Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets lov nr. 723 af 25/6 2014.

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret bl.a. ved lov nr. 1399 af 23. december 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 400 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 81 a affattes således:

»Midlertidig huslejehjælp«.

2. Efter § 81 a indsættes før overskriften før § 82:

»§ 81 b. Kommunen kan i op til 6 måneder yde hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 99, stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter denne eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget.

Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne og ikke har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig med en lavere husleje.«

3. I § 99, stk. 2, ændres »hjælpen til udsættelsestruede lejere efter § 81 a« til: »midlertidig huslejehjælp efter §§ 81 a og 81 b«.

4. I § 106, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 10«: », jf. dog § 99, stk. 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fremsætter forslag til revision af loven i folketingsåret 2017-18.

Til toppen