Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love (Opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015)

Økonomi- og Indenrigsministeriets lov nr. 710 af 8/6 2017.

§ 1

I lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 4. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »uønskede plantearter« til: »flyvehavre og kæmpebjørneklo«.

2. I § 10, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »bekæmpelsen«: »af disse arter«.

§ 2

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse 377 af 18. april 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, ændres »egne beboere« til: »beboere«, og »færdigheder,« ændres til: »færdigheder. Køretøjerne kan ud over kørsel som nævnt i 1. pkt. benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse. Køretøjerne kan have flere institutioner som brugere,«.

§ 3

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 1665 af 20. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 3, indsættes efter »lov om kommunale borgerservicecentre«: »og fælleskommunale callcentre«.

§ 4

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1639 af 26. december 2013, § 10 i lov nr. 742 af 1. juni 2015 og § 2 i lov nr. 746 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 b ændres »ejere« til: »ejere eller brugere«, og »befordring af de pågældende institutioners egne beboere samt hjemmeboende ældre,« ændres til: »befordring af beboere samt hjemmeboende ældre,«.

2. I § 1 b indsættes som 2. pkt.:

»Køretøjerne kan ud over kørsel som nævnt i 1. pkt. benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse.«

§ 5

I lov nr. 544 af 24. juni 2005 om kommunale borgerservicecentre, som ændret ved lov nr. 389 af 25. maj 2009 og § 12 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre«.

2. I § 1 indsættes som 2. pkt.:

»Formålet er endvidere at give kommunalbestyrelserne bedre muligheder for samarbejde i fælleskommunale callcentre.«

3. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Kommunalbestyrelsen kan sammen med en eller flere andre kommunalbestyrelser beslutte at oprette et fælleskommunalt callcenter, som yder service til borgere og virksomheder i de kommuner, der deltager i det fælleskommunale callcenter.

Stk. 2. Det fælleskommunale callcenter har til brug for varetagelsen af servicen nævnt i stk. 1 adgang til de deltagende kommuners elektroniske dokumenthåndteringssystemer.«

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen