Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Beskæftigelsesminiseriets lov nr. 87 af 30/1 2007, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 23/9 2014, med følgende ændringslove indarbejdet:

lov nr. 1482 af 23/12 2014 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 67 [LF 59 2014-15],

lov nr. 1874 af 29/12 2015 (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse) [LF 54 2015-16].

Kapitel 1 – Fondens formål

§ 1. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en del af den statslige forvaltning.

§ 2. Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Til toppen

Kapitel 2 – Anvendelsesområde

§ 3. Der kan ydes støtte til følgende indsatser:

1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter rammer for eller regler om fordeling, anvendelse og prioritering af fondens midler og fordeling og prioritering af fondens opgaver.

Bekendtgørelser

Ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 481 af 20/5 2014).

§§ 4-5 a. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 3 – Fondens kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Stk. 2. Nedlægges fonden, overgår kapitalen til staten.

§ 8. (Ophævet).

§ 9. Fonden aflægger regnskab og revideres efter de regler, der gælder for staten.

Til toppen

Kapitel 4 – Fondens struktur og opgaver

Følgegruppen

§ 10. Følgegruppen for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 1 formand og følgende andre medlemmer:

1) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark.

2) 1 medlem fra et medlemsforbund efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

3) 1 medlem indstillet af FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).

4) 1 medlem indstillet af Akademikernes Centralorganisation.

5) 1 medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

6) 1 medlem indstillet af Lederne.

7) 1 medlem indstillet af Danske Regioner.

8) 1 medlem indstillet af KL.

9) 1 medlem indstillet af Danske Handicaporganisationer.

Stk. 2. Følgegruppen vejleder om anvendelsen af fondens midler.

§§ 11-22. (Ophævet).

Administration af initiativerne

§ 23. Administrationen af initiativerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Styrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgningers indhold og form og retningslinjer for udbetalinger.

§ 24. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 4 a

§ 24 a. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Tillægspension

1) om konkret angivne personers ansættelse hos en arbejdsgiver,

2) om, hos hvilke arbejdsgivere en konkret angivet person har været ansat,

3) om, i hvilke perioder en konkret angivet person har holdt ferie,

4) om, hvornår en konkret angivet person er ophørt hos en arbejdsgiver,

5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en konkret angivet person har været beskæftiget,

6) om, hvilken løn der er udbetalt til en konkret angivet person,

7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en konkret angivet person, og

8) om meddelelser af betydning for udbetaling og kontrol med udbetalinger fra fonden.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og til oplysninger i Det Fælles Datagrundlag, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode, ansættelsesbetingelser og ferie m.v. til brug for udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at kontrollere, at udbetalinger fra fonden sker i henhold til loven og regler, der er udstedt i medfør af loven.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter, i det omfang det er påkrævet, regler om indhentning af oplysninger efter denne bestemmelse.

Til toppen

Kapitel 5

§§ 25-30. (Ophævet).

Tilsyn med støtten

§§ 31-34. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 6 – Klage

Ikrafttræden m.v.

§ 35. Loven træder i kraft den 1. februar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter bemyndigelse tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 3-5 og §§ 25-33.

§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen