Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om ændring af lov om social pension (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 2046 af 14/11 2021.

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 707 af 26. april 2021, § 12 i lov nr. 876 af 12. maj 2021, § 4 i lov nr. 1160 af 8. juni 2021 og § 3 i lov nr. 1171 af 8. juni 2021, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 26 p affattes således:

»Oplysninger fra Rigsarkivet og beregning af samlet anciennitet«.

2. I § 26 p indsættes før stk. 1 som nye stykker:

»Efter anmodning fra en ansøger af tidlig pension udleverer Rigsarkivet oplysninger om den pågældende til brug for Udbetaling Danmarks behandling af ansøgningen om tidlig pension.

Stk. 2. Rigsarkivets afgørelse om udlevering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 3.

3. I § 33 f, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 4 a«: »og 4 b«.

4. I § 49, stk. 4, 1. pkt., udgår »§ 48 a, stk. 1,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. november 2021.

Stk. 2. Anmodning om oplysninger til brug for en ansøgning om tidlig pension efter arkivlovens §§ 39 a og 39 b om ret til indsigt i egne oplysninger, som er indgivet i perioden fra den 1. august 2021 og indtil lovens ikrafttræden, og som ikke er færdigbehandlet, behandles efter § 26 p, stk. 1 og 2, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2.

Til toppen