Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen)

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 562 af 7/5 2019.

§ 1

I lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »herboende person« til: »udlænding«.

2. I § 3, stk. 2, ændres »30. juni 2019« til: »30. juni 2022«.

3. I § 5, stk. 1, indsættes efter »i forlængelse heraf«: »inden for en periode på 3 måneder«.

4. I § 6, stk. 4, 1. pkt., ændres »20 ugers skoleundervisning« til: »forløbet, jf. stk. 5-7«, og 2. pkt. ophæves.

5. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Integrationsgrunduddannelsen forlænges, hvis særlige forhold har medført, at det ikke har været muligt at fuldføre skoleforløbet.

Stk. 6. Udlændingen og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af integrationsgrunduddannelsesperioden på 2 år, hvis udlændingen inden for den 2-årige periode har

1) orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller

2) et sammenhængende sygdomsforløb på mere end 8 uger.

Stk. 7. Forlængelsesperioden i stk. 6 kan alene omfatte et tidsrum svarende til varigheden af orlovs- eller sygefraværsperioden.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

6. § 8, stk. 3, ophæves.

Stk. 4. bliver herefter stk. 3.

7. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. For en udlænding, der deltager i undervisning efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og som er indkvarteret et andet sted end på sin bopæl m.v., yder staten et tilskud til udgifterne til kost og logi, når udlændingen har 120 km eller derover i samlet transportafstand fra bopæl til uddannelsessted og retur.

Stk. 2. Medfører afstanden mellem bopæl og uddannelsessted en urimelig belastning af udlændingen på grund af transportvanskeligheder eller transporttid, kan staten yde tilskud til kost og logi, selv om afstanden mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mindre end 120 km.

Stk. 3. Tilskuddet efter stk. 1 kan søges af

1) udlændningen,

2) den virksomhed, der har afholdt udgifterne til kost og logi på vegne af den pågældende udlænding,

3) uddannelsesstedet, hvor udlændingen har haft ophold, eller

4) virksomheden, hvis uddannelsen foregår i virksomheden.

Stk. 4. Til udlændingen yder staten et tilskud efter stk. 1 med op til 500 kr. pr. døgn på baggrund af de faktiske udgifter. Til den virksomhed, der har afholdt udgiften til kost og logi for udlændingen, og til den virksomhed, hvor uddannelsen foregår på et kursussted i forbindelse med virksomheden, yder staten tilskud efter stk. 1 med op til 500 kr. pr. døgn på baggrund af de faktiske udgifter. Har uddannelsesstedet afholdt udgifterne til kost og logi for udlændingen, ydes tilskuddet efter stk. 1 med et fast beløb på 500 kr. pr. døgn.

Stk. 5. Beløbet i stk. 4 reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned for pris- og lønudviklingen med 2,0 pct. tillagt den i medfør af lov om en satsregulering fastsatte procent for det pågældende finansår. Det fremkomne beløb afrundes nedad til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 50. Den årlige regulering sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af tilskud til kost og logi i forbindelse med undervisning.«

8. I § 11, stk. 2, udgår », når forløbet er fuldført«.

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, § 3 i lov nr. 1701 af 27. december 2018 og § 1 i lov nr. 1737 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 3, ophæves.

2. Efter § 13 indsættes:

»§ 14. Til private arbejdsgivere, der ansætter elever i en erhvervsgrunduddannelse, jf. § 3, stk. 3, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., i perioden fra den 1. juli 2019 til den 31. juli 2019, udbetaler staten en bonus på samlet op til 40.000 kr.

Stk. 2. Til private arbejdsgivere, der ansætter elever i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse, jf. § 18, stk. 1, i lov om forberedende grunduddannelse, i perioden fra den 1. august 2019 til den 30. juni 2022, udbetaler staten en bonus på samlet op til 40.000 kr.

Stk. 3. Praktikaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til bonus.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling af bonus efter stk. 1 og 2 skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som administrerer ordningerne, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer endvidere udbetalingen af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse efter § 15 a i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Stk. 6. De udgifter, der er forbundet med ordningerne efter stk. 1, 2 og 5, herunder administrationsudgifter, afholdes af staten. § 22, stk. 3, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilrettelæggelsen af bonusordningerne, herunder om retten til bonus og bonussens størrelse, beregning, udbetaling, efterregulering, modregning og tilbagebetaling, og om administration af ordningen i øvrigt.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af § 6, stk. 5, i lov om integrationsgrunduddannelse (igu) forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 6, stk. 8.

Til toppen