Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager

(Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1517 af 18/12 2018.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret ved § 29 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 1 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og § 29 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 46, stk. 7, indsættes efter »efterregulering af dagpenge«: »og undtagelse fra opfølgning herpå under særlige omstændigheder«.

2. § 52 a, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 2.565 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Ved opgørelsen af løntimekravet i 2. pkt. medregnes timer som følge af omregning, jf. § 53, stk. 12, af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, jf. § 57 a.«

3. I § 53, stk. 19, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Der kan endvidere fastsættes regler om ændring af periodisering af indkomst indberettet til indkomstregisteret til en anden måned end indberetningsmåneden.«

4. I § 60 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er retten til supplerende dagpenge udløbet, kan der uanset stk. 1 udbetales supplerende dagpenge efter § 59, stk. 1, for 1 måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid. Dog medfører 1 uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag med mindst 37 timer i udbetalingen af dagpenge for måneden.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

5. I § 60, stk. 2, nr. 1, 3. pkt., der bliver stk. 3, nr. 1, 3. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

6. I § 60, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »supplerende dagpenge efter stk. 2« til: »supplerende dagpenge efter stk. 3«, »stk. 2, nr. 1« til: »stk. 3, nr. 1«, og »stk. 2, nr. 2« til: »stk. 3, nr. 2«.

7. I § 60, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«, »stk. 2, 1. pkt.« til: »stk. 3, 1. pkt.«, og »stk. 2, jf. stk. 3« til: »stk. 3, jf. stk. 4«.

8. I § 60, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »dagpenge efter stk. 1 og 2« til: »dagpenge, efter stk. 1 og 3«.

9. I § 60, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-7«.

10. I § 63, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 60, stk. 6, nr. 1 eller 2« til: »§ 60, stk. 7, nr. 1 eller 2«.

11. I § 73 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er retten til supplerende dagpenge udløbet, kan der uanset stk. 2 udbetales supplerende dagpenge efter stk. 1 for en måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid. Dog medfører en uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag med mindst 30 timer i udbetalingen af dagpenge for måneden.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

12. I § 73, stk. 3, nr. 1, 4. pkt., der bliver stk. 4, nr. 1, 4. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 8«.

13. I § 73, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »supplerende dagpenge efter stk. 3« til: »supplerende dagpenge efter stk. 4«, »stk. 3, nr. 1« til: »stk. 4, nr. 1«, og »stk. 3, nr. 2« til: »stk. 4, nr. 2«.

14. I § 73, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«, »stk. 3, 1. pkt.« til: »stk. 4, 1. pkt.«, og »stk. 3, jf. stk. 4« til: »stk. 4, jf. stk. 5«.

15. I § 73, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »dagpenge efter stk. 2 og 3« til: »dagpenge, efter stk. 2 og 4«.

16. I § 73, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-8«.

17. § 74 n, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 46, stk. 1 og 5 og stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på udbetaling af efterløn.«

18. I § 74 n indsættes som stk. 19:

»Stk. 19. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af stk. 1, herunder om acontoudbetaling, efterlønnens disposition ved udgangen af måneden, tidspunktet m.v. for kvartalsvis efterregulering af efterløn og undtagelse fra opfølgning under særlige omstændigheder.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

§ 1, nr. 2-16, har virkning fra den 1. oktober 2018.

Til toppen