Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Ankestyrelsens sammensætning og behandling af sager om uenighed mellem kommuner m.v.)

Social- og Indenrigsministeriets lov nr. 961 af 26/6 2020.

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 550 af 7. maj 2019 og senest ved § 9 i lov nr. 821 af 9. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, 1. pkt., indsættes efter »modtager«: »helbredstillæg eller«.

2. I § 43, stk. 1, 1. pkt., udgår », lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

3. § 52, stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) Fagbevægelsens Hovedorganisation,«.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

4. I § 52 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager omfattet af § 61 om uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser, jf. dog § 52 c.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. I § 52 a, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

6. I § 52 c, stk. 1, ændres »§ 52 a, stk. 1 eller 3,« til: »§ 52 a, stk. 1, 3 eller 4,«.

7. I § 52 c, stk. 2, ændres »§ 52 a, stk. 1,« til: »§ 52 a, stk. 1 eller 3,«.

8. I § 59 a, stk. 4, nr. 2, og stk. 5, ændres »Landsorgan­i?­sa?tio?nen i Danmark« til: »Fagbevægelsens Hovedorgan­i­sation«.

9. I § 59 a, stk. 6, ændres »§ 52 a, stk. 4,« til: »§ 52 a, stk. 5,«.

10. I § 59 b, stk. 3 og stk. 5, 1. pkt., ændres »1., 2. og 3.« til: »1. og 2.«

11. I § 59 b, stk. 4, nr. 2, stk. 5, 1. og 2. pkt., og stk. 6, 1. pkt., ændres »Landsorgani­sationen i Danmark« til: »Fagbevægelsens Hovedorganisation«.

12. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Kapitel 10

Almindelige klageregler m.v.«

13. Overskriften før § 60 affattes således:

»Klageadgang og behandling af sager om uenighed«.

14. § 61 affattes således:

»§ 61. Hvis der opstår uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser, kan sagen indbringes for Ankestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal benytte et særligt skema ved indsendelsen af sager til Ankestyrelsen efter stk. 1.«

15. I § 81, 1. pkt., ændres »Chefen« til: »Direktøren«.

16. § 81, nr. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»3) Fagbevægelsens Hovedorganisation og«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

17. I § 84, stk. 2, ændres »§ 82, stk. 2,« til: »§ 82, stk. 3,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Til toppen