Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af beskæftigelsesindsatslov, aktivlov, kommunaludligningslov og beskæftigelsesorganiseringslov (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-for

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

(Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1527 af 18/12 2018.

 

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 707 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 118, stk. 1, affattes således:

»Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2 og §§ 122 a og 122 b,

2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,

3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,

4) udgifter til mentorstøtte efter § 31 b, stk. 2,

5) 6 ugers jobrettet uddannelse, deltagerbetaling og kost og logi efter kapitel 8 a og

6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.«

2. I § 118, stk. 2, udgår », for personer omfattet af § 2, nr. 1«.

3. § 118, stk. 3-5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. I § 118, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, der bliver stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, ændres »§ 2, nr. 1-3, 12 og 13,« til: »§ 2, nr. 1,«, og i stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. stk. 7,« til: »jf. stk. 4,«.

5. § 118 ophæves.

6. § 118 a, stk. 1, affattes således:

»Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, hvis personen er visiteret til kategori 2 eller 3, jf. § 12, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om sygedagpenge, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling,

2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,

3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a og

4) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.«

7. I § 118 a, stk. 2, ændres »§ 2, nr. 4-7« til: »§ 2, nr. 5«.

8. I § 118 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 2, nr. 4 og 5,« til: »§ 2, nr. 5,«, og »og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik eller deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 73 b,« udgår.

9. I § 118 a, stk. 4, ændres »bruttoledige helårspersoner omfattet af § 2, nr. 4, 5 og 7,« til: »helårspersoner omfattet af § 2, nr. 5,«.

10. § 118 a ophæves.

11. I § 120, stk. 1, nr. 1, ændres »jf. dog § 118, stk. 1, nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2,« til: »bortset fra undervisningsmaterialer,«.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 743 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. § 100, stk. 2, ophæves.

§ 3

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 705 af 8. juni 2017 og senest ved § 10 i lov nr. 699 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af udviklingen i kommunernes reale udgifter til

a) kontanthjælp, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, integrationsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse som led i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, revalidering og førtidspension,

b) aktivering af kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, integrationsydelses- og ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, revalidender og sygedagpengemodtagere, bortset fra driftsudgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere, som er visiteret til kategori 1, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om sygedagpenge,

c) driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige og førtidspensionister og driftsudgifter i forbindelse med jobrettet uddannelse,

d) mentorstøtte bortset fra mentorstøtte til dagpengemodtagere og jobrotationsydelse,

e) danskundervisning og aktivering efter integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., resultattilskud, grundtilskud og tilskud til uledsagede mindreårige flygtninge efter integrationslovens kapitel 9 og

f) erhvervsgrunduddannelse i tilskudsåret og«.

2. § 14, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af udviklingen i kommunernes reale udgifter til

a) kontanthjælp, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, integrationsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse som led i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, revalidering og førtidspension,

b) aktivering af kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, integrationsydelses- og ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, revalidender og sygedagpengemodtagere, bortset fra driftsudgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere, som er visiteret til kategori 1, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om sygedagpenge,

c) driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige og førtidspensionister og driftsudgifter i forbindelse med jobrettet uddannelse,

d) mentorstøtte og jobrotationsydelse,

e) danskundervisning og aktivering efter integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., resultattilskud, grundtilskud og tilskud til uledsagede mindreårige flygtninge efter integrationslovens kapitel 9 og

f) erhvervsgrunduddannelse i tilskudsåret og«.

3. I § 23 a, stk. 3, udgår »samt kommunernes nettoudgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, befordringsgodtgørelse og tilskud til arbejdsgivere, der ansætter modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i løntilskudsjob«.

§ 4

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret senest ved § 4 i lov nr. 707 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 18 indsættes i kapitel 2:

»§ 18 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter de regler, der er fastsat med hjemmel i stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5 og 10, og § 3, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2019.

§ 6

Stk. 1. For personer omfattet af § 2, nr. 2-4, 7, 10, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, der i 2018 eller tidligere har deltaget i tilbud m.v. eller fået mentorstøtte, hvor udgifterne er refusionsberettigende efter de gældende refusionsregler i lovens §§ 118 og 118 a, eller § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, og der ikke er hjemtaget refusion, kan kommunen berigtige og hjemtage refusion i 2019 eller senere, hvis der er råderum inden for rådighedsbeløbet for 2018.

Stk. 2. For personer omfattet af § 2, nr. 1 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, der frem til den 1. juli 2019 har deltaget i tilbud eller fået mentorstøtte, hvor udgifterne er refusionsberettigende efter de gældende refusionsregler i lovens §§ 118 og 118 a og der ikke er hjemtaget refusion, kan kommunen efter den 1. juli 2019 berigtige og hjemtage refusion, hvis der er råderum inden for rådighedsbeløbet for første halvår 2019.

Til toppen