Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar)

Børne- og Undervisningsministeriets lov nr. 2152 af 27/11 2021.

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1868 af 28. september 2021, som ændret ved § 25 i lov nr. 2055 af 16. november 2021, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven bortset fra i § 48 a, stk. 2, og § 66 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »elev« til: »elev eller lærling«, »eleven« til: »eleven eller lærlingen«, »Eleven« til: »Eleven eller lærlingen«, og »elevens« til: »elevens eller lærlingens«.

2. Overalt i loven bortset fra i § 43, stk. 1, § 48, stk. 6, § 48 a, stk. 1, og § 66 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »elever« til: »elever og lærlinge«, »Elever« til: »Elever og lærlinge«, »elevers« til: »elevers og lærlinges«, »eleverne« til: »eleverne og lærlingene«, »Eleverne« til: »Eleverne og lærlingene«, »elevernes« til: »elevernes og lærlingenes«, og »Elevernes« til: »Elevernes og lærlingenes«.

3. Overalt i loven ændres »praktikuddannelse« til: »oplæring«, »Praktikuddannelse« til: »Oplæring«, »praktikuddannelsen« til: »oplæringen«, og »Praktikuddannelsen« til: »Oplæringen«.

4. Overalt i loven ændres »praktikvirksomhed« til: »oplæringsvirksomhed«, »praktikvirksomheden« til: »oplæringsvirksomheden«, »praktikvirksomheder« til: »oplæringsvirksomheder«, »Praktikvirksomheder« til: »Oplæringsvirksomheder«, »praktikvirksomhederne« til: »oplæringsvirksomhederne«, og »Praktikvirksomhederne« til: »Oplæringsvirksomhederne«.

5. Overalt i loven ændres »skolepraktik« til: »skoleoplæring«, »Skolepraktik« til: »Skoleoplæring«, og »skolepraktikken« til: »skoleoplæringen«.

6. Overalt i loven ændres »praktikcenter« til: »skoleoplæringscenter«, »praktikcentre« til: »skoleoplæringscentre«, »praktikcentres« til: »skoleoplæringscentres«, og »praktikcentrenes« til: »skoleoplæringscentrenes«.

7. Overalt i loven ændres »praktikplads« til: »læreplads«, »praktikpladsen« til: »lærepladsen«, »praktikpladser« til: »lærepladser«, og »Praktikpladser« til: »Lærepladser«.

8. Overalt i loven ændres »praktikpladstilsagn« til: »lærepladstilsagn«, og »praktikpladstilsagnet« til: »lærepladstilsagnet«.

9. Overalt i loven ændres »praktiksted« til: »lærested«, og »praktiksteder« til: »læresteder«.

10. Overalt i loven ændres »praktikpladssøgende« til: »lærepladssøgende«.

11. I § 6, stk. 2, ændres »elevoptagelse« til: »optagelse«.

12. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan for institutioner, som vedvarende ikke opfylder de måltal, der fremgår af § 42 a, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 42 a, stk. 5, efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser træffe beslutning om institutionsspecifik dimensionering af ikkedimensionerede uddannelser eller i ganske særlige tilfælde om ophør af udbud, jf. § 18, stk. 4.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

13. I § 9, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »Beslutning om dimensionering«: », herunder om institutionsspecifik dimensionering af ikkedimensionerede uddannelser,«.

14. I § 9, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »beslutning om dimensionering«: », herunder om institutionsspecifik dimensionering af ikkedimensionerede uddannelser, jf. stk. 2.«

15. I § 19, stk. 9, 1. pkt., og § 35, stk. 1, nr. 10, ændres »elevtilgang« til: »tilgang«.

16. I § 29 a, stk. 3, nr. 2, ændres »praktik« til: »oplæring«.

17. I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

18. § 31, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

19. I § 32, stk. 1, og § 46, stk. 1, ændres »praktikregler« til: »regler om oplæring«, og i § 32, stk. 2, 1. pkt., ændres »Praktikreglerne« til: »Reglerne om oplæring«.

20. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »praktikerklæring« til: »erklæring om oplæring«.

21. I § 35, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »adgangsbegrænsning,«: »herunder institutionsspecifik dimensionering af ikkedimensionerede uddannelser,«.

22. I § 35, stk. 1, nr. 15, indsættes efter »godkendelsessager«: »og redegørelsen om de faglige udvalgs indsats for godkendelse af virksomheder«.

23. I § 38, stk. 6, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Dispensation til indgåelse af yderligere én kort aftale, jf. § 48.«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

24. I § 38, stk. 6, ændres »3-5« til: »3-6«.

25. § 38, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. De faglige udvalg

1) virker for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne, jf. § 42,

2) virker for tilvejebringelse af praktikpladser, jf. § 43, stk. 2,

3) afgiver begrundet indstilling til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om tildeling af tilskud til projekter vedrørende lærepladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne, jf. § 12 e i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og kan i den forbindelse indgå i dialog med skoler om anvendelse af sådanne tilskud til flerårige projekter og

4) behandler tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder, jf. § 63.«

26. § 38, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. De faglige udvalg

1) virker for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne, jf. § 42, stk. 1 og 2,

2) virker for tilvejebringelse af lærepladser, jf. § 42, stk. 3 og 4,

3) afgiver begrundet indstilling til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om tildeling af tilskud til projekter vedrørende lærepladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne, jf. § 12 e i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og kan i den forbindelse indgå i dialog med skoler om anvendelse af sådanne tilskud til flerårige projekter,

4) stiller oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår til rådighed og

5) behandler tvistigheder mellem elever, lærlinge og oplæringsvirksomheder, jf. § 63.«

27. I § 42 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. De faglige udvalg skal ved kontakt med og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for,

1) at der tilvejebringes det antal lærepladser, der er behov for, ud fra hensynet til tidlig aftaleindgåelse og flere lærepladser og ud fra en vurdering af elevernes og lærlingenes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og

2) at udbuddet af lærepladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling.

Stk. 4. Et fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.«

28. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Skolerne skal sikre, at der ved 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del er indgået uddannelsesaftaler for 60 pct. af de aktive elever i grundforløbets 2. del på hver enkelt uddannelse, og at der ved afslutningen af grundforløbets 2. del er indgået uddannelsesaftaler for 80 pct. af de aktive elever i grundforløbets 2. del på hver enkelt uddannelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skolerne skal for elever på merkantile eux-forløb sikre, at der ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende forløb er indgået uddannelsesaftaler for 46 pct. af de aktive elever på hver enkelt uddannelses studiekompetencegivende forløb, og at der ved elevernes afslutning af det studiekompetencegivende forløb er indgået uddannelsesaftaler for 66 pct. af de aktive elever på hver enkelt uddannelses studiekompetencegivende forløb.

Stk. 3. Aftaler om beskæftigelse i udlandet indgår i opgørelsen over indgåede uddannelsesaftaler efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Skolerne har ansvaret for at fremskaffe uddannelsesaftaler til elever, der ikke inden for tidsfristerne i stk. 1 og 2 eller regler fastsat i medfør af stk. 5 selv har indgået en uddannelsesaftale med virksomheder.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolernes ansvar efter stk. 1 og 2, herunder om opgørelsesmetode og om indfasning og gradvis opfyldelse af måltal.«

29. I § 43, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nye punktummer:

»Den lærepladsopsøgende og formidlende indsats skal tilrettelægges fra begyndelsen af grundforløbets 2. del, dog fra 20 undervisningsuger inde i det studiekompetencegivende forløb, for så vidt angår elever på merkantile eux-forløb. Skolen skal efter 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del formidle lærepladser til øvrige uddannelser, som elevens grundforløb giver adgang til, og som eleven finder relevante. For elever på merkantile eux-forløb skal skolen efter 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende forløb formidle lærepladser til øvrige uddannelser, som elevens studiekompetencegivende forløb giver adgang til, og som eleven finder relevante.«

30. § 43, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. § 42, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for de lokale uddannelsesudvalg, og de kan få udleveret de oplysninger, som de faglige udvalg indhenter efter § 42, stk. 4.«

31. I § 46 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. De faglige udvalg offentliggør en fortegnelse over godkendte virksomheder på internettet og skal over for Børne- og Undervisningsministeriet redegøre for deres indsats for godkendelse af virksomheder, herunder i hvilken udstrækning indsatsen understøtter et tilstrækkeligt lærepladspotentiale. Redegørelsen fremsendes til Børne- og Undervisningsministeriet til orientering. Børne- og undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte nærmere regler herom.«

32. I § 48, stk. 1, 2. pkt., ændres »praktik- og skoleophold« til: »oplærings- og skoleophold«, og i § 48, stk. 3 og 5, og § 55, stk. 1, ændres »praktikophold« til: »oplæringsophold«.

33. I § 48, stk. 1, 3. pkt., ændres »dog, men højst to gange« til: »én gang«, og efter »hovedforløb« indsættes: », idet det faglige udvalg kan give dispensation til, at der indgås yderligere én aftale af denne karakter«.

34. I § 48, stk. 1, 3. pkt., ændres »praktikperiode« til: »oplæringsperiode«, og i § 48, stk. 1, 4. pkt., ændres »praktikperioder« til: »oplæringsperioder«.

35. I § 48, stk. 1, 4. pkt., udgår », om, at det lokale uddannelsesudvalg under nærmere angivne betingelser undtagelsesvis kan godkende yderligere én aftale, jf. 3. pkt., mellem samme elev og samme virksomhed,«.

36. I § 48, stk. 6, ændres »elevernes« til: »elevernes, lærlingenes«.

37. I § 48 a, stk. 1, og § 67 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »erhvervsuddannelseselever« til: »elever og lærlinge«.

38. I § 48 a, stk. 1, ændres »mere end 8 uger fra afslutning af grundforløbet« til: »mindre end 15 undervisningsuger inde i grundforløbets 2. del eller mindre end 35 undervisningsuger inde i det studiekompetencegivende forløb for elever på merkantile eux-forløb«.

39. I § 48 a, stk. 2, ændres »senest 8 uger før elevens afslutning af grundforløbet« til: »senest ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del eller senest ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende forløb for elever på merkantile eux-forløb«.

40. I § 50, stk. 2, 2. pkt., ændres »elevadfærd« til: »adfærd«.

41. I § 52, stk. 1, 2. pkt., ændres »på en formular« til: »i en form og med et indhold«.

42. I § 52, stk. 2, ændres »formularens aftaleindhold« til: »aftaleindholdet«.

43. I § 52 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om digital indgåelse, ændring og ophævelse af uddannelsesaftaler.«

44. I § 54 ændres »registrering« til: »registrering, herunder om oprettelse og drift af et centralt, digitalt register over aftaler med adgang for skoler, faglige udvalg og virksomheder samt elever og lærlinge«.

45. I § 60, stk. 2, 1. pkt., og § 66, stk. 1, ændres »praktiktiden« til: »oplæringstiden«.

46. I overskriften til kapitel 7 a ændres »Praktikpladssøgning« til: »Lærepladssøgning«.

47. I § 66 a, stk. 1, 2. pkt., udgår », jf. dog stk. 5,«.

48. § 66 a, stk. 5, ophæves.

49. I § 66 c, stk. 1, 4. pkt., ændres »skolepraktikforløbet« til: »skoleoplæringsforløbet«.

50. I § 66 c, stk. 1, 5. og 6. pkt., ændres »i de sidste 8 uger af« til: »påbegyndt«, og efter »grundforløbets 2. del« indsættes: », dog fra 20 undervisningsuger inde i det studiekompetencegivende forløb, for så vidt angår elever på merkantile eux-forløb«.

51. I § 66 d, stk. 1, ændres »praktiktid« til: »oplæringstid«.

52. I § 66 d, stk. 2, ændres »praktik« til: »en læreplads«.

53. I § 66 f, stk. 2, 2. pkt., ændres »elevløn« til: »elev- eller lærlingeløn«.

54. I § 66 f, stk. 2, 4. pkt., ændres »elevers« til: »elevers, lærlinges«.

55. I § 66 f, stk. 3, 3. pkt., ændres »skolepraktikelevers mulighed« til: »muligheden for elever og lærlinge i skoleoplæring«.

56. I § 66 g, stk. 1, ændres »praktik i uddannelserne« til: »oplæring«.

57. I § 66 i, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Skolen skal frem til 13. kalenderuge efter afsluttet grundforløb, dog 13. kalenderuge efter afslutningen af det studiekompetencegivende forløb for elever på merkantile eux-forløb, intensivere indsatsen med at understøtte elevens eller lærlingens søgning.«

58. I § 66 i, stk. 2, 2. pkt., ændres »praktikpladsregisteret« til: »lærepladsregisteret«.

59. I § 66 i, stk. 2, 4. pkt., ændres »i de sidste 8 uger af« til: »påbegyndt«, og efter »grundforløbets 2. del« indsættes: », dog fra 20 undervisningsuger inde i det studiekompetencegivende forløb, for så vidt angår elever på merkantile eux-forløb«.

60. I § 66 k, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, ændres »skolepraktikydelse« til: »skoleoplæringsydelse«, og i stk. 1, 2. pkt., ændres »skolepraktikydelsen« til: »skoleoplæringsydelsen«.

61. I § 66 k, stk. 2, 1. pkt., ændres »elevlønsudgifter« til: »lønudgifter«.

62. I § 66 s, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2 og 3«.

63. § 66 u, stk. 3, ophæves.

64. I § 66 x, stk. 1, ændres »skole- og praktikdele« til: »skole- og oplæringsdele«.

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 28. april 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »elev« til: »elev eller lærling«.

2. Overalt i loven bortset fra i § 26 a, stk. 1, ændres »eleven« til: »eleven eller lærlingen«.

3. Overalt i loven ændres »praktik i udlandet« til: »beskæftigelse i udlandet«.

4. I § 1, stk. 1, ændres »praktikpladser« til: »praktik- og lærepladser«.

5. I § 4, stk. 1, ændres »elever under erhvervsuddannelse« til: »elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse«.

6. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Lønrefusion efter 1. pkt. kan udgøre mere end 100 pct. af den udbetalte løn under skoleophold.«

7. Tre steder i § 4, stk. 2, to steder i § 6, stk. 1, 2. pkt., to steder i § 7, 1. pkt., i § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 9, stk. 3, § 11, stk. 1, 1. pkt., § 12 b, stk. 2, § 12 c, stk. 3, 3. pkt., overskriften til kapitel 6 a, § 17 b, 1. og 2. pkt., § 20, stk. 3, to steder i § 21 b, stk. 2, 2. pkt., tre steder i § 21 b, stk. 4, nr. 2, og i § 21 d, stk. 3, 3. pkt., ændres »elever« til: »elever og lærlinge«.

8. I § 4, stk. 4, ændres »praktikpladsen« til: »praktik- eller lærepladsen«.

9. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere fastsættes i de årlige finanslove den procentandel, hvormed lønrefusion efter § 4, stk. 1, 2. pkt., maksimalt kan ydes i forhold til den udbetalte løn under skoleophold.«

10. I overskriften til kapitel 2 a, § 5 a, stk. 1, 1. pkt., § 7 a, stk. 2, og § 17 b, 1. pkt., ændres »elevers« til: »elevers og lærlinges«.

11. I § 5 a, stk. 2, og § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »elevens« til: »elevens eller lærlingens«.

12. Efter kapitel 2 a indsættes:

»Kapitel 2 b

Tilskud til kommuner vedrørende lønudgifter til visse elever og lærlinge mellem grund- og hovedforløbet

§ 5 b. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til kommuner vedrørende lønudgifter imellem grundforløbet og hovedforløbet pr. elev eller lærling, der opfylder følgende betingelser:

1) Vedkommende er optaget på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent.

2) Vedkommende har indgået en uddannelsesaftale med en kommune, der omfatter mindst 2. del af grundforløbet og hovedforløbet.

3) Vedkommende er fyldt 25 år senest ved uddannelsesaftalens påbegyndelse.

4) Vedkommende har opnået kvalifikation til hovedforløbet under uddannelsesaftalens varighed og har efterfølgende påbegyndt hovedforløbet.

Stk. 2. Hvis eleven eller lærlingen skifter arbejdsgiver fra en kommune til en anden kommune efter overgangen til hovedforløbet, tilfalder tilskuddet den kommune, som har indgået uddannelsesaftalen med eleven eller lærlingen på grundforløbet.

Stk. 3. Satser for tilskuddet og den periode, for hvilken der ydes tilskud, fastsættes i de årlige finanslove.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udbetalingsgrundlag, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning og administration af ordningen i øvrigt.«

13. I § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, og to steder i § 21 b, stk. 4, nr. 2, ændres »praktikplads« til: »læreplads«.

14. I § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, og § 12 d, stk. 2, ændres »skolepraktik« til: »skoleoplæring«.

15. I § 9, stk. 1, ændres »praktikuddannelse i virksomheder« til: »beskæftigelse«.

16. I § 9, stk. 2, nr. 2, ændres »praktikperiodens afslutning« til: »afslutning af beskæftigelsen i udlandet«.

17. I § 10, stk. 1, § 12 c, stk. 3, 1. pkt., to steder i § 21 b, stk. 4, nr. 1, i § 21 b, stk. 4, nr. 3, og § 21 i, stk. 1, ændres »elever« til: »elever eller lærlinge«.

18. I § 10, stk. 1, ændres »praktikpladser i udlandet« til: »lærepladser i form af udstationering i udlandet«.

19. I § 11, stk. 1, ændres »eleverne« til: »eleverne eller lærlingene«.

20. I § 11, stk. 4, ændres »erhvervsuddannelseselever« til: »elever og lærlinge«.

21. I § 12 indsættes efter »end elever«: »og lærlinge«.

22. I § 12 a ændres »praktikpladser i udlandet« til: »beskæftigelse i udlandet og lærepladser i form af udstationering i udlandet«.

23. I § 12 b, stk. 1, ændres »elever og praktikvirksomheder« til: »elever, lærlinge og oplæringsvirksomheder«.

24. I § 12 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 31, stk. 4,« til: »§ 31, stk. 3,«.

25. § 12 c, stk. 1, 8. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det er en betingelse, at uddannelsesaftalen eller beskæftigelsen i udlandet får en varighed af mindst 3 måneder. Retten til tilskud for uddannelsesaftaler med prøvetid bortfalder, hvis uddannelsesaftalen ophører inden prøvetidens udløb.«

26. § 12 c, stk. 2, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det er en betingelse, at uddannelsesaftalen får en varighed af mindst 3 måneder. Retten til tilskud for uddannelsesaftaler med prøvetid bortfalder, hvis uddannelsesaftalen ophører inden prøvetidens udløb.«

27. I § 12 c, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »eux-elever«: »og -lærlinge«.

28. I § 12 c, stk. 3, indsættes efter 4. pkt. som nyt punktum:

»Det er en betingelse, at uddannelsesaftalen får en varighed af mindst 3 måneder.«

29. I overskriften til kapitel 4 a ændres »Skolepraktikydelse« til: »Skoleoplæringsydelse«, og i § 12 d, stk. 1, og § 13, stk. 2, ændres »skolepraktikydelse« til: »skoleoplæringsydelse«.

30. I § 12 d, stk. 1, tre steder i § 13, stk. 1, og i § 13, stk. 2, ændres »elever i skolepraktik« til: »elever og lærlinge i skoleoplæring«, og i § 22, stk. 3, 1. pkt., ændres »skolepraktikelever« til: »elever og lærlinge i skoleoplæring«.

31. Efter kapitel 4 a indsættes:

»Kapitel 4 b

Tilskud til lærepladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne m.v.

§ 12 e. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til faglige udvalg yde tilskud til projekter vedrørende lærepladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne, dog ikke for erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan endvidere til institutioner m.v., der udbyder erhvervsuddannelse, yde tilskud til flerårige projekter vedrørende lærepladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne, dog ikke for erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent, herunder med henblik på opfyldelse af de måltal, som fremgår af § 42 a i lov om erhvervsuddannelser og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Den samlede økonomiske ramme for tilskud efter stk. 1 og til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags udvikling og administration af ordningen dækkes af følgende:

1) Et beløb fastsat til formålet på de årlige finanslove.

2) Tilskudsmidler, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke har disponeret over i foregående år.

3) Uforbrugte, tilbagebetalte tilskudsmidler, jf. stk. 9.

Stk. 3. Tilskudsmidler efter stk. 2 fordeles mellem de faglige udvalg ud fra det gennemsnitlige antal elever og lærlinge under de enkelte udvalg i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent indgår ikke i beregningen.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indhenter til brug for afgørelsen om tildeling af tilskud begrundede indstillinger fra de enkelte faglige udvalg.

Stk. 5. Det faglige udvalgs begrundede indstilling om tildeling af tilskud skal indeholde følgende:

1) Et udkast til afgørelse.

2) En beskrivelse af de projekter, som det faglige udvalg finder der skal ydes støtte til, herunder hvordan de lever op til formålet med ordningen.

3) En nærmere redegørelse for de hensyn og prioriteringer, som indstillingen hviler på.

4) En beskrivelse af den sagsbehandling, som det faglige udvalg har foretaget forud for indstillingens afgivelse.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffer afgørelse i overensstemmelse med det faglige udvalgs indstilling, medmindre indstillingen

1) falder uden for formålet, jf. stk. 1,

2) overskrider det beløb, der højst kan udbetales tilskud for, jf. stk. 3,

3) ikke opfylder de regler, som bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har fastsat i medfør af stk. 11,

4) ikke har det i stk. 5 foreskrevne indhold eller

5) hviler på usaglige hensyn eller på anden måde strider mod gældende ret.

Stk. 7. I kalenderåret efter tilskuddets udbetaling indsender de faglige udvalg og de institutioner m.v., som har modtaget tilskud efter stk. 1, følgende:

1) For igangværende flerårige projekter et delperioderegnskab for projektet og en delperiodeafrapportering om det iværksatte projekt og eventuelle effekter heraf.

2) For øvrige projekter et slutregnskab for projektet inklusive en opgørelse af uforbrugte midler, ledsagende revisorerklæring og revisionsprotokollat om anvendelse af tilskudsmidlerne, jf. dog regler udstedt i medfør af stk. 11, og en slutafrapportering om det iværksatte projekt og eventuelle effekter heraf.

Stk. 8. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag påser, at de faglige udvalg og de tilskudsmodtagende institutioner m.v. anvender tilskuddet til de projekter, hvortil det er ydet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan i den forbindelse udstede påbud til tilskudsmodtagende faglige udvalg og tilskudsmodtagende institutioner m.v. om at anvende tilskuddet til de projekter, hvortil det er ydet.

Stk. 9. De faglige udvalg og de institutioner m.v., som har modtaget tilskud efter stk. 1, skal tilbagebetale uforbrugte tilskudsmidler til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag opkræver de uforbrugte tilskudsmidler hos de berørte faglige udvalg og institutioner m.v., når midlerne er opgjort.

Stk. 10. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udarbejder en afrapportering over fordeling og anvendelse af tilskud ydet efter stk. 1 i det foregående år. Afrapporteringen offentliggøres på Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags hjemmeside senest den 1. juni og tilsendes Børne- og Undervisningsministeriet og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser til orientering.

Stk. 11. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om ordningen, herunder om betingelserne for ydelse af tilskuddet, tidsfrister, regnskabs-, revisions- og dokumentationskrav, herunder om undtagelser fra revisionskrav efter stk. 7, og udbetaling af tilskuddet. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan desuden fastsætte regler om, at de faglige udvalg i kommunikationen med institutionerne m.v. om mulig indstilling om tildeling af tilskudsmidler til disse skal iagttage bestemte frister og benytte særlige formularer, skemaer el.lign. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at skriftlig kommunikation mellem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, faglige udvalg og institutionerne skal foregå digitalt.

§ 12 f. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder et driftstilskud til de faglige udvalg til løsning af udvalgenes opgaver efter lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Driftstilskuddet ydes inden for et samlet årligt beløb, hvis størrelse fastsættes i de årlige finanslove. Det samlede beløb fordeles af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag mellem de faglige udvalg ud fra antallet af elever og lærlinge på baggrund af et gennemsnit af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår på uddannelserne under de faglige udvalg.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder om betingelserne for ydelse af driftstilskuddet, tidsfrister og regnskabs-, revisions- og dokumentationskrav, herunder om undtagelser fra revisionskrav, og udbetaling af tilskuddet.

§ 12 g. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan yde tilskud til uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører til tiltag, der er rettet mod at understøtte rekruttering og fastholdelse af elever og lærlinge i alderen 18 til 25 år på erhvervsuddannelserne.

Stk. 2. Den samlede økonomiske ramme for tilskud efter stk. 1 dækkes af følgende:

1) Et beløb fastsat til formålet på de årlige finanslove.

2) Tilskudsmidler, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke har disponeret over i foregående år.

3) Uforbrugte, tilbagebetalte tilskudsmidler, jf. stk. 3.

Stk. 3. Tilskudsmodtagere skal tilbagebetale uforbrugte dele af det udbetalte tilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskuddene ikke er anvendt i henhold til de betingelser og til de formål, hvortil de blev ydet. Tilskud, som tilbagebetales, videreføres til udmøntning i det efterfølgende finansår.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om ordningen i stk. 1, herunder om størrelsen af den økonomiske støtte samt betingelserne for ydelse af støtte og regnskabs-, revisions- og dokumentationskrav, herunder om undtagelser fra revisionskrav, og udbetaling af støtten.

§ 12 h. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan yde et driftstilskud til Center for viden om erhvervsuddannelserne.

Stk. 2. Den samlede økonomiske ramme for driftstilskud efter stk. 1 dækkes af følgende:

1) Et beløb fastsat til formålet på de årlige finanslove.

2) Tilskudsmidler, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke har disponeret over i foregående år.

3) Uforbrugte, tilbagebetalte tilskudsmidler, jf. stk. 3.

Stk. 3. Center for viden om erhvervsuddannelserne skal tilbagebetale uforbrugte dele af det udbetalte driftstilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Udbetalte driftstilskud kan kræves tilbagebetalt, i det omfang driftstilskuddet ikke er anvendt i henhold til de betingelser og til de formål, det blev ydet. Driftstilskud, som tilbagebetales, videreføres til udmøntning i det efterfølgende finansår.«

32. I § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 22, stk. 3, 2. pkt., ændres »elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse« til: »elever og lærlinge i fgu-baseret erhvervsuddannelse«.

33. I § 15, stk. 2, ændres »praktik i bestemte lande« til: »beskæftigelse eller lærepladser i form af udstationering i bestemte lande«.

34. Kapitel 5 c ophæves.

35. I § 17 b, 2. pkt., udgår »bonus efter kapitel 5 c«.

36. I overskriften til kapitel 7 ændres »praktikpladsafhængigt« til: »lærepladsafhængigt«.

37. I § 18, stk. 1, 2. pkt., ændres »2 a, 3, 4 og 4 a« til: »2 a-4 b«.

38. I § 18, stk. 1, 3. pkt., ændres »kapitel 5 c og §§ 21 a-21 k og 26 b« til: »§§ 21 a-21 k, 26 b og 26 c«.

39. I § 20, stk. 4, nr. 1, indsættes efter »Elever«: »og lærlinge«, og før »erhvervsgrunduddannelse« indsættes: »elever i«.

40. I § 21 b, stk. 1, § 21 b, stk. 3, § 21 b, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., § 21 b, stk. 4, nr. 2, 1. pkt., og § 21 b, stk. 4, nr. 3, ændres »praktikpladsportal« til: »lærepladsportal«.

41. I § 21 b, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., og § 21 b, stk. 4, nr. 2, 1. pkt., ændres »praktikpladssøgende« til: »lærepladssøgende«.

42. I § 21 b, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., og § 21 b, stk. 4, nr. 2, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 1« til: »§ 66 c, stk. 1«, og »senest 8 uger før afslutningen af grundforløbet« ændres til: », og som mangler højst 8 uger af grundforløbet«.

43. I § 21 b, stk. 4, nr. 1, 3. pkt., og § 21 b, stk. 4, nr. 2, 2. pkt., ændres »elevs« til: »elevs eller lærlings«.

44. I § 21 b, stk. 5, ændres »praktikpladskrav« til: »lærepladskrav«.

45. I § 21 h, stk. 1, 2. pkt., ændres »praktik« til: »oplæring«.

46. I § 26, stk. 1, 1. pkt., og § 26 a, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »elever«: », lærlinge«.

47. I § 26 a, stk. 1, indsættes efter »eleven«: », lærlingen«.

48. Efter § 26 b indsættes:

»§ 26 c. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal videregive følgende oplysninger om arbejdsgivere, der har en måluddannelsesratio for det seneste bidragsår, hvor måluddannelsesratioer er beregnet, jf. § 21 a, stk. 5, til faglige udvalg og institutioner m.v., der udbyder erhvervsuddannelse, til brug for opgaver med lærepladsopsøgende arbejde:

1) Arbejdsgiverens antal erhvervsuddannede årsværk og antallet af medarbejdere, der indgår i beregningen af arbejdsgiverens erhvervsuddannede årsværk, jf. § 21 h, stk. 1, fordelt på kategorisering af uddannelse i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags register vedrørende uddannelsesniveau, jf. dog nr. 2.

2) Arbejdsgiverens antal erhvervsuddannede årsværk og antallet af medarbejdere, der indgår i beregningen af arbejdsgiverens erhvervsuddannede årsværk, jf. § 21 h, stk. 1, uden kategorisering af uddannelse eller uddannelsesniveau i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags register vedrørende uddannelsesniveau, i det omfang disse data vedrører individer, hvis uddannelsesoplysninger er fortrolige efter § 26 b, stk. 2.

3) Arbejdsgiverens måluddannelsesratio for det seneste bidragsår, hvor måluddannelsesratioer er beregnet, jf. § 21 a, stk. 5, multipliceret med arbejdsgiverens antal erhvervsuddannede årsværk, jf. § 21 h, stk. 1, vægtet med en modelparameter, jf. § 21 a, stk. 6-9.

4) Arbejdsgiverens uddannelsesratio multipliceret med arbejdsgiverens antal erhvervsuddannede årsværk, jf. § 21 h, stk. 1, vægtet med en modelparameter, jf. § 21 a, stk. 6-9, på tidspunktet for videregivelse af oplysningen, jf. § 21 a, stk. 4.«

49. I § 27 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelser efter § 12 e.«

§ 3

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1753 af 30. august 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 1562 af 27. december 2019 og § 24 i lov nr. 2055 af 16. november 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 a, stk. 1, og § 38 a ændres »elever, kursister« til: »elever, lærlinge, kursister«, i § 18 d, stk. 2, ændres »Elever, kursister« til: »Elever, lærlinge, kursister«, og i § 38 a ændres »eleven, kursisten« til: »eleven, lærlingen, kursisten«.

2. I § 18 d, stk. 1, og § 30 a, stk. 4 og 6, ændres »elever« til: »elever og lærlinge«.

§ 4

I lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1900 af 4. oktober 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 og § 3, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., og stk. 2, 5. pkt., ændres »elev« til: »elev eller lærling«.

2. To steder i § 3, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., i stk. 4, 1. pkt., og § 3 a, 2. pkt., ændres »eleverne« til: »eleverne og lærlingene«, i § 3, stk. 2, 5. pkt., ændres »elever« til: »elever og lærlinge«, og i § 3, stk. 3, ændres »elevernes« til: »elevernes og lærlingenes«.

3. I § 4 a ændres »elevgruppes« til: »elev- og lærlingegruppes«, og »elevs« til: »elevs eller lærlings«.

§ 5

I lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1325 af 9. september 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, nr. 3, ændres »praktikvirksomheden« til: »praktik- eller oplæringsvirksomheden«, og i nr. 4 ændres »praktik« til: »praktik eller oplæring«.

§ 6

I lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret senest ved lov nr. 1437 af 29. juni 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 154, stk. 1, § 158, stk. 3, 1. pkt., § 159, stk. 2, 2. pkt., og § 159, stk. 3, 2. pkt., ændres »praktikperioden« til: »oplærings- eller praktikperioden«.

2. I § 154, stk. 2, ændres »elever« til: »elever og lærlinge«.

3. I § 157, 1. pkt., § 158, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »eleven« til: »eleven eller lærlingen«.

4. I § 157, 1. pkt., ændres »praktikophold« til: »oplærings- eller praktikophold«.

5. I § 158, stk. 1, 1. pkt., ændres »elevens« til: »elevens eller lærlingens«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2021, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 1-24 og 26-64, § 2, nr. 1-30, §§ 12 f, 12 g og 12 h i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31, § 2, nr. 32-47, §§ 3-6 og § 7, stk. 4, træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 41-44, og § 2, nr. 48. Ministeren kan fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 4. § 12 h i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31, ophæves den 1. januar 2026. Tilskudsmidler, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke har disponeret over i foregående år, og uforbrugte, tilbagebetalte tilskudsmidler videreføres til udmøntning af ordningen sidste gang i finansåret 2025.

§ 8

Stk. 1. § 38, stk. 7, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25 og 26, og § 12 e i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31, finder anvendelse på tilskud for finansåret 2022 og senere finansår.

Stk. 2. § 1, nr. 33 og 35, finder anvendelse på elever, som har påbegyndt eller påbegynder en uddannelse før den 1. januar 2022, og som ikke har indgået en kort aftale med en virksomhed inden den 1. januar 2022. Elever, der har indgået to korte aftaler med samme virksomhed inden den 1. januar 2022, kan indgå en kort aftale med virksomheden efter den 1. januar 2022, hvis det faglige udvalg meddeler dispensation til endnu en kort aftale. Elever, der har indgået en kort aftale med en virksomhed inden den 1. januar 2022, kan efter den 1. januar 2022 indgå endnu en kort aftale med samme virksomhed og eventuelt endnu en kort aftale med samme virksomhed på baggrund af meddelt dispensation fra det faglige udvalg.

Stk. 3. § 66 a, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, som ophæves ved denne lovs § 1, nr. 48, finder anvendelse på grundforløbs 2. del, som afsluttes senest den 31. december 2021.

Stk. 4. § 1, nr. 57 og 59, finder ikke anvendelse på uddannelser, som er påbegyndt eller påbegyndes før den 1. januar 2022. For sådanne uddannelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. § 2, nr. 25, 26 og 28, finder anvendelse på uddannelsesaftaler og aftaler om beskæftigelse i udlandet, der påbegyndes den 1. januar 2022 eller senere.

Stk. 6. Tilskudsmidler hidrørende fra tekstanmærkning nr. 297 i aktstykke nr. 270 af 10. juni 2021, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke har disponeret over i 2021, er omfattet af § 12 e, stk. 2, nr. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31.

Stk. 7. Tilskudsmidler hidrørende fra tekstanmærkning nr. 296 i aktstykke nr. 266 af 10. juni 2021, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke har disponeret over i 2021, er omfattet af § 12 g, stk. 2, nr. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31.

Stk. 8. Tilskudsmidler hidrørende fra tekstanmærkning nr. 300 i aktstykke nr. 1 af 7. oktober 2021, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke har disponeret over i 2021, er omfattet af § 12 h, stk. 2, nr. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31. Tilbagebetalte tilskudsmidler hidrørende fra tekstanmærkning nr. 300 i aktstykke nr. 1 af 7. oktober 2021 er omfattet af § 12 h, stk. 2, nr. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31.

Stk. 9. § 12 e, stk. 7 og 11, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31, finder anvendelse på den ordning, der er gennemført ved tekstanmærkning nr. 297 i aktstykke nr. 270 af 10. juni 2021.

Stk. 10. § 12 f, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31, finder anvendelse på den ordning, som er gennemført ved tekstanmærkning nr. 298 i aktstykke nr. 270 af 10. juni 2021. § 12 g, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 2, nr. 31, finder anvendelse på den ordning, som er gennemført ved tekstanmærkning nr. 296 i aktstykke nr. 266 af 10. juni 2021.

Stk. 11. Regler fastsat i medfør af § 9, stk. 2, 2. pkt., i lov om erhvervsuddannelser, som ved denne lovs § 1, nr. 12, bliver stk. 3, 2. pkt., og § 31, stk. 2, 2. pkt., i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1868 af 28. september 2021, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye forskrifter udstedt i medfør af § 9, stk. 3, 2. pkt., i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, og § 46, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 31.

Stk. 12. Beslutninger truffet efter § 9, stk. 2, 1. pkt., som ved denne lovs § 1, nr. 12, bliver stk. 3, 1. pkt., og afgørelser truffet efter § 38, stk. 6, nr. 3-5, som ved denne lovs § 1, nr. 23, bliver nr. 4-6, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1868 af 28. september 2021, forbliver i kraft, indtil de ophæves, bortfalder eller afløses af beslutninger eller afgørelser truffet i henhold til § 9, stk. 3, 1. pkt., i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, og § 38, stk. 6, nr. 4-6, i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23.

Til toppen