Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse  nr. 202 af 8/2 2022.

I medfør af § 21 a, stk. 1, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Årsrapport og regnskab

§ 1. Udbetaling Danmark skal aflægge årsregnskab, jf. § 20 i lov om Udbetaling Danmark (loven), for sin administrationsvirksomhed og for sin ordningsvirksomhed. Årsregnskaberne skal indgå i en årsrapport.

Stk. 2. Årsregnskabet for administrationsvirksomheden skal omfatte Udbetaling Danmarks opgaver, der er omfattet af lovens §§ 1, 1 a og 1 b.

Stk. 3. Årsregnskabet for ordningsvirksomheden omfatter:

1) Udbetaling Danmarks opgaver, jf. lovens §§ 1 og 1 b, nr. 4.

2) Udbetaling Danmarks opgaver, jf. lovens §§ 1 a og 1 b, nr. 1-3 og 5.

§ 2. Udbetaling Danmark skal for opgaver, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og skal mindst følge reglerne for store aktieselskaber efter regnskabsklasse C, samt de tillægskrav til aflæggelse af årsrapporten, der fremgår af denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Årsregnskabslovens kapitel 2 a samt kapitel 13-25, §§ 83 a, 99 a, 99 b og 101 samt bilag 2 finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal bogføre m.v. efter bogføringslovens regler.

§ 3. Udbetaling Danmark skal for opgaver, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, aflægge særskilt regnskab i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Økonomistyrelsen samt de tillægskrav, som fremgår af denne bekendtgørelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Værdiansættelser

§ 4. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender til den værdi som forventes modtaget. For tilgodehavender, som overdraget til inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden, svarer denne værdi til den af Økonomistyrelsen udsendte værdi, jf. bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. For tilgodehavender som ikke er overdraget til inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden opgøres værdien som forventes modtaget i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Økonomistyrelsen.

Til toppen

Kapitel 3 – Udarbejdelse, klassifikation og opstilling

§ 5. Resultatopgørelse og balance for årsregnskabet, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, skal opstilles i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 1. I resultatopgørelse og balance kan der tilføjes nye poster, hvis beløbet for posten er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af den nye post er forskellig fra de øvrige poster.

Stk. 2. Resultatopgørelse og balance for årsregnskabet, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, skal opstilles i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Økonomistyrelsen.

Femårsoversigt i ledelsesberetningen

§ 6. Ledelsesberetningen for årsregnskabet, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, skal vise en oversigt for de seneste fem år med hoved- og nøgletal for de typer af ordninger, som følger af bilag 1, Arbejdsmarkedets Tillægspensions administrationsomkostninger efter lovens § 15, samt henholdsvis kommunernes og statens administrationsbidrag efter lovens kapitel 10 samt relevante nøgletal.

Resultatopgørelsen og balancen

§ 7. Resultatopgørelsen og balance jf. § 5, stk. 1, skal opdeles i Udbetaling Danmarks ordningsvirksomhed og Udbetaling Danmarks administrationsvirksomhed, jf. bilag 1.

Stk. 2. I ordningsvirksomheden, jf. stk. 1, indgår poster på de ydelser, som Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret for at udbetale, hvor der opføres de beløb, der i regnskabsåret er afholdt til borgerne. Yderligere indgår posterne Finansiering fra staten og Finansiering fra kommuner, hvor der opføres de beløb, som er indtægtsført fra henholdsvis staten og kommunerne. I resultatopgørelse og balance indgår endvidere tilgodehavender og gæld, herunder periodiseret finansiering m.v. og forskydninger heri, samt statens og kommunernes andel heraf.

Stk. 3. I ordningsvirksomheden, jf. stk. 1, indgår indtægter, som Udbetaling Danmark modtager fra borgere som led i Udbetaling Danmarks varetagelse af myndighedsopgaver.

Stk. 4. I administrationsvirksomheden, jf. stk. 1, indgår posten Administrationsomkostninger, hvor de omkostninger, som er forbundet med at administrere Udbetaling Danmark, er opført. Yderligere indgår posten Administrationsbidrag fra kommunerne og fra staten m.v., hvor der opføres indtægter fra kommunerne og fra staten til dækning af administrationsvirksomheden.

Til toppen

Kapitel 4 – Noteoplysninger

§ 8. Der skal i noterne til resultatopgørelsen, jf. § 5, stk. 1, være oplysninger om henholdsvis det enkelte ressortministerierums og de enkelte kommuners finansiering af ordningsvirksomhed, jf. § 7, stk. 2. Ressortministeriernes finansiering skal i noterne specificeres på bevillingsniveau, svarende til underkontoniveau på finansloven.

Stk. 2. Der skal i noterne til resultatopgørelsen, jf. stk. 1, være oplysninger om antal sager om international begravelseshjælp.

Stk. 3. Der skal i noterne til administrationsomkostninger, jf. § 7, stk. 4, være oplysninger om administrationsomkostningerne fordelt på kategorierne, jf. bilag 1, pkt. 1.1-1.5, samt administrationsomkostninger fordelt på de enkelte ordninger, der er nævnt i pkt. 1.6.

Stk. 4. Der skal i noterne, jf. § 7, stk. 4, være oplysninger om administrationsomkostninger vedrørende

1) international sygesikring,

2) administration af udbetaling af særlig støtte og beregning af kontanthjælpsloftet,

3) helhedsorienteret kontrol på Udbetaling Danmarks sagsområder samt kontrol efter kapitel 3 a i lov om Udbetaling Danmark, og

4) omkostninger til ordninger, der er afholdt af Udbetaling Danmark til varetagelse af opgaver efter §§ 1 a og b i lov om Udbetaling Danmark, grupperet med udgangspunkt i finansieringsansvarligt ressortministerium.

Stk. 5. Der skal i noterne til regnskabet for ordningsvirksomheden være oplysninger om det enkelte ressortministeriums finansiering fordelt på underkontoniveau på finansloven. Finansieringen skal være opgjort efter principperne i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 6. Der skal i noterne til regnskabet for ordningsvirksomheden være en oversigt over de registrerede tilgodehavender hos borgerne for ydelser omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1. Oversigten specificeres på underkontoniveau på finansloven og opgøres efter principperne i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v.

§ 9. Noterne til regnskabets resultatopgørelse, jf. § 5, stk. 1, skal indeholde en specifikation af de beløb, som Udbetaling Danmark opkræver som følge af modregning og krav på tilbagebetaling af ydelser som følge af kontrol med ydelser, der er modtaget med urette og mod bedre vidende af borgeren.

§ 10. Noterne til resultatopgørelsen, jf. § 5, stk. 1, skal indeholde en specifikation af statens og den enkelte kommunes administrationsbidrag samt gebyrindtægter m.v. vedrørende administrationsvirksomheden.

§ 11. Noterne til balancen, jf. § 5, stk. 1, skal indeholde oplysning om årets indeholdt og refunderet moms. Momsrefusionen skal fordeles mellem stat og kommune.

§ 12. Noterne til balancen, jf. § 5, stk. 1, skal specificere boligstøttelån og andre lignende mellemværender, som er udbetalt af Udbetaling Danmark.

§ 13. Noterne vedrørende betalinger og mellemværender mellem Udbetaling Danmark og staten i forhold til ordningsvirksomhed og administrationsvirksomhed, jf. §§ 8, 10 og 12 skal specificeres i forhold til relevante ressortministerier, der har overført statslige opgaver til Udbetaling Danmark.

§ 14. Noterne til regnskabet, jf. § 2, skal vedrørende administration af ordninger omfattet af lov om Udbetaling Danmark §§ 1 a og b, og hvor gebyrindtægter er omfattet af gebyrbekendtgørelsen og balancere over en 4-årig periode, indeholde en specificeret opgørelse pr. ressortministerium for alle gebyrområder, med et provenu på mindst 5 mio. kr. Er der gebyrer eller gebyrområder, hvor provenuet er under 5 mio. kr., kan disse mindre gebyrer/gebyrområder lægges sammen til et område, uanset at gebyrerne ikke er beslægtede. Opgørelsen skal vise resultatet for de seneste fem år.

Til toppen

Kapitel 5 – Revisorerklæring vedr. eksterne it-leverandører

§ 15. Hvis Udbetaling Danmark ved registrering af en sag og ved administration af opgaver, der er omfattet af lovens §§ 1, 1 a og 1 b, anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvis foretages af andre end Udbetaling Danmark, skal bestyrelsen for Udbetaling Danmark sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for,

1) at den samlede system-, data- og driftssikkerhed er og fungerer betryggende,

2) at de interne kontroller i de konkrete fag- og støttesystemer, herunder opkrævnings- og udbetalingssystemer, sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner,

3) at forretningsgange og interne kontrolprocedurer hos Arbejdsmarkedets Tillægspension og eventuelle databehandlere er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis, og

4) at revisionen hos databehandleren ikke er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i lovgivningen vedrørende Udbetaling Danmark, de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler eller anden offentligretlig lovgivning.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal ikke sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring, jf. stk. 1, når de anvendte it-systemer eller databehandlingen varetages af Statens It eller andre myndigheder, der revideres af Rigsrevisionen.

Stk. 3. For de overtagne systemer, hvor der ved overtagelsen ikke foreligger revisionserklæringer, er kravene jf. stk. 1 ikke gældende. I stedet fastsættes retningslinjerne af Økonomistyrelsen.

Til toppen

Kapitel 6 – Offentliggørelse

§ 16. Årsrapporterne, jf. § 2, skal offentliggøres senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Offentliggørelse skal som minimum ske på Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemmeside.

Til toppen

Kapitel 7 – Budget

§ 17. Udbetaling Danmark skal for opgaver, jf. lovens §§ 1, 1 a og 1 b, udarbejde budgetter for statens og kommunernes samlede og enkeltvise administrationsbidrag, der omfatter en periode på mindst 2 år. Budgetterne skal godkendes af bestyrelsen for Udbetaling Danmark inden 1. august året før budgetåret. Budgettering af ydelserne skal ske på grundlag af gældende finanslov eller det fremsatte forslag til finanslov.

Stk. 2. Opstillingen af budgetter, jf. stk. 1, skal følge posterne i bekendtgørelsens bilag 1 for de opgaver som vedrører § 1 stk. 2 og stk. 3, nr. 1.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2022 og har virkning fra regnskabsåret 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 85 af 26. januar 2021 om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Resultatopgørelses- og balanceskemaer

Oversigt over bilag

Resultatopgørelse

Ordningsvirksomhed

1. Ydelser

1.1. Social pension1)

1.2. International social pension2)

1.3. Boligstøtte3)

1.4. Barselsdagpenge

1.5. Familieydelser4)

1.6. Andre ordninger5)

Ydelser i alt

2. Fleksydelsesbidrag

Bidrag i alt

3. Finansiering

3.1. Finansiering fra staten (ressortministerier m.v.)

3.2. Bidrag til staten

3.3. Finansiering fra kommunerne

Finansiering i alt

Resultat af ordningsvirksomhed

Administrationsvirksomhed

1. Administrationsomkostninger

1.1. Driftsomkostninger

1.2. Etableringsomkostninger

1.3. Øvrige administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger i alt

2. Administrationsbidrag

2.1. Administrationsbidrag fra ressortministerier m.v.

2.2. Administrationsbidrag fra kommunerne

Administrationsbidrag i alt

3. Finansielle poster

3.1. Finansielle udgifter

3.2. Finansielle indtægter

Finansielle poster i alt

Resultat af administrationsvirksomhed

Årets resultat

Balance

Ordningsvirksomhed

Aktiver

Omsætningsaktiver

1. Tilgodehavender

1.1. Tilgodehavender hos borgere

1.2. Tilgodehavender hos staten (ressortministerier m.v.)

1.3. Tilgodehavender hos kommunerne

1.4. Andre tilgodehavender

1.5. Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

2. Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver

2. Gældsforpligtelser (kort og langfristede)

Langfristede gældsforpligtelser

2.1. Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældforpligtelser i alt

Kortfristede gældsforpligtelser

2.2 Gæld til borgere

2.3. Gæld til staten (ressortministerier m.v.)

2.4. Gæld til kommunerne

2.5. Anden gæld

2.6. Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Administrationsvirksomhed

Aktiver

Omsætningsaktiver

1. Tilgodehavender

1.1. Tilgodehavender hos borgere

1.2. Tilgodehavender hos staten (ressortministerier m.v.)

1.3. Tilgodehavender hos kommunerne

1.4. Tilgodehavender hos Arbejdsmarkedets Tillægspension

1.5. Tilgodehavende momsrefusion

1.6. Andre tilgodehavender

1.7. Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

2. Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver

Egenkapital

1. Overført resultat

Egenkapital i alt

2. Gældsforpligtelser (kort og langfristede)

Langfristede gældsforpligtelser

2.1. Langfristede lån

Langfristede gældforpligtelser i alt

Kortfristede gældsforpligtelser

2.2. Kortfristede lån

2.3. Bankgæld

2.4. Gæld til staten (ressortministerier m.v.)

2.5. Gæld til kommunerne

2.6. Gæld til Arbejdsmarkedets Tillægspension

2.7. Anden gæld

2.8. Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Til toppen

Noter

1) Folkepension samt udbetaling og beregning af førtidspension og seniorpension til borgere med bopæl i Danmark, sager om tidlig pension.

2) Folkepension samt tilkendelse, udbetaling og beregning af førtidspension og seniorpension til borgere med bopæl i udlandet, sager om lovvalg.

3) Boligstøtte og administration af kontanthjælpsloftet.

4) Børnetilskud, ægtefællebidrag, forskudsvist udbetalte børnebidrag og ikke forskudsvist udbetalte børnebidrag, børne- og ungeydelse.

5) Fleksydelse, delpension, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp, international sygesikring, sager om lovvalg i tilknytning til udstedelse af sygesikring.

Til toppen