Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn)

Social- og Indenrigsministeriets lov nr. 615 af 14/5 2020.

§ 1

I lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 560 af 29. maj 2018 og § 2 i lov nr. 1571 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Godkendelse af og tilsyn med tilbud, jf. stk. 1, omfatter den samlede indsats efter lov om social service, som leveres i tilbuddet.«

2. Efter § 12 indsættes før overskriften før § 13:

»Indhentelse af straffeattester

§ 12 a. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, der søger om godkendelse, eller som er godkendt af socialtilsynet efter § 5, skal, inden de ansætter personale og ledere, indhente straffeattest for disse personer. Indhentelse af straffeattest efter 1. pkt. gælder også ved ansættelse af vikarer, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Stk. 2. Socialtilsynet skal som led i sin godkendelse af tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, sikre sig, at tilbuddet har indhentet straffeattester for allerede ansat personale og ledere af tilbuddet. Socialtilsynet skal ligeledes sikre sig, at tilbuddet har indhentet straffeattester for allerede ansatte vikarer. 1. og 2. pkt. er betingelser for, at tilbuddet kan godkendes.

Stk. 3. Socialtilsynet skal som led i sin godkendelse af en plejefamilie efter § 4, stk. 1, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service, indhente straffeattest for personer, der søger om godkendelse som plejefamilie. Dette er en betingelse for, at plejefamilien kan godkendes.«

3. I § 15, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Ændring af formålsbestemmelser om drift af tilbud, jf. 1. pkt., kan godkendes, hvis

1) ændringen af formålet har nær sammenhæng med fondens oprindelige formål,

2) ændringen må anses for hensigtsmæssig for fonden,

3) der ikke sker en indskrænkning i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger om ydelser fra fonden og

4) ændringen sker af hensyn til

a) aktuelle brugere af fondens tilbud eller

b) potentielle fremtidige brugere af fondens tilbud, når fondens bestyrelse kan sandsynliggøre et behov for ændring inden for de næste 2 år og dette medfører et konkret behov for ændringen.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. For tilbud, som er godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for lovens ikrafttræden, finder § 12 a, stk. 1, i lov om socialtilsyn som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, kun anvendelse for ansættelsesaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 12 a, stk. 2 og 3, i lov om socialtilsyn som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, finder kun anvendelse for plejefamilier og tilbud, der godkendes efter lovens ikrafttræden.

Til toppen