Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.)

Social- og Indenrigsministeriets lov nr. 380 af 27/4 2016.

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015, som ændret ved § 37 i lov nr. 994 af 30. august 2015 og § 9 i lov nr. 1741 af 22. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes efter »beskæftigelsesministeren«: »og på ældreområdet efter forhandling med sundheds- og ældreministeren«.

2. I § 8 indsættes efter »visse typer sager«: », jf. dog stk. 2«, og som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler for behandling og opfølgning af sager efter §§ 79, 79 a, 83-84, 86, 88, 90-94 a, 119-122, 151-151 c, § 161, stk. 2 og 3, og §§ 192 og 192 a i lov om social service, herunder særlige tidsfrister for visse typer af sager.«

3. I § 9, stk. 1, indsættes efter »stk. 7«: »og 9«.

4. I § 9, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »tilsvarende botilbud«: »eller et tilbud omfattet af stk. 9«.

5. I § 9 indsættes efter stk. 8 som nye stykker:

»Stk. 9. Den oprindelige opholdskommune har uanset stk. 1 pligt til at yde hjælp efter lov om social service, når en person har fået ophold i en anden kommune i

1) en af KFUM's soldaterrekreationer drevet af KFUMs Soldatermission,

2) et veteranhjem drevet af Fonden Danske Veteranhjem eller

3) Veteranbo drevet af KFUMs Soldatermission.

Stk. 10. Pligten efter stk. 9 består, så længe personen har ophold i det pågældende tilbud, et andet tilbud omfattet af stk. 9 eller et botilbud omfattet af stk. 7. Pligten til at yde hjælp består dog, indtil den pågældende har erhvervet ny opholdskommune.«

Stk. 9-11 bliver herefter stk. 11-13.

6. I § 9, stk. 9, der bliver stk. 11, indsættes efter »stk. 7«: »eller 9«.

7. I § 9, stk. 11, der bliver stk. 13, indsættes efter »jf. stk. 7«: »og 9«.

8. I § 9 a, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 8, 9 og 11,« til »§ 9, stk. 8, 11 og 13,«.

9. I § 9 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

10. I § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

11. I § 9 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Opholdskommunen har ret til refusion, når en person har fået ophold i en anden kommune i

1) en af KFUM's soldaterrekreationer drevet af KFUMs Soldatermission,

2) et veteranhjem drevet af Fonden Danske Veteranhjem eller

3) Veteranbo drevet af KFUMs Soldatermission.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

12. I § 9 c, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2, 4 og 5«.

13. I § 9 c, stk. 6, 3. pkt., der bliver stk. 7, 3. pkt., indsættes efter »§ 9, stk. 7«: »og 9«.

14. I § 9 c, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., ændres »efter stk. 2, 4 og 5« til: »efter stk. 2, 3, 5 og 6«.

15. I § 9 c, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-7«.

16. I § 9 c, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 2, 4 og 5« til: »stk. 2, 5 og 6«.

17. I § 9 c, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., indsættes efter »tilsvarende botilbud«: »eller et tilbud omfattet af stk. 3«.

18. I § 9 c indsættes efter stk. 9, der bliver stk. 10, som nyt stykke:

»Stk. 11. Retten til refusion efter stk. 3 består, så længe personen har ophold i det pågældende botilbud, et andet botilbud omfattet af stk. 3 eller et tilbud omfattet af stk. 2. Retten til refusion efter stk. 3 består dog, indtil den pågældende har erhvervet ny opholdskommune.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 12 og 13.

19. I § 9 c, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

20. I § 9 c, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 13, 1. pkt., ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-8«.

21. I § 43, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 19, stk. 4,« til: »§ 19, stk. 5,«.

22. I § 59 b, stk. 10, ændres »§ 72, stk. 1 og 8,« til: »§ 72, stk. 1 og 7,«.

23. I § 65, stk. 1, 1. pkt., ændres »fyldbyrdelse« til: »fuldbyrdelse«.

24. § 66, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Er en afgørelse truffet efter bemyndigelse, jf. § 9, stk. 11, skal klagen sendes til og vurderes af den kommune, der efter § 9, stk. 7 eller 9, eller § 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om social service.«

25. I § 74 indsættes efter »beskæftigelsesministeren«: »og sundheds- og ældreministeren«.

26. I § 77 ændres »og Beskæftigelsesministeriet« til: », Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet«.

27. I § 82 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelserne og regionsrådene har pligt til at tilvejebringe og indsende statistiske oplysninger m.v., som sundheds- og ældreministeren anmoder om, med hensyn til hjælpen efter §§ 79, 79 a, 83-84, 86, 88, 90-94 a, 119-122, 151-151 c, § 161, stk. 2 og 3, og §§ 192 og 192 a i lov om social service.«

28. I § 83, stk. 1, indsættes efter »for udviklingen«: », jf. dog stk. 2«.

29. I § 83 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelserne giver Sundheds- og Ældreministeriet oplysninger om beslutninger og forventninger vedrørende udviklingen i hjælpen efter §§ 79, 79 a, 83-84, 86, 88, 90-94 a, 119-122, 151-151 c, § 161, stk. 2 og 3, og §§ 192 og 192 a i lov om social service, herunder om de mål, som de har sat for udviklingen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

30. I § 84 indsættes efter »indsendes«: », jf. dog stk. 2«.

31. I § 84 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om omfanget af oplysninger for hjælpen efter §§ 79, 79 a, 83-84, 86, 88, 90-94 a, 119-122, 151-151 c, § 161, stk. 2 og 3, og §§ 192 og 192 a i lov om social service, jf. §§ 82 og 83, og om, hvordan oplysningerne skal ajourføres og indsendes.«

32. I § 85 ændres »Social- og indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med social- og indenrigsministeren«.

33. I § 86 indsættes efter »beskæftigelsesministeren«: »og sundheds- og ældreministeren«.

34. Efter § 89 indsættes:

»§ 89 a. For personer, for hvem kommunalbestyrelsen i en tidligere opholdskommune efter § 3, stk. 4, eller § 4, stk. 5, i lov nr. 550 af 26. maj 2010 har truffet afgørelse om ikke at overtage pligten til at yde hjælp efter lov om social service, påhviler denne pligt personens aktuelle opholdskommune, jf. § 9, stk. 2.«

§ 2

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 296 af 22. marts 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 47, stk. 1 og 2, ændres »Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren«.

§ 3

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 2, ændres »Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter« til: »Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren«.

§ 4

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 299 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 64, stk. 1, 6. pkt., og i § 75, 2. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 5

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010, som ændret ved § 24 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og § 9 i lov nr. 722 af 10. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 33, 2. pkt., ændres »Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 6

I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 299 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 4, 4. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 7

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 10. juni 2015, som ændret ved § 23 i lov nr. 1871 af 29. december 2015 og § 3 i lov nr. 300 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 2, ændres »Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 9

Lovens § 1, nr. 3-7, 9, 11, 13-15, 17-20 og 24, finder også anvendelse for personer, der ved lovens ikrafttræden har ophold i et tilbud omfattet af § 9, stk. 9, og § 9 c, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5 og 11.

§ 10

Stk. 1. § 89 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs § 1, nr. 34, finder fra den 1. oktober 2016 anvendelse også for personer, for hvem kommunalbestyrelsen i en tidligere opholdskommune efter § 3, stk. 4, eller § 4, stk. 5, i lov nr. 550 af 26. maj 2010 har truffet afgørelse om ikke at overtage pligten til at yde hjælp efter lov om social service, og hvor en anden kommune end den aktuelle opholdskommune ved lovens ikrafttræden har pligten til at yde hjælp efter lov om social service.

Stk. 2. En kommune kan til brug for overtagelsen af pligten til at yde hjælp efter lov om social service for en person omfattet af stk. 1 uden samtykke fra den person, hjælpen vedrører, af opholdskommunen forlange de oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for sagens behandling.

Til toppen