Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)

Skatteministeriets lov nr. 285 af 29/3 2017.

Skatteministeriet

§ 1

I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 1253 af 17. november 2015, § 1 i lov nr. 298 af 22. marts 2016, § 1 i lov nr. 428 af 18. maj 2016 og § 1 i lov nr. 114 af 31. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Opkrævningen og inddrivelsen af de i 1. pkt. nævnte krav sker efter de regler, der gælder for opkrævningen og inddrivelsen af de øvrige fordringer omfattet af denne lov, medmindre andet følger af hjemmelsgrundlaget for opkrævningen og inddrivelsen af de i 1. pkt. nævnte krav.«

2. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Regler i anden lovgivning om opkrævning af fordringer omfattet af denne lov finder anvendelse.«

3. § 2, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

4. I § 3, stk. 2, ændres »§ 4 a« til: »§ 10 a«.

5. I § 3, stk. 3, indsættes efter »betalingen«: », medmindre andet følger af bilag 1«.

6. § 4 affattes således:

»§ 4. Dækker beløb, der inddrives fra skyldner eller modtages ved en frivillig betaling, kun delvis fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden vedrørende skyldneren, dækkes fordringerne i denne rækkefølge:

1) Bøder.

2) Underholdsbidrag, idet private krav dog dækkes forud for offentlige krav.

3) Andre fordringer.

Stk. 2. Dækker beløb, der inddrives fra skyldner, kun delvis fordringer inden for samme kategori, jf. stk. 1, dækkes fordringerne i den rækkefølge, de modtages hos restanceinddrivelsesmyndigheden, således at den fordring, der først modtages, dækkes først. Krav på rente dækkes dog forud for hovedkravet.

Stk. 3. Når restanceinddrivelsesmyndigheden modtager beløb i forbindelse med en inddrivelsesindsats, herunder afdragsordning, lønindeholdelse eller erindringsskrivelse, dækkes først de fordringer, der er omfattet af inddrivelsesindsatsen på tidspunktet for restanceinddrivelsesmyndighedens anvendelse af beløbet. Dernæst dækkes øvrige fordringer, der er under inddrivelse og vil kunne inddrives ved en sådan inddrivelsesindsats, idet beløb, der er modtaget ved en afdragsordning, dog også kan dække fordringer, der omfattes af bilag 1, afsnit III. Dækning efter 2. pkt. sker uden afgivelse af modregningsmeddelelse til skyldner. Dækning sker i den dækningsrækkefølge, der anføres i stk. 1 og 2. Beløb, der modtages som følge af udlæg, omfattes ikke af dette stykke.

Stk. 4. Fastlæggelse af dækningsrækkefølgen efter stk. 1-3 sker på det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden anvender beløb inddrevet fra skyldner eller modtaget fra skyldner ved frivillig betaling til dækning af fordringer under inddrivelse hos skyldneren. Dækning af disse fordringer sker med virkning fra betalingstidspunktet.

Stk. 5. Opstår der i forbindelse med inddrivelsen et overskydende beløb, herunder ved nedskrivning eller tilbagekaldelse af en allerede helt eller delvis dækket fordring, anvendes det overskydende beløb til dækning af fordringer under inddrivelse hos skyldneren. Dækning ved anvendelse af et overskydende beløb efter 1. pkt. sker i henhold til stk. 1-4 og uden afgivelse af modregningsmeddelelse til skyldner. Var fordringen rentebærende, skal det overskydende beløb være inklusive de renter, der er tilskrevet fordringen. Skyldner har ikke krav mod restanceinddrivelsesmyndigheden i form af rentekompensation som følge af anvendelsen af det overskydende beløb, jf. 1. pkt.

Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan uanset stk. 1-3 efter anmodning fra skyldner tillade, at beløb, der inddrives fra skyldner, går til dækning af bestemte fordringer.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-6, herunder regler om anvendelsen af disse ved opskrivning af beløbet på en fordring, der gennemføres ved overdragelse af en særskilt fordring på det opskrevne beløb, regler om dækningen af renter og regler om samtidig overdragelse af flere fordringer mod samme skyldner.«

7. § 4 a ophæves.

8. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres », der overdrages til« til: »under«.

9. I § 5, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For fordringer, der tilhører restanceinddrivelsesmyndigheden, tilskrives renten fra den 1. i måneden efter den måned, hvori fordringen er stiftet.«

10. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Forældelsesfristen for renter af fordringer, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, regnes fra den første dag i måneden efter den måned, hvori renten er stiftet.

Stk. 2. Forældelse af renter af fordringer, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, indtræder senest 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Forældelseslovens § 27, stk. 2, finder ikke anvendelse ved beregning af forældelsesfristen for renter af fordringer, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.«

11. I § 7, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Det Centrale Fordringsregister« til: »restanceinddrivelsesmyndighedens fordringsregister«.

12. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved modregning i sociale ydelser, som en kommune kan gennemføre i en udbetaling fra Udbetaling Danmark, eller som Udbetaling Danmark kan gennemføre i en udbetaling fra en kommune, uden at fordringen er registreret i restanceinddrivelsesmyndighedens fordringsregister, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse, hvis modregningen gennemføres efter fordringshavers anmodning direkte til den udbetalende myndighed om i udbetalingsbeløbet at fradrage et beløb svarende til den skyldige fordring. Ved sådanne modregninger dækkes fordringerne ud fra deres stiftelsestidspunkt, således at den ældste fordring dækkes først, idet en fordring fra den udbetalende myndighed dog dækkes først, hvis den er stiftet senest samme dag som den anden myndigheds fordring.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

13. § 8 affattes således:

»§ 8. For forfaldne fordringer omfattet af denne lov indtræder fordringshaveren i retten til udbetalinger fra staten for et beløb, der svarer til den skyldige betaling.

Stk. 2. For forfaldne private fordringer på underholdsbidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger omfattet af denne lov indtræder det offentlige på vegne af den bidragsberettigede i retten til udbetalinger fra det offentlige for et beløb, der svarer til den skyldige betaling.«

14. I § 10, stk. 1, ændres »som nævnt i bilag 1 til« til: »omfattet af«, og efter »lønindeholdelse« indsættes: », medmindre andet følger af bilag 1«.

15. I § 10, stk. 6, ændres »68-70, 72 og 73 A« til: »68-70 og 73 A,«.

16. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»§ 10 a. Der kan ske særskilt lønindeholdelse af beløb til dækning af biblioteksgebyrer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, kontrolafgifter med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger for overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jernbaneloven og lov om trafikselskaber og af beløb til dækning af medielicens og radiolicens med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for denne lønindeholdelse.«

17. I § 11 ændres »som nævnt i bilag 1 til« til: »omfattet af«, og efter »udpantning« indsættes: », medmindre andet følger af bilag 1«.

18. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der kan til Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf, klages over en dækning af en fordring, som i medfør af § 4 er blevet dækket, uden at fordringen var omfattet af den inddrivelsesindsats, som beløbet hidrører fra. Stk. 1, 2.-6. pkt., finder anvendelse. Fristen i stk. 1, 2. pkt., regnes fra den dag, hvor skyldneren har modtaget underretning om dækningen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

19. I § 17, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

20. I § 18 b indsættes efter »§ 4,«: »om udbetaling af overskydende beløb frem for anvendelse til dækning af fordringer«.

21. Efter § 18 b indsættes før overskriften før § 19:

»Særlige regler om tiltag vedrørende fordringer overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden til og med den 22. november 2021

§ 18 c. Skatteministeren kan fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens opgave med at afklare, om fordringer, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden til og med den 22. november 2021, og tilhørende renter og lignende ydelser er retskraftige.«

22. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 25. oktober 2006, som ændret ved § 120 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 16 g, stk. 1, 2. pkt., ændres »1/60« til: »1/48«.

§ 3

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1577 af 20. december 2006, § 5 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og § 20 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Bøderne tilfalder statskassen.«

§ 4

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1745 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til afsnit VII affattes således:

»Afsnit VII

Hæftelsesbestemmelser m.v.«

2. § 72 ophæves.

Til toppen

Beskæftigelsesministeriet

§ 5

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret bl.a. ved § 30 i lov nr. 155 af 20. februar 2013 og senest ved § 1 i lov nr. 1717 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. § 74, stk. 7, 2. pkt., ophæves.

§ 6

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, foretages følgende ændring:

1. § 10 a, stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 7

I lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. marts 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. § 1 a, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 8

I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 3. februar 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, lov nr. 52 af 27. januar 2015 og § 14 i lov nr. 1565 af 15. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, udgår »og kan inddrives ved udpantning«.

§ 9

I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1507 af 6. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 31 ændres »§§ 8 og 9« til: »§ 8«.

Til toppen

Erhvervsministeriet

§ 10

I lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, som ændret ved § 65 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 76 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 158 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 9 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, udgår », herunder nærmere regler for fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse«.

§ 11

I revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016, som ændret ved § 13 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tvangsbøderne tilfalder statskassen.«

2. I § 42, stk. 3, ændres »opkrævningsloven« til: »lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

§ 12

I lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2014, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Gebyret tilfalder statskassen.«

§ 13

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 21. august 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 1563 af 15. december 2015 og § 3 i lov nr. 1721 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. § 42 ophæves.

Til toppen

Justitsministeriet

§ 14

I lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014, foretages følgende ændring:

1. § 17, stk. 2, ophæves.

§ 15

I lov om lenskontrollen, jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 9. september 1986, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

Til toppen

Sundhedsministeriet

§ 16

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017, som ændret ved § 41 i lov nr. 620 af 8. juni 2016 og lov nr. 238 af 15. marts 2017, foretages følgende ændring:

1. § 30, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

§ 17

I vævsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 542 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. § 20, stk. 2, ophæves.

§ 18

I lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 542 af 29. april 2015 og senest ved § 2 i lov nr. 1736 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. § 103, stk. 3, ophæves.

§ 19

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret ved § 33 i lov nr. 618 af 8. juni 2016, § 39 i lov nr. 620 af 8. juni 2016, lov nr. 1737 af 27. december 2016 og § 1 i lov nr. 113 af 31. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 228, stk. 3, 1. pkt., ændres »om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.« til: »i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

Til toppen

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

§ 20

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. § 123, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

§ 21

I jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 14, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 22

I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 657 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 29, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

Til toppen

Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 23

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 521 af 26. maj 2014, § 1 i lov nr. 633 af 12. maj 2015, § 42 i lov nr. 628 af 8. juni 2016 og § 22 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 58, stk. 4, ophæves.

2. Afsnit III ophæves.

Til toppen

Økonomi- og Indenrigsministeriet

§ 24

I lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 3, ophæves.

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 10, har virkning for renter af fordringer, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og hvor renten stiftes den 21. november 2018 eller senere.

§ 26

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 11, 12 og 14 kan helt eller delvis ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 14 og 16 kan helt eller delvis ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Til toppen

Bilag 1

»Bilag 1

I. Fordringstyper, for hvilke der ikke kan foretages lønindeholdelse efter § 10:

1) Civilretlige fordringstyper.

a. Lønindeholdelse kan dog ske for:

i. Bibliotekers krav på erstatning for udlånsmateriale, som skyldner har beskadiget eller ikke har afleveret efter sit hjemlån. Det er dog en betingelse, at skyldner skriftligt har anerkendt kravet, medmindre kravet vedrører erstatning for udlånsmateriale, der ikke er afleveret af skyldner, og det pågældende bibliotek tilbyder en kvittering ved aflevering af lånte materialer.

ii. Fordringer, der udspringer af en garanti, som fordringshaver har stillet for en boligtagers kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

iii. Statens regreskrav efter § 10 a, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, § 1 a, stk. 2, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. og § 17 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, i det omfang statens regreskrav mod skadevolderen kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478.

iv. Andre fordringer end de i nr. iii nævnte, der ifølge lovgivningen tilkommer en fordringshaver omfattet af denne lov. Det er dog en forudsætning, at de betingelser, der ifølge den pågældende lovgivning stilles, for at kravet tilkommer fordringshaver, er opfyldt.

v. Krav på erstatning, hvis kravet kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478.

vi. Underholdsbidrag.

II. Fordringstyper, for hvilke der ikke kan foretages udpantning efter § 11:

1) Civilretlige fordringstyper.

a. Udpantning kan dog ske for:

i. Bibliotekers krav på erstatning for udlånsmateriale, som skyldner har beskadiget eller ikke har afleveret efter sit hjemlån. Det er dog en betingelse, at skyldner skriftligt har anerkendt kravet, medmindre kravet vedrører erstatning for udlånsmateriale, der ikke er afleveret af skyldner, og det pågældende bibliotek tilbyder en kvittering ved aflevering af lånte materialer.

ii. Fordringer, der udspringer af en garanti, som fordringshaver har stillet for en boligtagers kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

iii. Statens regreskrav efter § 10 a, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, § 1 a, stk. 2, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. og § 17 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, i det omfang statens regreskrav mod skadevolderen kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478.

iv. Andre fordringer end de i nr. iii nævnte, der ifølge lovgivningen tilkommer en fordringshaver omfattet af denne lov. Det er dog en forudsætning, at de betingelser, der ifølge den pågældende lovgivning stilles, for at kravet tilkommer fordringshaver, er opfyldt.

v. Krav på erstatning, hvis kravet kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478.

vi. Underholdsbidrag.

III. Fordringstyper, for hvilke der ikke tillades afdragsordninger efter § 3, stk. 3:

1) Tvangsbøder.«

Til toppen