Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets lov nr. 665 af 8/6 2016.

§ 1

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 296 af 22. marts 2016 og § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 380 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, udgår »integrationsplaner og«.

2. I § 4, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Falder den 1. i en måned i en weekend eller på en helligdag, overgår ansvaret for en flygtning til kommunalbestyrelsen den førstkommende hverdag.«

3. I § 6, 1. pkt., ændres »den 1. april« til: »den 1. maj«.

4. I § 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, ændres »den 1. maj« til: »den 1. juni«.

5. I § 7, stk. 3, ændres »den 15. maj« til: »den 15. juni«.

6. § 12, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal, når det er muligt, anvise en bolig til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen efter § 10, jf. dog stk. 3.«

7. Overskriften før § 15 a ophæves.

8. §§ 15 a-15 c ophæves.

9. § 15 d, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, jf. § 10, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en konkret vurdering skønnes at være behov for en nærmere afdækning af den pågældendes fysiske og psykiske helbredsforhold. Ved vurdering af behovet for tilbuddet skal kommunalbestyrelsen inddrage allerede foreliggende helbredsmæssige oplysninger om flygtningen.

Stk. 2. En flygtning, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, skal tilbydes en helbredsmæssig vurdering.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte at tilbyde en familiesammenført til en flygtning en helbredsmæssig vurdering.

Stk. 4. Tilbud efter stk. 1-3 skal gives snarest muligt, og inden 6 måneder efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 5-10.

10. I § 15 d, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »§ 15 b« til: »§ 19 a«, og »integrationsplanens udredningsdel, jf. § 15 a, stk. 4.« til: »den videre tilrettelæggelse af udlændingens integrationsprogram, jf. § 16.«

11. I § 16, stk. 1, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

12. I § 16, stk. 3, nr. 2, § 23 c, stk. 4, og § 24 f ændres »§ 23, stk. 5« til: »§ 23, stk. 6«.

13. § 16, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Integrationsprogrammet skal påbegyndes snarest muligt, og senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Integrationsprogrammet skal tilrettelægges, med henblik på at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Integrationsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger, således at udlændingen kan gennemføre programmet hurtigst muligt, og tilbuddene må ikke stille sig hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets påbegyndelse give en udlænding, som modtager integrationsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. §§ 23 b og 23 c, medmindre det er åbenbart, at udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

14. § 16, stk. 6, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Integrationsprogrammet har en varighed på 1 år og skal tilrettelægges, med henblik på at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse, inden for 1 år efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.«

15. Efter § 16 a indsættes:

»§ 16 b. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilrettelæggelse af integrationsprogrammet oplyse udlændingen om muligheden for at få foretaget en formel vurdering af udlændingens uddannelseskvalifikationer efter reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. i de tilfælde, hvor uddannelsen ikke tidligere er blevet vurderet.«

16. § 17 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 17. Kommunalbestyrelsen skal anse en udlænding omfattet af § 16, stk. 2, for at være jobparat i de første 3 måneder efter at have overtaget ansvaret for den pågældende, medmindre det er åbenbart, at udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. §§ 23 b og 23 c.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal 3 måneder efter at have overtaget ansvaret for udlændingen visitere den pågældende som jobparat eller aktivitetsparat. Ved visitationen efter 1. pkt. finder de regler om visitation, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 4 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilsvarende anvendelse.

§ 17 a. For en udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud i medfør af § 23 tilrettelægges som en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For en jobparat udlænding må der maksimalt være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter §§ 23 b og 23 c, jf. dog stk. 3. For en aktivitetsparat udlænding tilrettelægges den kontinuerlige virksomhedsrettede indsats efter en konkret vurdering af udlændingens forudsætninger og behov. For en aktivitetsparat udlænding kan de virksomhedsrettede tilbud i de første 6 måneder efter kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for udlændingen omfatte forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud, jf. § 23 a, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. For en jobparat udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud efter §§ 23 b og 23 c have en varighed på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. I det første år af integrationsprogrammet kan tilbud om nytteindsats efter § 23 b, stk. 1, 1. pkt., ikke medregnes i timekravet efter 1. pkt. For en aktivitetsparat udlænding fastsættes timetallet efter en konkret vurdering af udlændingens forudsætninger og behov.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fravige kravet efter stk. 1 om, at der for en jobparat udlænding maksimalt må være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter §§ 23 b og 23 c, hvis betingelserne for at tilbyde et særligt højskoleophold i medfør af § 24 er opfyldt.«

17. I § 18, stk. 2, indsættes efter »den pågældende udlændings integrationsforløb,«: »herunder hvis udlændingen eller dennes ægtefælle opnår ordinær beskæftigelse i kommunen og flytningen er nødvendig for at kunne varetage arbejdet,«.

18. I § 19, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »hurtigst muligt«: »og så vidt muligt inden for 1 år«.

19. I § 19, stk. 4, ændres »§ 16, stk. 8« til: »§ 16, stk. 9«.

20. I § 19 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Integrationskontrakten skal angive, hvilken forvaltning i kommunen der er ansvarlig for at koordinere integrationsindsatsen for udlændingen, jf. § 19 a.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

21. I § 19, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., § 45, stk. 4, 1. pkt., § 51 b, stk. 1, og § 57, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 6« til: »§ 16, stk. 7«.

22. I § 19, stk. 8, 2. pkt., der bliver stk. 9, 2. pkt., ændres »eller 8« til: »eller 9«.

23. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal til varetagelse af en sammenhængende integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte udlændinge i hver enkelt sag fastsætte, hvilken forvaltning i kommunen der er ansvarlig for at koordinere integrationsindsatsen for udlændingen. Den koordinerende forvaltning skal understøtte, at de fastsatte mål og iværksatte indsatser i integrationskontrakten tager udgangspunkt i udlændingens samlede situation.«

24. § 20, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op på en udlændings integrationskontrakt, indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt. Når visitationen efter § 17 er gennemført, skal opfølgning finde sted mindst fire gange inden for 12 kalendermåneder.«

25. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Kommunalbestyrelsen kan anvende »Min Plan« på Jobnet, når der skal udarbejdes og følges op på en integrationskontrakt, jf. §§ 19 og 20. Anvender kommunalbestyrelsen »Min Plan«, skal beskæftigelses- og uddannelsesmål, planer for tilbud, uddannelsespålæg, sanktioner m.v., jf. § 19, stk. 4-7, fremgå heraf.«

26. I § 21, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Danskuddannelse kan som led i integrationsprogrammet have en varighed på op til 5 år, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4.«

27. I § 23, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »vejledning og opkvalificering,«: »herunder forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud,«.

28. I § 23, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »virksomhedspraktik,«: »herunder nytteindsats,«.

29. I § 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i integrationsprogrammet give en jobparat udlænding over 18 år, men under 30 år, tilbud om et særligt højskoleophold i medfør af § 24, hvis tilbuddet efter en konkret vurdering må antages aT kunne forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

30. I § 23 a, stk. 1, nr. 3, ændres »uddannelsesforløb eller« til: »uddannelsesforløb,«.

31. I § 23 a, stk. 1, nr. 4, ændres »arbejdsmarked.« til: »arbejdsmarked eller«.

32. I § 23 a, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud.«

33. I § 23 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For udlændinge, der modtager integrationsydelse, kan tilbud om virksomhedspraktik gives i form af nytteindsats, som består af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.«

34. I § 23 b, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Tilbud om nytteindsats gives dog med det formål, at udlændingen skal arbejde for sin integrationsydelse.«

35. § 23 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Varigheden af tilbud om virksomhedspraktik, jf. stk. 1, 1. pkt., udgør

1) op til 4 uger for en jobparat udlænding, jf. dog nr. 2,

2) op til 13 uger for en jobparat udlænding, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og

3) op til 13 uger for en aktivitetsparat udlænding.«

36. I § 23 b indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Et tilbud om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, jf. stk. 1, 2. pkt., kan have en varighed på op til 13 uger.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

37. § 23 f, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

38. § 23 f, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan til udlændinge, der modtager integrationsydelse, yde hjælp til dokumenterede og rimelige transportudgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der modtager tilbud om offentlig ansættelse med løntilskud.«

39. Efter § 23 f indsættes før overskriften før § 24 a :

»§ 24. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering give en jobparat udlænding over 18 år, men under 30 år, tilbud om et særligt højskoleophold med henblik på at forbedre udlændingens beskæftigelsesmuligheder. Det er en betingelse, at udlændingen forinden har gennemført et første virksomhedsrettet tilbud, jf. § 16, stk. 6, medmindre et særligt højskoleophold konkret vurderes at være mere egnet til at forbedre udlændingens muligheder for at komme i beskæftigelse eller ordinær uddannelse end de virksomhedsrettede tilbud, som kommunen kan tilbyde.

Stk. 2. I det særlige højskoleophold skal indgå sprogundervisning og et særligt tilrettelagt erhvervsrettet forløb. Det erhvervsrettede forløb tilrettelægges inden for rammerne af højskoleloven og skal sammen med sprogundervisningen udgøre mindst en tredjedel af den samlede undervisning, der tilbydes inden for rammerne af højskoleloven.

Stk. 3. Det særlige højskoleophold kan ud over sprogundervisning og et særligt erhvervsrettet forløb efter stk. 2 omfatte enten et tilbud om erhvervspraktik eller et tilbud om erhvervsrettet undervisning på en erhvervsskole eller et AMU-center.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til dækning af udlændingens egenbetaling i forbindelse med et særligt højskoleophold af en varighed på ikke over 26 uger, hvis udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften.«

40. § 24 c, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

41. § 26 a med tilhørende overskrift ophæves, og i stedet indsættes:

»Pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder

§ 26. En udlænding, som modtager integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4.

Stk. 2. En jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 26 a.

Stk. 3. Undtages en jobparat udlænding, jf. § 26 a, stk. 6, fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på »Min Side« på Jobnet, jf. § 26 a, stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle tjekke sine jobforslag, jf. § 26 a, stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet om i den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. § 26 a, stk. 3 og 4, skal jobcenteret og udlændingen aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

§ 26 a. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler, der fremgår af »Min Side« på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Stk. 2. En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af § 11, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.

Stk. 3. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Jobnet. Udlændingen skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet.

Stk. 4. Udlændingen skal løbende opdatere sine oplysninger som nævnt i stk. 3 i Jobnet. Foreligger der oplysninger som nævnt i stk. 3 fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige i Jobnet, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende.

Stk. 5. Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter § 20, stk. 4, sikre, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

Stk. 6. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på »Min Side« på Jobnet, jf. stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle tjekke sine jobforslag, jf. stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet om i den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til dette.

Stk. 7. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

Stk. 8. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet, hvis den pågældende anmoder herom.

Stk. 9. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet.«

42. § 27 a, stk. 1, affattes således:

»Når kommunalbestyrelsen henviser en jobparat udlænding, der modtager integrationsydelse, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 2.«

43. § 45, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Staten yder i de 3 første år af introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 7, et månedligt grundtilskud på 2.640 kr. for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet, jf. § 16. I perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018 udgør det månedlige grundtilskud for hver flygtning og hver udlænding, som er familiesammenført med en flygtning, dog 3.960 kr. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4.«

44. § 45, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Staten yder for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt efter § 19, følgende resultattilskud:

1) 75.000 kr., hvis udlændingen inden for de 3 første år af introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 7, og 50.000 kr., hvis udlændingen inden for det fjerde eller femte år af introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 7, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

2) 75.000 kr., hvis udlændingen inden for de 3 første år af introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 7, og 50.000 kr., hvis udlændingen inden for det fjerde eller femte år af introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 7, påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

3) 32.000 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 7, indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. § 19.

4) 32.000 kr., hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 7, tilbydes danskuddannelse efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,

a) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 7, og

b) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. § 19.«

45. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a Staten refunderer i 2016 og 2017 inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af kommunalbestyrelsens nettodriftsudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge, der overstiger flygtningenes egenbetaling for indkvarteringen. Rådighedsbeløbet opgøres til 24.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge, kommunalbestyrelsen i løbet af året har midlertidigt indkvarteret, jf. § 12, stk. 6. Antallet af udlændinge efter 2. pkt. opgøres som helårspersoner.

§ 45 b. Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommunalbestyrelse et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af tilskuddet.

§ 46. Staten udbetaler en bonus til virksomheder, der i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført, jf. § 2, stk. 2 og 3, såfremt ansættelsen sker, senest 2 år efter at opholdstilladelsen er meddelt. Der skal være tale om ordinær beskæftigelse af et omfang på over 19 timer om ugen.

Stk. 2. For udlændinge omfattet af stk. 1, der ansættes, senest 1 år efter at opholdstilladelsen er meddelt, udbetales til virksomheden 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse og yderligere 20.000 kr. efter 12 måneders ansættelse.

Stk. 3. For udlændinge omfattet af stk. 1, der ansættes, mere end 1 år efter at opholdstilladelse er meddelt, men senest 2 år efter dette tidspunkt, udbetales til virksomheden 15.000 kr. efter 6 måneders ansættelse og yderligere 15.000 kr. efter 12 måneders ansættelse.

Stk. 4. Bonus efter stk. 1 udbetales af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter ansøgning.

Stk. 5. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan til brug for behandlingen af ansøgninger efter stk. 4 få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og indhente oplysninger i det fælles datagrundlag, jf. § 45 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 6. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter regler om bonusordningen, herunder om administrationen af ordningen.«

46. I § 47, stk. 1, indsættes efter »§ 45, stk. 3-5, 7 og 8«: », og §§ 45 a og 45 b«.

47. I § 48, stk. 1, 1. pkt., ændres »De beløb, der er anført i § 45, stk. 3, 7 og 8,« til: »Det beløb, der er anført i § 45, stk. 7,«.

48. I § 48, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»De beløb, der er anført i § 45, stk. 3 og 8, er fastsat i 2016-niveau og reguleres fra 2017 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 2

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 10. juni 2015, som ændret ved § 23 i lov nr. 1871 af 29. december 2015, § 3 i lov nr. 300 af 22. marts 2016 og § 7 i lov nr. 380 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, stk. 3, indsættes efter »tilbud om«: »danskuddannelse og«.

2. § 13, stk. 3, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Taksten opdeles i en starttakst og en sluttakst. Starttaksten udgør 30 pct. og sluttaksten udgør 70 pct. af den aftalte takst pr. modul, jf. dog stk. 4.«

3. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For aftaler indgået før den 1. juli 2016 udgør start- og sluttakst hver 50 pct. indtil den 1. januar 2020.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

4. I § 13, stk. 6, som bliver stk. 7, ændres »stk. 2 og 3,« til: »stk. 2-4,«, og »stk. 4« til: »stk. 5«.

§ 3

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 299 af 22. marts 2016 og § 4 i lov nr. 380 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, ændres »tre« til: »to«.

2. I § 51 a indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelserne i stk. 1-3 beslutte, at almene familieboliger, der indrettes som kollektive bofællesskaber, jf. § 3, stk. 2, 5 og 6, efter den 1. juli 2016 skal udlejes til flygtninge, jf. § 65 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen anviser til alle ledige værelser. Kommunalbestyrelsen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor det ledige værelse er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunalbestyrelsen garanterer endvidere for lejerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte værelset ved fraflytning. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan udlejningen i øvrigt finder sted.«

3. I § 62, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, ændres »stk. 1 og § 59, stk. 1,« til: »stk. 1, § 51 a, stk. 5, og § 59, stk. 1,«.

§ 4

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For boliger, der udlejes til flygtninge, jf. § 51 a, stk. 4, i lov om almene boliger m.v., skal vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning dog ske efter reglerne i § 27.«

§ 5

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015, som ændret ved lov nr. 76 af 27. januar 2016, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 8 b indsættes:

»Kapitel 8 c

Særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever

§ 36 g En fri grundskole kan optage elever i et særligt tilbud om grundskoleundervisning for tosprogede elever i den undervisningspligtige alder. I sådan et tilbud optager skolen tillige elever, der er henvist efter folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4, og som er omfattet af stk. 2.

Stk. 2. Skolen giver tilbud efter stk. 1 til elever, når elevens bopælskommune vurderer, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og at det er pædagogisk påkrævet for eleven at deltage i tilbud efter stk. 1.

Stk. 3. En elevs deltagelse i et tilbud efter stk. 1 ophører, når elevens bopælskommune vurderer, at eleven kan deltage i almindelig grundskoleundervisning, dog senest efter 2 års forløb.

§ 36 h. Skolen og kommunalbestyrelsen indgår overenskomst om rammer for optagelse af elever med bopæl i kommunen i tilbud efter § 36 g og om kommunens tilskud til dækning af skolens udgifter hermed.

Stk. 2 Skolens udgifter ved tilbud efter § 36 g dækkes af kommunale tilskud eller andre indtægter bortset fra statslige tilskud efter kapitel 4 og forældrebetaling. Skolen fører et særskilt regnskab for ordningen. Dette er en del af skolens samlede regnskab, jf. § 24.

§ 36 i. Tilskudsbestemmelserne i kapitel 4 gælder ikke for statslige tilskud til elever i tilbud efter § 36 g.

Stk. 2. Elever omfattet af § 36 g indgår i opgørelsen af klassetrinskravet i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskravet i § 19, stk. 1.

§ 36 j. Tilbud efter § 36 g kan uanset bestemmelsen i § 5, stk. 6, 1. pkt., etableres som en filial.«

§ 6

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 15. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. Efter § 29 a indsættes i kapitel 4:

»§ 29 b. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori eleven er tilmeldt folkeregisteret, kan yde tilskud til skolens driftsudgifter for en elev, der som flygtning er kommet til Danmark uden sine forældre og er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark.

Stk. 2. Tilskudsbestemmelser i §§ 22-26 a samt kapitel 5 og 7 gælder ikke for elever, der er omfattet af stk. 1. Skolens udgifter ved elever omfattet af stk. 1 dækkes af det kommunale tilskud efter stk. 1 eller andre indtægter bortset fra statslige tilskud og elevbetaling.

Stk. 3. § 11, stk. 2-4, og § 13, stk. 3, finder ikke anvendelse for elever omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 gælder også for en elev, der er henvist efter folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 4 og 5, jf. stk. 4, og som flygtning er kommet til Danmark uden sine forældre og er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark.«

§ 7

I dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 167 af 20. februar 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at gennemføre en sprogvurdering af alle børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart, der ikke er optaget i et dagtilbud, og som ikke har modtaget en sprogvurdering i 3-årsalderen.«

2. § 11, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

3. I § 11, stk. 4 og 5, indsættes efter »sprogunderstøttende aktiviteter«: », jf. dog stk. 9«.

4. I § 11, stk. 6, indsættes efter »stk. 3-5«: »og 9«.

5. I § 11, stk. 7, indsættes efter »stk. 1-5«: »og 9«.

6. I § 11 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give et sprogstimuleringstilbud til børn, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, § 9 b, stk. 1, eller § 9 c, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1 eller 2, og børn, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller § 9 c, stk. 1, på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende udlænding, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, § 9 b, stk. 1, eller § 9 c, stk. 2, når barnet ikke er optaget i et dagtilbud og barnet på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Kommunalbestyrelsen beslutter det tidsmæssige omfang af de sprogunderstøttende aktiviteter, og i hvilket omfang de sprogunderstøttende aktiviteter for det enkelte barn skal ske via optagelse i et dagtilbud, jf. dog stk. 3.«

7. § 11 affattes således:

»§ 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, som giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at gennemføre en sprogvurdering af alle børn i alderen 3 år til skolestart, der ikke er optaget i et dagtilbud, og som ikke har modtaget en sprogvurdering i 3-årsalderen. Kommunalbestyrelsen har endvidere ansvaret for, at forældre i forbindelse med sprogvurderingen gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen efter stk. 1 og 2 fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Stk. 5. Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter stk. 4 give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter § 19, stk. 2 og 3, eller § 21, stk. 2 og 3, til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Stk. 6. Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3-5 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-5, og at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Stk. 8. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter regler om, at i tilfælde, hvor den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, bor i samme husstand med en ægtefælle eller lever med en samlever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens beskæftigelsesstatus indgå i kommunens vurdering af, om forældrene er i beskæftigelse. I forlængelse heraf vil der blive fastsat regler om, at i tilfælde, hvor en forælder er enlig forsørger, er det alene den enlige forsørgers beskæftigelsesstatus, der skal indgå i kommunens vurdering. Der vil endvidere blive fastsat regler om, at forældre til et tosproget barn, der er optaget i et dagtilbud 30 timer om ugen, har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i deres beskæftigelsesstatus.«

8. I § 12, stk. 1, indsættes efter »§ 11, stk. 3-5«: »og 9«.

9. § 12, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. Forældre til børn, som skal sprogvurderes efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuelt modtage en sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5, har pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.«

10. I § 12, stk. 3, indsættes efter »stk. 3-5«: »og 9«.

11. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunen skal forud for, at et barn skal modtage en sprogvurdering efter § 11, stk. 1 og 2, og en eventuel sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5, oplyse barnets forældre om, at manglende overholdelse af forældrenes pligt efter stk. 1 kan medføre, at kommunalbestyrelsen efter stk. 2 træffer en afgørelse om standsning af børneydelsen.«

12. I § 43, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »om ugen, jf. § 11, stk. 5«: », eller modtager sprogstimulering, jf. § 11, stk. 9«.

13. § 43, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) tilskud, når et barn med behov for en sprogstimulering er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 5.«

§ 8

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 1868 af 29. december 2015 og § 2 i lov nr. 456 af 25. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

2. I § 6 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende forvaltning, jf. § 19 a i integrationsloven, kan overdrages til en anden forvaltning i kommunen end jobcenteret. Er den koordinerende forvaltning en anden end jobcenteret, kan den dog ikke træffe afgørelse om beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationslovgivningen.«

3. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Jobcenteret skal sikre, at virksomhedsservicen koordineres på tværs af kommunegrænser, hvis en virksomhed henvender sig med ønsket om at rekruttere til ordinær eller støttet beskæftigelse, og jobcenteret ikke kan finde en egnet kandidat blandt kommunens ledige. Det samme gælder, hvis en virksomhed med aktiviteter i flere kommuner henvender sig enten direkte til jobcenteret eller gennem det nationale kontaktpunkt, Jobservice Danmark, med et ønske om at rekruttere til ordinær eller støttet beskæftigelse.«

§ 9

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 56 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Lån efter reglerne i § 56, stk. 2, ydes uanset stk. 1 og 3-4 til to personer, der bor i kollektive bofællesskaber i medfør af § 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v. Lån ydes til betaling af den enkelte lejers forholdsmæssige del af beboerindskuddet.«

§ 10

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 42 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1,« til: »indtil det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 4, stk. 2,«.

§ 11

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015 og § 6 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 a, stk. 1, ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 1« til: »integrationslovens § 26 a, stk. 2«.

2. I § 8 a, stk. 2, udgår »eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

3. I § 8 a, stk. 3, ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 1.« til: »integrationslovens § 26 a, stk. 2, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra løbende at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er aktivt arbejdssøgende.«

4. I § 13, stk. 13, udgår: »eller efter § 16 a i integrationsloven«.

5. I § 13, stk. 14, indsættes efter »integrationsydelse,«: »herunder personer, der er omfattet af integrationslovens §§ 26 og 26 a,«.

6. I § 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 2.« til: »integrationslovens § 26 a, stk. 3, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra at lægge sit cv på Jobnet.«

7. I § 13 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »integrationslovens § 26 a, stk. 2.« til »integrationslovens § 26 a, stk. 4, medmindre personen efter integrationslovens § 26 a, stk. 6, er undtaget fra at lægge sit cv på Jobnet.«

8. I § 13 a, stk. 4, indsættes efter 3. pkt.:

»1.-3. pkt. gælder tilsvarende for en jobparat integrationsydelsesmodtager, som er omfattet af integrationsprogrammet i integrationsloven, jf. integrationslovens § 26 a, stk. 1. En jobparat integrationsydelsesmodtager, som er blevet undtaget fra kravet om løbende at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. integrationslovens § 26 a, stk. 6, skal dokumentere sin aktive jobsøgning som aftalt med jobcenteret, jf. integrationslovens § 26, stk. 3.«

9. I § 30, stk. 2, ændres »§ 26, stk. 2,« til: »§ 26, stk. 3,«.

10. I § 37, stk. 3, 2. pkt., ændres »integrationsydelsesmodtagere, som alene har ledighed som problem, og som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven« til: »jobparate integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«.

11. I § 38, stk. 2, ændres »§ 26 a, stk. 1« til: »§ 26 a, stk. 2«.

12. I § 39, nr. 8, indsættes efter »jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt.«: », eller uden rimelig grund har undladt at dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter som aftalt med jobcenteret, jf. integrationslovens § 26, stk. 3.«

13. I § 110, stk. 2, indsættes i 1. pkt., efter »Beskæftigelsesministeren kan«: »efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren«, og i 2. pkt. indsættes efter »Ministeren kan«: »efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren«.

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. § 1, nr. 16 og 41, og § 11, nr. 1-8 og 10-13, træder i kraft den 1. oktober 2016.

Stk. 3. § 1, nr. 44, træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 4. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 25.

Stk. 5. § 7, nr. 7, 9, 11 og 13, træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 6. Børn, der den 30. juni 2018 er optaget i tilbud om sprogunderstøttende aktiviteter i henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 9, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 6, kan efter kommunalbestyrelsens beslutning fortsætte i tilbuddet indtil skolestart eller efter kommunalbestyrelsens beslutning overgå til tilbud efter dagtilbudslovens § 11, stk. 4 eller 5, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 7.

§ 13

Stk. 1. Lovens § 1 finder ikke anvendelse for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 1. juli 2015. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for i perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2015, og som ikke har afsluttet integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, finder § 1, nr. 14, 16, 17, 20, 21, 23-25, 27, 28, 32-38 og 41-44, og § 11, nr. 1-8 og 10-12, anvendelse.

Stk. 3. Integrationslovens § 16, stk. 6, og § 17, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13 og 16, finder ikke anvendelse for en udlænding, hvor integrationsprogrammet efter § 16 er påbegyndt og der er indgået en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19, inden den 1. juli 2016.

Stk. 4. Lovens § 11, nr. 9, har virkning fra og med den 1. januar 2016.

Til toppen