Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af erhvervsuddannelseslov, folkeskolelov, erhvervs- og uddannelselsesvejledningslov og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.

Undervisningsministeriets lov nr. 547 af 7/5 2019.

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1692 af 26. december 2017 og § 8 i lov nr. 745 af 8. juni 2018 og senest ved § 12 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »udvikling,«: »karakterdannelse og faglige stolthed,«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 4, ændres »arbejdsstyrke,« til: »arbejdsstyrke og«.

3. I § 1, stk. 2, nr. 5, ændres »udlandet og« til: »udlandet.«

4. § 1, stk. 2, nr. 6, ophæves.

5. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Erhvervsuddannelserne tilrettelægges således, at de giver eleverne grundlag for videreuddannelse, herunder mulighed for at opnå studiekompetence til relevante videregående uddannelser i tilknytning til erhvervskompetencen.«

6. I § 4, stk. 3, udgår »om skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse,«.

7. I § 5, stk. 1, og § 5 b, nr. 2, ændres »året efter« til: »i det andet år efter«.

8. I § 5 c, stk. 1, 2. pkt., udgår »§ 66 l, stk. 1,«.

9. Efter § 5 c indsættes:

»§ 5 d. En ansøger, der efter §§ 5-5 c har krav på at blive optaget, har adgang til grundforløb plus (GF+), medmindre vedkommende har

1) gennemført en ungdomsuddannelse,

2) påbegyndt grundforløbets 1. del, jf. dog stk. 2,

3) påbegyndt grundforløb plus (GF+),

4) adgang til grundforløbets 1. del,

5) haft adgang til, men har fravalgt grundforløbets 1. del for at begynde på grundforløbets 2. del, jf. dog stk. 2, eller

6) gennemført grundforløbets 2. del, herunder hvis dette helt eller delvis er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring i virksomhed, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 2. De begrænsninger, som følger af stk. 1, nr. 2 og 5, gælder ikke for ansøgere, som søger om optagelse, efter udløbet af august måned i det andet år efter at ansøgeren har opfyldt undervisningspligten i henhold til folkeskoleloven eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse.

§ 5 e. En ansøger uden uddannelsesaftale, som er fyldt 25 år, og som ikke opfylder betingelserne for adgang til erhvervsuddannelserne efter § 5 a, kan deltage i adgangskurser efter § 7, hvis den ansøgte skole ud fra en helhedsvurdering vurderer, at ansøgeren er tæt på at have forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse og er motiveret for at tilegne sig de fornødne kvalifikationer gennem dette adgangskursus.

Stk. 2. Optagelse efter stk. 1 udgør et tilsagn om optagelse til erhvervsuddannelserne med forbehold om, at ansøgeren gennemfører adgangskurset med det krævede resultat (betinget optagelse).«

10. I § 6, stk. 1, ændres »§§ 5-5 c« til: »§§ 5-5 d«.

11. § 6, stk. 1, affattes således:

»En skole har inden for de erhvervsuddannelser, skolen udbyder, pligt til at optage alle ansøgere, der efter §§ 5-5 e har krav på at blive optaget, eller til at drage omsorg for, at de optages på en anden skole eller andre skoler med samme uddannelse.«

12. Efter § 6 indsættes:

»§ 7. En skole kan udbyde adgangskurser i fagene dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9.-klasseafgangsprøve.«

13. I § 8 udgår »forsøg med«, og »§§ 5 og 5 a« ændres til: »§§ 5, 5 a og 5 e«.

14. I § 8 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter endvidere efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser nærmere regler om indhold og tilrettelæggelse af adgangskurser efter § 7, herunder om, i hvilket omfang fagene kan gennemføres.«

15. I § 12, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »indtil 20 skoleugers varighed«: »og kan endvidere indeholde et grundforløb plus (GF+) af 10 skoleugers varighed forud for påbegyndelse af grundforløbets 2. del«.

16. I § 19 a, stk. 1, indsættes efter »dog«: »stk. 2-4, 6, 7, 9 og 10 og«.

17. I § 19 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »Det i stk. 3 og 4« til: »De i stk. 3, 4 og 9«.

18. I § 19 a indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. En skole skal opkræve deltagerbetaling på 120 kr. pr. fag for deltagelse i undervisning og prøver, som udbydes i medfør af § 7.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 10.

19. § 19 d ophæves.

20. Efter § 33 a indsættes:

»Kapitel 4 b

Mulighed for gymnasial supplering i forbindelse med erhvervsuddannelse«.

21. § 33 b affattes således:

»§ 33 b. Personer, som har opnået et eux-bevis, har samme ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser, jf. lov om de gymnasiale uddannelser, som personer med en eksamen fra en 3-årig gymnasial uddannelse. Personer, som har opnået et bevis for eux 1. del, jf. § 3 a i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., har samme ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser som personer med en hf-eksamen uden overbygning. Personer, som har afsluttet en erhvervsuddannelse uden sådanne beviser, har ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser med henblik på optagelse på videregående uddannelser, hvortil erhvervsuddannelse er adgangsgivende.«

22. I § 35, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »§ 8,«: »stk. 1, om adgangskurser, jf. § 8, stk. 2,«.

23. I § 35, stk. 1, nr. 17, indsættes efter »§ 48, stk. 1 og 6,«: »§ 48 a, stk. 4,«.

24. I § 35, stk. 1, nr. 24, udgår »§ 66 o og«.

25. I § 38, stk. 5, 2. pkt., ændres »en gang om året« til: »mindst hvert tredje år«.

26. I § 43, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Skolerne tilbyder endvidere elever på 9. og 10. klassetrin, som tilmeldes en erhvervsuddannelse, vejledning om og bistand til at indgå en uddannelsesaftale, jf. § 48, eller et praktikpladstilsagn, jf. § 48 a.«

27. I § 48, stk. 1, 1. pkt., udgår », § 66 l, stk. 1,«.

28. Efter § 48 indsættes:

»§ 48 a. Der kan mellem kommende erhvervsuddannelseselever samt elever, som er mere end 8 uger fra afslutning af grundforløbet, og en eller flere virksomheder indgås et praktikpladstilsagn med henblik på senere indgåelse af en uddannelsesaftale, jf. § 48.

Stk. 2. Indgår eleven og en eller flere af de virksomheder, som er omfattet af et praktikpladstilsagn, ikke senest 8 uger før elevens afslutning af grundforløbet en uddannelsesaftale, bortfalder praktikpladstilsagnet.

Stk. 3. § 62 finder tilsvarende anvendelse for praktikpladstilsagn.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om form, indhold, proces, registrering m.v. i forhold til praktikpladstilsagn.«

29. § 66, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ophæves.

30. Kapitel 7 b ophæves.

31. I § 67 a, stk. 3, 1. pkt., og § 67 a, stk. 4, ændres »kapitlerne 7 a og 7 b« til: »kapitel 7 a«.

32. I § 67 a, stk. 3, 1. pkt., udgår »og § 66 l, stk. 2,«.

33. I § 69, stk. 1, udgår »og § 66 o«.

§ 2

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 g, 3. pkt., ændres »§ 22, stk. 8« til: »§ 22, stk. 11«.

2. I § 22 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om undervisning af elever i grundskolen i dele af undervisningstiden, jf. stk. 9 og 10. Finansieringen heraf er et anliggende mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med undervisningen.

Stk. 9. Overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, jf. stk. 8, kan omfatte tilrettelæggelse og varetagelse af undervisning i valgfag efter § 9, stk. 1, 5 og 6, for elever på 7.-9. klassetrin. Undervisningen skal tilrettelægges og varetages af en erhvervsskolelærer, som har de fornødne kvalifikationer, og gennemføres i erhvervsskolens faglokaler.

Stk. 10. Overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, jf. stk. 8, kan omfatte tilrettelæggelse og varetagelse af undervisning i valgfag omfattet af § 9, stk. 8, for elever på 7.-9. klassetrin og tilrettelæggelse og varetagelse af relevante forløb og aktiviteter for elever i grundskolen. Undervisningen skal tilrettelægges og varetages af en erhvervsskolelærer, som har kvalifikationer svarende til en person med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag, jf. § 28, stk. 2, og gennemføres i folkeskolens lokaler.«

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 11-13.

3. I § 22, stk. 9, der bliver stk. 12, ændres »stk. 8« til: »stk. 11«.

4. I § 22, stk. 10, der bliver stk. 13, indsættes efter »jf. stk. 1, nr. 6«: », og om undervisning af elever i grundskolen i dele af undervisningstiden, jf. stk. 8-10«.

§ 3

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28. september 2017, som ændret ved lov nr. 143 af 28. februar 2018, § 16 i lov nr. 311 af 25. april 2018 og lov nr. 746 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Vejledningen skal sikre, at den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter en gang årligt måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Stk. 3. De aktuelle søgetal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammenholdt med måltallet, jf. stk. 1.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om proceduren i forbindelse med kommunalbestyrelsens fastsættelse af måltal og om offentliggørelsen af søgetal.«

3. § 2 g, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Eleven vurderes til de 3-årige gymnasiale uddannelser, til den 2-årige hf-uddannelse og til gruppen af erhvervsuddannelser, uanset hvilken af de tre kategorier af ungdomsuddannelser eleven søger optagelse på.«

4. I § 2 g, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kan blive uddannelsesparat«: »til den ønskede uddannelse«.

5. I § 2 g, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »er vurderet uddannelsesparate«: »til den ønskede uddannelse«.

6. § 2 g, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Der foretages endvidere en fornyet vurdering, hvis eleven søger en anden kategori af ungdomsuddannelse, som eleven er blevet vurderet ikkeuddannelsesparat til.«

7. I § 2 g, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »ikke er uddannelsesparat«: »til den ønskede uddannelse«.

8. Kapitel 1 d affattes således:

»Kapitel 1 d

Den kommunale ungeindsats

§ 2 j. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen orienterer Undervisningsministeriet om, hvordan ungeindsatsen skal organiseres i kommunen, herunder hvordan vejledningsopgaver i forhold til kommunens unge under 25 år varetages. Oplysninger herom offentliggøres tillige på kommunens hjemmeside.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der sker kontinuerlig opfølgning på, at den unge er på vej mod uddannelse eller eventuelt har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens funktioner og opgavevaretagelse vedrørende den kommunale ungeindsats omfatter følgende:

1) Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med den unge, med henblik på at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. kapitel 1 b.

2) Opgaver og funktioner vedrørende uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger og brobygning samt udarbejdelse af en plan for tilrettelæggelsen af vejledningen i 8. og 9. klasse om valg af ungdomsuddannelse, jf. kapitel 2 og 2 a.

3) Vejledning om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. kapitel 1 a.

4) Udarbejdelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og eventuel handlingsplan for søgningen til erhvervsuddannelserne, jf. § 1 a.

5) Beskrivelse af kendt behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder i form af specialpædagogisk støtte på baggrund af hidtidigt skoleforløb og hidtidig pædagogisk-psykologisk vurdering, socialindsats og misbrugsindsats i den unges uddannelsesplan.

6) Tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse på forberedende grunduddannelse.

7) Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik, herunder koordinering med virksomhedspraktik, jf. stk. 7.

8) Målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse, jf. § 2 k.

9) Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, herunder unge, der har afsluttet forberedende grunduddannelse.

10) Jobcentrenes opgaver i forhold til unge under 25 år, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

11) Vedligeholdelse og ajourføring af det fælles datagrundlag, jf. kapitel 4 b.

12) Etablering af kontaktpersonordning for unge, som har behov herfor, jf. § 2 l.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens opgaver efter stk. 5, nr. 2, omfatter ud over folkeskoler tillige friskoler, private grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler, der ligger i kommunen.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik m.v., jf. stk. 5, nr. 6 og 7, koordineres med øvrige kommunale praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser, herunder indsatser i grundskolen og på forberedende grunduddannelse, og med jobcentrenes arbejde. Kommunalbestyrelsen kan overlade opgaven med at tilvejebringe virksomhedspraktik til institutioner med forberedende grunduddannelse på baggrund af en samarbejdsaftale, der fastlægger rammerne herfor.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet i samarbejdsaftalen efter stk. 7.

§ 2 k. Kommunalbestyrelsen foretager målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse og eventuelt med henblik på øvrige tilbud, jf. stk. 2, af unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, jf. dog 2. pkt., eller som minimum er i halvtidsbeskæftigelse, og som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uanset 1. pkt. kan unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, efter anmodning målgruppevurderes til forberedende grunduddannelse, hvis de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 2. Målgruppevurderingen efter stk. 1 foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe den unge tættere på job og uddannelse, herunder mulige tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud om uddannelse.

Stk. 3. Unge under 25 år, der er i beskæftigelse, men som mangler forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, kan efter anmodning målgruppevurderes med henblik på forberedende grunduddannelse.

Stk. 4. Målgruppevurderingen efter stk. 1-3 foretages ud fra en helhedsvurdering af faglige, sociale og personlige ressourcer og udfordringer, karakterer fra grundskolen, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb på forberedende grunduddannelse. Til brug for vurderingen af, om den unge har sociale og personlige ressourcer og udfordringer, som har indflydelse på den unges videre uddannelse, tages udgangspunkt i følgende:

1) Motivation for uddannelse og lyst til læring.

2) Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en uddannelse.

3) Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om den unge kan tage initiativ til opgaveløsninger.

4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og fravær.

5) Samarbejdsevner.

6) Respekt, herunder forståelse for andre mennesker.

Stk. 5. Som supplement til målgruppevurderingen efter stk. 1-4 kan der etableres afsøgningsforløb på op til 2 uger med henblik på at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen for forberedende grunduddannelse. Viser afsøgningsforløbet, at den unge tilhører målgruppen, træffes beslutning om, hvilket af de tre uddannelsesspor på forberedende grunduddannelse den unge skal begynde på.

Stk. 6. Viser målgruppevurderingen, at den unge ikke tilhører målgruppen til forberedende grunduddannelse, kan den unge søge om at få foretaget en ny målgruppevurdering, 6 måneder efter at vurderingen er foretaget.

Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om proceduren og frister m.v. for målgruppevurderingen.

§ 2 l. Kommunalbestyrelsen udpeger en gennemgående kontaktperson til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonen har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens udpegning af kontaktpersoner kan foretages blandt de medarbejdere, der allerede er ansat i kommunen, eller der kan udpeges personer med tilknytning til f.eks. forberedende grunduddannelse eller andre personer, som opfylder de kompetencekrav, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 3. En kontaktperson til unge efter stk. 1 og 2 kan tildeles unge fra grundskolens 8. klassetrin.

Stk. 4. Kontaktpersonordningen ophører, når den unge er forankret i en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Fuldfører den unge ikke sin uddannelse, eller bliver den unge ledig inden det fyldte 25. år, kan kontaktpersonordningen genetableres.«

9. § 5, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen udarbejder til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse. Det skal fremgå af planen, at vejlednings- og skoleindsatsen skal ske i et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, forældremyndighedens indehaver og den unge. Det skal endvidere fremgå af planen, at vejlednings- og undervisningsaktiviteter skal kædes sammen og integreres i undervisningens fag og emner.«

10. § 5, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om de vejlednings- og undervisningsaktiviteter, der er nævnt i stk. 1, og om sammenkædning heraf og integration i undervisningens fag og emner.«

11. § 6, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

12. I § 10, stk. 2, indsættes efter »nævnt i stk. 1«: », planen for tilrettelæggelse af vejledningen, jf. § 5, stk. 1,«.

§ 4

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 29. november 2017, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 277 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»En institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan udbyde adgangskurser, jf. lov om erhvervsuddannelser.«

2. I § 1, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., indsættes efter »med en kommunalbestyrelse om«: »at udbyde valgfag for elever på 7.-9. klassetrin og varetage visse valgfag, forløb og aktiviteter på folkeskolerne og om«.

3. I § 1, stk. 1, indsættes efter 4. pkt., der bliver 5. pkt., som nyt punktum:

»En institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan endvidere indgå overenskomst med en skole om at tilrettelægge og varetage undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler.«

4. I § 5, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »have«: »relevant erhvervserfaring i forhold til institutionens virkefelt og«.

5. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skal have gennemført en bestyrelsesuddannelse eller have forpligtet sig hertil eller på anden måde have opnået tilsvarende kompetencer som dem, bestyrelsesopgaven forudsætter. Bestyrelsesuddannelse skal være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Bestyrelsen giver medarbejder- og elevrepræsentanter mulighed for at gennemføre en bestyrelsesuddannelse. Institutionen afholder udgifterne til den bestyrelsesuddannelse eller del heraf, som et bestyrelsesmedlem deltager i under sin funktionsperiode.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kompetencebeskrivelser for bestyrelsesuddannelsen.«

6. Efter § 30 a indsættes:

»§ 30 b. Undervisningsministeren kan pålægge bestyrelsen at iværksætte og gennemføre en ekstern analyse af bestyrelsens arbejde. Når resultatet af analysen foreligger for bestyrelsen, sender bestyrelsen straks afrapporteringen herom til ministeren. Bestyrelsen sender tillige snarest derefter og senest inden en frist, som ministeren fastsætter, sine eventuelle supplerende oplysninger og bemærkninger hertil. Bestyrelsen offentliggør afrapporteringen og sine eventuelle supplerende oplysninger og bemærkninger hertil, når ministeren har besluttet dette. Indtil da er materialet fortroligt.«

§ 5

I lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, som ændret ved § 8 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. § 8 affattes således:

»§ 8. Personer, som har opnået et eux-bevis, har samme ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser, jf. lov om de gymnasiale uddannelser, som personer med en eksamen fra en 3-årig gymnasial uddannelse. Personer, som har opnået et bevis for eux 1. del, jf. § 3 a, har samme ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser som personer med en hf-eksamen uden overbygning.«

§ 6

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, § 3 i lov nr. 1701 af 27. december 2018 og § 1 i lov nr. 1737 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 1, 1. pkt., udgår »og elever optaget til erhvervsuddannelse plus (eud+)«.

§ 7

I lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 19, ophæves.

§ 8

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1111 af 30. august 2018, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 397 af 2. maj 2018 og senest ved § 2 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skolen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilrettelægger og varetager undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.«

2. I § 33, stk. 1, ændres »§ 7« til: »§ 7, stk. 1«.

§ 9

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 8. februar 2018, som ændret ved § 7 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, § 2 i lov nr. 1736 af 27. december 2018, lov nr. 175 af 27. februar 2019 og § 4 i lov nr. 209 af 5. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skolen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilrettelægger og varetager undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2019, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 7, § 5 d i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved § 1, nr. 9, og § 1, nr. 10, 15, 23, 26 og 28, træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 3. § 5 e i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved § 1, nr. 9, § 1, nr. 11-14, 16-18 og 22, og § 4, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 4. § 3, nr. 9, træder i kraft den 1. august 2020.

Stk. 5. § 3, nr. 10, har virkning fra den 1. august 2020.

§ 11

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 8, 19, 24, 27 og 29-33, og § 6 finder ikke anvendelse for uddannelser, der er påbegyndt før den 1. august 2019. For sådanne uddannelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. § 4, nr. 5, finder ikke anvendelse for medlemmer af bestyrelser, som i medfør af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er nedsat før den 1. august 2019. For sådanne bestyrelsesmedlemmer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af folkeskolelovens § 22, stk. 9 og 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af folkeskolelovens § 22, stk. 12 og 13, jf. denne lovs § 2, nr. 2.

Til toppen