Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Bekendtgørelse om en skattefri seniorpræmie

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 859 af 16/6 2022.

I medfør af § 2, stk. 3, § 4, § 5, stk. 2, § 6, stk. 4, og § 7, stk. 4, i lov om en skattefri seniorpræmie, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 6. marts 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Opgørelse af beskæftigelseskravet

§ 1. Oplysninger om beskæftigelse, der indgår i opgørelsen af beskæftigelseskravet i lovens § 1, stk. 2 og stk. 3, jf. lovens § 2, indhentes følgende steder:

1) Løntimer indberettet til indkomstregisteret.

2) A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, hvis der er tale om ukontrollabel arbejdstid, jf. § 2, indberettet til indkomstregisteret.

3) B-indkomst indhentes fra personens afsluttede årsopgørelse, jf. dog stk. 2.

4) Overskud fra selvstændig virksomhed indhentes fra personens afsluttede årsopgørelse.

5) A-indkomst udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentes fra personens afsluttede årsopgørelse.

Stk. 2. For en person, der har B-indkomst, jf. stk. 1, nr. 3, i et eller flere indkomstår, der ikke indgår i den afsluttede årsopgørelse i optjeningsperioden, skal B-indkomsten indhentes fra indkomstregisteret. B-indkomst i 1. pkt., der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, dokumenteres via lønoplysninger eller lignende fra personen.

Stk. 3. Såfremt det ikke er muligt at indhente relevante oplysninger i offentlige registre m.v., jf. stk. 1, eller der mangler oplysninger i registeret, eller oplysningerne er fejlbehæftede, eller oplysningerne ikke er indberettet i overensstemmelse med den lovgivning, som regulerer de relevante registre eller lignende, kan der dog lægges andre oplysninger til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet.

§ 2. Kan en persons arbejdstid ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer, jf. § 3 i lov om et indkomstregister, lægges et beregnet timetal til grund for opgørelsen af beskæftigelseskravet. Timetallet beregnes ved at omregne den indberettede indkomst, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, med den til enhver tid gældende omregningssats efter § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af løntimer m.v.

§ 3. Der kan kun medregnes løntimer eller A-indkomst, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, der er indberettet til indkomstregisteret inden for de første hele 12 måneder efter tidspunktet for folkepensionsalderen.

§ 4. Indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, og som kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet efter § 1, stk. 1, nr. 1, skal valideres digitalt ved, at oplysningerne i indkomstregisteret om den indkomst, der er indberettet for et beskæftigelsesforhold, divideres med antallet af løntimer, der er indberettet for den samme indberetningsperiode vedrørende det samme beskæftigelsesforhold. Den herefter beregnet gennemsnitlige indkomst pr. time skal svare til mindst et beløb svarende til det til en hver tid gældende indkomstkrav pr. time efter § 53, stk. 2, nr. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring divideret med 1.924 timer svarende til en fuldtidsstilling pr. år.

Stk. 2. Hvis lønarbejdet ikke opfylder betingelserne i stk. 1, kan indkomst eller løntimer, som hidrører fra dette lønarbejde, ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet i lovens § 1.

§ 5. Til opfyldelse af beskæftigelseskravet efter § 1 medregnes:

1) Timer med afholdt ferie med feriegodtgørelse.

2) Timer omregnet med omregningssats efter § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., af det beløb, som Lønmodtagernes Garantifond har indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, hvis beløbet udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode.

3) Perioder med sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

4) Perioder, hvori en person har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

5) Perioder med arbejdsindkomst, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, for en person, som gør tjeneste på et skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Arbejdsindkomsten reguleres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen. Den herefter regulerede arbejdsindkomst omregnes til timer med den til enhver tid gældende omregningssats efter § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for medregning af forhold omfattet i stk. 1, nr. 1-4, at personen fremlægger den fornødne dokumentation.

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed

§ 6. En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen. Det gælder også B-indkomst, som indgår i virksomhedens overskud eller underskud.

Stk. 2. A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, kan først medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen. Afgørende indflydelse foreligger, hvis personen, er indehaver af mindst 50 % af selskabskapitalen eller mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi.

Stk. 3. B-indkomst i afsluttede indkomstår kan først medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen.

§ 7. B-indkomst, der skal indberettes til indkomstregisteret, men hvor indkomståret ikke er afsluttet eller årsopgørelsen ikke foreligger, jf. § 1, stk. 2, medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret.

Stk. 2. B-indkomst, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret, jf. § 1, stk. 2, medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor personen oplyser på tro og love, at arbejdet er udført. Indkomsten skal dokumenteres.

Stk. 3. Det er en betingelse, at personen på tro og love oplyser, at B-indkomsten i stk. 1 og 2, ikke vil indgå i en virksomheds overskud eller underskud.

Stk. 4. Der kan kun medregnes B-indkomst efter stk. 1 og 2, hvis indkomsten er indberettet eller udbetalt efter opnåelse af folkepensionsalderen.

§ 8. Medregnes B-indkomst efter § 1, stk. 2, til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, skal der ske et fradrag i den indkomst, der fremgår af årsopgørelsen for det eller de tidligst anvendte indkomstår forud for opnået folkepensionsalder. Fradraget sker på baggrund af indberettet B-indkomst pr. måned i den periode, der ligger forud for opnået folkepensionsalder. Fradraget sker i den beregnede månedsandel efter § 9.

§ 9. Indkomsten efter § 6 skal omregnes til timer for at kunne medregnes til beskæftigelseskravet. Den fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten fordeles på måneder ved, at overskuddet divideres med det antal måneder, som regnskabet dækker. Timetallet beregnes ved at omregne indkomsten med den til enhver tid gældende omregningssats i § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Indkomsten efter § 7 skal omregnes til timer for at kunne medregnes til beskæftigelseskravet. Timetallet beregnes ved at omregne indkomsten med den til enhver tid gældende omregningssats i § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Opfyldelse af beskæftigelseskravet ved beskæftigelse i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

§ 10. Beskæftigelse i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, hvor der ikke sker indberetning af indkomst og løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, kan medregnes til opfyldelse beskæftigelseskravet efter § 1, hvis personen fremlægger dokumentation herfor, jf. § 11. § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Det er tidspunktet for beskæftigelsens udførelse, der er afgørende for, om beskæftigelsen kan indgå i opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Stk. 3. Ved opgørelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indkomst, som er optjent i en optjeningsperiode i et andet EU/EØS-land og Schweiz, skal indkomsten indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, der offentliggøres hvert år i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område. Indkomsten omregnes til DKK med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den valutakurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer i stk. 3 som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende skrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen.

§ 11. En person skal selv dokumentere løntimer fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz i forbindelse med ansøgning om seniorpræmie. Personen skal dokumentere sine løntimer fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz ved f.eks. lønsedler, ansættelseskontrakt eller årsopgørelse af statslig skattemyndighed.

Stk. 2. En person, som har selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og som udbetaler overskud eller via virksomheden udbetaler løn til sig selv, skal i forbindelse med ansøgning om seniorpræmie selv dokumentere, at vedkommende udøver selvstændig virksomhed i optjeningsperioden, f.eks. ved at være registreret som selvstændig erhvervsdrivende i et register tilsvarende CVR-registeret og samtidig har været registreret for at indbetale moms eller lignede i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Dokumentation for løntimer fra selvstændig virksomhed kan fx være oplysninger fra en udenlandsk skattemyndighed, virksomhedsregistre eller ved revisorpåtegnet årsregnskab.

Dokumentation af fuld skattepligt

§ 12. Det er en betingelse for udbetaling af seniorpræmien, at personen er fuldt skattepligtig i Danmark ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, eller at personen er omfattet af reglerne om grænsegængere. Dette skal dokumenteres ved at vedhæfte kopi af den seneste årsopgørelse i optjeningsperioden, hvoraf personens skattepligtsstatus fremgår, til ansøgningen.

Ansøgning om seniorpræmien

§ 13. Der skal som udgangspunkt ikke ansøges om seniorpræmien, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Personer, der udøver selvstændig virksomhed i Danmark, og som udbetaler overskud til sig selv, og ejere af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, som får udbetalt A-indkomst, skal ansøge skriftligt om seniorpræmien.

Stk. 3. Personer, der har beskæftigelse som lønmodtagere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal ansøge skriftligt om seniorpræmien. Personen skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere sine løntimer, jf. § 11, stk. 1.

Stk. 4. Personer, der udøver selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og som udbetaler overskud eller via virksomheden udbetaler løn til sig selv, skal ansøge skriftligt om seniorpræmien. Personen skal i forbindelse med ansøgning bl.a. dokumentere, at vedkommende udøver selvstændig virksomhed i optjeningsperioden, jf. § 11, stk. 2.

Stk. 5. Personer, hvor oplysninger om beskæftigelsens omfang helt eller delvist beror på B-indkomst, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregistret, skal ansøge skriftligt om seniorpræmien.

Stk. 6. Personer, hvis oplysninger om beskæftigelsens omfang er omfattet af § 1, stk. 3, kan skriftligt ansøge om seniorpræmien.

§ 14. For personer, der skal ansøge om seniorpræmie, jf. § 13, stk. 2-6, sker ansøgningen på et af Udbetaling Danmarks udstillet ansøgningsskema.

Stk. 2. Ansøgning kan tidligt ske efter udløbet af 12. måned efter opnåelse af folkepensionsalderen.

§ 15. Udbetaling af seniorpræmien sker hurtigst muligt efter, at beskæftigelseskravet og betingelserne i øvrigt er opfyldt, dog tidligst i 14. måned efter opnåelse af folkepensionsalderen. Udbetalingen sker til personens Nemkonto.

Stk. 2. I tilfælde af, at en person er afgået ved døden inden udbetalingen, udbetales seniorpræmien til boet.

Stk. 3. Det er ikke muligt for et bo eller for arvinger at ansøge om en skattefri seniorpræmie på vegne af afdøde.

Udbetaling Danmarks opgaver

§ 16. Udbetaling Danmarks administration af seniorpræmien skal i videst muligt omfang basere sig på registre og elektronisk sagsbehandling.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1312 af 5. december 2019 om en skattefri seniorpræmie ophæves.

§ 18. Indkomst ved ukontrollabel arbejdstid efter § 1, stk. 1, nr. 2, skal i perioden fra bekendtgørelsen træder i kraft og indtil den 1. januar 2023 valideres efter § 4, dog således, at den beregnede gennemsnitlige indkomst pr. time mindst svarer til den til enhver tid gældende omregningssats efter § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på personer, som har haft indkomst ved ukontrollabel arbejdstid efter § 1, stk. 1, nr. 2, forud for bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Stk. 3. § 5, stk. 1, nr. 5, finder også anvendelse på personer, som har gjort tjeneste på et skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), og som haft arbejdsfortjeneste, der er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, forud for bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Til toppen