Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Social-, Bolig- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1365 af 28/11 2023.

I medfør af § 6, stk. 3, og § 108, stk. 6 og 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023, § 173, stk. 3, i barnets lov, lov nr. 721 af 13. juni 2023, og § 185 b, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023, fastsættes:

Rammeaftalen

§ 1. Rammeaftaler efter § 6, stk. 1, i lov om social service, § 173, stk. 1, i barnets lov og § 185 b, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., skal omfatte følgende typer af tilbud, der er beliggende i regionen, jf. dog stk. 3:

1) Døgninstitutioner efter § 43, stk. 3, i barnets lov, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger.

2) Særlige dagtilbud efter § 83 i barnets lov.

3) Særlige klubtilbud efter § 84 i barnets lov.

4) Tilbud om behandling af personer med stofmisbrug efter §§ 101 og 101 a i lov om social service og § 33 i barnets lov.

5) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.

6) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

7) Botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v. efter §§ 107-110 i lov om social service.

8) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

9) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. Rammeaftalerne skal endvidere omfatte:

1) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, jf. § 5, stk. 1, nr. 1.

2) Regionsrådets opgave i forhold til at medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler, jf. § 5, stk. 3, i lov om social service og § 13, stk. 3, i barnets lov.

Stk. 3. Kommunale tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår ikke i rammeaftalen.

§ 2. Kommunalbestyrelserne og regionsrådet kan aftale løbende revision og opdatering af hele eller dele af rammeaftalen, hvis der er behov herfor og enighed herom mellem parterne.

Rammeaftalens indhold

§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en beskrivelse af behovet for udvikling af indsatser og tilbud. Det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye indsatser og tilbud.

Stk. 2. Regionsrådet bidrager til beskrivelsen efter stk. 1 for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til § 5 i lov om social service, § 13 i barnets lov og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3. Beskrivelsen efter stk. 1 udarbejdes på baggrund af:

1) Et samlet overblik over tilbud, jf. § 1, der ligger i regionen.

2) Kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud.

3) Konklusioner og overvejelser fra socialtilsynets seneste årsrapporter, jf. § 9 i lov om socialtilsyn.

4) Centrale udmeldinger fra Social- og Boligstyrelsen, jf. § 13 b, stk. 2, i lov om social service og § 161, stk. 1, i barnets lov.

5) Konklusionerne fra kommunernes tilbagemeldinger på centrale udmeldinger omfattet af nr. 4.

Stk. 4. Følgende elementer kan, afhængigt af de lokale forhold, indgå i beskrivelsen efter stk. 1:

1) Den faglige udvikling i tilbuddene.

2) Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud.

3) Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud, er omfattet af rammeaftalen.

§ 4. Udviklingsplaner for botilbud efter §§ 107-110 i lov om social service med over 100 pladser, jf. § 9 i lov om social service, skal indgå i beskrivelsen af behovet for udvikling af nye indsatser og tilbud, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen.

§ 5. Rammeaftalen skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og skal indeholde følgende vedrørende økonomi og kapacitet:

1) Angivelse af hvilke konkrete tilbud der er omfattet, jf. § 1.

2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen inden for rammerne af bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

3) Aftaler om takst- og prisstrukturen for de omfattede tilbud inden for rammerne af bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

4) Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.

5) Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi inden for rammerne af bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.

7) Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud efter kapitel 33 i lov om social service og §§ 174-179 i barnets lov og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

8) Vurdering og beskrivelse af økonomi og kapacitet for tilbud omfattet af rammeaftalen, jf. § 1.

9) Samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

Stk. 2. Tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen, kan undtages fra stk. 1, nr. 8, hvis der er indgået en aftale mellem driftskommunen og en anden eller få andre kommuner, som anvender de konkrete tilbud, hvis aftalen omfatter punkterne efter stk. 1, nr. 2, 3 og 6.

Drøftelser i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen

§ 6. I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen skal kommunalbestyrelserne og regionsrådet drøfte følgende:

1) Aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen, jf. § 124 i barnets lov.

2) Finansieringen af det socialtilsyn, som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2, i lov om socialtilsyn.

3) Behovet for etablering af tværkommunale tilbud.

Koordinering vedr. den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge

§ 7. I forbindelse med beskrivelsen af behovet for udvikling af eksisterende og nye indsatser og tilbud skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge.

Frister

§ 8. Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december i den kommunale valgperiodes 1. år med virkning for valgperiodens 2. og 3. år og den 1. december i den kommunale valgperiodes 3. år med virkning for valgperiodens 4. år og den følgende valgperiodes 1. år. Aftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmesider og sendes til Social- og Boligstyrelsen umiddelbart efter indgåelsen.

Modtagepligt for grønlandske og færøske borgere

§ 9. Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner at etablere tilbud efter § 108 i lov om social service til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, og hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne eller i Grønland. Region Sjælland fastlægger behovet for og forventet forbrug af pladser fordelt på målgrupper efter forhandling med Departementet for Børn, Unge og Familier i Grønland og Almannastovan på Færøerne og koordinerer antallet af pladser regionerne imellem.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1298 af 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde ophæves.

Til toppen