Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1487 af 23/12 2014.

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, og som ændres ved det af Folketinget den 18. december 2014 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 10 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »efter kapitel 8 a«: »og § 73 b«.

2. I § 11, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»Personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som er ledige, skal løbende dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter i en joblog på »Min side« på Jobnet, jf. dog § 75, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.«

3. Overskriften før § 73 a affattes således:

»Kontaktforløb, jobrettet uddannelse, andre aktører, cv m.v.«

4. § 73 b affattes således:

»§ 73 b. Personer, der er visiteret til fleksjob, kan inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed i op til 6 uger deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, jf. § 26 a, stk. 8. Retten gælder for

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Kursusprisen for videregående uddannelser efter positivlisten må ikke overstige et prisloft på 151.234,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Under uddannelsen modtager personen den ydelse, som den pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4. Når en person har været i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har personen igen ret til jobrettet uddannelse efter stk. 1.

Stk. 5. Ordningen administreres efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om støtte til dækning af deltagerbetaling, til betaling af kost og logi og til befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse.

Stk. 7. Under uddannelsen skal den ledige stå til rådighed for fleksjob.«

5. I § 118 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, ændres »selvvalgt« til: »jobrettet«.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret ved lov nr. 1367 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 74 f, stk. 2, 2. pkt., ændres »ledighedsydelse.« til: »ledighedsydelse, jf. § 74 a, stk. 2.«, og 3. pkt. ophæves.

2. I § 75, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »jobsøgende,«: »herunder registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. dog stk. 5,«.

3. I § 75 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Jobcenteret kan fritage en person for at registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, jf. stk. 1, nr. 1, hvis det vurderes, at det enten ikke er muligt eller er meget vanskeligt for personen på grund af den pågældendes nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne m.v. Jobcenteret og personen skal aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.«

4. I § 76, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 75, stk. 1, nr. 1«: », og stk. 5«.

5. I § 77 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Hvis en modtager af ledighedsydelse uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 og 8, udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, som kan forbedre mulighederne for at få arbejde, skal kommunen foretage fradrag i ledighedsydelsen for det antal dage, hvor personen er udeblevet helt eller delvis.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

6. I § 77 a, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres »1-3« til: »1-4«, og som 2. og 3. pkt. indsættes:

»Opgørelse af omfanget af udeblivelse fra tilbud efter stk. 2 kan ske som en samlet opgørelse for 1 måned. Partshøring foretages i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 2, nr. 5 og 6, træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 2, og § 2, nr. 2-4.

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 4, finder anvendelse for alle uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb fra og med den 12. november 2014, hvis uddannelsesforløbet skal påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere. Påbegyndes uddannelsesforløbet før den 1. januar 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse. For uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb før den 12. november 2014, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. § 2, nr. 5 og 6, finder anvendelse på tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som påbegyndes den 1. juli 2015 eller senere.

§ 5

En person, som inden den 1. januar 2015 havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter de hidtidige regler, kan benytte sig af retten til 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Perioder med deltagelse i selvvalgt uddannelse og perioder med deltagelse i jobrettet uddannelse kan tilsammen højst udgøre i alt 6 uger. Det er tilstrækkeligt, at uddannelsesforløbet kan afsluttes inden for den periode, som uddannelsesforløbet skulle være afsluttet inden for efter de hidtidige regler.

 

 

 

 

 

Til toppen