Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

(Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uge

Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

(Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 288 af 29/3 2017.

§ 1

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2015, som ændret ved § 6 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og § 2 i lov nr. 1413 af 30. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan afholde de 2 ugers fravær som ikkesammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen. For lønmodtagere forudsætter ikkesammenhængende fravær en aftale med arbejdsgiveren.«

2. I § 8, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»De 2 uger, hvor begge forældre har ret til fravær, kan lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende afholde som ikkesammenhængende perioder. For lønmodtagere forudsætter ikkesammenhængende fravær en aftale med arbejdsgiveren.«

3. § 27, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) dagen før fraværet eller på første fraværsdag er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 160 timer, jf. stk. 2, inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden og i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned,«.

4. I § 27, stk. 2, ændres »I opgørelsen af 13-ugers-perioden i stk. 1, nr. 1, indgår perioder,« til: »Opgørelsen af beskæftigelseskravet efter stk. 1, nr. 1, sker på baggrund af indberetninger til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, jf. dog stk. 4. Ved opgørelsen indgår timer,«.

5. I § 27, stk. 2, nr. 6, ændres »feriegodtgørelse,« til: »feriegodtgørelse eller«.

6. I § 27, stk. 2, nr. 7, ændres »Lønmodtagernes Garantifond eller« til: »Lønmodtagernes Garantifond.«

7. § 27, stk. 2, nr. 8, ophæves.

8. I § 27, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere ses bort fra perioder, hvor der ville være ret til barselsdagpenge efter § 21, men hvor den anden forælder har fået udbetalt barselsdagpengene eller dennes arbejdsgiver har fået udbetalt refusion, og fra perioder, hvor lønmodtageren har været omfattet af en arbejdskonflikt.«

9. I § 27 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår beskæftigelseskravet efter stk. 1, nr. 1, er opfyldt, og om opgørelse og placering af timer samt omregning m.v. af indkomster vedrørende timer omfattet af stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om, at beskæftigelse og indkomster, som ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, kan indgå ved opgørelsen af timer efter stk. 1, nr. 1, og stk. 2.«

10. I § 30, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »i denne periode«: », jf. dog stk. 8«.

11. I § 30, stk. 8, indsættes efter »regler om«: »muligheden for, at en lønmodtager ikke skal indgive ny ansøgning efter stk. 2, når fraværsperioden er afbrudt i en kortere periode på grund af afholdelse af ferie«.

12. I § 30, stk. 8, ændres »dispensation fra fristen i stk. 2« til: »dispensation fra fristen i stk. 2 og 3«.

13. § 33, stk. 1 og 2, affattes således:

»Barselsdagpenge til lønmodtagere, der er fraværende, beregnes på grundlag af det ugentlige timetal under fraværet og den timefortjeneste, som lønmodtageren i gennemsnit har opnået i aktuelle ansættelsesforhold i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder forud for fraværets begyndelse, efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Opgørelse af timefortjenesten sker på baggrund af indberetninger i henhold til lov om et indkomstregister, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) opgørelse af timefortjenesten efter stk. 1, herunder placeringen af indberettede løntimer og indkomst, omregning af indkomst m.v.,

2) at beskæftigelse og indkomster, som ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, kan indgå ved opgørelsen af timefortjenesten,

3) opgørelse af timetal og anvendelse af andre beregningsperioder end fastsat i stk. 1 for lønmodtagere med ukendt eller varierende arbejdstid m.v.,

4) beregning af barselsdagpenge for lønmodtagere, der påbegynder en ny fraværsperiode kort tid efter sidste fraværsperiode, nyuddannede, nyansatte m.v.,

5) omberegning af barselsdagpenge for lønmodtagere, der indbetaler ekstra bidrag på en arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing,

6) omberegning af barselsdagpenge i særlige tilfælde og

7) fravigelse af § 35, stk. 1, for lønmodtagere med skiftende arbejdstid.«

14. I § 42, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

15. § 42, stk. 2, ophæves.

16. § 45, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget, jf. stk. 1, skal private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betale finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Stk. 4. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 3.

Stk. 5. Finansieringsbidraget skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne.

Stk. 6. Finansieringsbidrag efter stk. 5 kan opkræves sammen med andre finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræves fra arbejdsgiverne.

Stk. 7. Finansieringsbidrag, der skal opkræves efter stk. 5, og som er under 100 kr. i en betalingsperiode, falder bort. Opkræves finansieringsbidrag sammen med andre finansieringsbidrag fra arbejdsgivere, jf. stk. 6, udgør bidraget i 1. pkt. summen af de samlede finansieringsbidrag.

Stk. 8. Finansieringsbidraget fra arbejdsgiverne efter stk. 1 og 3 fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om finansieringsbidragets størrelse.

Stk. 9. Finansieringsbidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående periode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af finansieringsbidrag vedrører. Bidraget udgør årligt det af beskæftigelsesministeren fastsatte finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 10. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige for at varetage opkrævningen og inddrivelsen af skyldige finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyrer, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Til brug ved beregning, opkrævning og behandling af finansieringsbidrag er der i nødvendigt omfang adgang til oplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions registre.

Stk. 11. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af finansieringsbidraget med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Stk. 12. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 13. Afgørelser om finansieringsbidragspligt og finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 14. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregningsperioder og indbetaling af finansieringsbidrag m.v., herunder om forfaldstid og frist for arbejdsgiverens indbetaling. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling, opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling og eftergive finansieringsbidrag, renter og eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 4, herunder om dokumentation og om tilbagebetaling af bidrag.«

§ 2

I lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barselsudligning på det private arbejdsmarked, som ændret bl.a. ved lov nr. 529 af 11. juni 2012 og senest ved § 13 i lov nr. 596 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)«.

2. I § 3, stk. 1, ændres »løn under barsel« til: »den løn, der er beregnet barselsdagpenge på baggrund af,«.

§ 3

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 77 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelse om, hvorvidt en person har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 45, stk. 1, og Udbetaling Danmarks afgørelse om, hvorvidt en arbejdsgiver er privat arbejdsgiver efter § 55, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 4

I lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som ændret ved § 15 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 3 i lov nr. 296 af 22. marts 2016 og § 8 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 5, indsættes efter »måned til uger«: », fastlæggelse af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge, offentlige myndigheders og arbejdsløshedskassernes afgivelse af oplysninger til brug herfor«.

2. I § 9 ændres »staten, som efterfølgende« til: »staten. Ydelsesrefusion«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2017, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 10-12 og 16, og § 4, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 3. § 1, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 4. § 1, nr. 3-9 og 13, og § 2, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4, nr. 2.

§ 6

Stk. 1. § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse på udgifter efter barselslovens § 26, som vedrører fraværsperioder før den 1. april 2017. For disse udgifter finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. § 1, nr. 3-9, finder ikke anvendelse for personer, som påbegynder en fraværsperiode før den 1. juli 2018. For personer, som har påbegyndt en fraværsperiode inden den 1. juli 2018, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. § 1, nr. 13, finder ikke anvendelse for personer, som påbegynder en fraværsperiode før den 1. juli 2018. For personer, som har påbegyndt en fraværsperiode inden den 1. juli 2018, beregnes dagpengene efter de hidtil gældende regler. Eventuel omberegning den 1. juli 2018 eller senere vurderes og foretages efter § 1, nr. 13.

Stk. 4. § 3, nr. 1, finder ikke anvendelse på afgørelser truffet af Udbetaling Danmark før den 1. april 2017. For disse afgørelser gælder de hidtil gældende regler.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen