Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1710 af 27/12 2018.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1526 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 53, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det er en betingelse, at opholdskravet i § 53 a er opfyldt ved indplaceringen i dagpengeperioden.«

2. I § 53, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »betinget af«: », at opholdskravet i § 53 a er opfyldt, og at en af følgende betingelser er opfyldt«.

3. Efter § 53 indsættes:

»§ 53 a. Retten til dagpenge er betinget af, at medlemmet lovligt har haft ophold her i riget i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år, jf. dog stk. 2-5. Ved opgørelsen af opholdskravet i 1. pkt. lægges oplysninger om bopælsregistrering i Det Centrale Personregister til grund, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. Ved opgørelsen af opholdskravet i stk. 1 sidestilles følgende med ophold her i riget:

1) Hyre på et dansk skib.

2) Ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed.

3) Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse.

4) Ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.

5) Ophold i udlandet med henblik på erhvervskompetencegivende uddannelse, når medlemmet har opfyldt kravet om bopæl og ophold efter § 41, stk. 1, umiddelbart før uddannelsen blev påbegyndt.

6) Ophold i udlandet som forsker ved udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, når medlemmet har opfyldt kravet om bopæl og ophold efter § 41, stk. 1, umiddelbart før udlandsopholdet blev påbegyndt.

Stk. 3. Ved opgørelse af opholdskravet i stk. 1 sidestilles med ophold her i riget perioder, hvor et medlem har været samlevende på fælles bopæl med en person omfattet af stk. 2, hvis de har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at indgå ægteskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Tilsvarende gælder for deres børn under 18 år, hvis de havde bopæl hos forældrene under opholdet i udlandet.

Stk. 4. Ved opgørelsen af opholdskravet i stk. 1 sidestilles ophold i udlandet, før medlemmet fyldte 18 år, med ophold her i riget, når medlemmet har opholdt sig her i riget i sammenlagt mindst 7 år, før medlemmet fyldte 18 år.

Stk. 5. Uanset opholdskravet i stk. 1 kan et medlem, der har gennemført en integrationsgrunduddannelse, jf. § 54, stk. 1, opnå ret til dagpenge.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om opholdskravet i stk. 1-5. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om opgørelsen af opholdskravet, betingelserne for forhold, der kan sidestilles med ophold her i riget, m.v.«

4. I § 74 a, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 8-11« til: »stk. 8-12«.

5. I § 74 a indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:

»Stk. 11. Et medlem har ret til efterløn, selv om medlemmet på tidspunktet for ret til overgang til efterløn ikke opfylder opholdskravet i § 53 a.«

Stk. 11 og 12 bliver herefter stk. 12 og 13.

6. I § 90 b indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Arbejdsløshedskasserne har, i det omfang det er nødvendigt til brug for opgørelsen af opholdskravet i § 53 a, stk. 1 og 4, efter forudgående samtykke fra et medlem, der søger om ydelser, adgang til oplysninger i Det Centrale Personregister om tidligere adresser, herunder beskyttede adresser, inden for de seneste 12 år og for perioden fra et medlem blev født, til medlemmet fyldte 18 år. Arbejdsløshedskasserne har ligeledes adgang til oplysningerne i 1. pkt. om en person, der ønsker at blive medlem af arbejdsløshedskassen, når personen har givet forudgående samtykke til det.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

7. I § 90 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »jf. stk. 3, nr. 2,« til: »jf. stk. 3, nr. 2, og stk. 4,«.

8. I § 90 b, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 3 og 4«.

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, § 1 i lov nr. 1522 af 18. december 2018 og § 7 i lov nr. 1526 af 18. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 68 a indsættes:

»§ 68 b. Til brug for kommunens afgørelse om en persons ret til sygedagpenge, herunder sats, kan kommunen anmode den arbejdsløshedskasse, som personen er medlem af, om at opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke havde været uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan kommunens anmodning skal ske, og hvordan oplysningerne videregives fra arbejdsløshedskassen til kommunen m.v.«

§ 3

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 20. juni 2018, som ændret ved § 2 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og § 6 i lov nr. 1526 af 18. december 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 48 indsættes:

»§ 48 a. Til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse om en persons ret til dagpenge efter barselsloven, herunder sats, kan Udbetaling Danmark anmode den arbejdsløshedskasse, som personen er medlem af, om at opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke havde haft ret til dagpenge efter barselsloven.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan Udbetaling Danmarks anmodning skal ske, hvordan oplysningerne videregives fra arbejdsløshedskassen til Udbetaling Danmark m.v.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 5

Stk. 1. § 1, nr. 1-3, finder anvendelse på medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., den 1. januar 2019 eller senere, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2019, er opholdskravet i § 53 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, sammenlagt mindst 5 år inden for de seneste 12 år.

Stk. 3. For medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020, er opholdskravet i § 53 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, sammenlagt mindst 6 år inden for de seneste 12 år.

Til toppen