Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 59 af 28/1 2020.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 1559 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 53, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 53, stk. 8, udgår »at opholdskravet i § 53 a er opfyldt, og«.

3. § 53 a ophæves.

4. I § 74 a, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 8-12« til: »stk. 8-11«.

5. § 74 a, stk. 11, ophæves.

Stk. 12 og 13 bliver herefter stk. 11 og 12.

6. § 90 b, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

7. I § 90 b, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »og stk. 4,«.

8. I § 90 b, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., udgår »og 4«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2020.

§ 3

Stk. 1. Et tidligere medlem af en arbejdsløshedskasse kan i perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 31. juli 2020 genoprette medlemskabet fra tidspunktet for udmeldelse af en arbejdsløshedskasse, hvis vedkommende

1) på grund af manglende opfyldelse af opholdskravet har meldt sig ud eller er blevet slettet som medlem som følge af manglende betaling af medlemsbidrag i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020 og

2) efter de hidtil gældende regler på et tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020 ikke opfyldte opholdskravet efter § 53 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 5, stk. 2 og 3, i lov nr. 1710 af 27. december 2018 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Stk. 2. Det er en betingelse for genopretning af medlemsskabet, at vedkommende

1) har meldt sig ud af en arbejdsløshedskasse

a) fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 og har haft bopælsregistreringer her i riget i mindre end 5 år inden for de seneste 12 år i Det Centrale Personregister eller

b) fra den 1. januar 2020 til den 1. februar 2020 og har haft bopælsregistreringer her i riget i mindre end 6 år inden for de seneste 12 år i Det Centrale Personregister,

2) på tro og love erklærer, at vedkommende efter de hidtil gældende regler på et tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020 ikke opfyldte opholdskravet efter § 53 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 5, stk. 2 og 3, i lov nr. 1710 af 27. december 2018 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven, og

3) efterbetaler medlemsbidrag efter § 77, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., herunder eventuelt bidrag til efterlønsordningen, for den periode, hvor vedkommende har været udmeldt.

Stk. 3. § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder ikke anvendelse for personer omfattet af stk. 1.

Stk. 4. For medlemmer, der har fået genoprettet deres medlemskab efter stk. 1, kan der udbetales dagpenge fra den 1. i den måned, hvor anmodning om genoprettelse af medlemskab er modtaget i arbejdsløshedskassen, når medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5. Arbejdsløshedskassen skal vejlede tidligere medlemmer omfattet af stk. 1 om retten til genoprettelse af medlemskab.

Stk. 6. Ved genoprettelsen af et medlemsskab efter stk. 1 finder det hidtil gældende § 90 b, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fortsat anvendelse.

Til toppen