1 nævnte oplysninger stammer.

Stk. 3. Kunden kan forlange, at pengeinstituttet giver meddelelse som nævnt i stk. 1 skriftligt.

Stk. 4. Har kunden forlangt, at meddelelse som nævnt i stk. 1 gives skriftligt, kan pengeinstituttet som betaling herfor kræve 10 kr. pr. påbegyndt side. Betalingen kan dog ikke overstige 200 kr. Har kunden forlangt skriftlig meddelelse om, at der ikke er videregivet oplysninger som nævnt i stk. 1 om vedkommende, kan pengeinstituttet som betaling herfor kræve 10 kr. De nævnte beløb omfatter samtlige omkostninger, herunder forsendelsesomkostninger m.v.

Stk. 5. Har kunden ikke forlangt, at meddelelse skal være skriftlig, kan betaling ikke kræves.

§ 4. Har et pengeinstitut videregivet en kreditoplysning, der viser sig at være urigtig eller vildledende, skal pengeinstituttet straks berigtige oplysningen samt give skriftlig underretning om berigtigelsen til kunden og til alle, der har modtaget kreditoplysningen inden for de sidste 6 måneder, før pengeinstituttet blev bekendt med forholdet.

§ 5. Henvendelser fra en kunde om berigtigelse af videregivne kreditoplysninger, der angives at være urigtige eller vildledende, skal snarest og inden 4 uger efter modtagelsen besvares skriftligt af pengeinstituttet.

Stk. 2. Nægter pengeinstituttet at foretage den begærede berigtigelse, kan kunden inden 4 uger efter modtagelsen af pengeinstituttets svar eller efter udløbet af den i stk. 1 nævnte svarfrist indbringe spørgsmålet for Datatilsynet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal foretages berigtigelse. Bestemmelsen i § 4 gælder tilsvarende.

Stk. 3. Pengeinstituttets svar skal i det i stk. 2 nævnte tilfælde indeholde oplysning om adgangen til at indbringe spørgsmålet for Datatilsynet og om fristen herfor.

§ 6. Bekendtgørelsen gælder også for videregivelse af oplysninger om virksomheder m.v.

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 1-4, § 5, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Til toppen